ராஜ் போல: இயேசு கிறிஸ்துவின் ‘கிறிஸ்து’ என்றால் என்ன?

இயேசுவின் கடைசி பெயர் என்ன என்று நான் சில நேரங்களில் மக்களிடம் கேட்கும்போது. பொதுவாக அவர்கள் அளிக்கும்பதில்,

“அவருடைய கடைசி பெயர்‘ கிறிஸ்து ’என்று நான் நினைக்கிறேன், ஆனால் எனக்கு உறுதியாக தெரியவில்லை”.

பின்பு நான் கேட்டது,

“அப்படியானால், இயேசு சிறுவனாக இருந்தபோது ஜோசப் கிறிஸ்துவும் மேரி கிறிஸ்துவும் சிறிய இயேசு கிறிஸ்துவை சந்தைக்கு அழைத்துச் சென்றார்களா?”

அவ்வாறு வைத்துக் கொள்ளுங்கள், ‘கிறிஸ்து’ என்பது இயேசுவின் குடும்பப் பெயர் அல்ல என்பதை அவர்கள் புரிந்துகொள்கிறார்கள். எனவே, ‘கிறிஸ்து’ என்றால் என்ன? அது எங்கிருந்து வருகிறது? இதற்கு என்ன பொருள்? பலருக்கு ஆச்சரியமாக, ‘கிறிஸ்து’ என்பது ‘ஆட்சியாளர்’ அல்லது ‘ஆட்சி’ என்று பொருள்படும் தலைப்பு. சுதந்திரத்திற்கு முன்பு இந்தியாவை ஆண்ட பிரிட்டிஷ் ராஜா போல இது ‘ராஜா’ என்ற தலைப்பைப் போல அல்ல.

மொழிபெயர்ப்பும்ஒலிபெயர்ப்பும்

நாம் முதலில் சில மொழிபெயர்ப்பின் அடிப்படைகளைப் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். மொழிபெயர்ப்பாளர்கள் சில நேரங்களில் பொருள்படமொழிபெயர்ப்பதைக்காட்டிலும், குறிப்பாக பெயர்கள் மற்றும் தலைப்புகளைஅதன்ஒத்த ஒலியால் மொழிபெயர்க்கத் தேர்வு செய்கிறார்கள். இது ஒலிபெயர்ப்புஎன்று அழைக்கப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, “கும்பமேளா” என்பது இந்திமொழியிலிருந்துकुंभ मेला ஒரு ஆங்கில ஒலிபெயர்ப்பு ஆகும். मेला என்றால் ‘கண்காட்சி’ அல்லது ‘திருவிழா’ என்றாலும் இது கும்பகண்காட்சியைக் காட்டிலும் கும்பமேளாவுக்கு ஒத்த ஒலியால் ஆங்கிலத்தில் கொண்டு வரப்படுகிறது. “ராஜ்” என்பது “राज” இந்தியிலிருந்து ஒரு ஆங்கில ஒலிபெயர்ப்பு. Rule ‘ஆட்சி’ என்று பொருள் என்றாலும், அது “பிரிட்டிஷ்ஆட்சி” என்பதை விட “பிரிட்டிஷ்ராஜ்” என்று ஆங்கிலத்தில் கொண்டு வரப்பட்டது. வேத புஸ்தகம் (பைபிள்) மூலம், எந்த பெயர்கள் மற்றும் தலைப்புகளை மொழிபெயர்க்க வேண்டும் (அர்த்தத்தால்) மற்றும் எந்த மொழிபெயர்ப்பை (ஒலியால்) மொழிபெயர்ப்பாளர்கள் தீர்மானிக்க வேண்டியிருந்தது. குறிப்பிட்ட விதி இல்லை.

செப்டுவஜின்

கிமு 250 இல்பைபிள்முதன்முதலில்மொழிபெயர்க்கப்பட்டபோதுஎபிரேயவேதங்கள் (பழையஏற்பாடு) கிரேக்கமொழியில்மொழிபெயர்க்கப்பட்டதுஅக்காலத்தில்சர்வதேசமொழியாகஇருந்தது. இந்தமொழிபெயர்ப்புசெப்டுவஜின்ட் (அல்லது LXX) என்றுஅழைக்கப்படுகிறது, மேலும்இதுமிகவும்செல்வாக்குடன்இருந்தது. புதியஏற்பாடுகிரேக்கமொழியில்எழுதப்பட்டதால், பழையஏற்பாட்டின்பலமேற்கோள்கள்செப்டுவஜின்டிலிருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளன.

செப்டுவஜின்ட்டில்மொழிபெயர்ப்புமற்றும்ஒலிபெயர்ப்பு

கீழேயுள்ளபடம்இந்தசெயல்முறையையும்அதுநவீனகாலபைபிள்களைஎவ்வாறுபாதிக்கிறதுஎன்பதையும்காட்டுகிறது

அசல்மொழிகளிலிருந்துநவீனகாலபைபிளுக்குமொழிபெயர்ப்புஓட்டம்

அசல்எபிரேயபழையஏற்பாடு (கிமு 1500 முதல் – 400 வரைஎழுதப்பட்டது) # 1 கால்பகுதியில்காட்டப்பட்டுள்ளது. செப்டுவஜின்ட்கிமு 250 எபிரேய -> கிரேக்கமொழிபெயர்ப்பாகஇருந்ததால், இது # 1 கால்பகுதிமுதல் # 2 கால்பகுதிவரையிலானஅம்புக்குறியாகக்காட்டப்படுகிறது. புதியஏற்பாடுகிரேக்கமொழியில்எழுதப்பட்டது (கி.பி 50-90), எனவே # 2 பழையமற்றும்புதியஏற்பாடுகளைகொண்டுள்ளது. கீழ்பாதியில் (# 3) பைபிளின்நவீனமொழிமொழிபெயர்ப்பு. பழையஏற்பாடு (எபிரேயவேதங்கள்) அசல்எபிரேயத்திலிருந்து (1 -> 3) மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது, மேலும்புதியஏற்பாடுகிரேக்கமொழியிலிருந்து (2 -> 3)மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது. முன்னர்விளக்கியதுபோலமொழிபெயர்ப்பாளர்கள்பெயர்கள்மற்றும்தலைப்புகளைதீர்மானிக்கவேண்டும். ஒலிபெயர்ப்பையும்மற்றும்மொழிபெயர்ப்பையும்நீலஅம்புகளுடன்அடையாளம்காட்டப்பட்டுள்ளது, மொழிபெயர்ப்பாளர்கள்எந்தஅணுகுமுறையையும்எடுக்கலாம்என்பதைக்காட்டுகிறது.

கிறிஸ்துஎன்றவார்தையின்தோற்றம்

இப்போதுகிறிஸ்துஎன்றவார்த்தையைமையமாகக்கொண்டு, மேலேஉள்ளசெயல்முறையைப்பின்பற்றுங்கள்.

பைபிளில்கிறிஸ்து‘  என்றவார்த்தைஎங்கிருந்துவருகிறது?

எபிரேயபழையஏற்பாட்டில்தலைப்புמָשִׁיחַ’ (மஷியா), அதாவதுஒருராஜாஅல்லதுஆட்சியாளர்போன்றஅபிஷேகம்செய்யப்பட்டஅல்லதுபுனிதப்படுத்தப்பட்டநபர்’. அந்தக்காலத்துஎபிரேயமன்னர்கள்ராஜாவாகும்முன்புஅபிஷேகம்செய்யப்பட்டார்கள் (சடங்குமுறையில்எண்ணெயால்தேய்த்தார்கள்), இதனால்அவர்கள்அபிஷேகம்செய்யப்பட்டவர்கள்அல்லதுமாஷியாஎனப்பட்டார்கள். பின்னர்அவர்கள்ஆட்சியாளர்களாகஆனார்கள், ஆனால் அவருடையஆட்சி கடவுளின்பரலோகஆட்சிக்குஅடிபணிந்து, அவருடையசட்டங்களின்படிஇருக்கவேண்டும். அந்தவகையில்பழையஏற்பாட்டில்எபிரேயமன்னர்கள்ராஜாவைப்போன்றவர்கள். ராஜாதெற்காசியாவின்பிரிட்டிஷ்பிரதேசங்களைஆட்சிசெய்தார், ஆனால்பிரிட்டன்அரசாங்கத்திற்குஅடிபணிந்து, அதன்சட்டங்களுக்குஉட்பட்டுசெய்தார்.

ஒருபழையராஜாவாகஇருக்கும்ஒருகுறிப்பிட்டமஷியாவின் ( ‘இந்தஎன்றசுட்டிடைச்சொல்லால்) வருகையைபழையஏற்பாடுமுன்னறிவித்தது. கிமு 250 இல்செப்டுவஜின்மொழிபெயர்க்கப்பட்டபோது, மொழிபெயர்ப்பாளர்கள்கிரேக்கமொழியில்Χριστόςஇதேபோன்றபொருளைக்கொண்டஒருவார்த்தையைத்தேர்ந்தெடுத்தனர், (கிறிஸ்டோஸ்போலஒலிக்கிறது), இதுகிரியோவைஅடிப்படையாகக்கொண்டது, இதுசடங்குரீதியாகஎண்ணெயுடன்தேய்க்கவேண்டும்என்பதாகும். ஆகவே, எபிரேயமாஷியாஎன்பதுகிரேக்கசெப்டுவஜின்ட்டின்Χριστός அர்த்தத்திற்கு (ஒலியால்மொழிபெயர்க்கப்படவில்லை) மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது. புதியஏற்பாட்டுஎழுத்தாளர்கள்கிறிஸ்டோஸ்என்றவார்த்தையைஇந்ததீர்க்கதரிசனமாஷியாஎன்றுஅடையாளம்காணதொடர்ந்துபயன்படுத்தினர்.

ஐரோப்பியமொழிகளைப்பொறுத்தவரை, இதேபோன்றஅர்த்தத்துடன்வெளிப்படையானசொல்எதுவும்இல்லை, எனவேபுதியஏற்பாட்டின்கிரேக்ககிறிஸ்டோஸ்’ ‘கிறிஸ்துஎன்றுமொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது. எபிரேயமொழியிலிருந்துகிரேக்கமொழியில்மொழிபெயர்ப்பதன்மூலமும், ‘கிறிஸ்துஎன்றசொல்பழையஏற்பாட்டுவேர்களைக்கொண்டஒருகுறிப்பிட்டதலைப்பு, பின்னர்கிரேக்கத்திலிருந்துநவீனமொழிகளுக்குமொழிபெயர்ப்பின்மூலமும். பழையஏற்பாடுஎபிரேயமொழியிலிருந்துநேரடியாகநவீனமொழிகளுக்குஒலிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளதுமற்றும்மொழிபெயர்ப்பாளர்கள்அசல்எபிரேயமாஷியாகுறித்துவெவ்வேறுதேர்வுகளைசெய்கிறார்கள். சிலபைபிள்கள்மஷியாஎன்பதைமேசியாஎன்பதன்மாறுபாடுகளுக்குஒலிபெயர்க்கின்றன, மற்றவைஅபிஷேகம்செய்யப்பட்டவர்என்றுபொருள்படும்படிமொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது. கிறிஸ்து (मसीह) என்பதற்கானஒருஇந்திசொல்அரபியிலிருந்துமொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது, இதுஅசல்எபிரேயமொழியிலிருந்துமொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது. எனவேஅதன்உச்சரிப்புமசீஅசலுக்குநெருக்கமாகஉள்ளது

מָשִׁיחַ (Mašíah, Messiah) என்றஎபிரேயவார்த்தைகிரேக்கசெப்டுவஜின்னில்கிறிஸ்டோஸ்என்றுமொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது. இதையொட்டிஆங்கிலத்தில்கிறிஸ்துஎன்றுமொழிபெயர்க்கப்பட்டு, ‘கிரைஸ்ட்போலஒலிக்கிறது. கிறிஸ்துவுக்கானதெலுங்குசொல் (క్రీస్తు) கிரேக்கவார்த்தையானகிறிஸ்டோஸ்என்பதிலிருந்துமொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது, எனவேஇதுகிறிஸ்து (Kiistu) என்றுஉச்சரிக்கப்படுகிறது.

பழையஏற்பாட்டில்பொதுவாககிறிஸ்துஎன்றவார்த்தையைநாம்காணாததால், பழையஏற்பாட்டுடன்அதன்தொடர்புஎப்போதும்தெளிவாகஇல்லை. ஆனால்இந்தஆய்வில்இருந்துகிறிஸ்து’ = ‘மேசியா’ = ‘அபிஷேகம்செய்யப்பட்டவர்என்பதையும்அதுஒருகுறிப்பிட்டதலைப்புஎன்பதையும்நாம்அறிவோம்.

ஆம்நூற்றாண்டில்கிறிஸ்துவானவர்எதிர்பார்க்கப்பட்டார்

இப்போதுநற்செய்தியிலிருந்துசிலகூர்ந்துநோக்குவோம். கிறிஸ்துமஸ் கதையின் ஒருபகுதியானயூதர்களின்ராஜாவைத்தேடிசாஸ்திரிகள்வந்தபோதுஏரோதுமன்னனின்எதிர்வினையைகுறித்துகீழேஉள்ளது. கவனியுங்கள், அதில்இயேசுவைப்பற்றிகுறிப்பாகக்குறிப்பிடவில்லைஎன்றாலும், கிறிஸ்துவானவர்’  என்றுஇருக்கிறது.

ஏரோதுராஜா அதைக் கேட்டபொழுது, அவனும் அவனோடுகூட எருசலேம் நகரத்தார் அனைவரும் கலங்கினார்கள்.
அவன் பிரதான ஆசாரியர் ஜனத்தின் வேதபாரகர் எல்லாரையும் கூடி வரச்செய்து: கிறிஸ்துவானவர் எங்கே பிறப்பார் என்று அவர்களிடத்தில் விசாரித்தான்.

மத்தேயு 2: 3-4

ஏரோதுக்கும்அவருடையஆலோசகர்களுக்கும்இடையில்கிறிஸ்துவானவர்என்றயோசனைநன்குபுரிந்துகொள்ளப்பட்டதைநீங்கள்காண்கிறீர்கள்இங்குகுறிப்பாகஇயேசுவைக்குறிக்கவில்லை. இதுகிறிஸ்துஎன்பதுபழையஏற்பாட்டிலிருந்துவந்தது, இதுபொதுவாக 1 ஆம்நூற்றாண்டில் (ஏரோதுமற்றும்அவரதுஆலோசகர்களைப்போல) கிரேக்கசெப்டுவஜின்ட்டில்இருந்துவாசிக்கப்பட்டது. ‘கிறிஸ்துஎன்பதுஒருஆட்சியாளரையோஅல்லதுராஜாவையோகுறிக்கப்பட்ட (குறிக்கப்படுகின்ற) ஒருதலைப்பு, ஒருபெயர்அல்ல. இதனால்தான்ஏரோதுவேறொருராஜாவின்தோன்றுவதின்சாத்தியம்குறித்துஅச்சுறுத்தப்படுவதாகஉணர்ந்ததால்தொந்தரவுசெய்யப்பட்டான்’. ‘கிறிஸ்துஒருகிறிஸ்தவகண்டுபிடிப்புஎன்றகருத்தைநாம்நிராகரிக்கமுடியும். எந்தவொருகிறிஸ்தவர்களும்இருப்பதற்குநூற்றுக்கணக்கானஆண்டுகளுக்குமுன்பேஇந்ததலைப்புபயன்பாட்டில்இருந்தது.

கிறிஸ்துவின்அதிகாரத்தின்முரண்பாடு

இயேசுவின்ஆரம்பகாலசீஷர்கள்எபிரேயவேதங்களில்தீர்க்கதரிசனமாகசொல்லப்பட்டஅந்தகிறிஸ்துஇயேசுஎன்றுநம்பினர், மற்றவர்கள்இந்தநம்பிக்கையைஎதிர்த்தனர்.

ஏன்?

ஆளுகையின்அடிப்படைஅன்பினாலாஅல்லதுசக்தியினாலாஎன்றபதில்ஒருமுரண்பாட்டின்மையத்திற்குசெல்கிறது. பிரிட்டிஷ்கிரீடத்தின்கீழ்இந்தியாவைஆட்சிசெய்யராஜாவுக்குஅதிகாரம்இருந்தது. ஆனால்அதுஇந்தியாவில்ஆட்சிசெய்வதற்கானஉரிமையைப்பெற்றது, ஏனெனில்ராஜ்முதலில்இராணுவஅதிகாரத்தில்வந்துஅதன்வலிமையின்மூலம்வெளிப்புறசமர்ப்பிப்பைச்செயல்படுத்தினார். மக்கள்ராஜைநேசிக்கவில்லை, காந்திபோன்றதலைவர்கள்மூலம், இறுதியில்ராஜ்நிறுத்தப்பட்டார்.

கிறிஸ்துவாகஇயேசுஅதிகாரம்இருந்தபோதிலும், கீழ்ப்படிதலைக்கோரவரவில்லை. அவர்  அன்பினால்அல்லதுபக்தியின்அடிப்படையில்ஒருநித்தியராஜ்யத்தைநிறுவவந்தார், இதற்காகஒருபுறதில்வல்லமைக்கும்ஆளுகைகும்இடையிலானமுரண்பாடுமறுபுறத்தில்அன்பைச்சந்திக்க  தேவைப்பட்டது. எபிரேயரிஷிகள்இந்தமுரண்பாட்டைஆராய்ந்து, ‘கிறிஸ்துவின்வருகையைப்புரிந்துகொள்ளநமக்குஉதவுகின்றனர். எபிரேயவேதங்களில்கிமு 1000 க்குள்வரும்எபிரேயமன்னர்தாவீதிடமிருந்துகிறிஸ்துவின்முதல்தோற்றத்தைகுறித்தஅவர்களின்நுண்ணறிவுகளைப்பின்பற்றுகிறோம்.

யூதர்களின் வரலாறு: இந்தியா முழுவதும் மற்றும் உலகம் முழுவதும்

யூதர்கள் இந்தியாவில் ஒரு நீண்ட வரலாற்றைக் கொண்டுள்ளனர், ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக இங்கு இருந்து, இந்திய கூட்டு சமூகங்களின் ஒரு சிறிய சமூகத்தை உருவாக்குகியது. மற்ற சிறுபான்மையினரை விட (சமணர்கள், சீக்கியர்கள், பெளத்தர்கள்) வேறுபட்டவர்கள், யூதர்கள் முதலில் இந்தியாவுக்கு வெளியில் இருந்து தங்கள் வீட்டை உருவாக்க வந்தார்கள். 2017 கோடையில் இந்தியப் பிரதமர் மோடியின் வரலாற்றுப் பயணத்திற்கு சற்று முன்னர் அவர் இஸ்ரேலின் பிரதம மந்திரி நெதன்யாகுவுடன் ஒரு கூட்டுத் தொகுப்பை எழுதினார். அவர்கள் எழுதியபோது யூதர்கள் இந்தியாவுக்கு இடம்பெயர்ந்ததை அவர்கள் அங்கீகரித்தனர்:

இந்தியாவில் யூத சமூகம் எப்போதும் அரவணைப்பு மற்றும் மரியாதையுடன் வரவேற்கப்பட்டது, எந்த துன்புறுத்தலையும் எதிர்கொள்ளவில்லை.

உண்மையில், யூதர்கள் இந்திய வரலாற்றில் ஆழமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளனர், இது இந்திய வரலாற்றில் ஒரு பிடிவாதமான மர்மத்திற்கு ஒரு தீர்வை அளிக்கிறதுஇந்தியாவில் எழுதப்பட்டதைப் போல எழுத்து எவ்வாறு வெளிப்பட்டது? இந்த கேள்விக்கான பதில் இந்திய கலாச்சாரத்தின் அனைத்து கிளாசிக்கல் படைப்புகளையும் பாதிக்கிறது.

இந்தியாவில்யூதவரலாறு

தனித்துவமானதாக இருந்தாலும், பாரம்பரிய இந்திய உடையை ஏற்றுக்கொள்வதன் மூலம் யூதர்கள் கலந்தனர்

இந்தியாவில் யூத சமூகங்கள் எவ்வளவு காலம் இருந்தன? டைம்ஸ் ஆப் இஸ்ரேல் சமீபத்தில் ஒரு கட்டுரையை வெளியிட்டது, ’27 நூற்றாண்டுகளுக்குப் பிறகு மனாசே (பினேமெனாஷே) கோத்திரத்தைச் சேர்ந்த யூதர்கள் மிசோரத்திலிருந்து இஸ்ரேலுக்குத் திரும்பி வருகிறார்கள். இது அவர்களின் மூதாதையர்கள் கிமு 700 றின் போதே இங்கு வந்தது புலனாகிறது. பெர்சியா, ஆப்கானிஸ்தான், திபெத், பின்னர் சீனா ஆகிய நாடுகளில் அலைந்து திரிந்த பின்னர், ஆந்திராவில் வசிக்கும் யூத இனமான எப்யராயிம் (பென் எபிரைம்) அவர்களின் தெலுங்கு மொழி பேசும் உறவினர்கள் 1000 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக இந்தியாவில் இருப்பதற்கான கூட்டு நினைவைக் கொண்டுள்ளனர். கேரளாவில், கொச்சின் யூதர்கள் கிட்டத்தட்ட 2600 ஆண்டுகளாக அங்கு வசித்து வருகின்றனர். பல நூற்றாண்டுகளாக யூதர்கள் இந்தியா முழுவதும் சிறிய ஆனால் தனித்துவமான சமூகங்களை உருவாக்கினர். ஆனால் இப்போது அவர்கள் இந்தியாவை இஸ்ரேலுக்காக விட்டுச் செல்கிறார்கள்.

கொச்சினில் உள்ள யூத ஜெப ஆலயத்தின் கல்வெட்டு. அது அங்கு நூற்றுக்கணக்கான ஆண்டுகளாக உள்ளது

இந்தியாவில் வாழ யூதர்கள் எப்படி வந்தார்கள்? இஸ்ரேலுக்கு இவ்வளவு காலத்திற்குப் பிறகு அவர்கள் ஏன் திரும்பி வருகிறார்கள்? அவர்களின் வரலாற்றைப் பற்றி வேறு எந்த நாட்டையும் விட அதிகமான உண்மைகள் நம்மிடம் உள்ளன. ஒரு காலவரிசையைப் பயன்படுத்தி அவர்களின் வரலாற்றைச் சுருக்கமாக இந்தத் தகவலைப் பயன்படுத்துவோம்.

ஆபிரகாம்: யூதகுடும்பத்தின் தொடக்கம்

காலவரிசை ஆபிரகாமுடன் தொடங்குகிறது. அவருக்கு தேசங்களின் வாக்குறுதி வழங்கப்பட்டது, அவருடைய மகன் ஈசாக்கின் அடையாள தியாகத்தில் முடிவடையும் கடவுளுடன் சந்தித்தார். இது அவரது தியாகத்தின் எதிர்கால இருப்பிடத்தைக் குறிப்பதன் மூலம் இயேசுவை (யேசு சத்சங்) சுட்டிக்காட்டும் அடையாளமாகும். ஈசாக்கின் மகனுக்கு இஸ்ரவேல் என்று பெயர் சூட்டினார். இஸ்ரேலின் சந்ததியினர் எகிப்தில் அடிமைகளாக இருந்தபோது காலவரிசை பச்சை நிறத்தில் தொடர்கிறது. இஸ்ரேலின் மகன் யோசேப்பு (பரம்பரை: ஆபிரகாம் -> ஐசக் -> இஸ்ரேல் (யாக்கோபு என்றும் அழைக்கப்படுகிறது) -> யோசேப்பு), இஸ்ரவேலரை எகிப்துக்கு அழைத்துச் சென்றபோது இந்த காலம் தொடங்கியது, பின்னர் அவர்கள் அடிமைப்படுத்தப்பட்டனர்.

பார்வோனின் அடிமைகளாக எகிப்தில் வாழ்கிறனர்

மோசே : இஸ்ரவேலர்கள்கடவுளின்கீழ்ஒருதேசமாகமாறுகிறார்கள்

மோசே இஸ்ரவேலரை பஸ்கா மூலம் எகிப்திலிருந்து வெளியேற்றினார், இது எகிப்தை அழித்து இஸ்ரவேலரை எகிப்திலிருந்து இஸ்ரவேல் தேசத்திற்கு விடுவித்தது. அவர் இறப்பதற்கு முன், மோசே இஸ்ரவேலருக்கு ஆசீர்வாதங்களையும் சாபங்களையும் கூரியிருந்தார் (காலவரிசை பச்சை நிறத்தில் இருந்து மஞ்சள் வரை செல்லும் போது). அவர்கள் கடவுளுக்குக் கீழ்ப்படிந்தால் அவர்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படுவார்கள், ஆனால் அவர்கள் அவ்வாறு செய்யாவிட்டால் சபிக்கப்படுவார்கள். இஸ்ரேலின் வரலாறு இந்த ஆசீர்வாதங்களுக்கும் சாபங்களுக்கும் பிணைக்கப்பட்டுள்ளது.

பல நூறு ஆண்டுகளாக இஸ்ரவேலர் தங்கள் தேசத்தில் வாழ்ந்தார்கள், ஆனால் அவர்களுக்கு ஒரு ராஜா இல்லை, அல்லது எருசலேமின் தலைநகரம் இல்லைஇது இந்த நேரத்தில் மற்றவர்களுக்கு சொந்தமாக இருந்தது. இருப்பினும், கிமு 1000 இல் இது தாவீது மன்னரால் மாற்றப்பட்டது.
எருசலேமிலிருந்து ஆட்சி செய்யும் தாவீது ராஜாக்களுடன் உள்ள வாழ்வு

தாவீதுஎருசலேமில்ஒருஇராஜவம்சத்தைநிறுவுகிறார்

தாவீது எருசலேமைக் கைப்பற்றி அதை தனது தலைநகராக மாற்றினார். அவர் வரவிருக்கும் ‘கிறிஸ்து’ என்ற வாக்குறுதியைப் பெற்றார், அன்றிலிருந்து யூத மக்கள் ‘கிறிஸ்து’ வருவதற்காகக் காத்திருந்தார்கள். அவருடைய மகன் சாலமோன்பணக்காரனும் புகழ்பெற்றவனும், அவனுக்குப் பின் எருசலேமில் மோரியா மலையில் முதல் யூத ஆலயத்தைக் கட்டினான். தாவீது ராஜாவின் சந்ததியினர் சுமார் 400 ஆண்டுகள் தொடர்ந்து ஆட்சி செய்தனர், இந்த காலம் அக்வாநீல நிறத்தில் (கிமு 1000 – 600) காட்டப்பட்டுள்ளது. இது இஸ்ரவேல் மகிமையின் காலம்அவர்களுக்கு வாக்குறுதியளிக்கப்பட்ட ஆசீர்வாதங்கள் இருந்தன. அவர்கள் ஒரு சக்திவாய்ந்த தேசம்; ஒரு மேம்பட்ட சமூகம், கலாச்சாரம் மற்றும் அவர்களின் கோயில் இருந்தது. ஆனால் பழைய ஏற்பாடு இந்த நேரத்தில் அவர்கள் வளர்ந்து வரும் ஊழலையும் விவரிக்கிறது. இந்த காலகட்டத்தில் பல தேவ மனிதர்கள் இஸ்ரவேலர்கள் மாற்றாவிட்டால் மோசேயின் சாபங்கள் அவர்கள் மீது வரும் என்று எச்சரித்தனர். இந்த எச்சரிக்கைகள் புறக்கணிக்கப்பட்டன. இந்த நேரத்தில் இஸ்ரவேலர் இரண்டு தனி ராஜ்யங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டனர்: வடக்கு இராஜ்ஜியம் அல்லது எபிராயீம், மற்றும் யூதாவின் தெற்கு இராஜ்ஜியம் (இன்று கொரியர்களைப் போலவே, ஒரு நாடு இரண்டு நாடுகளாக பிரிந்ததுவடக்கு மற்றும் தென் கொரியா).

முதல்யூதநாடுகடத்தல்: அசீரியா & பாபிலோன்

இறுதியாக, இரண்டு கட்டங்களில் சாபங்கள் அவர்கள் மீது வந்தன. கி.மு. 722-ல் அசீரியர்கள் வடக்கு இராஜ்ஜியத்தை அழித்து, அந்த இஸ்ரவேலர்களை தங்கள் பரந்த சாம்ராஜ்யத்தில் பெருமளவில் நாடுகடத்தலுக்கு அனுப்பினர். நாடுகடத்தப்பட்ட இஸ்ரவேலர்களின் சந்ததியினர்தான் மிசோராமில் உள்ள பினே மெனாஷே மற்றும் ஆந்திராவின் பெனே எபிரைம். கிமு 586 இல் நேபுகாத்நேச்சார், மோசே தனது சாபத்தில் எழுதியபோது 900 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கணித்ததைப் போல – ஒரு சக்திவாய்ந்த பாபிலோனிய மன்னர் வந்தார்:

49 “கர்த்தர் தொலைதூரத்திலிருந்து உன்னோடு சண்டையிட ஒரு நாட்டை வரவழைப்பார். அவர்களது மொழியை உன்னால் புரிந்துகொள்ள முடியாது. அவர்கள் விரைந்து வருவார்கள். வானிலிருந்து ஒரு கழுகு வருவதுபோன்று வருவார்கள். 50 அந்த ஜனங்கள் கொடூரமானவர்களாக இருப்பார்கள். அவர்கள் முதியவர்களைப்பற்றிக் கவலைப்படமாட்டார்கள். அவர்கள் இளங்குழந்தைகளிடம் இரக்கம் காட்டமாட்டார்கள். 51 அவர்கள் உங்களது மிருகங்களையும் நீங்கள் வளர்த்த உணவுப் பொருட்களையும் எடுத்துக்கொள்வார்கள். உன்னை அழிக்கும்வரை அவர்கள் எல்லாவற்றையும் எடுத்துக்கொள்வார்கள். அவர்கள் உன்னிடம் தானியம், திராட்சை ரசம், எண்ணெய், பசுக்கள், ஆடுகள் அல்லது மாடுகள் எதையும் விட்டு வைக்கமாட்டார்கள். அவர்கள் உன்னை அழிக்கும்வரை எல்லாவற்றையும் எடுத்துக்கொள்வார்கள். 52 “அந்த நாடு உனது நகரங்களைச் சுற்றி முற்றுகையிட்டுத் தாக்கும். உனது நகரங்களைச் சுற்றியுள்ள உயரமும் உறுதியும் கொண்ட சுவர்கள் உங்களைக் காப்பாற்றும் என்று நீ நினைத்தால், அந்தச் சுவர்கள் கீழே விழும், உனது தேவனாகிய கர்த்தர் உனக்குக் கொடுத்த நாட்டிலுள்ள நகரங்கள் எல்லாவற்றையும் பகைவர்கள் முற்றுகையிடுவார்கள்.

உபாகமம் 28: 49-52

நேபுகாத்நேச்சார் எருசலேமை வென்றார், அதை எரித்தார், சாலமோன் கட்டிய ஆலயத்தை அழித்தார். பின்னர் அவர் இஸ்ரவேலரை பாபிலோனுக்கு நாடுகடத்தினார். இது மோசேயின் கணிப்புகளை நிறைவேற்றியது

63 “கர்த்தர் உனக்கு நல்லவராக இருப்பதிலும் உனது நாட்டை வளர்ச்சி அடைய செய்வதிலும் மகிழ்ந்தார். அதே வழியில் உன்னை அழிப்பதிலும் அதம்பண்ணுவதிலும் மகிழ்ச்சியடைவார். நீ அந்த நாட்டை உனக்குச் சொந்தமானதாக ஆக்கப்போகிறாய், ஆனால் ஜனங்கள் அந்த நாட்டைவிட்டு உன்னை அப்புறப்படுத்துவார்கள். 64 கர்த்தர் உங்களை உலக நாட்டு குடிகளினிடையில் சிதறடிப்பார். அங்கே நீ கல்லாலும், மரத்தாலும் ஆன பொய்த் தெய்வங்களுக்கு சேவை செய்வாய். அவர்கள் உன்னாலும் உனது முற்பிதாக்களாலும் ஆராதிக்கப்படாத பொய்த் தெய்வங்கள்.

உபாகமம் 28: 63-64
பிடிக்கப்பட்டு பாபிலோனுக்கு நாடுகடத்தப்பட்டது

நாடுகடத்தப்பட்ட இஸ்ரவேலரின் சந்ததியினர் கேரளாவில் உள்ள கொச்சின் யூதர்கள். 70 ஆண்டுகளாக, சிவப்பு நிறத்தில் காட்டப்பட்ட காலம், இந்த இஸ்ரவேலர் (அல்லது இப்போது அழைக்கப்பட்ட யூதர்கள்) ஆபிரகாமுக்கும் அவருடைய சந்ததியினருக்கும் வாக்குறுதியளிக்கப்பட்ட தேசத்திற்கு வெளியே நாடுகடத்தப்பட்டனர்.

இந்தியசமுதாயத்திற்குயூதர்களின்பங்களிப்பு

 இந்தியாவில் தோன்றிய எழுத்தின் கேள்வியை நாங்கள் எடுக்கிறோம். இந்தி, பெங்காலி, மராத்தி, குஜராத்தி, தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம் மற்றும் தமிழ் உள்ளிட்ட இந்தியாவின் நவீன மொழிகள் மற்றும் பண்டைய சமஸ்கிருதம், இதில் ரிக் வேதங்களும் பிற பழமையான இலக்கியங்களும் எழுதப்பட்டவை, அவை அனைத்தும் ஒரு மூதாதையர் எழுத்துக்களிலிருந்து வந்தவை என்பதால் பிராமண எழுத்துக்கள் என வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. பிராமி ஸ்கிரிப்ட் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இன்று பிராமி எழுத்துக்கள் அசோக பேரரசர் காலத்திலிருந்து சில புராதன நினைவுச்சின்னங்களில் மட்டுமே காணப்படுகின்றன.

இந்த பிராமிய கையெழுத்துகளிலிருந்து நவீன கையெழுத்துகளாக எவ்வாறு மாறியது என்பதை புரிந்து கொள்ளப்பட்டாலும், இந்தியா முதலில் பிராமி கையெழுத்தை எவ்வாறு ஏற்றுக்கொண்டது என்பது தெளிவாகத் தெரியவில்லை. பிராமி கையெழுத்து எபிரேயபொனிசிய கையெழுத்துடன் தொடர்புடையது என்று அறிஞர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர், இது இஸ்ரேலின் யூதர்கள் நாடுகடத்தப்பட்ட மற்றும் இந்தியாவுக்கு குடிபெயர்ந்த காலத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட கையெழுத்துக ஆகும். இந்தியாவில் குடியேறிய நாடுகடத்தப்பட்ட இஸ்ரேலியர்கள் எபிரேயபொனிசியரை அவர்களுடன் அழைத்து வந்ததாக வரலாற்றாசிரியர் டாக்டர் அவிக்டோர் ஷாச்சன் (1) முன்மொழிகிறார்இது பிராமி எழுத்துக்களாக மாறியது. இது பிராமி எழுத்துக்கு அதன் பெயர் எப்படி வந்தது என்ற மர்மத்தையும் தீர்க்கிறது. யூதர்கள் தங்கள் மூதாதையரான ஆபிரகாமின் தேசத்திலிருந்து நாடுகடத்தப்பட்ட அதே நேரத்தில் பிராமி எழுத்துக்கள் வட இந்தியாவில் தோன்றியிருப்பது தற்செயலானதா? ஆபிரகாமின் சந்ததியினரின் கையெழுத்தை ஏற்றுக்கொண்ட பூர்வீகவாசிகள் அதை () பிராமின் கையெழுத்து என்று அழைத்தனர். ஆபிரகாமின் மதம் ஒரு கடவுளை நம்புவதாக இருந்தது, அதன் பங்கு மட்டுப்படுத்தப்படவில்லை. அவர் முதல், கடைசி, நித்தியமானவர். () ​​பிரஹாமின் மக்களின் மதத்திலிருந்து பிரம்மத்தின் மீதான நம்பிக்கையும் தொடங்கியிருக்கலாம். யூதர்கள், தங்கள் கையெழுத்துகளையும் மதத்தையும் இந்தியாவுக்குக் கொண்டுவந்ததினால், இந்தியாவை வென்று ஆட்சி செய்ய முயன்ற பல படையெடுப்பாளர்களைக் காட்டிலும் அதன் சிந்தனையையும் வரலாற்றையும் அடிப்படையிலே வடிவமைத்தனர். எபிரேய வேதங்கள், முதலில் எபிரேயஃபீனீசியன் / பிராமி எழுத்துக்களில், வரவிருக்கும் ஒருவர் என்ற கருப்பொருளைக் கொண்டுள்ளது, இது புருசாவின் வருகையை குறித்த கருப்பொருளுடன் சமஸ்கிருத ரிக் வேதங்களில் பொதுவாக இருக்கிறது. ஆனால், அவர்களின் மூதாதையர் தேசத்திலிருந்து நாடுகடத்தப்பட்ட பின்னர் மத்திய கிழக்கில் உள்ள யூதர்களின் வரலாற்றுக்குத் திரும்புகிறோம்.

பெர்சியர்களின்கீழ்நாடுகடத்தலில்இருந்துதிரும்பியவர்கள்

அதன் பிறகு, பாரசீக பேரரசர் சைரஸ் பாபிலோனை வென்றார், சைரஸ் உலகின் மிக சக்திவாய்ந்த நபரானார். யூதர்கள் தங்கள் தேசத்திற்குத் திரும்ப அவர் அனுமதித்தார்.

பாரசீக பேரரசின் ஒரு பகுதியாக நிலத்தில் வாழ்வது

இருப்பினும் அவர்கள் இனி ஒரு சுதந்திர நாடு அல்ல, அவை இப்போது பாரசீக பேரரசில் ஒரு மாகாணமாக இருந்தன. இது 200 ஆண்டுகளாக தொடர்ந்தது மற்றும் காலவரிசையில் இளஞ்சிவப்பு நிறத்தில் உள்ளது. இந்த நேரத்தில் யூத ஆலயமும் (2 வது கோயில் என்று அழைக்கப்படுகிறது) எருசலேம் நகரமும் புனரமைக்கப்பட்டன. யூதர்கள் இஸ்ரேலுக்குத் திரும்ப அனுமதிக்கப்பட்டாலும், பலர் வெளிநாட்டில் நாடுகடத்தப்பட்ட இடத்திலேயே இருந்துவிட்டனர்.

கிரேக்கர்களின்காலம்

பெரிய அலெக்சாண்டர் பாரசீக சாம்ராஜ்யத்தை கைப்பற்றி, இஸ்ரேலை கிரேக்க பேரரசில் மேலும் 200 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு மாகாணமாக மாற்றினார். இது அடர் நீல நிறத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது.

கிரேக்க பேரரசுகளின் நிலத்தில் ஒரு பகுதியாக வாழ்ந்தது

ரோமானியர்களின்காலம்

பின்னர் ரோமானியர்கள் கிரேக்க சாம்ராஜ்யங்களை தோற்கடித்தனர், அவர்கள் உலக வல்லரசாக மாறினர். யூதர்கள் மீண்டும் இந்த பேரரசில் ஒரு மாகாணமாக மாறியது, அது வெளிர் மஞ்சள் நிறத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது. இயேசு வாழ்ந்த காலம் இது. சுவிசேஷங்களில் ரோமானிய வீரர்கள் ஏன் இருக்கிறார்கள் என்பதை இது விளக்குகிறதுஏனென்றால் இயேசுவின் வாழ்க்கையில் ரோமர்கள் இஸ்ரேலில் யூதர்களை ஆட்சி செய்தனர்.

ரோமானியப் பேரரசின் நிலத்தில் ஒரு பகுதியாக வாழ்வது

யூதர்கள் இரண்டாம் முறையாகரோமானியர்களின்கீழ்நாடுகடத்தப்படுதல்

பாபிலோனியர்களின் காலத்திலிருந்து (கி.மு. 586) தாவீது ராஜாக்களின் கீழ் யூதர்கள் சுதந்திரமாக இருக்கவில்லை. சுதந்திரத்திற்கு முன்னர் ஆங்கிலேயர்கள் இந்தியாவை எவ்வாறு ஆட்சி செய்தார்கள் என்பது போன்ற பிற சாம்ராஜ்யங்களால் அவை ஆட்சி செய்யப்பட்டன. யூதர்கள் இதை எதிர்த்தனர், அவர்கள் ரோமானிய ஆட்சிக்கு எதிராக கிளர்ந்தெழுந்தனர். ரோமானியர்கள் வந்து எருசலேமை (கி.பி. 70) அழித்து, 2-வது ஆலயத்தை எரித்தனர், ரோமானியப் பேரரசு முழுவதும் யூதர்களை அடிமைகளாக நாடுகடத்தினர். இது இரண்டாவதுமுறையாகயூதர்கள் நாடுகடத்தப்பட்டது. ரோம் மிகப் பெரியதாக இருந்ததால் யூதர்கள் இறுதியில் உலகம் முழுவதும் சிதறடிக்கப்பட்டனர்.

கி.பி 70 இல் ரோமர்களால் எருசலேம் மற்றும் கோயில் அழிக்கப்பட்டது. யூதர்கள் உலகளவில் நாடுகடத்தப்பட்டனர்

யூத மக்கள் ஏறக்குறைய 2000 ஆண்டுகளாக வாழ்ந்தார்கள்: வெளிநாடுகளில் சிதறடிக்கப்பட்டனர், இந்த நாடுகளில் ஒருபோதும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை. இந்த வெவ்வேறு நாடுகளில் அவர்கள் தொடர்ந்து பெரும் துன்புறுத்தல்களை அனுபவித்தார்கள். யூதர்களின் இந்த துன்புறுத்தல் ஐரோப்பாவில் குறிப்பாக உண்மையானவை. ஸ்பெயினிலிருந்து, மேற்கு ஐரோப்பாவில், ரஷ்யா வரை யூதர்கள் இந்த ராஜ்யங்களில் ஆபத்தான சூழ்நிலைகளில் அடிக்கடி வாழ்ந்தனர். இந்த துன்புறுத்தல்களில் இருந்து தப்பிக்க யூதர்கள் தொடர்ந்து கொச்சினுக்கு வந்தனர். மத்திய கிழக்கிலிருந்து யூதர்கள் மற்ற பகுதிகளுக்கு வந்தனர் 17 மற்றும் 18 ஆம் நூற்றாண்டுகளில் இந்தியாபாக்தாதி யூதர்கள் என்று அழைக்கப்பட்டார்கள், பெரும்பாலும் மும்பை, டெல்லி மற்றும் கல்கத்தாவில் குடியேறினர். கிமு 1500 இல் மோசேயின் சாபங்கள் அவர்கள் எப்படி வாழ்ந்தார்கள் என்பதற்கான துல்லியமான விளக்கங்கள் இவை.

டேவிட் சாசன் & மகன்கள்இந்தியாவில் பணக்கார பாக்தாதி யூதர்கள்

65 “இந்நாட்டு குடிகளுக்குள்ளே நீ சமாதானத்தைப் பெறமாட்டாய், உனக்கு ஓய்வு கொள்ள இடமிருக்காது. கர்த்தர் உனது மனம் முழுவதையும் கவலைகளால் நிரப்புவார். உனது கண்கள் சோர்வை உணரும். நீ மிகுந்த மனசஞ்சலம் அடைவாய்.

உபாகமம் 28:65

இஸ்ரவேலருக்கு எதிரான சாபங்கள் மக்களைக் கேட்கும்படி கொடுக்கப்பட்டன:

24 “‘கர்த்தர் இந்த நாட்டிற்கு ஏன் இவ்வாறு செய்தார்? அவர் ஏன் இவ்வளவு கோபமாக இருக்கிறார்?’ மற்ற அனைத்து நாடுகளும் கேட்கும்.

உபாகமம் 29:24

மற்றும் பதில்:

25 அதன் பதில் இவ்வாறு இருக்கும்: ‘கர்த்தர் கோபமாக இருக்கிறார். ஏனென்றால், இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் தங்கள் முற்பிதாக்களின் தேவனாகிய கர்த்தருடைய உடன்படிக்கையை விட்டுவிலகிப் போனார்கள். அவர்களை கர்த்தர் எகிப்தை விட்டு வெளியே கொண்டுவந்தபோது அவர்களோடு அவர் செய்த உடன்படிக்கையை பின்பற்றுவதை நிறுத்தினர். 26 இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் அந்நிய தெய்வங்களுக்கும், இதற்குமுன்பு தொழுதுகொள்ளாத தெய்வங்களுக்கும் பணிவிடை செய்யத் தொடங்கினார்கள். அத்தெய்வங்களை ஆராதிக்க வேண்டாம் என்று கர்த்தர் அந்த ஜனங்களிடம் கூறினார். 27 அதனால்தான், கர்த்தர் அந்நாட்டு ஜனங்களுக்கு எதிராக மிகவும் கோபங்கொண்டார். எனவே, புத்தகத்தில் எழுதப்பட்ட எல்லா சாபங்களையும் அவர்களுக்கு அவர் கொண்டு வந்தார்.28 கர்த்தர் அவர்கள்மேல் மிகவும் கோபங்கொண்டு எரிச்சல் அடைந்தார். எனவே, அவர்களை அவர் அந்நாட்டைவிட்டு வெளியே எடுத்தார். அவர் அவர்களை இன்று இருக்கிற நாட்டில் விட்டார்.’

உபாகமம் 29: 25-28

கீழேயுள்ள காலவரிசை இந்த 1900 ஆண்டு காலத்தைக் காட்டுகிறது. இந்த காலம் நீண்ட சிவப்பு பட்டியில் காட்டப்பட்டுள்ளது.

யூதர்களின் வரலாற்று காலவரிசை பெரிய அளவில்அவர்கள் நாடுகடத்தப்பட்ட இரண்டு காலங்களைக் கொண்டுள்ளது

அவர்களின் வரலாற்றில் யூத மக்கள் இரண்டு கால நாடுகடத்தப்பட்டதை நீங்கள் காணலாம், ஆனால் இரண்டாவது நாடுகடத்தப்படுவது முதல் நாடுகடத்தலை விட நீண்டது.

20 ஆம்நூற்றாண்டின்வெகுஜன படுகொலை

ஹிட்லர், நாஜி ஜெர்மனி வழியாக, ஐரோப்பாவில் வாழும் யூதர்கள் அனைவரையும் அழிக்க முயன்றபோது யூதர்களுக்கு எதிரான துன்புறுத்தல்கள் உயர்ந்தன. அவர் கிட்டத்தட்ட வெற்றி பெற்றார், ஆனால் அவர் தோற்கடிக்கப்பட்டார், யூதர்களில் எஞ்சியவர்கள் தப்பிப்பிழைத்தனர்.

இஸ்ரவேலின்புதுமையானமறுபிறப்பு

தாயகம் இல்லாமல் ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்குப் பிறகுயூதர்கள்என்று சுயமாக அடையாளப்படுத்திக் கொண்டவர்கள் இருந்தார்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. ஆனால் இது 3500 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எழுதப்பட்ட மோசேயின் இறுதி வார்த்தைகள் நிறைவேற அனுமதித்தது. 1948 ஆம் ஆண்டில், ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் மூலம், புது இஸ்ரேலின் நம்பமுடியாத மறுபிறப்பை உலகம் கண்டது, மோசே பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பு எழுதியது போல:

பிறகு உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் உங்களிடம் இரக்கம்கொள்வார். கர்த்தர் உங்களை மீண்டும் விடுதலை செய்து உங்களை அனுப்பிய தேசங்களிலிருந்து திரும்பக் கூட்டிச் சேர்ப்பார். அவர் உங்களை பூமியின் ஒரு பகுதிக்கு அனுப்பியிருந்தாலும் உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் உங்களைச் சேகரித்துக் திரும்ப அங்கிருந்து உங்களைக் கொண்டு வருவார். உங்கள் முற்பிதாக்களுக்குரிய நாட்டிற்கு கர்த்தர் உங்களைக் கொண்டுவருவார். அந்நாடு உங்களுக்கு உரியதாகும். கர்த்தர் உங்களுக்கு நன்மையைச் செய்வார். உங்கள் முற்பிதாக்களுக்குரியதைவிட நீங்கள் அதிகம் பெறுவீர்கள். அவர்களிடம் இருந்த ஜனங்களைவிட உங்கள் நாட்டில் மிகுதியான ஜனங்கள் இருப்பார்கள்.

உபாகமம் 30: 3-5

பெரும் எதிர்ப்பு இருந்தபோதிலும் இந்த அரசு நிறுவப்பட்டதிலிருந்து இது குறிப்பிடத்தக்கதாக இருந்தது. சுற்றியுள்ள பெரும்பாலான நாடுகள் 1948 இல்… 1956 இல்… 1967 இல் மற்றும் 1973 இல் மீண்டும் இஸ்ரேலுக்கு எதிராகப் போரை நடத்தியது. மிகச் சிறிய தேசமான இஸ்ரேல் சில சமயங்களில் ஒரே நேரத்தில் ஐந்து நாடுகளுடன் போரில் ஈடுபட்டது. ஆயினும் இஸ்ரேல் பிழைத்தது மட்டுமல்லாமல், அவளுடைய பிரதேசமும் அதிகரித்தது. 3000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே தாவீது நிறுவின அவரது வரலாற்று தலைநகரை, 1967 ஆறு நாள் போரில், இஸ்ரேல் எருசலேமை மீண்டும் பெற்றது. இஸ்ரவேல் அரசை உருவாக்கியதன் விளைவும், இந்த போர்களின் விளைவுகளும் இன்று நம் உலகின் மிக கடினமான அரசியல் பிரச்சினைகளில் ஒன்றை உருவாக்கியுள்ளன.

மோசே முன்னறிவித்தபடி, இங்கு முழுமையாக ஆராய்ந்தபடி, இஸ்ரேலின் மறுபிறப்பு இந்தியாவில் யூதர்களுக்கு இஸ்ரேலுக்குத் திரும்புவதற்கான உத்வேகத்தை உருவாக்கியது. இஸ்ரேலில் இப்போது 80 000 யூதர்கள் வாழ்கின்றனர், அவர்கள் இந்தியாவில் இருந்து ஒரு பெற்றோரைக் கொண்டுள்ளனர், இந்தியாவில் 5000 யூதர்கள் மட்டுமே எஞ்சியுள்ளனர். மோசேயின் ஆசீர்வாதத்தின்படி, அவர்கள் மிகதொலைதூர நாடுகளிலிருந்து‘ (மிசோரம் போன்றவை) ‘சேகரிக்கப்பட்டு‘ ‘திரும்பகொண்டு வரப்படுகிறார்கள். யூதர்களும் யூதரல்லாதவர்களும் இதன் தாக்கங்களை கவனிக்க வேண்டும் என்று மோசே எழுதினார்.

(1)டாக்டர் அவிக்டோர் ஷாச்சன். இழந்த பத்து பழங்குடியினரின் அடிச்சுவடுகள் பக். 261

லட்சுமியிலிருந்து சிவன் வரை: எப்படி ஸ்ரீ மோசேயின் ஆசீர்வாதங்களும் சாபங்களும் இன்றுவரை எதிரொலிக்கின்றன

ஆசீர்வாதத்தையும் நல்ல அதிர்ஷ்டத்தையும் நினைக்கும் போது நம் மனம் அதிர்ஷ்டம், வெற்றி மற்றும் செல்வத்தின் தெய்வமான லட்சுமிக்குச் செல்கிறது. பேராசையில் செய்யாத கடின உழைப்பை அவள் ஆசீர்வதிக்கிறாள். பால் பெருங்கடலை கடைந்த கதையில், இந்திரன் புனித பூக்களை அவமதித்து எறிந்தபோது, லட்சுமி தேவர்களை விட்டு வெளியேறி பால் கடலுக்குள் நுழைந்தார். ஆயினும், அவள் திரும்பி வருவதற்காக ஆயிரம் வருடங்கள் கடலைத் கடைந்த பின், உண்மையுள்ளவர்களுக்கு அவளின் மறுபிறப்பு மூலம் ஆசீர்வதித்தாள்.

அழிவு, பாழக்குதல் மற்றும் நிர்மூலமாக்கல் பற்றி நாம் நினைக்கும் போது நமது மனம் பைரவன், சிவனின் கடுமையான அவதாரம், அல்லது சிவனின் மூன்றாவது கண்ணுக்கு கூட செல்கிறது. இது எப்போதுமே மூடப்பட்டிருக்கும், ஆனால் தீய செயல்களை அழிக்க அவர் அதைத் திறக்கிறார். லட்சுமி மற்றும் சிவன் இருவரும் பக்தர்களிடமிருந்து அதிக கவனத்தைப் பெறுகிறார்கள், ஏனென்றால் மக்கள் ஒருவரிடமிருந்து ஆசீர்வாதங்களை விரும்புகிறார்கள், மற்றவரின் சாபம் அல்லது அழிவுக்கு அஞ்சுகிறார்கள்.

நம்மைஅறிவுறுத்தும்படியாகஇஸ்ரவேலர்களுக்குள்ளஆசீர்வாதங்களும்சாபங்களும்.

இரண்டு அசீர்வதங்களுக்கும் ஆக்கியயோனாக எபிரேய வேதங்களில் வெளிப்படுத்தப்பட்ட சிருஷ்டியின் கடவுள் போன்று, லட்சுமியின் அசீர்வதங்களும், பைரவா அல்லது சிவனின் மூன்றாவது கண் போன்ற பயங்கரமான சாபமும் அழிவும் எதிர்மறையாக போராடுகிறது . இது அவருடைய பக்தர்களாக இருந்தஅவர் தேரிந்து கோண்ட மக்களகியஇஸ்ரவேலர்களுக்கு அனுப்பப்பட்டது. கடவுள் இஸ்ரவேலரை எகிப்தில் அடிமைத்தனத்திலிருந்து வெளியேற்றி, அவர்களுக்கு பத்து கட்டளைகளை வழங்கியபின்பாவம் அவர்களைக் கட்டுப்படுத்துகிறதா இல்லையா என்பதை அறியும் தரநிலைக்காக அவை வழங்கப்பட்டன . இந்த ஆசீர்வாதங்களும் சாபங்களும் இஸ்ரவேலரை நோக்கி இயக்கப்பட்டன, ஆனால் மற்ற எல்லா தேசங்களும் கவனித்து, இஸ்ரவேலருக்கு அவர் அளித்த அதே சக்தியுடன் அவர் நமக்கு ஆசீர்வாதங்களை அளிக்கிறார் என்பதை உணர்ந்து கொள்வதற்காக நீண்ட காலத்திற்கு முன்பே அறிவிக்கப்பட்டது. செழிப்பையும் ஆசீர்வாதத்தையும் விரும்பி அழிவையும் சாபத்தையும் தவிர்க்க விரும்பும் நாம் அனைவரும் இஸ்ரவேலரின் அனுபவத்திலிருந்து கற்றுக்கொள்ளலாம்.

ஸ்ரீ மோசஸ் சுமார் 3500 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வாழ்ந்தார், அவர் எபிரேய வேதங்களை உருவாக்கும் முதல் புத்தகங்களை எழுதினார். அவரது கடைசி புத்தகமான உபாகமம், அவர் இறப்பதற்கு சற்று முன்பு எழுதப்பட்ட அவரது இறுதி வார்த்தைகளைக் கொண்டுள்ளது. ஈது இஸ்ரவேல் மக்களாகியயூதர்களுக்கு அவருடைய ஆசீர்வாதங்கள் மட்டுமல்ல, அவருடைய சாபங்களாகும். இந்த ஆசீர்வாதங்களும் சாபங்களும் உலக வரலாற்றை வடிவமைக்கும் என்றும், யூதர்களால் மட்டுமல்ல, மற்ற எல்லா நாடுகளாலும் கவனிக்கப்பட வேண்டும் என்றும் மோசே எழுதினார். இந்த ஆசீர்வாதங்களும் சாபங்களும் இந்தியாவில் வரலாற்றை பாதித்துள்ளன. எனவே இது நாம் சிந்திக்க எழுதப்பட்டது. முழுமையான ஆசீர்வாதங்களும் சாபங்களும் இங்கே உள்ளது. சுருக்கம் பின்வருமாறு.

ஸ்ரீமோசேயின்ஆசீர்வாதம்

இஸ்ரவேலர்கள் நியாயப்பிரமாணத்திற்கு (பத்து கட்டளைகளுக்கு) கீழ்ப்படிந்தால் அவர்கள் பெறும் ஆசீர்வாதங்களை விவரிப்பதன் மூலம் மோசே தொடங்கினார். மற்ற எல்லா நாடுகளும் தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை கண்டுணரும்படிக்கு, கடவுளிடமிருந்து வந்த ஆசீர்வாதங்கள் மிகப் பெரியதாக இருக்கின்றது. இந்த ஆசீர்வாதங்களின் விளைவு:

10 பிறகு எல்லா நாட்டினரும் கர்த்தருடைய பெயரால் நீங்கள் அழைக்கப்படுவதைக் கேட்பார்கள். அவர்கள் உங்களுக்குப் பயப்படுவார்கள்.

உபாகமம் 28:10

மற்றும்சாபங்கள்

இருப்பினும், இஸ்ரவேலர் கட்டளைகளுக்குக் கீழ்ப்படியத் தவறினால், அவர்கள் ஆசீர்வாதங்களுக்கு பதிலாக பிரதிபலிக்கும் சாபங்களைப் பெறுவார்கள். இந்த சாபங்கள் சுற்றியுள்ள நாடுகளால் பார்க்கப்படும் எனவே:

37 கர்த்தர் உங்களை அனுப்பிய நாடுகளில் உங்களுக்கு ஏற்படுகின்ற தீயவற்றைப் பார்த்து அங்குள்ள ஜனங்கள் அதிர்ச்சி அடைவார்கள். அவர்கள் உங்களைப் பார்த்துச் சிரிப்பார்கள். அவர்கள் உங்களைப்பற்றி மோசமாகப் பேசுவார்கள்.

உபாகமம் 28:37

சாபங்கள் வரலாறு முழுவதும் நீட்டிக்கப்படும்.

46 உன்னையும் உனது சந்ததிகளையும் தேவன் நியாயந்தீர்த்திருக்கிறார் என்று ஜனங்களுக்கு இந்த சாபங்கள் காட்டும். உங்களுக்கு ஏற்படுகிற பயங்கரத்தைப்பற்றி ஜனங்கள் வியப்படைவார்கள்.

உபாகமம் 28:46

ஆனால் சாபங்களின் மோசமான பகுதி மற்ற நாடுகளிலிருந்து வரும் என்று கடவுள் எச்சரித்தார்.

49 “கர்த்தர் தொலைதூரத்திலிருந்து உன்னோடு சண்டையிட ஒரு நாட்டை வரவழைப்பார். அவர்களது மொழியை உன்னால் புரிந்துகொள்ள முடியாது. அவர்கள் விரைந்து வருவார்கள். வானிலிருந்து ஒரு கழுகு வருவதுபோன்று வருவார்கள். 50 அந்த ஜனங்கள் கொடூரமானவர்களாக இருப்பார்கள். அவர்கள் முதியவர்களைப்பற்றிக் கவலைப்படமாட்டார்கள். அவர்கள் இளங்குழந்தைகளிடம் இரக்கம் காட்டமாட்டார்கள். 51 அவர்கள் உங்களது மிருகங்களையும் நீங்கள் வளர்த்த உணவுப் பொருட்களையும் எடுத்துக்கொள்வார்கள். உன்னை அழிக்கும்வரை அவர்கள் எல்லாவற்றையும் எடுத்துக்கொள்வார்கள். அவர்கள் உன்னிடம் தானியம், திராட்சை ரசம், எண்ணெய், பசுக்கள், ஆடுகள் அல்லது மாடுகள் எதையும் விட்டு வைக்கமாட்டார்கள். அவர்கள் உன்னை அழிக்கும்வரை எல்லாவற்றையும் எடுத்துக்கொள்வார்கள். 52 “அந்த நாடு உனது நகரங்களைச் சுற்றி முற்றுகையிட்டுத் தாக்கும். உனது நகரங்களைச் சுற்றியுள்ள உயரமும் உறுதியும் கொண்ட சுவர்கள் உங்களைக் காப்பாற்றும் என்று நீ நினைத்தால், அந்தச் சுவர்கள் கீழே விழும், உனது தேவனாகிய கர்த்தர் உனக்குக் கொடுத்த நாட்டிலுள்ள நகரங்கள் எல்லாவற்றையும் பகைவர்கள் முற்றுகையிடுவார்கள். 

உபாகமம் 28: 49-52

இது கெட்டதில் இருந்து மோசமாகிவிடும்.

63 “கர்த்தர் உனக்கு நல்லவராக இருப்பதிலும் உனது நாட்டை வளர்ச்சி அடைய செய்வதிலும் மகிழ்ந்தார். அதே வழியில் உன்னை அழிப்பதிலும் அதம்பண்ணுவதிலும் மகிழ்ச்சியடைவார். நீ அந்த நாட்டை உனக்குச் சொந்தமானதாக ஆக்கப்போகிறாய், ஆனால் ஜனங்கள் அந்த நாட்டைவிட்டு உன்னை அப்புறப்படுத்துவார்கள். 64 கர்த்தர் உங்களை உலக நாட்டு குடிகளினிடையில் சிதறடிப்பார். அங்கே நீ கல்லாலும், மரத்தாலும் ஆன பொய்த் தெய்வங்களுக்கு சேவை செய்வாய். அவர்கள் உன்னாலும் உனது முற்பிதாக்களாலும் ஆராதிக்கப்படாத பொய்த் தெய்வங்கள். 65 “இந்நாட்டு குடிகளுக்குள்ளே நீ சமாதானத்தைப் பெறமாட்டாய், உனக்கு ஓய்வு கொள்ள இடமிருக்காது. கர்த்தர் உனது மனம் முழுவதையும் கவலைகளால் நிரப்புவார். உனது கண்கள் சோர்வை உணரும். நீ மிகுந்த மனசஞ்சலம் அடைவாய்.

உபாகமம் 28: 63-65

இந்த ஆசீர்வாதங்களும் சாபங்களும் கடவுளுக்கும் இஸ்ரவேலருக்கும் இடையிலான முறையான ஒப்பந்தத்தால் நிறுவப்பட்டன:

13 இந்த உடன்படிக்கையோடு, கர்த்தர் உங்களைத் தமது சொந்த விசேஷமான ஜனங்களாக்கிக்கொண்டிருக்கிறார். அவர்தாமே உங்கள் தேவன் ஆவார். அவர் இதை உனக்குக் கூறுகிறார். அவர் உனது முற்பிதாக்களான ஆபிரகாம், ஈசாக்கு மற்றும் யாக்கோபு ஆகியோர்களுக்கு வாக்களித்திருக்கிறார். 14 கர்த்தர் இந்த உடன்படிக்கையை தமது வாக்குறுதிகளோடு உங்களுக்கு மட்டும் கொடுக்கவில்லை. 15 நமது தேவனாகிய கர்த்தருக்கு முன்பு நிற்கிற நம் அனைவரோடும் அவர் உடன்படிக்கை செய்திருக்கிறார். ஆனால் இந்த உடன்படிக்கை இன்று நம்மோடு இங்கே இல்லாத நமது சந்ததிகளுக்கும் உரியதாகிறது.

உபாகமம் 29: 13-15

இந்த உடன்படிக்கையின் பிணைப்பு குழந்தைகள் அல்லது எதிர்கால சந்ததியினர் மீது இருக்கின்றது. உண்மையில் இந்த உடன்படிக்கை வருங்கால சந்ததியினராகிய இஸ்ரவேலர்கள் மற்றும் வெளிநாட்டவர்கள் மீதும் செலுத்தப்பட்டது.

22 “எதிர்காலத்தில் உங்கள் சந்ததிகளும், தொலை தூரத்து அயல்நாட்டுக் குடிகளும் இந்நாடு எவ்வாறு பாழானது என்று காண்பார்கள். கர்த்தர் இந்த நாட்டிற்குக் கொண்டு வந்திருக்கிற நோய்களையும் பார்ப்பார்கள்.23 அனைத்து நாடுகளும் பயனற்றுப்போகும். எரிகின்ற கந்தகத்தால் அழிக்கப்பட்டு உப்பால் மூடப்படும். எதுவும் நடுவதற்கு ஏற்றதாக பூமி இருக்காது. களைகள் கூட வளராத அளவிற்குப் பாழாய் போகும். கர்த்தர் மிகக் கோபத்தோடு இருந்தபோது, நகரங்களான சோதோமையும், கொமோராவையும், அத்மாவையும், செபோயீமையும் அழித்தது போன்று இந்த நாடும் அழிக்கப்படும். 24 “‘கர்த்தர் இந்த நாட்டிற்கு ஏன் இவ்வாறு செய்தார்? அவர் ஏன் இவ்வளவு கோபமாக இருக்கிறார்?’ மற்ற அனைத்து நாடுகளும் கேட்கும்.

உபாகமம் 29: 22-24

பதில் என்னவக இருக்குமென்றால்:

25 அதன் பதில் இவ்வாறு இருக்கும்: ‘கர்த்தர் கோபமாக இருக்கிறார். ஏனென்றால், இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் தங்கள் முற்பிதாக்களின் தேவனாகிய கர்த்தருடைய உடன்படிக்கையை விட்டுவிலகிப் போனார்கள். அவர்களை கர்த்தர் எகிப்தை விட்டு வெளியே கொண்டுவந்தபோது அவர்களோடு அவர் செய்த உடன்படிக்கையை பின்பற்றுவதை நிறுத்தினர். 26 இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் அந்நிய தெய்வங்களுக்கும், இதற்குமுன்பு தொழுதுகொள்ளாத தெய்வங்களுக்கும் பணிவிடை செய்யத் தொடங்கினார்கள். அத்தெய்வங்களை ஆராதிக்க வேண்டாம் என்று கர்த்தர் அந்த ஜனங்களிடம் கூறினார். 27 அதனால்தான், கர்த்தர் அந்நாட்டு ஜனங்களுக்கு எதிராக மிகவும் கோபங்கொண்டார். எனவே, புத்தகத்தில் எழுதப்பட்ட எல்லா சாபங்களையும் அவர்களுக்கு அவர் கொண்டு வந்தார்.28 கர்த்தர் அவர்கள்மேல் மிகவும் கோபங்கொண்டு எரிச்சல் அடைந்தார். எனவே, அவர்களை அவர் அந்நாட்டைவிட்டு வெளியே எடுத்தார். அவர் அவர்களை இன்று இருக்கிற நாட்டில் விட்டார்.’

உபாகமம் 29: 25-28

ஆசீர்வாதங்களும்சாபங்களும்நடந்ததா?

ஆசீர்வாதங்கள் மகிழ்ச்சிகரமானவை, சாபங்கள் பயங்கரமானவை, ஆனால் நாம் கேட்கக்கூடிய மிக முக்கியமான கேள்வி: ‘அவை நடந்ததா?’ எபிரேய வேதங்களின் பழைய ஏற்பாட்டின் பெரும்பகுதி இஸ்ரேலிய வரலாற்றின் பதிவு, எனவே அவர்களின் கடந்த காலத்தை நாம் அறிவோம். பழைய ஏற்பாட்டிற்கு வெளியே வரலாற்று பதிவுகளும் பல தொல்பொருள் நினைவுச்சின்னங்களும் நம்மிடம் உள்ளன. அவர்கள் அனைவரும் இஸ்ரேல் அல்லது யூத வரலாற்றின் நிலையான படத்தை வரைகிறார்கள். இது ஒரு காலவரிசை மூலம் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. மோசேயின் சாபங்கள் நிறைவேறியிருந்தால் நீங்களே அதைப் படித்து மதிப்பிடுங்கள். 2700 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தொடங்கி யூதக் குழுக்கள் ஏன் இந்தியாவுக்கு குடிபெயர்ந்தன (.கா. மிசோரமின் பினீ மெனாஷே) என்பதை இது விளக்குகிறது. அசீரிய மற்றும் பாபிலோனிய வெற்றிகளின் விளைவாக அவர்கள் இந்தியாவுக்கு சிதறடிக்கப்பட்டனர், பின்னர் மோசே எச்சரித்தது போலவே – வெகுஜன நாடுகடத்தப்பட்டனர்.

மோசேயின்ஆசீர்வாதங்களும்சாபங்களும்குறித்த முடிவுரை

மோசேயின் இறுதி வார்த்தைகள் சாபங்களுடன் முடிவடையவில்லை. மோசே தனது இறுதி அறிவிப்பை எவ்வாறு செய்தார் என்பது இங்கே.

“நான் சொல்லியிருக்கிற அனைத்தும் உங்களுக்கு நிகழும். நீங்கள் ஆசீர்வாதங்களிலிருந்து நன்மையைப் பெறுவீர்கள். நீங்கள் சாபங்களிலிருந்து தீமைகளைப் பெறுவீர்கள். உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் உங்களை வேறு நாடுகளுக்கு அனுப்புவார். பிறகு நீங்கள் இவற்றைப் பற்றி நினைப்பீர்கள். அந்த நேரத்தில் நீங்களும் உங்கள் சந்ததிகளும் உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தரிடம் திரும்பி வருவீர்கள். நீங்கள் முழுமனதோடு அவரைப் பின்பற்றுவீர்கள். நான் இன்று உங்களுக்குக் கொடுத்திருக்கிற அவரது அனைத்து கட்டளைகளுக்கும் முழுமையாக அடிபணிவீர்கள்.பிறகு உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் உங்களிடம் இரக்கம்கொள்வார். கர்த்தர் உங்களை மீண்டும் விடுதலை செய்து உங்களை அனுப்பிய தேசங்களிலிருந்து திரும்பக் கூட்டிச் சேர்ப்பார். அவர் உங்களை பூமியின் ஒரு பகுதிக்கு அனுப்பியிருந்தாலும் உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் உங்களைச் சேகரித்துக் திரும்ப அங்கிருந்து உங்களைக் கொண்டு வருவார். உங்கள் முற்பிதாக்களுக்குரிய நாட்டிற்கு கர்த்தர் உங்களைக் கொண்டுவருவார். அந்நாடு உங்களுக்கு உரியதாகும். கர்த்தர் உங்களுக்கு நன்மையைச் செய்வார். உங்கள் முற்பிதாக்களுக்குரியதைவிட நீங்கள் அதிகம் பெறுவீர்கள். அவர்களிடம் இருந்த ஜனங்களைவிட உங்கள் நாட்டில் மிகுதியான ஜனங்கள் இருப்பார்கள்.

உபாகமம் 30: 1-5

ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக நாடுகடத்தப்பட்ட பின்னர், 1948 இல்இன்று உயிருடன் இருக்கும் பலரின் வாழ்நாளில்நவீன இஸ்ரேல் தேசம் ஐக்கிய நாடுகளின் தீர்மானத்திலிருந்து மீண்டும் பிறந்தது, மோசே தீர்கமாய் சொன்னது போல  – யூதர்கள் உலகெங்கிலும் உள்ள நாடுகளிலிருந்து இஸ்ரேலுக்கு மீண்டும் குடியேறத் தொடங்கினர். இந்தியாவில் இன்று, கொச்சின், ஆந்திரா மற்றும் மிசோரத்தில் ஆயிரம் ஆண்டு யூத சமூகங்கள் வேகமாக குறைந்து வருகின்றன. சுமார் 5000 யூதர்கள் மட்டுமே இந்தியாவில் உள்ளனர். மோசேயின் ஆசீர்வாதங்கள் நம் கண் முன்னே நிறைவேறி வருகின்றன, நிச்சயமாக சாபங்களும் தங்கள் வரலாற்றை வடிவமைத்தன.

இது நமக்கு பல தாக்கங்களைக் கொண்டுள்ளது. முதலாவதாக, ஆசீர்வாதங்களும் சாபங்களும் கடவுளிடமிருந்து அவற்றின் அதிகாரத்தையும் சக்தியையும் கொண்டிருந்தன. மோசே வெறுமனே ஒரு அறிவொளி தூதர் – aRsi. இந்த சாபங்களும் ஆசீர்வாதங்களும் ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக, உலக நாடுகளில், மற்றும் பில்லியன் கணக்கான மக்களை பாதிக்கிறது என்பது உண்மைதான் (இஸ்ரேலுக்கு யூதர்கள் திரும்பி வருவது கொந்தளிப்பை உருவாக்கியுள்ளதுதொடர்ந்து உலக தலைப்புச் செய்திகளை உருவாக்கும் நிகழ்வுகளை ஏற்படுத்துகிறது) – பைபிள் (வேத புத்தகம்) கூறும் சக்தியும் அதிகாரமும் உடையவராக இந்த கடவுள் இருக்கிறார் என்பதற்கான சான்றாகும். அதே எபிரேய வேதங்களில் பூமியிலுள்ள எல்லா மக்களும்ஆசீர்வதிக்கப்படுவார்கள் என்றும் அவர் வாக்குறுதி அளித்தார்.  ‘பூமியிலுள்ள எல்லா மக்களும்என்பது நீங்களும் நானும் அடங்குவோம். ஆபிரகாமின் மகனின் பலியில், ‘எல்லா தேசங்களும் ஆசீர்வதிக்கப்படுவார்கள்என்று கடவுள் மீண்டும் வலியுறுத்தினார். இந்த தியாகத்தின் குறிப்பிடத்தக்க இடம் மற்றும் விவரங்கள் இந்த ஆசீர்வாதத்தை எவ்வாறு பெறுவது என்பதை அறிய நமக்கு உதவுகின்றன. மிசோரம், ஆந்திரா மற்றும் கேரளாவிலிருந்து திரும்பி வரும் யூதர்களுக்கு இப்போது ஆசீர்வாதம் ஊற்றப்படுகிறது, கடவுள் வாக்குறுதியளித்தபடி இந்தியாவின் அனைத்து மாநிலங்களிலும், உலகெங்கிலும் உள்ள பிற நாடுகளிலும் உள்ள மக்களை சமமாக ஆசீர்வதிக்க கடவுள் விரும்புகிறார் என்பதற்கான அறிகுறியாகும். யூதர்களைப் போலவே, நாமும் நமது சாபத்தின் மத்தியில் ஆசீர்வாதம் அருளப்படுகிறது. ஆசீர்வாதத்தின் பரிசை ஏன் பெறக்கூடாது?

யோம் கிப்பூர் – துர்கா பூஜையின் மூலமுதல்

துர்கா பூஜை (அல்லது துர்கோஸ்டவா) தெற்காசியாவின் பெரும்பகுதி முழுவதும் அஸ்வின் (ஐப்பசி) மாதத்தில் 6-10 நாட்கள் கொண்டாடப்படுகிறது. அசுரா மஹிஷாசுரருக்கு எதிரான பண்டைய போரில் துர்கா தேவி வென்றதை நினைவுகூரும் வகையில் இது கொண்டாடப்படுகிறது. 3500 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தொடங்கி எபிரேய ஆண்டில் ஏழாவது சந்திர மாதத்தின் 10 வது நாளில் கொண்டாடப்படும் யோம் கிப்பூர் (அல்லது பாவப் பரிகார நாள்) என்று அழைக்கப்படும் மிகப் பழமையான பண்டிகையுடன் இது ஒத்துப்போகிறது என்பதை பல பக்தர்கள் உணரவில்லை. இந்த இரண்டு பண்டிகைகளும் பண்டையவை, இரண்டும் ஒரே நாளில் (அந்தந்த நாட்காட்டிகளில். இந்து மற்றும் எபிரேய நாட்காட்டிகள் வெவ்வேறு ஆண்டுகளில் அவற்றின் கூடுதல் நீள்  மாதத்தைக் கொண்டிருக்கின்றன, எனவே அவை எப்போதும் மேற்கத்திய நாட்காட்டியில் ஒத்துப்போவதில்லை, ஆனால் அவை இரண்டும் எப்போதும் செப்டம்பர்-அக்டோபரில் நிகழ்கின்றன), இரண்டும் பலிகளை உள்ளடக்கியது, மற்றும் இரண்டும் பெரும் வெற்றிகளை நினைவுகூர்கின்றன. துர்கா பூஜைக்கும் யோம் கிப்பூருக்கும் உள்ள ஒற்றுமைகள் வியக்க வைக்கின்றன. சில வேறுபாடுகள் சமமாக குறிப்பிடத்தக்கவை.

பாவநிவிர்த்தி நாளை குறித்து அறிமுகம்

இயேசுவுக்கு முன்பாக சுமார் 1500 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே மோசேயும் அவருடைய சகோதரரான ஆரோனும் இஸ்ரவேலரை வழிநடத்தி நியாயப்பிரமாணத்தைப் பெற்றார்கள் 

ஸ்ரீ மோசேயை இஸ்ரவேலர்களை(எபிரேயர்கள் அல்லது யூதர்கள்) அடிமைத்தனத்திலிருந்து வழிநடத்தி,கலியுகத்தில் இஸ்ரவேலர்களை வழிநடத்த பத்து கட்டளைகளைப் பெற்றார்கள். அந்த பத்து கட்டளைகள் மிகவும் கண்டிப்பானவை, பாவத்தால் கவரப்பட்ட ஒருவரால் அதை பின்பற்ற இயலாது. இந்த கட்டளைகள் உடன்படிக்கைப்பெட்டி என்று அழைக்கப்படும் ஒரு சிறப்பு பெட்டியில் வைக்கப்பட்டன. உடன்படிக்கைப்பெட்டிமகா பரிசுத்த ஸ்தலம் என்று அழைக்கப்படும் ஒரு சிறப்பு கோவிலில் இருந்தது.

மோசேயின் சகோதரரான ஆரோனும் அவருடைய சந்ததியினரும் இந்த ஆலயத்தில் மக்களின் பாவங்களை நிவிர்த்தி செய்ய அல்லது பாவதை மூட பலியிட்டார்கள். பாவநிவிர்த்தி நாள் – யோம்கிப்பூ அன்று சிறப்பு பலிகள் கொடுக்கப்பட்டது. இவை இன்று நமக்கு மதிப்புமிக்க படிப்பினைகளாகும், பாவப் பரிகார நாளை (யோம் கிப்பூர்) துர்கா பூஜையின் விழாக்களுடன் ஒப்பிடுவதன் மூலம் நாம் அதிகம் கற்றுக்கொள்ளலாம்.

பாவ நிவிர்த்திநாளும்போக்காடும்

பாவநிவிர்த்திநாளின் தியாகங்கள் மற்றும் சடங்குகள் குறித்து மோசேயின் காலத்திலிருந்தே எபிரேய வேதங்களில், அதாவது இன்று உள்ள பைபிளில் துல்லியமாக அறிவுறுத்துகின்றன. இந்த வழிமுறைகள் எவ்வாறு தொடங்குகின்றன என்பதை நாம் காண்போம்:

ஆரோனின் இரண்டு மகன்களும் கர்த்தரின் சந்நிதியில் அங்கீகரிக்கப்படாத முறையில் தூபம் காட்டியபோது மரணமடைந்தனர். அதற்குப் பின்பு கர்த்தர் மோசேயிடம், “உன் சகோதரன் ஆரோனிடம் பின்வருவதைக் கூறு: கூடாரத்தின் திரைக்குப் பின்னால் அவன் விரும்புகிற போதெல்லாம் மகாபரிசுத்த இடத்திற்கு போகவேண்டாம். திரைக்குப் பின்னால் அந்த அறையில் பரிசுத்தப் பெட்டி உள்ளது. அதன்மேல் கிருபாசன மூடி உள்ளது. நான் அதற்கு மேல் மேகத்தில் காட்சி தருவேன். ஆரோன் அங்கே சென்றால் மரித்து போகலாம்!

லேவியராகமம் 16: 1-2

பிரதான ஆசாரியனாகிய ஆரோனின் இரண்டு மகன்களும் கர்த்தருடைய பிரசன்னம் இருந்த மகா பரிசுத்த ஸ்தல ஆலயத்திற்கு அவமரியாதை செய்தபோது இறந்துவிட்டார்கள். அவர்கள் அந்த பரிசுத்த பிரசன்னத்தில் பத்து கட்டளைகளை முழுமையாகக் கடைப்பிடிக்கத் தவறியதால் அவர்கள் இறந்தார்கள்.

ஆகவே கவனமாக அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்பட்டன, ஒரு வருடத்தில் ஒரே நாள் மட்டுமே பிரதான ஆசாரியன் மகாபரிசுத்தஸ்தலத்திற்குள் நுழையக்கூடிய நாள் – பாவ நிவிர்த்தி நாளாகும். அவர் வேறு எந்த நாளிலும் நுழைந்தால், அவர் இறந்துவிடுவார். ஆனால் இந்த ஒரு நாளில் கூட, பிரதான ஆசாரியன் உடன்படிக்கைப்பெட்டியின் முன்னிலையில் நுழைவதற்கு முன்பு, அவர் செய்ய வேண்டியது:

“ஆரோன் பாவப்பரிகார நாள் அன்று மிகவும் பரிசுத்தமான அந்த இடத்திற்குள் நுழைவதற்கு முன் ஒரு காளையைப் பாவப் பரிகார பலியாகவும், ஒரு ஆட்டுக்கடாவை தகன பலியாகவும் செலுத்திவிட வேண்டும். ஆரோன் தண்ணீரில் தன் உடல் முழுவதையும் கழுவ வேண்டும். பின் அவன் வேறு ஆடைகளை அணிந்துகொள்ள வேண்டும். ஆரோன் பரிசுத்த சணல் நூல் சட்டையை அணிந்து இடுப்பில் சணல் நூல் சல்லடத்தைக் கட்டிக்கொள்ள வேண்டும். சணல் நூல் தலைப் பாகையையும், சணல் நூலால் ஆன இடைக் கச்சையையும் அணிந்துகொள்ள வேண்டும். இவை பரிசுத்தமான ஆடைகள்.

லேவியராகமம் 16:3-4

துர்கா பூஜையின் சப்தமி நாளில், துர்காவை சிலைகளுக்குள் பரன் பரதிஸ்தான் என்று அழைக்கின்றனர், மூர்த்திக்கு திருமஞ்சனம் நடைபெறும். யோம் கிப்பூரின்போதும் திருமஞ்சனம் உண்டு, ஆனால் பிரதான பூசாரி தான் புனித ஸ்தலத்திற்குள் நுழையத் திருமஞ்சனம் செய்து தயாராவார், தெய்வம் அல்ல. கர்த்தராகிய தேவனை அழைப்பது தேவையற்றது – அவர் ஆண்டு முழுவதும் மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் வாசம் செய்தார். அதற்கு பதிலாக தேவை என்னவென்றால் இந்த பிரசன்னத்தை சந்திக்க தயாராக இருக்க வேண்டும். குளித்துவிட்டு ஆடை அணிந்த பிறகு பூசாரி பலிக்காக விலங்குகளை கொண்டு வர வேண்டியிருந்தது.

“ஆரோன் இஸ்ரவேல் ஜனங்களிடமிருந்து பாவப்பரிகார பலிக்காக இரண்டு வெள்ளாட்டுக் கடாக்களையும் தகன பலிக்காக ஒரு ஆட்டுக் காடாவையும் வாங்கிக்கொள்ள வேண்டும். பிறகு ஆரோன் காளையைப் பாவப்பரிகார பலியாக செலுத்த வேண்டும். இந்தப் பாவப்பரிகார பலி அவனுக்குரியது. இதனை ஆரோன் தன்னையும் தன் குடும்பத்தாரையும் சுத்திகரிப்பு செய்வதற்காக இவ்வாறு செய்ய வேண்டும்.

லேவியராகமம் 16:5-6

ஆரோனின் சொந்த பாவங்களுக்காக பரிகாரம் செய்ய அல்லது மூட ஒரு காளை பலியிடப்பட்டது. துர்க பூஜையின் போது சில நேரங்களில் காளை அல்லது ஆடு தியாகங்கள் செய்யப்படுகின்றன. யோம் கிப்பூருக்கு பூசாரி சொந்த பாவத்தை மறைக்க காளையை பலியிடுவது ஒரு விருப்பத்தெர்வு அல்ல. அவர் தனது பாவத்தை காளையின் பலியால் மறைக்காவிட்டால் பூசாரி இறந்துவிடுவார்.

பின்னர் உடனடியாக, பூசாரி இரண்டு ஆடுகளின் குறிப்பிடத்தக்க விழாவை நிகழ்த்தினார்.

“பிறகு ஆரோன் இரு வெள்ளாட்டுக் கடாக்களையும் கர்த்தருக்கு முன்பாக ஆசரிப்புக் கூடாரத்தின் வாசலுக்குக் கொண்டு வரவேண்டும்.பின் கடாக்களுக்காகச் சீட்டுப்போட வேண்டும். ஒரு சீட்டு கர்த்தருக்குரியது. இன்னொரு சீட்டு போக் காட்டுக்கு உரியது. “பிறகு ஆரோன் கர்த்தருக்குரிய சீட்டுள்ள கடாவை கர்த்தருடைய சந்நிதியில் பாவப் பரிகார பலியாக வழங்க வேண்டும்.

லேவியராகமம் 16:7-9

பூசாரி காளையை தனது சொந்த பாவங்களுக்காக பலியிடப்பட்டவுடன், பூசாரி இரண்டு ஆடுகளை தெரிந்தெடுத்து சீட்டு போடுவார். ஒரு ஆடு போக்காடாக நியமிக்கப்படும். மற்ற ஆடு பாவநிவாரணபலியாக பலியிடப்பட வேண்டும். ஏன்?

15 “பிறகு ஆரோன் ஜனங்களின் பாவப் பரிகார பலிக்கான வெள்ளாட்டைக் கொன்று, அதன் இரத்தத்தைத் திரைக்குப் பின்னால் உள்ள அறைக்குக் கொண்டு வர வேண்டும். காளையின் இரத்தத்தைச் செய்தது போன்றே இதனையும் செய்ய வேண்டும். அவன் அந்த இரத்தத்தைக் கிருபாசனத்தின் மேலும் அதற்கு முன்பும் தெளிக்க வேண்டும். 16 இவ்வாறு ஆரோன் மிகவும் பரிசுத்தமான இடத்தைச் சுத்திகரிப்பு செய்யவேண்டும். இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் அனைவருடைய தீட்டிற்காகவும், பாவங்களுக்காகவும் ஆரோன் இதனையெல்லாம் செய்ய வேண்டும். ஆரோன் இதனை ஆசரிப்பு கூடாரத்திற்குள்ளே செய்ய வேண்டும்.

லேவியராகமம் 16:15-16

போக்காடுக்கு என்ன நேர்ந்தது?

20 “ஆரோன் மிகப் பரிசுத்தமான இடத்தையும், ஆசரிப்புக் கூடாரத்தையும், பலிபீடத்தையும் பரிசுத்தப்படுத்துவான். பிறகு ஆரோன் உயிருள்ள வெள்ளாட்டை கர்த்தருக்கு முன் கொண்டு வந்து 21 தனது இரு கைகளையும் அதன் தலைமீது வைப்பான். பிறகு இஸ்ரவேல் ஜனங்களுடைய பாவங்களையும் குற்றங்களையும் அறிக்கையிட்டு அந்த வெள்ளாட்டின் தலையிலே சுமத்துவான். பின் அதனை அதற்கு நியமிக்கப்பட்ட ஆள் மூலம் வனாந்திரத்திற்கு அனுப்பிவிடுவான். 22 அந்தக் கடாவானது வனாந்திரத்திற்கு அனைவரது பாவங்களையும் எடுத்து சென்றுவிடுகிறது. அதனைக் காட்டிலே விட்டுவிட்டு அந்த ஆள் வந்துவிடுவான்.

லேவியராகமம் 16:20-22

ஆரோனின் சொந்த பாவத்திற்காக காளை பலியாக்கப்பட்தது. முதல் ஆட்டின் பலி இஸ்ரவேல் மக்களின் பாவத்திற்காக இருந்தது. மக்களின் பாவங்களை பலிகடாவின் மீது மாற்றபட்டதின் – அடையாளமாக – ஆரோன் தனது கைகளை உயிருள்ள பலிகடாவின் தலையில் வைப்பார். மக்களின் பாவங்கள் இப்போது மக்களிடமிருந்து வெகு தொலைவில் உள்ளன என்பதற்கான அடையாளமாக ஆடு பின்னர் வனாந்தரத்தில் விடுவிக்கப்பட்டது. இந்த பலிகளால் அவர்களின் பாவங்களுக்கு பரிகாரம் செய்யப்பட்டது. இது ஒவ்வொரு ஆண்டும் பாவநிவிர்தி நாளில், அந்த நாளிலும் மட்டுமே செய்யப்பட்டது.

பாவநிவிர்த்திநாளும்துர்காபூஜையும்

இந்த விழாவை ஒவ்வொரு ஆண்டும் கொண்டாட கடவுள் ஏன் கட்டளையிட்டார்? இதன் பொருள் என்ன? துர்கா பூஜை எருமை அரக்கன் மஹிஷாசுரனை தோற்கடித்த காலத்தை திரும்பிப் பார்க்க செய்கிறது. இது கடந்த கால நிகழ்வை நினைவுகூர்கிறது. பாவநிவிர்த்தி தினமும் வெற்றியை நினைவுகூர்ந்தது, ஆனால் அது தீர்க்கதரிசனமாக, அது தீமைக்கு எதிரான எதிர்காலவெற்றியை எதிர்பார்த்தது இருந்தது. உண்மையான விலங்கு பலியாக வழங்கப்பட்டாலும், அவை அடையாளமாக இருந்தன. அதை வேத புஸ்தகன் (பைபிள்) விளக்குகிறது

 ஏனென்றால் வெள்ளாடு, கன்று குட்டி போன்றவற்றின் இரத்தம் நமது பாவங்களை விலக்காது.

எபிரெயர் 10: 4

உண்மையில் பாவநிவாரண நாளில் பலிகள் பூசாரி மற்றும் பக்தர்களின் பாவங்களை நீக்க முடியாது என்பதால், ஒவ்வொரு ஆண்டும் அவை ஏன் வழங்கப்பட்டன? வேத புஸ்தகம் (பைபிள்) அதை விளக்குகிறது

நியாயப்பிரமாணமானது எதிர்காலத்தில் நேரிடும் நன்மைகளைப் பற்றிய முழுமையற்ற ஒரு சித்திரத்தையே கொடுக்கிறது. அது தெளிவற்றதாக உள்ளது. அது உண்மையான விஷயங்களின் முழுச் சித்திரம் அல்ல. அது மக்களிடம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஒரே மாதிரியான பலிகளைக் கொடுக்குமாறு கூறுகிறது. தேவனை வழிபட வருகிறவர்களும் அவ்வாறே கொடுத்து வருகின்றனர். நியாயப்பிரமாணம் அவர்களை என்றும் முழுமையானவர்களாக ஆக்காது. சட்டம் மனிதர்களை பூரணப் படுத்துமானால், வழங்கப்பட்டுக்கொண்டிருக்கிற பலிகளும் நின்றிருக்கும். ஏனெனில் வழிபடுகிறவர்கள் ஏற்கெனவே பரிசுத்தப்படுத்தப்பட்டு அவர்கள் தம் பாவங்களுக்காகக் குற்ற உணர்ச்சி உடையவர்களாக இருக்கமாட்டார்கள். ஆனால் ஒவ்வொரு ஆண்டும் வழங்கப்படுகிற அப்பலிகள் அவர்களின் பாவங்களையே அவர்களுக்கு நினைவுறுத்துகின்றன.

எபிரெயர் 10:1-3

பலிகளால் பாவங்களைத் தூய்மைப்படுத்த முடிந்தால், அவற்றை மீண்டும் செய்ய வேண்டிய அவசியமில்லை. ஆனால் அவை பலனளிக்கவில்லை என்பதைக் காட்டி அவை ஆண்டுதோறும் மீண்டும் மீண்டும் செய்யப்பட்டன.

ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து (யேசு சத்சங்) தன்னை ஒரு பலியாகமாக முன்வைத்தபோது, அது அனைத்தும் மாறியது.

ஆகவே கிறிஸ்து இந்த உலகத்துக்கு வரும்போது, அவர்,

“நீர் காணிக்கைகளையும் பலிகளையும் விரும்புவதில்லை.
    ஆனால் எனக்காக ஒரு சரீரத்தை ஆயத்தம் செய்தீர்.
மிருகங்களைக் கொன்றும் எரித்தும் கொடுக்கப்படுகிற பலிகள் உம்மைச் சந்தோஷப்படுத்தாது.
    பாவநிவாரண பலிகளும் உம்மைத் திருப்திப்படுத்தாது.
பிறகு நான், ‘தேவனே! இதோ இருக்கிறேன்.
    உம்முடைய விருப்பத்தை நிறைவேற்ற வந்திருக்கிறேன்.
    நியாயப்பிரமாண புத்தகத்தில் என்னைக் குறித்து எழுதியிருக்கிறது’ என்றேன்.”

எபிரெயர் 10:5-7

அவர் தன்னை பலியாக வழங்க வந்தார். அவர் செய்தபோது

10 இயேசு கிறிஸ்து தேவனுடைய விருப்பப்படியே காரியங்களைச் செய்தார். அதனால் அவரது இறப்பாகிய பலி மூலம் நம்மைப் பரிசுத்தமாக்கினார். அவர் இப்பலியை என்றென்றைக்கும் போதுமான வகையில் ஒருமுறை செய்து முடித்தார்.

எபிரெயர் 10:10

இரண்டு ஆடுகளின் பலிகள் எதிர்காலத்தில் இயேசுவின் பலி மற்றும் வெற்றியை அடையாளமாக சுட்டிக்காட்டின. அவர் பலி ஆடாக இருந்தபடியால் பலியானார். நாம் சுத்திகரிக்கப்பட, உலகளாவிய சமூகத்தின் அனைத்து பாவங்களையும் எடுத்து அவற்றை நம்மிடமிருந்து வெகு தொலைவில் நீக்கியதால், அவர் போக்காடாகவும் இருந்தார்.

பாவநிவிர்த்தி நாள்தான் துர்கா பூஜைக்கு காரணமா?

இஸ்ரேலர்களின் வரலாற்றில், 700BC பற்றி இஸ்ரேலில் இருந்து நாடுகடத்தப்பட்டவர்கள் இந்தியாவுக்கு வரத் தொடங்கினர், இது இந்தியாவின் கற்றல் மற்றும் மதத்திற்கு பல பங்களிப்புகளைச் செய்தது. இந்த இஸ்ரவேலர் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஏழாம் மாதத்தின் 10 ஆம் நாளில் பாவநிவாரணதினத்தை கொண்டாடியிருப்பார்கள். ஒருவேளை, அவர்கள் இந்தியாவின் மொழிகளுக்கு பங்களித்ததைப் போலவே, அவர்கள் பாவநிவிர்த்தி தினத்தையும் பங்களித்தனர், இது துர்கா பூஜையாக மாறியது, இது தீமைக்கு எதிரான ஒரு பெரிய வெற்றியின் நினைவாகும். கிமு 600 இல் கொண்டாடத் தொடங்கிய துர்கா பூஜையைப் பற்றிய நமது வரலாற்று புரிதலுடன் இது பொருந்துகிறது.

எப்போது பாவநிவாரண நாள் பலிகள் நிறுத்தப்பட்டது

நம் சார்பாக இயேசுவின் (யேசு சத்சங்) பலி பயனுள்ளதாகவும் போதுமானதாகவும் இருந்தது. சிலுவையில் இயேசு பலியிட்ட சிறிது நேரத்திலேயே (கி.பி 33), ரோமானியர்கள் கி.பி 70 இல் கோவிலை மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்துடன் அழித்தனர். அப்போதிருந்து யூதர்கள் பாவநிவிர்த்தி நாளில் மீண்டும் எந்த பலிகளையும் செய்யவில்லை. இன்று, யூதர்கள் இந்த திருவிழாவைக் துயர் நிறைந்த விரதத்தோடு அனுசரிக்கப்படுகிறது. பைபிள் விளக்குவது போல, பயனுள்ள தியாகம் வழங்கப்பட்டவுடன் வருடாந்திர தியாகம் தொடர வேண்டிய அவசியமில்லை. எனவே கடவுள் அதை நிறுத்தினார்.

துர்கா பூஜையின் தற்சுரூபமும் பாவநிவிர்த்தி நாளும் 

துர்கா பூஜை துர்காவின் உருவத்தை அழைப்பதை உள்ளடக்கியது, இதனால் தெய்வம் மூர்த்தியில் வாழ்கிறது. பாவநிவாரண நாள் என்பது வரவிருக்கும் பலியின் முன்னறிவிப்பாகும், மேலும் எந்த தற்சுரூபத்தையும் வழிபட ஏற்க்கவில்லை. மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் கடவுள் கண்ணுக்குத் தெரியாதவர், அதனால் எந்த உருவமும் இல்லை.

ஆனால் ஒரு முளுமையான பலனுள்ள பலியின் தற்சுரூபத்தை, பல நூறு ஆனண்டுகளாக நடந்த பல பாவநிவிர்த்திநாட்கள், முன்னரே சுட்டிக்காட்டியது. வேத புஸ்தகன் (பைபிள்) விளக்குவது போல

15 ஒருவராலும் தேவனைக் காண இயலாது.
    ஆனால் இயேசு தேவனைப் போன்றவர்.
    படைக்கப்பட்ட அனைத்து பொருட்களின் மேலும் இயேசுவே ஆட்சியாளர்.

கொலோசெயர 1:15

அவர் அதரிசனமான தேவனுடைய தற்சுரூபமும், சர்வ சிருஷ்டிக்கும் முந்தின பேறுமானவர்.

பங்குஎடு

நாங்கள் வேத புஸ்தகத்தின் (பைபிள்) வழியாக சென்று கொண்டிருக்கிறோம். கடவுள் தனது திட்டத்தை வெளிப்படுத்த பல அறிகுறிகளை எவ்வாறு கொடுத்தார் என்பதை நாம் கண்டோம். ஆரம்பத்தில் அவர் வரவிருக்கும் ‘அவர்’ பற்றி முன்னறிவித்தார். இதைத் தொடர்ந்து ஸ்ரீ ஆபிரகாமின் பலி, பஸ்கா பலி, மற்றும் பாவநிவாரண நாள். இஸ்ரவேலர் மீது மோசேயின் ஆசீர்வாதங்களும் சாபங்களும் உள்ளன. இது அவர்களின் வரலாற்றை இயக்கும், இங்கு விளக்கப்பட்டுள்ளபடி, உலகெங்கிலும், இந்தியாவுக்கு கூட இஸ்ரவேலர்கள் சிதறடிக்கப்பட்டார்கள்.

பத்து கட்டளைகள்: கலியுகத்தில் ஒரு கொரோனா நச்சுயிர் சோதனை போல

நாம் கலியுகத்தில் அல்லது இருண்டகாலத்தில் வாழ்கிறோம் என்பது பொதுவாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது. சத்திய யுகம் தொடங்கி, திரேதா யுகம் மற்றும் துவாபர யுகம் முடிந்து நான்காவது யுகமான இது கடைசி யுகமாகும். சத்தியத்தின் முதல் யுகத்திலிருந்து (சத்யயுகா) கலியுகம் வரை, இந்த நான்கு யுகங்களுக்கிடையில் பொதுவான நிகழ்வுதான், ஒரு நிலையான அறநெறி மற்றும் சமூக சிதைவு ஆகும்.

மகாபாரதத்தில் உள்ள மார்க்கண்டேயன் கலியுகத்தில் மனித நடத்தை இவ்வாறாக இருக்கும் என விவரிக்கிறார்:

கோபம், கடுங்கோபம் மற்றும் அறியாமை வளரும்

ஒவ்வொரு நாளிலும் மதம், உண்மைத்தன்மை, தூய்மை, சகிப்புத்தன்மை, கருணை, உடல் வலிமை மற்றும் நினைவாற்றல் நலிவடையும்.

எந்தவொரு நியாயமும் இல்லாமல் மக்களுக்கு கொலையைப் பற்றிய எண்ணங்கள் இருக்கும், அதில் தவறொன்றும் இல்லை என்று காண்பார்கள்.

இச்சை சமூக ரீதியாக ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாக கருதப்படும், மேலும் உடலுறவு என்பது வாழ்க்கையின் மையத் தேவையாகக் கருதப்படும்.

பாவம் அதிவேகமாக அதிகரிக்கும், அதே நேரத்தில் நல்லொழுக்கம் மங்கி, செழிக்காமல் போகும்.

மக்கள் போதைப்பொருள் மற்றும் போதைக்கு அடிமையாகி விடுவார்கள்.

குருக்கள் இனி மதிக்கப்பட மாட்டார்கள், அவர்களுடைய மாணவர்கள் அவர்களைக் காயப்படுத்த முயற்சிப்பார்கள். அவர்களின் போதனைகள் அவமதிக்கப்படும், காமத்தை பின்பற்றுபவர்கள் எல்லா மனிதர்களிடமிருந்தும் மனதைக் கட்டுப்படுத்துவார்கள்.

எல்லா மனிதர்களும் தங்களை தெய்வங்களாக அறிவித்துக்கொள்கிறார்கள் அல்லது தெய்வங்களால் வழங்கப்பட்ட வரம் மற்றும் போதனைகளுக்கு பதிலாக அதை ஒரு தொழிலாக மாற்றுவர்.

மக்கள் இனி திருமணம் செய்து கொள்ள மாட்டார்கள் அனால் பாலியல் இன்பத்திற்காக சேர்ந்து வாழ்வார்கள்.

மோசேயும் பத்து கட்டளைகளும்

எபிரேய வேதங்கள் நமது தற்போதைய காலத்தை அதே வழியில் விவரிக்கின்றன. பாவத்திற்கான நம்முடைய நடத்தையின் காரணமாக, பஸ்கா பண்டிகையோடு எகிப்திலிருந்து தப்பித்த சிறிது நேரத்திலேயே கடவுள் மோசேக்கு பத்து கட்டளைகளைக் கொடுத்தார். மோசேயின் குறிக்கோள் இஸ்ரவேலரை எகிப்திலிருந்து வெளியே கொண்டு செல்வது மட்டுமல்லாமல், அவர்களை ஒரு புதிய வாழ்க்கை முறைக்கு வழிநடத்துவதும் ஆகும். ஆகவே, இஸ்ரவேலரை மீட்ட பஸ்காவின் ஐம்பது நாட்களுக்குப் பிறகு, மோசே கடவுளிடமிருந்து நியாயப்பிரமாணத்தைப் பெறும்படி அவர்களை சீனாய் மலைக்கு (ஓரேப் மலையையும் குறிக்கும்) அழைத்துச் சென்றார். கலியுகத்தின் பிரச்சினைகளை அறிய இந்த சட்டம் கலியுகத்தின் போது பெறப்பட்டது.

மோசேக்கு என்ன கட்டளைகள் கிடைத்தன? முழுமையான சட்டம் மிக நீளமாக இருந்தபோதிலும், மோசே முதலில் கடவுளால் எழுதப்பட்ட குறிப்பிட்ட அறநெறி கட்டளைகளை ஒரு கற்பலகைகளில் பெற்றார், இது பத்து கட்டளைகள் (அல்லது மோசேயின் பத்துக் கட்டளைகள்) என அழைக்கப்படுகிறது. இந்த பத்தும் சட்டத்தின் சுருக்கத்தை உருவாக்கியது – சிறிய விவரங்களுக்கு முன் அறநெறி தர்மம் – மேலும் அவை கலியுகத்தில் பொதுவான தீமைகளிலிருந்து மனந்திரும்பும்படி நம்மை தொடரும் கடவுளின் வல்லமையான செயலாக உள்ளது.

பத்து கட்டளைகள்

கடவுளால் கற்பலகைகளில் எழுதப்பட்ட, பத்து கட்டளைகளின் முழுமையான பட்டியல் இங்கே, பின்னர் மோசே எபிரேய வேதங்களில் பதிவு செய்தார்.

வன் பேசிச் சொல்லிய சகல வார்த்தைகளுமாவன:
2 உன்னை அடிமைத்தன வீடாகிய எகிப்து தேசத்திலிருந்து புறப்படப்பண்ணின உன் தேவனாகிய கர்த்தர் நானே.
3 என்னையன்றி உனக்கு வேறே தேவர்கள் உண்டாயிருக்கவேண்டாம்.
4 மேலே வானத்திலும், கீழே பூமியிலும், பூமியின்கீழ்த் தண்ணீரிலும் உண்டாயிருக்கிறவைகளுக்கு ஒப்பான ஒரு சொரூபத்தையாகிலும் யாதொரு விக்கிரகத்தையாகிலும் நீ உனக்கு உண்டாக்க வேண்டாம்;
5 நீ அவைகளை நமஸ்கரிக்கவும் சேவிக்கவும் வேண்டாம்; உன் தேவனாகிய கர்த்தராயிருக்கிற நான் எரிச்சலுள்ள தேவனாயிருந்து, என்னைப் பகைக்கிறவர்களைக் குறித்துப் பிதாக்களுடைய அக்கிரமத்தைப் பிள்ளைகளிடத்தில் மூன்றாம் நான்காம் தலைமுறைமட்டும் விசாரிக்கிறவராயிருக்கிறேன்.
6 என்னிடத்தில் அன்புகூர்ந்து, என் கற்பனைகளைக் கைக்கொள்ளுகிறவர்களுக்கோ ஆயிரம் தலைமுறைமட்டும் இரக்கஞ் செய்கிறவராயிருக்கிறேன்.
7 உன் தேவனாகிய கர்த்தருடைய நாமத்தை வீணிலே வழங்காதிருப்பாயாக; கர்த்தர் தம்முடைய நாமத்தை வீணிலே வழங்குகிறவனைத் தண்டியாமல் விடார்.
8 ஓய்வுநாளைப் பரிசுத்தமாய் ஆசரிக்க நினைப்பாயாக;
9 ஆறுநாளும் நீ வேலைசெய்து, உன் கிரியைகளையெல்லாம் நடப்பிப்பாயாக;
10 ஏழாம்நாளோ உன் தேவனாகிய கர்த்தருடைய ஓய்வுநாள்; அதிலே நீயானாலும், உன் குமாரனானாலும், உன் குமாரத்தியானாலும், உன் வேலைக்காரனானாலும், உன் வேலைக்காரியானாலும், உன் மிருக ஜீவனானாலும், உன் வாசல்களில் இருக்கிற அந்நியனானாலும், யாதொரு வேலையும் செய்யவேண்டாம்.
11 கர்த்தர் ஆறுநாளைக்குள்ளே வானத்தையும் பூமியையும் சமுத்திரத்தையும் அவைகளிலுள்ள எல்லாவற்றையும் உண்டாக்கி, ஏழாம்நாளிலே ஓய்ந்திருந்தார்; ஆகையால், கர்த்தர் ஓய்வுநாளை ஆசீர்வதித்து, அதைப் பரிசுத்தமாக்கினார்.
12 உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உனக்குக் கொடுக்கிற தேசத்திலே உன் நாட்கள் நீடித்திருப்பதற்கு, உன் தகப்பனையும் உன் தாயையும் கனம்பண்ணுவாயாக.
13 கொலை செய்யாதிருப்பாயாக.
14 விபசாரம் செய்யாதிருப்பாயாக.
15 களவு செய்யாதிருப்பாயாக.
16 பிறனுக்கு விரோதமாகப் பொய்ச்சாட்சி சொல்லாதிருப்பாயாக.
17 பிறனுடைய வீட்டை இச்சியாதிருப்பாயாக; பிறனுடைய மனைவியையும், அவனுடைய வேலைக்காரனையும், அவனுடைய வேலைக்காரியையும், அவனுடைய எருதையும், அவனுடைய கழுதையையும், பின்னும் பிறனுக்குள்ள யாதொன்றையும் இச்சியாதிருப்பாயாக என்றார்.

யாத்திராகமம் 20: 1-18

பத்து கட்டளைகளின் நியமம்

இன்று நாம் சில நேரங்களில் இவை கட்டளைகள் என்பதை மறந்து விடுகிறோம். அவை பரிந்துரைக்கப்பட்டவைகள் அல்ல. அவை சிபாரிசும் அல்ல. ஆனால் இந்த கட்டளைகளுக்கு நாம் எந்த அளவிற்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும்? பின்வருபவை பத்து கட்டளைகளைக் கொடுப்பதற்கு முன்பதாக வருகிறது

3 மோசே தேவனிடத்திற்கு ஏறிப்போனான்; கர்த்தர் மலையிலிருந்து அவனைக் கூப்பிட்டு: நீ யாக்கோபு வம்சத்தாருக்குச் சொல்லவும், இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கு அறிவிக்கவும் வேண்டியது என்னவென்றால்,
4 நான் எகிப்தியருக்குச் செய்ததையும், நான் உங்களைக் கழுகுகளுடைய செட்டைகளின்மேல் சுமந்து, உங்களை என்னண்டையிலே சேர்த்துக்கொண்டதையும், நீங்கள் கண்டிருக்கிறீர்கள்.
5 இப்பொழுது நீங்கள் என் வாக்கை உள்ளபடி கேட்டு, என் உடன்படிக்கையைக் கைக்கொள்வீர்களானால், சகல ஜனங்களிலும் நீங்களே எனக்குச் சொந்த சம்பத்தாயிருப்பீர்கள்; பூமியெல்லாம் என்னுடையது.

யாத்திராகமம் 19: 3,5

இது பத்து கட்டளைகளுக்குப் பிறகு வழங்கப்பட்டது

7 உடன்படிக்கையின் புஸ்தகத்தை எடுத்து, ஜனங்களின் காதுகேட்க வாசித்தான்; அவர்கள் கர்த்தர் சொன்னபடியெல்லாம் செய்து, கீழ்ப்படிந்து நடப்போம் என்றார்கள்.

யாத்திராகமம் 24:7

சில நேரங்களில் பள்ளித் தேர்வுகளில், ஆசிரியர் பல கேள்விகளைக் கொடுக்கிறார் (எடுத்துக்காட்டாக 20) ஆனால் பின்னர் சில கேள்விகளுக்கு மட்டுமே பதிலளிக்க வேண்டும். எடுத்துக்காட்டாக, 20 கேள்விகளில் ஏதேனும் 15 கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்க நாம் தேர்வு செய்யலாம். ஒவ்வொரு மாணவனும்/மாணவியரும் பதிலளிக்க 15 எளிதான கேள்விகளை எடுக்கலாம். இந்த வழியில் ஆசிரியர் தேர்வை எளிதாக்குகிறார்.

பலரும் பத்து கட்டளைகளை அதே போல் நினைக்கிறார்கள். கடவுள், பத்து கட்டளைகளைக் கொடுத்தபின், “இந்த பத்தில் இருந்து நீங்கள் விரும்பும் ஆறை முயற்சி செய்யுங்கள்” என்பதாக அவர்கள் நினைக்கிறார்கள். நம்முடைய ‘கெட்ட செயல்களுக்கு’ எதிராக கடவுள் நம்முடைய ‘நல்ல செயல்களை’ கொண்டு சமநிலைப்படுத்துவதாக கற்பனை செய்வதால் நாம் இவ்வாறு நினைக்கிறோம். நமது நற்செயல்கள் நமது மோசமான குறைபாடுகளை விட அதிகமாக இருந்தால் அல்லது ரத்து செய்தால், கடவுளுடையதை  சம்பாதிக்க இது போதுமானது என்று நாம் நம்புகிறோம்.

இருப்பினும், பத்து கட்டளைகளின் நேர்மையாக வாசித்தால் இது அவ்வாறு வழங்கப்படவில்லை என்பதைக் காட்டுகிறது. மக்கள் எல்லா கட்டளைகளுக்கும் கீழ்ப்படிந்து – எல்லா காலங்களிலும் கடைப்பிடிக்க வேண்டும். இந்த பத்து கட்டளைகள் மிகவும் கடுமையாக இருப்பதால் இது பலரால் நிராகரிக்கப்பட்டது. ஆனால் காலியுகம் கொண்டுவரும் சூழ்நிலைக்காக அவை காலியுகத்தில் வழங்கப்பட்டன.

பத்து கட்டளைகள் மற்றும் கொரோனா நச்சுயிர் சோதனை

2020 ஆம் ஆண்டில் உலகெங்கும் பரவி வரும் கொரோனா வைரஸ் தொற்றுநோயுடன் ஒப்பிடுவதன் மூலம் காலியுகத்தில் கடுமையான பத்து கட்டளைகளின் நோக்கத்தை நாம் நன்கு புரிந்து கொள்ள முடியும். கோவிட் -19 என்பது காய்ச்சல், இருமல் மற்றும் மூச்சுத் திணறல் போன்ற அறிகுறிகளைக் கொண்ட ஒரு நோயாகும் கொரோனா நச்சுயிர் – நாம் பார்க்க முடியாத அளவுக்கு சிறிய ஒன்று.

யாராவது காய்ச்சல் உணர்கிறார்கள் மற்றும் இருமல் இருப்பதாக வைத்துக்கொள்வோம். இந்த நபர் என்ன பிரச்சினை என்று ஆச்சரியப்படுகிறார். அவருக்கோ / அவளுக்கோ சாதாரன காய்ச்சல் இருக்கிறதா அல்லது அவர்கள் கொரோனா வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளார்களா? அப்படியானால் அது ஒரு கடுமையான பிரச்சினை – உயிருக்கு ஆபத்தானது. கொரோனா வைரஸ் மிக வேகமாக பரவுகிறது மற்றும் அனைவருக்கும் எளிதில் பாதிக்கப்படுவதால் இது ஒரு உண்மையான வாய்ப்பு. கண்டுபிடிக்க அவர்கள் ஒரு சிறப்பு பரிசோதனையை மேற்கொள்கிறார்கள், இது அவர்களின் உடலில் கொரோனா வைரஸ் இருக்கிறதா என்பதை தீர்மானிக்கிறது. கொரோனா வைரஸ் சோதனை அவர்களின் நோயைக் குணப்படுத்தாது, இது அவர்களுக்கு கொரோனா வைரஸ் இருந்தால், அது COVID-19 என்பதை முடிவு செய்யும், அல்லது அவர்களுக்கு பொதுவான காய்ச்சல் இருந்தால் அது உறுதியாகத் தெரிவிக்கிறது.

இதே போன்றுதான் பத்து கட்டளைகளிலும் அறியப்படும். 2020 இல் கொரோனா நச்சுயிர் பரவலாக உள்ளது போல கலியுகத்திலும் அறநெறிச் சிதைவு பரவலாக உள்ளது. நாம் நீதியுள்ளவர்களா அல்லது நாமும் பாவத்தால் களங்கப்பட்டிருக்கிறோமா என்பதை பொது அறநெறி ரீதியான இந்த யுகத்தில், அறிய விரும்புவோம். பத்து கட்டளைகள் வழங்கப்பட்டன, அவற்றுக்கு எதிரான நம் வாழ்க்கையை ஆராய்வதன் மூலம் நாம் பாவத்திலிருந்தும், அதனுடன் வரும் கர்மவினையிலிருந்தும் விடுபட்டிருக்கிறோமா, அல்லது பாவம் நம்மீது ஒரு பிடி வைத்திருக்கிறதா என்பதை நாமே அறிந்து கொள்ள முடியும். கொரோனா நச்சுயிர் சோதனையைப் போலவே பத்து கட்டளைகளும் செயல்படுகின்றன – எனவே உங்களுக்கு நோய் (பாவம்) இருக்கிறதா அல்லது அதிலிருந்து நீங்கள் விடுபட்டிருக்கிறீர்களா என்பது உங்களுக்குத் தெரியும்.

பாவம் என்பது ‘குறித்தவருதல்’ என்று பொருள் கடவுள் நம்மிடமிருந்து எதிர்பார்க்கும் இலக்கு என்னவென்றால் எப்படி நாம் மற்றவர்களையும், நம்மையும், கடவுளையும் நடத்துகிறோம் என்பதாகும். ஆனால் நம்முடைய பிரச்சினையை அங்கீகரிப்பதற்குப் பதிலாக, நம்மை மற்றவர்களுடன் ஒப்பிட்டுப் பார்க்கிறோம் (தவறான தரத்திற்கு எதிராக நம்மை அளவிடுவது), மதத் தகுதியைப் பெறுவதற்கு கடினமாக முயற்சி செய்கிறோம், அல்லது அதை விட்டுகொடுத்துவிட்டு இன்பத்திற்காக வாழ்கிறோம். ஆகையால் கடவுள் பத்து கட்டளைகளைக் கொடுத்தார்:

20 இப்படியிருக்க, பாவத்தை அறிகிற அறிவு நியாயப்பிரமாணத்தினால் வருகிறபடியால், எந்த மனுஷனும் நியாயப்பிரமாணத்தின் கிரியையினாலே தேவனுக்கு முன்பாக நீதிமானாக்கப்படுவதில்லை

ரோமர் 3:20

பத்து கட்டளைகளின் தரத்திற்கு நேராக நம் வாழ்க்கையை ஆராய்ந்தால், கொரோனா வைரஸ் பரிசோதனையைப் போன்று அது உள் சிக்கலைக் காட்டும். பத்து கட்டளைகள் நம் பிரச்சினையை ‘சரிசெய்யவில்லை’, ஆனால் கடவுள் அளித்த தீர்வை நாம் ஏற்றுக்கொள்ளும்படி, சிக்கலை தெளிவாக வெளிப்படுத்துகின்றன. சுய ஏமாற்றத்தில் தொடர்வதற்குப் பதிலாக, நம்மைத் துல்லியமாகப் பார்க்க சட்டம் அனுமதிக்கிறது.

கடவுளின் பரிசு மனந்திரும்புதலில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது

இயேசு கிறிஸ்துவின் மரணம் மற்றும் உயிர்த்தெழுதலினால் உண்டான பாவமன்னிப்பை பரிசாக கொடுப்பதுதான் கடவுளின் தீர்வாகும் – இயேசுவின் அறவொளி. இயேசுவின் வேலையை நாம் நம்பி விசுவாசிக்கும்போது இந்த நித்திய வாழ்க்கை என்னும் பரிசு நமக்கு எளிமையாக வழங்கப்படுகிறது.

16 தேவன் பகலை ஆளப் பெரிய சுடரும் இரவை ஆளச் சிறிய சுடரும் ஆகிய இரண்டு மகத்தான சுடர்களையும் நட்சத்திரங்களையும் உண்டாக்கினார்.

கலாத்தியர் 2:16

ஸ்ரீ ஆபிரகாம் கடவுளுக்கு முன்பாக நியாயப்படுத்தப்பட்டதால், நமக்கும் நீதியை வழங்க முடியும். ஆனால் அதற்கு நாம் மனந்திரும்ப வேண்டும். மனந்திரும்புதல் என்பது பெரும்பாலும் தவறாகப் புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது, ஆனால் மனந்திரும்புதல் என்பது ‘நம் மனதை மாற்றுவது’ பாவத்திலிருந்து விலகி, கடவுளை நோக்கியும் அவர் அளிக்கும் பரிசுவுக்கு திரும்புவதாகும். வேத புஸ்தகத்தில் (பைபிள்) விளக்குவது போல்:

  ஆகையால், மனந்திரும்புங்கள், கடவுளிடம் திரும்புங்கள், இதனால் உங்கள் பாவங்கள் அழிக்கப்படும், புத்துணர்ச்சியூட்டும் நேரங்கள் கர்த்தரிடமிருந்து வரும்,

அப்போஸ்தலர் 3: 19

நாம் மனந்திரும்பி, கடவுளிடம் திரும்பினால், உங்களுக்கும் எனக்கும் அருளப்படும் வாக்குறுதி என்னவென்றால், , நம் பாவங்கள் நமக்கு எதிராக எண்ணப்படாது, நாம் ஜீவனைப் பெறுவோம். கடவுள், தனது மிகுந்த கருணையினால், கலியுகத்தில் பாவத்திற்கான ஒரு சோதனை மற்றும் தடுப்பூசி இரண்டையும் நமக்கு வழங்கியுள்ளார்.

காளி, மரணம், பஸ்காவின் அடையாளம்

காளி பொதுவாக மரணத்தின் தேவதை என்று அறியப்படுகிறார்.  ஆனால் அந்த வார்த்தை, இன்னும் துல்லியமாக பார்க்கப்போனால், சமஸ்கிருத பதமான கால  அதாவது காலம்  என்று பொருள்படக்கூடிய ஒன்றாக உள்ளது.  காளியின் சின்னங்கள் பயமுறுத்தக்கூடிய ஒன்றாக காணப்படுகிறது. ஏனெனில், பொதுவாக அவள் துண்டிக்கப்பட்ட தலைகளை  கழுத்தணியாகவும்,  வெட்டப்பட்ட கைகளை பாவாடையாகவும் உடுத்தி,  புதிதாக துண்டிக்கப்பட்டு இரத்தம் சொட்டும் தலையினை தன் ஒருகையில் ஏந்தினவளாகவும், தன் ஒரு  பாதத்தை கீழே விழுந்த தன் கணவன் சிவனின் உடலின்மேல் வைத்தவளாகவும் காணப்படுகிறாள்.  எபிரேய வேதமான – பரிசுத்த வேதாகமத்தில்  – மரணம் சம்பந்தப்பட்ட இன்னொரு கதையினை புரிந்துகொள்வதற்கு காளியின் நமக்கு உதவுகிறாள்

]

கீழே சாய்க்கப்பட்ட சிவனின் மேல் துண்டிக்கப்பட்ட தலைகளோடும் கால்களோடும் தன்னை அலங்கரித்தவளாக நிற்கிறாள் காளி

காளியின்  புராணம் நமக்கு உரைப்பது என்னவென்றால்   அசுரர்களின் தலைவன் மகிசாசூரன் தேவர்களுக்கு விரோதமாக போர்தொடுக்க முனைந்தான்.   அவனை எதிர்கொள்ள   தங்களின் வலிமையினாலே அவர்கள் காளியை உண்டாகினார்கள்.  காளி மகாஉக்கிரத்தோடு அசுரசேனையை எதிர்கொண்டு,  அவர்களை கண்டம்துண்டமாக வெட்டிசாய்த்து, எதிரே வந்த எல்லோரையும் துவம்சம்-செய்து இரத்த ஆறு பாயும்படி செய்தாள். போரின் உச்சக்கட்டத்தில் அசூரர்களின் தலைவனான மகிசாசூரனோடு ஒரு  கடுமையான சண்டையில்  ஈடுபட்டு அவனையும் வெட்டி வீழ்த்தினாள்.     காளி தன் எதிரிகளின் உடலை இரத்தஞ்சொட்டசொட்ட வெட்டி வீழ்த்தின பின்னும்,  அவளுடைய இரத்தவெறி அடங்காததால் அவள் இன்னும் அதிகதிகமாய் அழிக்கவும் கொல்லவும் விரும்பினாள்.  காளியின் வெறியாட்டத்தை நிறுத்த என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் தேவர்கள் தவித்தபோது,  சிவன்  போர்க்களத்தில் அசைவற்றவனாக கிடக்க முன்வந்தார்.  அப்போது, இறந்துபோன தன் எதிரிகளின் முண்டங்கள் மற்றும்  கைகளோடு தன்னை அலங்கரித்துக்கொண்ட காளி தன் ஒரு பாதத்தை கிழே கிடந்த  சிவன் மேல் வைத்து அவனை நோக்கி பார்த்ததும், தன் சுயநினைவுக்கு திரும்பினதால், அழிவுக்கு ஒரு முடிவு உண்டானது.

எபிரேய வேதத்தில் காணப்படும் பஸ்கா நிகழ்வானது,  காளி மற்றும் சிவனின் கதையை பிரதிபலிக்கக்கூடிய ஒன்றாக  உள்ளது.  பஸ்காவின் கதையிலும், காளியைப் போல், ஒரு தேவதூதன், துனமார்க்கமான அரசனுக்கு எதிராக எழும்பி, பெருமரணத்தை கொண்டுவருகிறான்.  எப்படி சிவன் காளியின் கோரத்தாண்டவத்தை நிறுத்துவதற்கு தன்னை கீழே கிடத்துகிறாரோ,  அதுபோல் சங்காரதூதனும், பழுதற்ற ஆட்டுக்குட்டி எந்த வீட்டில் பலியிடபட்டுள்ளதோ, அந்த வீட்டை அழிக்காதபடிக்கு தடுக்கப்படுகிறான். இந்த கதை ஒருவர் தன்  சுயத்தை  மேற்கொள்வதை  குறித்த  ஒன்று முனிவர்கள் சொல்கிறார்கள்.  பஸ்காவின் கதை இன்னொரு முக்கியமான காரியத்தையும் நமக்கு சுட்டிக்காட்டுகிறது.  நசரேயனாகிய இயேசுவின் – யேசு சத்சங் – வருகையையும் அவர்  தம்மைதாமே வெறுத்து, தாழ்த்தி நமக்காக பலியானார்.  பஸ்கா சம்பவம் நாம் அறிந்துகொள்ளவேண்டிய ஒன்று

யாத்திராகமத்தின் பஸ்கா

ரிஷி ஆபிரகாம் தனது மகனை பலி செய்வது இயேசுவின் பலியை சுட்டிக்காட்டும் அறிகுறியாகும் என்பதை நாம் கண்டோம். ஆபிரகாமுக்குப் பிறகு, இஸ்ரவேலர் என்று அழைக்கப்படும் இந்த மகன் ஈசாக்கின் மூலம் அவருடைய சந்ததியினர் ஏராளமான மக்களாக மாறினர், ஆனால் எகிப்தில் அடிமைகளாகவும் இருந்தார்கள்.

ஆகவே, இஸ்ரவேல் தலைவரான மோசே எடுத்த மிக வியத்தகு போராட்டத்திற்கு இப்போது வந்துள்ளோம், இது எபிரேய வேதத்தில் பைபிளில் யாத்திராகமத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. கிமு 1500 இல், ஆபிரகாமுக்கு 500 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மோசே இஸ்ரவேலரை எகிப்திய அடிமைத்தனத்திலிருந்து எவ்வாறு வழிநடத்தினார் என்பதை இது பதிவு செய்கிறது. எகிப்தின் பார்வோனை (ஆட்சியாளரை) எதிர்கொள்ள மோசே படைப்பாளரால் கட்டளையிடப்பட்டார், இதன் விளைவாக இருவருக்கும் இடையே மோதல் ஏற்பட்டது, இது எகிப்தில் ஒன்பது வாதங்களையும் பேரழிவுகளையும் கொண்டு வந்தது. ஆனால் இஸ்ரவேலரை விடுவிக்க பார்வோன் ஒப்புக் கொள்ளவில்லை, எனவே கடவுள் ஒரு 10 வது மற்றும் இறுதி வாதையை கொண்டு வருகிறார். 10 வது வாதையின் முழுமையான கணக்கு இங்கே.

எகிப்தில் உள்ள எல்லா வீடுகளிலும் ஒரு மரண தேவதை (ஆவி) கடந்து செல்வார் என்று கடவுள் கட்டளையிட்டார். ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை பலியிடப்பட்ட வீடுகளில் தங்கியிருந்தவர்களையும், அதன் இரத்தம் அந்த வீட்டின் நிலைவாசல்களில் இரத்தம் பூசப்பட்டவர்களையும் தவிர, முழு தேசத்திலும் உள்ள ஒவ்வொரு வீட்டிலும் ஒவ்வொரு முதல் மகனும் அந்த குறிப்பிட்ட இரவில் இறந்துவிடுவான். பார்வோனின் அழிவு, அவர் கீழ்ப்படியாமை, ஆட்டுக்குட்டியின் இரத்தத்தை அவரது வீட்டு வாசலில் வரையாததால், அவருடைய மகனும் சிம்மாசனத்தின் வாரிசும் இறந்துவிடுவார்கள். பலியிடப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டியின் இரத்தம் வீட்டு வாசல்களில் வரையப்படவில்லை என்றால் – எகிப்தில் உள்ள ஒவ்வொரு வீடும் அதன் முதல் மகனை இழந்திருக்கும். எகிப்து ஒரு தேசிய பேரழிவை எதிர்கொண்டது.

ஆனால் ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை பலியிட்டு, அதன் இரத்தம் வீட்டு வாசல்களில் இரத்தம் பூசப்பட்ட வீடுகளில் எல்லோரும் பாதுகாப்பாக இருப்பார்கள் என்ற வாக்குறுதி இருந்தது. மரண தூதன் அந்த வீட்டைக் கடந்து செல்வார். எனவே அந்த நாள் பஸ்கா என்று அழைக்கப்பட்டது (மரணம் ஆட்டுக்குட்டியின் இரத்தம் பூசப்பட்ட எல்லா வீடுகளையும் கடந்து செல்வதால்).

பஸ்கா அடையாளம்

இந்தக் கதையைக் கேட்டவர்கள், கதவுகளில் உள்ள இரத்தம் மரண தூதருக்கு ஒரு அடையாளம் என்று கருதுகின்றனர். ஆனால் 3500 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எழுதப்பட்ட கணக்கிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட ஆர்வமான விவரங்களைக் கவனியுங்கள்.

கர்த்தர் மோசேயை நோக்கி… “… நான் கர்த்தர். நீங்கள் இருக்கும் வீடுகளில் [பஸ்கா ஆட்டுக்குட்டியின்] இரத்தம் உங்களுக்கு அடையாளமாக இருக்கும்; இரத்தத்தைக் காணும்போது நான் உங்களைக் கடந்து செல்வேன்.

யாத்திராகமம் 12 : 13

கடவுள் வாசலில் இரத்தத்தைத் தேடிக்கொண்டிருந்தாலும், அதைக் கண்டதும் மரணம் கடந்து போகும், இரத்தம் கடவுளுக்கு ஒரு அடையாளம் அல்ல. இது மிகவும் தெளிவாகக் கூறுகிறது, இரத்தம் ‘உங்களுக்கு ஒரு அடையாளம்’ – மக்கள். இந்தக் கணக்கைப் படிக்கும் நம் அனைவருக்கும் இது ஒரு அடையாளம். ஆனால் அது எப்படி ஒரு அடையாளம்? பின்னர் கர்த்தர் அவர்களை இவ்வாறு கட்டளையிட்டார்:

24 இந்தக் காரியத்தை உங்களுக்கும் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கும் நித்திய நியமமாகக் கைக்கொள்ளக்கடவீர்கள்.
25 கர்த்தர் உங்களுக்குத் தாம் சொன்னபடி கொடுக்கப்போகிற தேசத்திலே நீங்கள் போய்ச் சேரும்போது, இந்த ஆராதனையைக் கைக்கொள்ளக்கடவீர்கள்.
26 அப்பொழுது உங்கள் பிள்ளைகள்: இந்த ஆராதனையின் கருத்து என்ன என்று உங்களைக் கேட்டால்,
27 இது கர்த்தருடைய பஸ்காவாகிய பலி; அவர் எகிப்தியரை அதம்பண்ணி, நம்முடைய வீடுகளைத் தப்பப்பண்ணினபோது, எகிப்திலிருந்த இஸ்ரவேல் புத்திரருடைய வீடுகளைக் கடந்துபோனார் என்று நீங்கள் சொல்லவேண்டும் என்றான். அப்பொழுது ஜனங்கள்

யாத்திராகமம் 12: 24-27

பஸ்காவில் ஆட்டுக்குட்டியுடன் யூத மனிதன்

ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஒரே நாளில் பஸ்காவை கொண்டாட இஸ்ரவேலருக்கு கட்டளையிடப்பட்டது. யூத நாட்காட்டி, இந்து நாட்காட்டியைப் போன்ற ஒரு சந்திர நாட்காட்டியாகும், எனவே இது மேற்கத்திய நாட்காட்டியிலிருந்து சற்று வித்தியாசமானது, மேலும் திருவிழாவின் நாள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் மேற்கத்திய நாட்காட்டியால் மாறுகிறது. ஆனால் இன்றுவரை, 3500 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகும், யூத மக்கள் இந்த நிகழ்வின் நினைவாகவும், அப்போது கொடுக்கப்பட்ட அந்தக் கட்டளைக்குக் கீழ்ப்படிதலுக்காகவும் தங்கள் ஆண்டின் அதே தேதியில் பஸ்காவை ஒரு பண்டிகையாக கொண்டாடுகிறார்கள்.

கர்த்தராகிய இயேசுவை சுட்டிக்காட்டும் பஸ்கா அடையாளம்

இந்த திருவிழாவை வரலாற்றின் மூலம் கண்காணிப்பதில் நாம் மிகவும் அசாதாரணமான ஒன்றை கவனிக்க முடியும். இயேசுவின் கைது மற்றும் விசாரணையின் விவரங்களை பதிவு செய்யும் நற்செய்தியில் இதை நீங்கள் கவனிக்கலாம் (அந்த முதல் பஸ்கா வாதைக்கு 1500 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு):

28 அவர்கள் காய்பாவினிடத்திலிருந்து இயேசுவைத் தேசாதிபதியின் அரமனைக்குக் கொண்டுபோனார்கள்; அப்பொழுது விடியற்காலமாயிருந்தது. தீட்டுப்படாமல் பஸ்காவைப் புசிக்கத்தக்கதாக, அவர்கள் தேசாதிபதியின் அரமனைக்குள் பிரவேசியாதிருந்தார்கள்.

யோவான் 18:28

39 பஸ்காபண்டிகையில் நான் உங்களுக்கு ஒருவனை விடுதலைபண்ணுகிற வழக்கமுண்டே; ஆகையால் யூதருடைய ராஜாவை நான் உங்களுக்காக விடுதலை பண்ண உங்களுக்கு மனதுண்டா என்றான்.

யோவான் 18:39

வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், யூத நாட்காட்டியில் பஸ்கா நாளில் இயேசு கைது செய்யப்பட்டு சிலுவையில் அறையப்பட்டார். இயேசுவுக்கு வழங்கப்பட்ட தலைப்புகளில் ஒன்று

29 மறுநாளிலே யோவான் இயேசுவைத் தன்னிடத்தில் வரக்கண்டு: இதோ, உலகத்தின் பாவத்தைச் சுமந்துதீர்க்கிற தேவ ஆட்டுக்குட்டி.
30 எனக்குப்பின் ஒருவர் வருகிறார், அவர் எனக்கு முன்னிருந்தபடியால் என்னிலும் மேன்மையுள்ளவரென்று நான் சொன்னேனே, அவர் இவர்தான்.

யோவான் 1: 29-30

பஸ்கா நமக்கு எப்படி ஒரு அடையாளமாக இருக்கிறது என்பதை இங்கே காண்கிறோம். 1500 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் நிகழ்ந்த முதல் பஸ்கா பண்டிகையை நினைவுகூரும் விதமாக யூதர்கள் அனைவரும் ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை பலியிடுகிறார்கள் என்று இயேசு, ‘கடவுளின் ஆட்டுக்குட்டி’ அதே நாளில் சிலுவையில் அறையப்பட்டார் (அதாவது பலியிடப்பட்டார்). ஒவ்வொரு ஆண்டும் மீண்டும் நிகழும் இரண்டு விடுமுறை நாட்களின் வருடாந்திர நேரத்தை இது விளக்குகிறது. யூத பஸ்கா திருவிழா கிட்டத்தட்ட ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஈஸ்டர் போலவே நிகழ்கிறது – ஒரு காலெண்டரை சரிபார்க்கவும். (யூத நாட்காட்டியில் சந்திர அடிப்படையிலான பாய்ச்சல் ஆண்டுகளின் சுழற்சியின் காரணமாக ஒவ்வொரு 19 ஆம் ஆண்டிலும் ஒரு மாதம் வேறுபடுகிறது). இதனால்தான் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஈஸ்டர் நகர்கிறது, ஏனெனில் அது பஸ்காவை அடிப்படையாகக் கொண்டது, மற்றும் பஸ்கா என்பது யூத நாட்காட்டியால் காலக்கெடு செய்யப்படுகிறது, இது மேற்கத்திய நாட்காட்டியை விட வித்தியாசமாக கணக்கிடுகிறது.

இப்போது ‘அறிகுறிகள்’ என்ன செய்கின்றன என்பதைப் பற்றி ஒரு நிமிடம் சிந்தியுங்கள். கீழே சில அறிகுறிகளை நீங்கள் காணலாம்.

இந்தியாவின் அடையாளம்

மெக்டொனால்ட்ஸ் மற்றும் நைக்கைப் பற்றி சிந்திக்க வணிக அறிகுறிகள்

கொடி என்பது இந்தியாவின் அடையாளம் அல்லது சின்னம். ஒரு ஆரஞ்சு மற்றும் ஒரு பச்சை பட்டை கொண்ட ஒரு செவ்வகத்தை நாம் ‘பார்க்கவில்லை’. இல்லை, கொடியைப் பார்க்கும்போது இந்தியாவைப் பற்றி நினைக்கிறோம். ‘கோல்டன் ஆர்ச்’களின் அடையாளம் மெக்டொனால்டுகளைப் பற்றி சிந்திக்க வைக்கிறது. நடாலின் ஹெட் பேண்டில் உள்ள ‘√’ அடையாளம் நைக்கிற்கான அடையாளம். நடாலில் இந்த அடையாளத்தைக் காணும்போது நாம் அவர்களைப் பற்றி சிந்திக்க வேண்டும் என்று நைக் விரும்புகிறார். நம்முடைய சிந்தனையை விரும்பிய பொருளுக்கு வழிநடத்த அறிகுறிகள் நம் மனதில் உள்ள சுட்டிகள்.

எபிரேய வேதத்தில் யாத்திராகமத்தில் உள்ள பஸ்கா கணக்கு வெளிப்படையாக அந்த அடையாளம் மக்களுக்காகவே இருந்தது, படைப்பாளரான கடவுளுக்காக அல்ல (அவர் இன்னும் இரத்தத்தைத் தேடுவார், அதைக் கண்டால் வீட்டைக் கடந்து செல்வார்). எல்லா அறிகுறிகளையும் போலவே, நாம் பஸ்காவைப் பார்க்கும்போது நாம் என்ன நினைக்க வேண்டும் என்று அவர் விரும்பினார்? இயேசுவின் அதே நாளில் ஆட்டுக்குட்டிகளை பலியிடுவதன் குறிப்பிடத்தக்க நேரத்துடன், இது இயேசுவின் பலிக்கு ஒரு சுட்டிக்காட்டி.

நான் கீழே காண்பிப்பது போல இது நம் மனதில் இயங்குகிறது. இயேசுவின் பலியை அடையாளம் காட்டுகிறது.

பஸ்கா பண்டிகைக்கு இயேசுவை பலியிடுவதற்கான சரியான நேரம் ஒரு அடையாளமாகும்

அந்த முதல் பஸ்காவில் ஆட்டுக்குட்டிகளை பலியிட்டு, இரத்தம் சிந்துதலால் மக்கள் வாழ முடிந்தது. ஆகவே, இயேசுவை சுட்டிக்காட்டும் இந்த அடையாளம், ‘கடவுளின் ஆட்டுக்குட்டி’, மரணத்திற்கு பலியாக வழங்கப்பட்டது என்றும், அவருடைய இரத்தம் சிந்தப்பட்டதால், நாம் உயிரைப் பெற முடியும் என்றும் நமக்குச் சொல்வதாகும்.

ஆபிரகாமின் அடையாளத்தில் ஆபிரகாம் தனது மகனின் பலியால் சோதிக்கப்பட்ட இடம் மோரியா மலை. ஆபிரகாமின் மகன் வாழ ஒரு ஆட்டுக்குட்டி இறந்தது.

ஆபிரகாமின் அடையாளம் இருப்பிடத்தை சுட்டிக்காட்டுகிறது

இயேசு பலியிடப்பட்ட அதே இடமே மோரியா மலை. அதே இடத்தை சுட்டிக்காட்டி அவரது மரணத்தின் அர்த்தத்தை ‘பார்க்க’ இது ஒரு அறிகுறியாகும். பஸ்கா பண்டிகையில், இயேசுவின் தியாகத்திற்கு மற்றொரு சுட்டிக்காட்டி – ஆண்டின் அதே நாளை சுட்டிக்காட்டி. ஒரு ஆட்டுக்குட்டி தியாகம் மீண்டும் பயன்படுத்தப்படுகிறது – இது ஒரு நிகழ்வின் தற்செயல் நிகழ்வு அல்ல என்பதைக் காட்டுகிறது – இயேசுவின் பலியை சுட்டிக்காட்ட. இரண்டு வெவ்வேறு வழிகளில் (இருப்பிடம் மற்றும் நேரம் மூலம்) புனித எபிரேய வேதங்களில் மிக முக்கியமான இரண்டு பண்டிகைகள் இயேசுவின் பலியை நேரடியாக சுட்டிக்காட்டுகின்றன. வரலாற்றில் வேறு எந்த நபரையும் பற்றி நான் நினைக்க முடியாது, அத்தகைய மரணம் அத்தகைய வியத்தகு முறையில் ஒத்திருக்கிறது. உங்களால் முடியுமா?

இயேசுவின் தியாகம் உண்மையிலேயே திட்டமிடப்பட்டு கடவுளால் நியமிக்கப்பட்டது என்பதில் நம்பிக்கை இருக்க இந்த அறிகுறிகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. இயேசுவின் பலியானது மரணத்திலிருந்து நம்மைக் காப்பாற்றுகிறது, பாவத்திலிருந்து நம்மைத் தூய்மைப்படுத்துகிறது – அதைப் பெறும் அனைவருக்கும் கடவுளிடமிருந்து கிடைத்த பரிசு என்பதை சிந்தை செய்ய உதவும் ஒரு எடுத்துக்காட்டு இது.

சூரியனுக்கு கீழே வாழும் வாழ்க்கையில் திருப்தியை தேடும் மாயை

மாயை அல்லது மாயா என்பது சமஸ்கிருத வார்த்தையான “இல்லாத ஒன்று”   என்ற வார்த்தையில் இருந்து வருவதால் அது “மருட்சி” என்று அறியப்படுகிறது.   பற்பல முனிவர்கள் மற்றும் சிந்தனை ஓட்டங்கள் மருட்சியை பலவிதங்களில் முக்கியப்படுத்தினாலும்,  பொருள் மற்றும் உடல்ரீதியான காரியங்கள் நம் ஆத்துமாவை தவறான வழிகளில் நடத்தி ஒருவித அடிமைத்தனத்திற்குள்ளாக நம்மை சிக்கவைத்திடும்.   நம்முடைய ஆத்துமா பொருட்களை ஆட்கொள்ளவும் அதனை அனுபவிக்கவுமே விரும்புகிறது.  ஆனாலும்,  அப்படி நாம் செய்யும்போது இச்சை, பொறாமை மற்றும் கோபத்திற்கு  நாம் இடமளித்துவிடுகிறோம்.   அடிக்கடியாக நாம் நம்முடைய முயற்சிகளை இரண்டுமடங்கு அதிகரித்து,  தவறுக்குமேல் தவறுபுரிந்து பிரச்சனையை பெரிதாக்கி, இன்னும் ஆழமான ஒரு மருட்சி அல்லது மாயைக்குள்ளாக பிரவேசிக்கிறோம்.   ஆதலால், மருட்சியானது ஒரு நீர்ச்சுழியைப் போல், இயங்கி, பெலத்தின்மேல் பெலன் அடைந்து, ஒருவரை மேலுமேலும் வலைக்குள் சிக்கவைத்து, அவர்களை விரக்திக்குள் ஆக்குகிறது.  தற்காலிகமான காரியங்களுக்கு நீரந்தர மதிப்பு உண்டென்று நம்புவதினாலும்,  உலகத்தால் தரமுடியாத  ஒரு  நிலையான மகிழ்ச்சியை உலகத்தில்  தேடுவதினாலேயே மாயை உண்டாகிறது.

ஞானத்தை போதிக்கும் பழ்ம்பெரும் தமிழ் நூலாகிய ‘திருக்குறள்’ மாயை மற்றும்  அதனால் உண்டாகும்  விளைவுகளை இப்படியாக விளக்குகிறது.

“ஆசைகளைப் பற்றிக்கொண்டு விட முடியாமல் இருப்பவரைத் துன்பங்கள் பற்றிக் கொண்டு விடமாட்டா”

திருக்குறள் 35.347–348

எபிரேய வேதங்களிலும் திருக்குறளுக்கு ஒப்பான  ஞானத்தை போதிக்கும் இலக்கியங்கள் காணப்படுகின்றன.  இந்த ஞானப் பாடல்களின் ஆக்கியோன் சாலோமொன் ஆவார்.   சூரியனுக்கு கீழே வாழ்ந்த அவர் எப்படி மாயை மற்றும் அதன் விளைவுகளை அனுபவித்தார் என்பதை  அவர் பதிவிடுகிறார் – அதாவது,  பொருளுக்கு மட்டும் தான் மதிப்பு என்று எண்ணத்துடன் வாழ்வதும், சூரியனின் பாதையில் நிற்கும் இந்த உடல்சார்ந்த உலகத்தில் நிலையான மகிழ்ச்சியை தேடுவது.

சூரியனுக்குகீழேஉள்ளமாயைகுறித்தசாலொமோனின்அனுபவம்

தன்னுடைய ஞானத்திற்கு அறியப்பட்ட பண்டைய காலத்து  அரசன் சாலொமோன், கி.மு.950 வருடத்தில்  வேதாகமத்தின் பழைய ஏற்பாட்டு நூலின் ஒரு பகுதியாக காணப்படும் அநேக பாடல்களை இயற்றியுள்ளார்.  பிரசங்கி நூலில், வாழ்க்கையில் திருப்தியை கண்டடைவதற்கு அவர் எடுத்த எல்லா பிரயாசங்களையும் விவரிக்கிறார். அவர் எழுதுகிறார்:  

  ன் என் உள்ளத்திலே சொல்லிக்கொண்டது என்னவென்றால்: வா, இப்பொழுது உன்னைச் சந்தோஷத்தினாலே சோதித்துப்பார்ப்பேன், இன்பத்தை அநுபவி என்றேன்; இதோ, இதுவும் மாயையாயிருந்தது.
2 நகைப்பைக்குறித்து, அது பைத்தியம் என்றும் சந்தோஷத்தைக்குறித்து, அது என்ன செய்யும்? என்றும் சொன்னேன்.
3 வானத்தின்கீழ் மனுபுத்திரர் உயிரோடிருக்கும் நாளளவும் பெற்று அநுபவிக்கத்தக்கது இன்னதென்று அறியும்பொருட்டு, என் இருதயத்தை ஞானத்தால் தேற்றிக்கொண்டிருக்கும்போதே, நான் என் தேகத்தை மதுபானத்தால் சீராட்டிக்கொண்டிருக்கவும், மதியீனத்தைப் பற்றிக்கொண்டிருக்கவும் என் உள்ளத்தில் வகைதேடினேன்.
4 நான் பெரிய வேலைகளைச் செய்தேன்; எனக்காக வீடுகளைக் கட்டினேன், திராட்சத்தோட்டங்களை நாட்டினேன்.
5 எனக்காகத் தோட்டங்களையும் சிங்காரங்களையும் உண்டாக்கி, அவைகளில் சகலவகைக் கனிவிருட்சங்களையும் நாட்டினேன்.
6 மரங்கள் பயிராகும் தோப்புக்கு நீர்ப்பாய்ச்சுகிறதற்குக் குளங்களை உண்டுபண்ணினேன்.
7 வேலைக்காரரையும் வேலைக்காரிகளையும் சம்பாதித்தேன்; வீட்டிலும் வேலைக்காரர் பிறந்தார்கள்; எனக்குமுன் எருசலேமிலிருந்த எல்லாரைப்பார்க்கிலும் ஆடு முதலான திரண்ட ஆஸ்திகள் எனக்கு இருந்தது.
8 வெள்ளியையும் பொன்னையும், ராஜசம்பத்தையும் மாகாணங்களிலுள்ள பொருள்களையும் சேகரித்தேன்; சங்கீதக்காரரையும் சங்கீதக்காரிகளையும், மனுபுத்திரருக்கு இன்பமான பலவித வாத்தியங்களையும் சம்பாதித்தேன்.
9 எனக்குமுன் எருசலேமிலிருந்த எல்லாரைப்பார்க்கிலும் நான் பெரியவனும் திரவிய சம்பன்னனுமானேன்; என் ஞானம் என்னோடேகூட இருந்தது.
10 என் கண்கள் இச்சித்தவைகளில் ஒன்றையும் நான் அவைகளுக்குத் தடைபண்ணவில்லை, என் இருதயத்துக்கு ஒரு சந்தோஷத்தையும் நான் வேண்டாமென்று விலக்கவில்லை; நான் செய்த முயற்சிகளிலெல்லாம் என் மனம் மகிழ்ச்சி

பிரசங்கி 2:1-10

செல்வம், புகழ், அறிவு, கட்டடங்கள், பெண்கள், இன்பம், இராஜ்ஜியம், வேலைகள், திரட்சைரசம் –   போன்ற இவைகளும் இவைகளுக்கு அதிகமாவும், மேலும் அவருடைய அல்லது நம்முடைய நாட்களிலும் இல்லாத அளவிற்கு சாலொமோனிடம் எல்லாம் இருந்தது.   ஐன்ஸ்டீனின் அறிவுக்கூர்மை, லக்ஷ்மி மிட்டல் அவர்களின் ஐஸ்வர்யம், பாலிவுட் கதாநாயகனின் சமுதாய/பாலியல் வாழ்க்கை, அதோடு  இங்கிலாந்தின் அரச குடும்பத்தை சேர்ந்த இளவரசர் வில்லியம் அவர்களுக்கு இருக்கும் ராஜபட்டம் – இவைகள் அனைத்தும் ஒரே நபருக்குள்.   அந்த இணைப்பினை யாரால் அடிக்கமுடியும்?  நீங்கள் ஒருவேளை நினைத்திருக்கலாம். மற்ற எல்லாரைக் காட்டிலும் இவர் தான் தன் வாழ்க்கையில் மிகுதியான  திருப்தியை அனுபவித்திருப்பார் என்று.

அவருடைய இன்னொரு பாடலான வேதாகமத்தில் இருக்கும், உன்னதப்பாட்டில்,   அவர் தனக்குகிருந்த காதல் உறவை குறித்த பாலுணர்வெழுப்பும் சூடான காதல் கவிதையை  அவர் பதிவிடுகிறார் – வாழ்நாள் முழுவதும் நீடித்திருக்கும் ஓர் திருப்தியை தரக்கூடிய ஒன்று.   முழு பாடல்  இங்கே. அவருக்கும் அவருடைய காதலிக்கும் இடையே பகிர்ந்துகொள்ளப்பட்ட  காதல் கவிதையின் ஒரு பகுதி இங்கே.

உன்னதப்பாட்டு தொகுப்பிலிருந்து ஓர் பகுதி

அவர்
9 என் அன்பே, உன்னை ஒரு மாரிக்கு ஒப்பிடுகிறேன்
பார்வோனின் தேர் குதிரைகளில்.
10 உங்கள் கன்னங்கள் காதணிகளால் அழகாக இருக்கின்றன,
உங்கள் கழுத்து நகைகளால்.
11 நாங்கள் உங்களுக்கு தங்கக் காதணிகளை உருவாக்குவோம்,
வெள்ளியால் பதிக்கப்பட்டுள்ளது.

அவள்
12 ராஜா தன் மேஜையில் இருந்தபோது,
என் வாசனை அதன் வாசனை பரவியது.
13 என் அன்பே எனக்கு மைர் ஒரு சாக்கெட்
என் மார்பகங்களுக்கு இடையில் ஓய்வெடுக்கிறது.
14 என் அன்பே எனக்கு மருதாணி மலர்களின் கொத்து
என் கெடியின் திராட்சைத் தோட்டங்களிலிருந்து.

அவர்
15 என் அன்பே, நீ எவ்வளவு அழகாக இருக்கிறாய்!
ஓ, எவ்வளவு அழகாக இருக்கிறது!
உங்கள் கண்கள் புறாக்கள்.

அவள்
16 என் அன்பே, நீ எவ்வளவு அழகாக இருக்கிறாய்!
ஓ, எவ்வளவு வசீகரம்!
எங்கள் படுக்கை பழமையானது.

அவர்

17 எங்கள் வீட்டின் விட்டங்கள் சிடார்;
எங்கள் ராஃப்டர்கள் ஃபிர்.

அவள்

3 காடுகளின் மரங்களுக்கிடையில் ஒரு ஆப்பிள் மரம் போல
இளைஞர்களிடையே என் அன்பானவர்.
அவரது நிழலில் உட்கார்ந்திருப்பதில் நான் மகிழ்ச்சியடைகிறேன்,
அவருடைய பழம் என் சுவைக்கு இனிமையானது.
4 அவர் என்னை விருந்து மண்டபத்திற்கு அழைத்துச் செல்லட்டும்,
என் மேல் அவரது பதாகை அன்பாக இருக்கட்டும்.
5 திராட்சையும் கொண்டு என்னை பலப்படுத்துங்கள்,
ஆப்பிள்களால் என்னை புதுப்பிக்கவும்,
நான் அன்பினால் மயங்கிவிட்டேன்.
6 அவருடைய இடது கை என் தலைக்குக் கீழே உள்ளது,
அவருடைய வலது கை என்னைத் தழுவுகிறது.
7 எருசலேமின் மகள்களே, நான் உங்களிடம் கட்டணம் வசூலிக்கிறேன்
விழிகள் மற்றும் புலத்தின் செயல்களால்:
அன்பைத் தூண்டவோ எழுப்பவோ வேண்டாம்
அது விரும்பும் வரை.

உன்னதப்பாட்டு 1:9 – 2:7

3000 ஆண்டுகள் பழமைவாய்ந்த இக்கவிதைக்குள், சிறந்த பாலிவுட் காதல் படங்களின் காதல்ரசம் அடங்கியுள்ளது.   இவர் தன்னுடைய அளவற்ற செல்வத்தினால் 7000 மறுமனையாட்டிகளை  தன்னிடம் வைத்திருந்தார்.  இது ஹாலிவுட் மற்றும் பாலிவுட் காதல் மன்னர்களின் மன்மத லீலைகளையும் மிஞ்சின ஒன்று!    இவ்வளவு பேரின் காதல் இவரை திருப்திபடுத்தியிருக்கும் என்று நீங்கள் நினைக்கலாம்.  இவ்வளவு காதல், இவ்வளவு செல்வம், இவ்வளவு புகழ், இவ்வளவு ஞானம், இவைகளை அனைத்தையும் கொண்டாலும் அவர் முடிக்கிறார்:

  வீதின் குமாரனும் எருசலேமின் ராஜாவுமாகிய பிரசங்கியின் வாக்கியங்கள்.
2 மாயை, மாயை, எல்லாம் மாயை என்று பிரசங்கி சொல்லுகிறான்.
3 சூரியனுக்குக் கீழே மனுஷன் படுகிற எல்லாப் பிரயாசத்தினாலும் அவனுக்குப் பலன் என்ன?
4 ஒரு சந்ததி போகிறது, மறு சந்ததி வருகிறது; பூமியோ என்றைக்கும் நிலைத்திருக்கிறது.
5 சூரியன் உதிக்கிறது, சூரியன் அஸ்தமிக்கிறது; தான் உதித்த இடத்திற்கு அது திரும்பவும் தீவிரிக்கிறது.
6 காற்று தெற்கே போய், வடக்கேயுஞ்சுற்றி சுழன்று சுழன்று அடித்து, தான் சுற்றின இடத்துக்கே திரும்பவும் வரும்.
7 எல்லா நதிகளும் சமுத்திரத்திலே ஓடி விழுந்தும் சமுத்திரம் நிரம்பாது; தாங்கள் உற்பத்தியான இடத்திற்கே நதிகள் மறுபடியும் திரும்பும்.
8 எல்லாம் வருத்தத்தினால் நிறைந்திருக்கிறது; அது மனுஷரால் சொல்லிமுடியாது; காண்கிறதினால் கண் திருப்தியாகிறதில்லை, கேட்கிறதினால் செவி நிரப்பப்படுகிறதுமில்லை.
9 முன் இருந்ததே இனிமேலும் இருக்கும்; முன் செய்யப்பட்டதே பின்னும் செய்யப்படும்; சூரியனுக்குக் கீழே நூதனமானது ஒன்றுமில்லை.
10 இதைப் பார், இது நூதனம் என்று சொல்லப்படத்தக்க காரியம் ஒன்றுண்டோ? அது நமக்கு முன்னுள்ள பூர்வகாலங்களிலும் இருந்ததே.
11 முன் இருந்தவைகளைப்பற்றி ஞாபகம் இல்லை; அப்படியே பின்வரும் காரியங்களைப்பற்றியும் இனிமேலிருப்பவர்களுக்கு ஞாபகம் இராது.
12 பிரசங்கியாகிய நான் எருசலேமில் இஸ்ரவேலருக்கு ராஜாவாயிருந்தேன்.
13 வானத்தின்கீழ் நடப்பதையெல்லாம் ஞானமாய் விசாரித்து ஆராய்ச்சி செய்கிறதற்கு என் மனதைப் பிரயோகம்பண்ணினேன், மனுபுத்திரர் இந்தக் கடுந்தொல்லையில் அடிபடும்படிக்கு தேவன் அதை அவர்களுக்கு நியமித்திருக்கிறார்.
14 சூரியனுக்குக் கீழே செய்யப்படுகிற காரியங்களையெல்லாம் கவனித்துப் பார்த்தேன்; இதோ, எல்லாம் மாயையும், மனதுக்குச் சஞ்சலமுமாயிருக்கிறது.

பிரசங்கி 1:1-14

11 என் கைகள் செய்த சகல வேலைகளையும், நான் பட்ட எல்லாப் பிரயாசத்தையும் கண்ணோக்கிப் பார்த்தேன்; இதோ, எல்லாம் மாயையும், மனதுக்குச் சஞ்சலமுமாயிருந்தது; சூரியனுக்குக் கீழே பலன் ஒன்றுமில்லை.
12 பின்பு நான், ஞானமானது என்ன என்றும், பைத்தியமும் மதியீனமும் என்ன என்றும் பார்த்து அறியும்படி திரும்பினேன்; ராஜாவுக்குப் பின்வரும் மனுஷன் என்ன செய்யக்கூடும்? செய்ததையே செய்வான்.
13 இருளைப்பார்க்கிலும் வெளிச்சம் எவ்வளவு உத்தமமோ, அவ்வளவாய் மதியீனத்தைப்பார்க்கிலும் ஞானம் உத்தமமென்று கண்டேன்.
14 ஞானியின் கண்கள் அவன் முகத்திலே இருக்கிறது, மூடனோ இருளிலே நடக்கிறான்; ஆகிலும் அவர்களெல்லாருக்கும் ஒரேவிதமாய்ச் சம்பவிக்கிறது என்று கண்டேன்.
15 மூடனுக்குச் சம்பவிக்கிறதுபோல எனக்கும் சம்பவிக்கிறதே; அப்படியிருக்க நான் அதிக ஞானமடைந்ததினால் காரியமென்ன என்று சிந்தித்தேன்; இதுவும் மாயை என்று என் உள்ளத்தில் எண்ணினேன்.
16 மூடன் என்றாலும் ஞானியென்றாலும் என்றைக்கும் நினைவில் இருப்பதில்லை; இப்பொழுது இருக்கிறதெல்லாம் வருங்காலத்தில் மறக்கப்பட்டுப்போம்; மூடன் எப்படிச் சாகிறானோ அப்படியே ஞானியும் சாகிறான்.
17 ஆகையால் இந்த ஜீவனை வெறுத்தேன்; சூரியனுக்குக்கீழே செய்யப்படும் கிரியையெல்லாம் எனக்கு விசனமாயிருந்தது; எல்லாம் மாயையும் மனதுக்குச் சஞ்சலமுமாயிருக்கிறது.
18 சூரியனுக்குக்கீழே நான் பட்ட பிரயாசத்தையெல்லாம் வெறுத்தேன்; எனக்குப் பின்வரப்போகிறவனுக்கு அதை நான் வைத்துப்போகவேண்டியதாகுமே.
19 அவன் புத்திமானாயிருப்பானோ, மூடனாயிருப்பானோ, அதை யார் அறிவார்? ஆகிலும் சூரியனுக்குக்கீழே நான் பிரயாசப்பட்டு ஞானமாய்ச் சம்பாதித்த சகல வஸ்துக்களின்பேரிலும் அவன் அதிகாரியாவான்; இதுவும் மாயையே.
20 ஆகையால் சூரியனுக்குக்கீழே நான் பட்ட எல்லாப் பிரயாசத்தின்மேலுமுள்ள ஆசையை விட்டுவிட வகைபார்த்தேன்.
21 ஒருவன் புத்தி, யுக்தி, நிதானத்தோடு பிரயாசப்படுகிறான்; ஆகிலும் அப்படிப் பிரயாசப்படாதிருந்த வேறொருவனுக்கு அவன் அதைச் சொந்தமாக விட்டுவிடவேண்டியதாகும்; இதுவும் மாயையும் பெரிய தீங்குமாய் இருக்கிறது.
22 மனுஷன் சூரியனுக்குக் கீழே இருக்கிற எல்லாப் பிரயாசத்தினாலும் அவனுடைய இருதயத்தின் எண்ணங்களினாலும் அவனுக்குப் பலன் என்ன?
23 அவன் நாட்களெல்லாம் அலுப்புள்ளது, அவைகள் வருத்தமுள்ளது; இராத்திரியிலும் அவன் மனதுக்கு இளைப்பாறுதலில்லை; இதுவும் மாயையே.  

பிரசங்கி 2:11-23

இன்பம், செல்வம், வேலை, வளர்ச்சி, காதல் போன்றவைகள் நம்மை முழுமையாக திருப்திப்படுத்தும் என்ற வாக்குறுதியானது ஒரு மாயை என்று அவர் நமக்கு காட்டுகிறார்.   ஆனால் இன்றும், நம்முடைய மனநிறைவுக்கும், முழுமையான திருப்திக்கு வழிவகுக்கும் இவைகளே என்றே செய்தியை தான் கேட்கிறோம்.   சாலொமோனின் கவிதையானது இந்த வழிகளில் நமக்கு திருப்தி உண்டாகவில்லை  என்று ஏற்கனவே எடுத்துரைள்ளது.

மரணம் மற்றும் ஜிவன், இவ்விரண்டையும் பிரதிபலிக்கும் கவிதையை சாலொமோன் தொடருகிறார். 

  19 மனுபுத்திரருக்குச் சம்பவிக்கிறது மிருகங்களுக்கும் சம்பவிக்கும்; அவர்களுக்கும் இவைகளுக்கும் ஏக சம்பவமுண்டு; இவைகள் சாகிறதுபோலவே இவர்களும் சாகிறார்கள்; ஜீவன்களுக்கெல்லாம் சுவாசம் ஒன்றே; மிருகத்தைப்பார்க்கிலும் மனுஷன் மேன்மையுள்ளவன் அல்ல; எல்லாம் மாயையே.
20 எல்லாம் ஒரே இடத்துக்குப் போகிறது; எல்லாம் மண்ணிலே உண்டாகிறது, எல்லாம் மண்ணுக்குத் திரும்புகிறது.
21 உயர ஏறும் மனுஷனுடைய ஆவியையும், தாழ பூமியிலிறங்கும் மிருகங்களுடைய ஆவியையும் அறிகிறவன் யார்?

பிரசங்கி 3:19-21

  2 எல்லாருக்கும் எல்லாம் ஒரேவிதமாய்ச் சம்பவிக்கும்; சன்மார்க்கனுக்கும் துன்மார்க்கனுக்கும், நற்குணமும் சுத்தமுமுள்ளவனுக்கும் சுத்தமில்லாதவனுக்கும், பலியிடுகிறவனுக்கும் பலியிடாதவனுக்கும், ஒரேவிதமாய்ச் சம்பவிக்கும்; நல்லவனுக்கு எப்படியோ பொல்லாதவனுக்கும் அப்படியே; ஆணையிடுகிறவனுக்கும் ஆணையிடப் பயப்படுகிறவனுக்கும் சமமாய்ச் சம்பவிக்கும்.
3 எல்லாருக்கும் ஒரேவிதமாய்ச் சம்பவிக்கிறது சூரியனுக்குக் கீழே நடக்கிறதெல்லாவற்றிலும் விசேஷித்த தீங்காம்; ஆதலால் மனுபுத்திரரின் இருதயம் தீமையால் நிறைந்திருக்கிறது; அவர்கள் உயிரோடிருக்கும் நாளளவும் அவர்கள் இருதயம் பைத்தியங்கொண்டிருந்து, பின்பு அவர்கள் செத்தவர்களிடத்திற்குப் போகிறார்கள்.
4 இதற்கு நீங்கலாயிருக்கிறவன் யார்? உயிரோடிருக்கிற அனைவரிடத்திலும் நம்பிக்கையுண்டு; செத்த சிங்கத்தைப்பார்க்கிலும் உயிருள்ள நாய் வாசி.
5 உயிரோடிருக்கிறவர்கள் தாங்கள் மரிப்பதை அறிவார்களே, மரித்தவர்கள் ஒன்றும் அறியார்கள்; இனி அவர்களுக்கு ஒரு பலனுமில்லை, அவர்கள் பேர் முதலாய் மறக்கப்பட்டிருக்கிறது.

பிரசங்கி 9:2-5

 பரிசுத்த நூலாகிய வேதாகமத்தில்  ஏன் செல்வம் மற்றும் காதலை பின்தொடர்வதை குறித்த பாடல்கள் இருக்கவேண்டும் – இதற்கும் பரிசுத்தத்திற்கும் ஒரு தொடர்பும் இல்லையே?   நம்மில் அநேகர் பரிசுத்த நூல்கள் துறவரம், தர்மம் மற்றும் வாழ்க்கைக்கு தேவையான் நீதிநெறிகளை  போதிக்கவேண்டும் என்றே நினைக்கிறோம். வேதத்தில் சாலொமோன் ஏன் மரணத்தை ஒரு முடிவான, எதிர்மறையான ரீதியில் பதிவிடுகிறார்.

உலகம் முழுவதிலும் மிகவும் அதிகமாக பின்தொடரப்படும் பாதையான, சாலொமோன் தெரிந்தெடுத்த பாதை, சுயநலம் சார்ந்த ஒன்றும், அவர் எதை பின்தொடர் விரும்புகிறாரோ அதிலே இன்பத்தையும், அர்த்தத்தையும், கோட்பாடுகளையும் வகுப்பதாகவும் இருந்தது. ஆனால் அந்த முடிவு சாலொமோனுக்கு நன்மையாக அமையவில்லை – அவர் அனுபவித்த திருப்தி தற்காலிகமானதும் மாயையான ஒன்றாகவும் இருந்தது.  வேதாகமத்தில் அவர் எழுதின கவிகள் நமக்கு ஒரு பெரும் எச்சரிக்கை அடையாளமாக உள்ளது – “இங்கே போகவேண்டாம் – அது உன்னை வஞ்சிக்கும்!”.  கிட்டத்தட்ட நாம் எல்லோரும் சாலொமோன் போன அதே பாதையை பின்தொடர விரும்புவதால், அவர் வார்தைகளுக்கு நாம் செவிக்கொடுப்பது புத்தியுள்ள காரியமாக இருக்கும்.

சுவிசேஷம் – சாலொமோனின் பாடல்களுக்கான பதில்கள்

 வேதாகமத்தில் மிக அதிகமாக எழுதப்பட்ட்வர் இயேசு கிறிஸ்து (ஈஷு சத்சங்) என்று நினைக்கிறேன்.  அவரும் வாழ்க்கையை குறித்த அநேக அருள்வாக்கியங்களை அளித்துள்ளார்.  சொல்லப்போனால், அவர் இப்படியாக சொல்லியிருகிறார்.

“… நான் அவைகளுக்கு ஜீவன் உண்டாயிருக்கவும்  அது பரிபூரணப்படவும் வந்தேன்”

யோவான் 10:10

 

28 வருத்தப்பட்டுப் பாரஞ்சுமக்கிறவர்களே நீங்கள் எல்லாரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள்; நான் உங்களுக்கு இளைப்பாருதல் தருவேன்.
29 நான் சாந்தமும் மனத்தாழ்மையுமாயிருக்கிறேன்; என் நுகத்தை உங்கள்மேல் ஏற்றுக்கொண்டு, என்னிடத்தில் கற்றுக்கொள்ளுங்கள். அப்பொழுது, உங்கள் ஆத்துமாக்களுக்கு இளைப்பாறுதல் கிடைக்கும்.
30 என் நுகம் மெதுவாயும் என் சுமை இலகுவாயும் இருக்கிறது என்றார்.

மத்தேயு 11:28-30

இயேசு இதை சொல்லும்பொழுதே, வாழ்க்கையின் பொருளற்றதன்மை, நம்பிக்கையில்லா நிலைமை என்ற சாலொமோனின் கூற்றுக்களுக்கான பதிலையும் தருகிறார்.  ஒருவேளை, ஒருவேளை, சாலொமோன் தெரிந்தெடுத்த பாதையின் முட்டு சந்திற்கான பதில் நமக்கு கிடைக்கிறது.   சொல்லபோனால், சுவிசேஷம்   என்றாலே “நல்ல செய்தி.  சுவிசேஷம் உண்மயில் நல்ல செய்திதானோ?  அதற்கு பதில் அளிக்க, நமக்கு சுவிசேஷத்தை பற்றிய ஒரு தகவல்மிகுந்த புரிதல் உண்டாகவேண்டும்.  மட்டுமல்லாமல், சுவிசேஷத்தின் சான்றுகளை நாம் ஆராய்ந்துபார்க்கவேண்டும் – புத்தியில்லாத விமர்சனம் செய்யாமல், சுவிசேஷத்தை குறித்த ஒரு அறிவுள்ள சிந்தை உண்டாகவேண்டும்.

என்னுடைய கதையில்  நான் பகிர்ந்துகொள்வதுபோல், இது தான் நான்மேற்கொண்ட ஒரு பயணம்.  இந்த இணையதளத்தில் காணப்படும் கட்டுரைகள் எலலாமே நீங்கள் ஆராய்ந்து பார்பதற்கே.  இயேசுவின் தேவஅவதாரம் ஒரு நல்ல ஆரம்ப புள்ளி.

மலையை புனிதமாக்கும் பலி

கைலாஷ் மலை (அல்லது கைலாசா) என்பது சீனாவின் திபெத்திய பிராந்தியத்தில் இந்திய எல்லைக்கு அப்பால் உள்ள ஒரு மலை. இந்துக்கள், பெளத்தர்கள் மற்றும் சமணர்கள் கைலாஷ் மலையை ஒரு புனித மலையாக கருதுகின்றனர். இந்துக்களைப் பொறுத்தவரை, கைலாஷ் மலை சிவபெருமானும் (அல்லது மகாதேவா), அவரின் துணைவியார் பார்வதி தெய்வமும் (உமா, கெளரி என்றும் அறியப்படுகிறார்) மற்றும் அவர்களின் புதல்வன் கணேஷ் தெய்வமும் (கணபதி அல்லது விநாயகர்) தங்குமிடமாகக் கருதப்படுகிறது. ஆயிரக்கணக்கான இந்துக்கள் மற்றும் சமணர்கள் கைலாஷ் மலையை புனித சடங்கில் சுற்றி நடக்கவும், அது வழங்கும் ஆசீர்வாதத்தைப் பெறவும் யாத்திரை செய்கிறார்கள்.

பார்வதி குளிக்கும் போது கணேஷ் சிவனை பார்க்கவிடாமல் தடுத்தபோது சிவன் கணேஷஷின் தலையைக் துண்டித்து கொன்ற இடம் கைலாஷ் ஆகும். அதை தொடர்ந்து ஒரு யானையின் தலை அவரது உடற்பகுதியில் வைக்கப்பட்டபோது கணேஷ் மரணத்திலிருந்து சிவனிடம் எப்படி திரும்பினார் என்பது நன்கு அறியப்பட்ட கதையாகும். சிவபெருமான் தனது மகனை மரணத்திலிருந்து திரும்பப் பெறுவதற்க்காக அந்த யானை தனது தலையை தியாகமாக கணேஷுக்கு கொடுத்து இறந்தது. இந்த தியாகம்தான் கைலாஷ் மலையை, இன்றும் கருதப்படுகின்ற புனிதமான மலையாக மாற்றியது. பிரபஞ்சத்தின் ஆன்மீக மற்றும் மனோதத்துவ மையமான மேரு மலையின் வெளிப்பாடு கைலாஷ் என்றும் சிலர் கருதுகின்றனர். மேரு மலையிலிருந்து கைலாஷ் மலை வழியாக மையப்படுத்தப்பட்ட இந்த ஆன்மீகத்தை குறிக்கும் அடையாளங்களாக பல கோயில்கள் செறிவான வட்டங்களுடன் கட்டப்பட்டுள்ளன.

ஒரு மகனை மரணத்திலிருந்து திரும்பக் கொண்டுவரும்படி ஒரு மலையில் நடந்த பலியின் மூலம் கடவுள் தன்னை வெளிப்படுத்தினதுபொல, ஸ்ரீ ஆபிரகாம் மற்றொரு மலையான – மோரியா மலையில் – தனது மகனுடன் அதே அனுபவத்தை பெற்றிருந்தார். அதே தியாகம், இயேசுவின் அவதாரத்தில் ஒரு ஆழமான மனோதத்துவ யதார்த்தத்தை சுட்டிக்காட்டும் அடையாளமாகும் – இயேசுவை குறித்த ஆன்மீக சொற்பொழிவாகும் . 4000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் ஸ்ரீ ஆபிரகாமின் அனுபவங்களை எபிரேய வேதங்கள் தொடர்ந்து நமக்குத் தெரிவிக்கின்றன, அதன் முக்கியத்துவத்தையும் விளக்குகின்றன. இந்த அடையாளத்தைப் புரிந்துகொள்வதன் மூலம் எபிரேயர்களுக்கு மட்டுமல்ல ‘எல்லா தேசங்களுக்கும்’ஆசீர்வாதம் பெரும் என்று அது அறிவிக்கிறது. எனவே இக்கதையைக் கற்றுக்கொள்வதும் அதன் முக்கியத்துவத்தைப் புரிந்துகொள்வதும் பயனுள்ளதாகும்.

அந்த மலை ஸ்ரீ ஆபிரகாமின் பலியின் அடையாளம்

ஆபிரகாம் எப்படி இருந்தார் என்பதைப் பார்த்தோம், வெகு காலத்திற்கு முன்பே, தேசங்களை குறித்த வாக்குறுதியைக் பெற்றிருந்தார். யூதர்களும் அரேபியர்களும் இன்று ஆபிரகாமிலிருந்து வந்தவர்கள், ஆகவே வாக்குறுதி நிறைவேறியது என்பதையும் அவர் வரலாற்றில் ஒரு முக்கிய பங்கைக் கொண்டுள்ளார் என்பதையும் நாம் அறிவோம். ஆபிரகாம் இந்த வாக்குறுதியை நம்பியதால் அவருக்கு நீதியளிக்கப்பட்டது  – அவர் மோக்ஷத்தை அடைந்தார் அவருடைய கடுமையான உழைப்பால் அல்ல, ஆனால் அவர் அதை ஒரு இலவச பரிசாகப் பெற்றார்.

சிறிது காலத்திற்குப் பிறகு, ஆபிரகாம் தான் நீண்டகாலமாக காத்திருந்த மகனாகிய ஈசாக்கை பெற்றார் (அவரிடமிருந்து இன்று யூதர்கள் தங்கள் வம்சாவளியைக் கண்டுள்ளனர்). ஈசாக்கு ஒரு இளைஞனாக வளர்ந்தான். ஆனால் பின்னர் கடவுள் ஆபிரகாமை வியத்தகு முறையில் சோதித்தார். முழுமையான விவரத்தை நீங்கள் இங்கே படிக்கலாம், இந்த புதிரான சோதனையின் பொருளைத் அறிய முக்கிய விவரங்களை நாம் பார்ப்போம் – நீதிக்கு எவ்வாறு பலன் அளிக்கப்படும் என்பதைப் புரிந்துகொள்ள நமக்கு உதவும்.

ஆபிரகாமின் சோதனை

இந்த சோதனை ஒரு கடுமையான கட்டளையுடன் தொடங்கியது:


தேவன் அவனிடம், “உன்னுடைய அன்பிற்குரிய, ஒரே மகனான ஈசாக்கை அழைத்துக்கொண்டு மோரியா தேசத்திற்குச் செல். அங்கு உன் மகனை எனக்கு தகன பலியாகக் கொடு. எந்த இடத்தில் அதைச் செய்ய வேண்டுமென்று நான் உனக்குச் சொல்வேன்” என்றார்.

ஆதியாகமம் 22:2

ஆபிரகாம், கட்டளைக்குக் கீழ்ப்படியும்படி, ‘மறுநாள் அதிகாலையில் எழுந்து’ மற்றும் ‘மூன்று நாட்கள் பயணத்திற்கு பிறகு’ அவர்கள் மலையை அடைந்தார்கள். பிறகு

  தேவன் போகச் சொன்ன இடத்திற்கு போய்ச் சேர்ந்தனர். அங்கே ஆபிரகாம் ஒரு பலிபீடத்தை கட்டி அதின்மேல் விறகுகளை அடுக்கினான். பின் தன் மகன் ஈசாக்கைப் பலிபீடத்தின்மேல் கிடத்தினான். 10 பிறகு ஆபிரகாம் கத்தியை எடுத்து மகனை வெட்டுவதற்குத் தயாரானான்.

ஆதியாகமம் 22:9-10

ஆபிரகாம் கட்டளைக்குக் கீழ்ப்படிந்து சென்றான். ஆனால் பின்னர் குறிப்பிடத்தக்க ஒன்று நடந்தது:

11 அப்போது கர்த்தருடைய தூதன் ஆபிரகாமைத் தடுத்து நிறுத்தி, “ஆபிரகாமே ஆபிரகாமே” என்று அழைத்தார்.

ஆபிரகாம், “நான் இங்கே இருக்கிறேன்” என்று பதிலளித்தான்.

12 தேவதூதன்: “உனது மகனைக் கொல்ல வேண்டாம். அவனை எவ்விதத்திலும் காயப்படுத்த வேண்டாம். நீ தேவனை மதிப்பவன் என்றும், கீழ்ப்படிபவன் என்பதையும் நான் தெரிந்துகொண்டேன். நீ எனக்காக உன் ஒரே ஒரு மகனையும் கொல்லத் தயாராக உள்ளாய் என்பதையும் தெரிந்துகொண்டேன்” என்றார்.

13 ஆபிரகாம் தொலைவில் தன் கண் முன் ஒரு ஆட்டுக் கடாவைக் கண்டான். அதன் கொம்புகள் புதரில் சிக்கிக்கொண்டிருந்தன. ஆபிரகாம் அதனை விடுவித்து தேவனுக்குப் பலியிட்டான். ஆபிரகாமின் மகன் காப்பாற்றப்பட்டான்.

ஆதியாகமம் 22:11-13

கடைசி நேரத்தில் ஐசக் மரணத்திலிருந்து காப்பாற்றப்பட்டு ஆபிரகாம் ஒரு ஆட்டுகிடாவை பார்த்து அவனுக்குப் பதிலாக பலியிட்டார். கடவுள் ஒரு ஆட்டுக்கிடாவை கொடுத்தார் அது ஈசாகிகின் இடத்தை எடுத்துக்கொண்டது.

பலியை பற்றி: ஒரு எதிர்கால கண்னணோட்டம்

அதன் பிறகு ஆபிரகாம் அந்த இடத்திற்கு பெயரிட்டார். அவர் அதை என்ன பெயரிட்டார் என்பதைக் கவனியுங்கள்.

ஆபிரகாம் அந்த இடத்துக்கு யேகோவாயீரே என்று பேரிட்டான்; அதினாலே கர்த்தருடைய பர்வதத்திலே பார்த்துக்கொள்ளப்படும் என்று இந்நாள்வரைக்கும் சொல்லப்பட்டு வருகிறது.

ஆதியாகமம் 22:14

ஆபிரகாம் அதற்கு ‘கர்த்தர் பார்த்துக்கொள்வார்  ’ என்று பெயரிட்டார். இங்கே ஒரு கேள்வி. அந்த பெயர் கடந்தகாலமா, நிகழ்காலமா அல்லது எதிர்காலமா? இது எதிர்காலத்தை தெளிவாக குறிக்கிறது. எல்லா சந்தேகங்களையும் நீக்க “… அது பார்த்துக்கொள்ளப்படும் ”  என்ற கருத்து மீண்டும் மீண்டும் கூறப்படுகிறது. இது மீண்டும் எதிர்கால பதத்தில் உள்ளது – இதனால் எதிர்காலத்தையும் குறிப்பிடுகிறது. ஆனால் ஈசாக்கிற்கு பதிலாக ஆட்டுக்கிடாவை (ஒரு ஆண் ஆடு) பலியிட்ட பிறகு இந்த பெயர் சூட்டப்பட்டது. ஆபிரகாம், அந்த இடத்திற்கு பெயரிடும் போது, ​​அந்த ஆட்டுக்குட்டியைக் குறிப்பதாகவும், தனது மகனுக்குப் பதிலாக பலியிடுவதாகவும் பலர் நினைக்கிறார்கள். ஆனால் இந்த சூழ்நிலையில் அது ஏற்கனவே பலியிடப்பட்டு எரிக்கப்பட்டது. ஆபிரகாம் – ஏற்கனவே இறந்துவிட்ட ,பலியிடப்பட்ட, எரிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்கிடாவை பற்றி நினைத்துக் கொண்டிருந்தால் – அந்த இடத்திற்கு அவர் ‘கர்த்தர் பார்த்துக்கொண்டார்  “என்று பெயரிட்டிருப்பார், அதாவது கடந்த காலத்தை குறிக்கிறது. மேலும் அந்தக் கருத்து இவ்வாறு கூறியிருக்கும் ‘இந்நாள்வரைக்கும் சொல்லப்பட்டு வருகிறது ’ “ கர்த்தருடைய பர்வதத்திலே பார்த்துக்கொள்ளப்படும்” என்று கூறப்படுகிறது. ஆனால் ஆபிரகாம் எதிர்கால பதத்தில் அதற்கு தெளிவாக பெயரிட்டார், எனவே ஏற்கனவே இறந்த மற்றும் பலியிடப்பட்ட ஆட்டுக்கிடாவை  பற்றி நினைக்கவில்லை. அவர் வித்தியாசமான ஒன்றை அறிவொளி பெற்றார். ஏதோவொன்று எதிர்காலத்தைப் பற்றிய நுண்ணறிவு அவருக்கு இருந்தது. ஆனால் என்ன?

பலி நடந்த இடம்

இந்த தியாகத்திற்காக ஆபிரகாம் வழிநடத்தப்பட்ட மலை என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள்:

அப்பொழுது அவர்: உன் புத்திரனும் உன் ஏகசுதனும் உன் நேசகுமாரனுமாகிய ஈசாக்கை நீ இப்பொழுது அழைத்துக்கொண்டு, மோரியா தேசத்துக்குப் போய், (2)

இது ‘மோரியா’வில் நடந்தது. அது எங்கே இருக்கிறது? ஆபிரகாமின் நாளில் (கிமு 2000) இது ஒரு வனப்பகுதி என்றாலும், ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு (கிமு 1000) தாவீது ராஜா எருசலேம் நகரத்தை அங்கே நிறுவினார், அவருடைய மகன் சாலமோன் அங்கே முதல் ஆலயத்தைக் கட்டினான். பின்னர் பழைய ஏற்பாட்டின் வரலாற்று புத்தகங்களில் படிக்கிறோம்:

 அப்பொழுது சாலொமோன் எருசலேமில் மோரியா மலையில் கர்த்தருடைய ஆலயத்தைக் கட்டத் தொடங்கினான், அங்கே கர்த்தர் தன் தகப்பனாகிய தாவீதுக்குத் தோன்றினார்

2 நாளாகமம் 3: 1

வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், ஆபிரகாமின் ஆரம்பகாலத்தில் (கிமு 4000) ‘மோரியா மலை ‘ வனாந்தரத்தில் ஒரு தனிமைப்படுத்தப்பட்ட மலை உச்சியாக இருந்தது, ஆனால் 1000 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு தாவீது மற்றும் சாலமோன் மூலமாக இஸ்ரவேலரின் மைய நகரமாக மாறியது, அங்கு அவர்கள் சிருஷ்டிகருக்கு ஒரு ஆலயத்தைக் கட்டினார்கள். இன்றுவரை அது யூத மக்களுக்கு புனித இடமாகவும் இஸ்ரேலின் தலைநகராகவும் உள்ளது.

இயேசு – இயேசுவை குறித்த ஆன்மீக சொற்பொழிவு – மற்றும் ஆபிரகாம் செலுத்திய பலி

புதிய ஏற்பாட்டில் இயேசு அழைக்கப்பட்ட பெயர்களைப் பற்றி இப்போது சிந்தியுங்கள். இயேசுவுக்கு பல பெயர்கள் இருந்தன. நாம் அறிந்தபடி மிகவும் பிரபலமான பெயர் ‘கிறிஸ்து ’ ஆகும். ஆனால் அவருக்கு இன்னொரு பெயர் கொடுக்கப்பட்டது, அதுவும் முக்கியமானது. இவ்வாரக யோவான் நற்செய்தி நூலில் யோவான் ஸ்நானகன் அவரைப் பற்றி சொல்வதைக் காண்கிறோம்:

  29 மறுநாள் தன்னை நோக்கி இயேசு வருவதை யோவான் பார்த்தான். “பாருங்கள், இவர் தான் தேவனுடைய ஆட்டுக்குட்டி. உலகத்தின் பாவங்களை சுமந்து தீர்க்கப்போகிறவர். 30 நான் ஏற்கெனவே சொல்லிக்கொண்டிருந்தவர் இவர் தான். ‘எனக்குப் பிறகு ஒரு மனிதர் வருவார். அவர் என்னிலும் மேலானவர். ஏனென்றால் அவர் எனக்கு முன்னமே வாழ்ந்துகொண்டிருக்கிறவர். அவர் எப்போதும் வாழ்கிறவர்.’

யோவான் 1:29

வேறு வார்த்தைகளில் கூறினால், இயேசு ‘தேவ ஆட்டுக்குட்டி’ என்று அழைக்கப்பட்டார். இப்போது இயேசுவின் வாழ்க்கையின் முடிவைக் கவனியுங்கள். அவர் எங்கே கைது செய்யப்பட்டு சிலுவையில் அறையப்பட்டார் ? அது எருசலேமில்தன் (இது நாம் பார்த்தது போல = ‘மோரியா மலை’). அவர் கைது செய்யப்பட்டபோது மிகவும் தெளிவாகக் கூறப்பட்டுள்ளது:

இயேசுவின் கைது, விசாரணை மற்றும் சிலுவையில் அறையப்படுதல் ஆகியவை எருசலேமில் (= மோரியா மலை) நடந்தது. மோரியா மலையில் நடந்த சம்பவங்களை காலவரிசை காட்டுகிறது.

பழைய ஏற்பாட்டில் இருந்து புதிய ஏற்பாடு வரை மோரியா மலையின் வரலாற்று முக்கிய நிகழ்வுகள்

இப்போது ஆபிரகாமை சிந்தியுங்கள். ‘கர்த்தர் பார்த்துக்கொள்வார் ’ என்று ஏன் அவர் அந்த இடத்திற்கு வருங்கால பதமாக பெயரிட்டார்? மோரியா மலையில் அவர் இயற்றியதை மிகத் துல்லியமாக பிரதிபலிக்கும் வகையில் தனது எதிர்காலத்தில் ஏதாவது ‘வழங்கப்படும்’ என்று அவர் எப்படி அறிந்து கொண்டார் ? இதைப் பற்றி யோசித்துப் பாருங்கள் – அவரது சோதனையில் ஈசாக்கு (அவரது மகன்) கடைசி நேரத்தில் மரணத்திலிருந்து காப்பாற்றப்பட்டார், ஏனெனில் அவருக்கு பதிலாக ஒரு ஆட்டுக்குட்டி பலியிடப்பட்டது. இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, இயேசு ‘தேவ ஆட்டுக்குட்டி’ என்று அழைக்கப்பட்டு அதே இடத்திலேயே பலியிடப்படுகிறார்! இது ‘அதே இடம்’ என்று ஆபிரகாமுக்கு எப்படித் தெரியும்? படைப்பாளரான கடவுளிடமிருந்து பிரஜாபதியிடமிருந்து ஞானஒளி பெற்றிருந்தால், அவர் குறிப்பிடத்தக்க ஒன்று நடைபெறப்போகிறது  என்று அறிந்திருக்க முடியும்.

ஒரு தெய்வீக சிந்தை வெளிப்படுத்தப்படுகிறது

2000 ஆண்டுகளின் வரலாற்றால் பிரிக்கப்பட்டிருந்தாலும் இருப்பிடத்தால்  இந்த இரண்டு நிகழ்வுகளையும் இணைக்கும் ஒரு சிந்தை உண்டாகிறது.

இயேசுவின் பலியைப் பற்றி சிந்திக்க வைப்பதற்காக ஆபிரகாமின் தியாகம் ஒரு அடையாளமாக இருந்தது – 2000 ஆண்டுகளை முன்னோக்கி சுட்டிக்காட்டுகிறது.

முந்தைய நிகழ்வு (ஆபிரகாமின் தியாகம்) பிற்காலத்தில் (இயேசுவின் தியாகம்) எவ்வாறு குறிக்கிறது என்பதைக் இந்த பிற்கால நிகழ்வை நமக்கு நினைவூட்டுவதற்காக கட்டமைக்கப்பட்டது. இந்த சிந்தை (படைப்பாளியாகிய கடவுள்) ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளால் பிரிக்கப்பட்டிருந்தாலும் நிகழ்வுகளை ஒருங்கிணைப்பதன் மூலம் தேவன் தன்னை வெளிப்படுத்துகிறார் என்பதற்கான சான்று இது. கடவுள் ஆபிரகாம் மூலம் பேசினார் என்பதற்கான அறிகுறியாகும்.

உங்களுக்கும் எனக்கும் ஒரு நல்ல செய்தி

மேலும் தனிப்பட்ட காரணங்களுக்காக இந்த கணக்கு நமக்கு முக்கியமானது. முடிவாக, கடவுள் ஆபிரகாமுக்கு அதை அறிவித்தார்

 “…உன் சந்ததிக்குள் பூமியிலுள்ள சகல ஜாதிகளும் ஆசீர்வதிக்கப்படும் என்றும் என்பேரில் ஆணையிட்டேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் என்றார்.” (ஆதியாகமம் 22: 18)

உங்கள் மொழி, மதம், கல்வி, வயது, பாலினம் அல்லது செல்வம் எதுவாக இருந்தாலும் – நீங்கள் ‘பூமியிலுள்ள சகல ஜாதிகளும்’ சேர்ந்தவர் ! இது உங்களுக்கு குறிப்பாக வழங்கப்பட்ட ஒரு வாக்குறுதியாகும். வாக்குறுதி என்ன என்பதைக் கவனியுங்கள் – கடவுளிடமிருந்து ஒரு ‘ஆசீர்வாதம்’! இது யூதர்களுக்கு மட்டுமல்ல, உலகெங்கிலும் உள்ள மக்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது.

இந்த ‘ஆசீர்வாதம்’ எவ்வாறு வழங்கப்படுகிறது? இங்கே ‘சந்ததி’ என்ற சொல் ஒருமையில் உள்ளது. இது சந்ததிகள்  என்று பல மக்களை குறிப்பதாய் அல்ல, ஆனால் ‘அவர்’ என்று ஒருமையில் உள்ளது. இது பல நபர்கள் அல்லது ஒரு குழு மூலம் என்று குறிப்பிடும்படி ‘அவர்கள்’ என்று அல்ல. எபிரேய வேதங்களில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளபடி வரலாற்றின் ஆரம்பத்தில் கொடுக்கப்பட்ட வாக்குறுதி ‘நீ அவர் குதிங்காலை நசுக்குவாய்’ என்று சர்ப்பத்துக்கு சொல்லப்பட்ட அதே கருத்து புருசாவின் பலியை குறிப்பதாகும் (ஒரு ‘அவர்’) புருசசுக்தாவில் அருளப்பட்டது. இந்த அடையாளத்தின் மூலம் – மோரியா மலை (= எருசலேம்) – இந்த பண்டைய வாக்குறுதிகளுக்கு கூடுதல் விவரங்களைக் கொடுக்கும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆபிரகாமின் தியாகத்தின் விவரம் இந்த ஆசீர்வாதம் எவ்வாறு வழங்கப்படுகிறது என்பதையும், நீதியின் விலை எவ்வாறு செலுத்தப்படும் என்பதையும் புரிந்துகொள்ள உதவுகிறது.

கடவுளின் ஆசீர்வாதம் எவ்வாறு பெறப்படுகிறது?

ஈசக்கை மரணத்திலிருந்து காப்பாற்றும்படி ஆட்டுக்குட்டி ஈசாக்கின் இடத்தில் பலியானதுபோல, தேவ ஆட்டுக்குட்டி, அவருடைய தியாக மரணத்தால், மரணத்தின் சக்தியிலிருந்தும் தண்டனையிலிருந்தும் நம்மைக் காப்பாற்றினார். திருமறை அதை அறிவிக்கிறது

… பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் (ரோமர் 6: 23)

நாம் செய்யும் பாவங்கள் மரணத்தை விளைவிக்கும் ஒரு கர்ம வினையை உருவாக்குகின்றன என்றும் சொல்லலாம். ஆனால் ஈசக்கிற்கு பதிலாக ஆட்டுக்குட்டி பலியாக செலுத்தப்பட்டது. ஆபிரகாமும் ஐசக்கும் அதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியிருந்தது. அவர் தகுதியாகும்படி அத்ற்க்காக ஒன்றும் செய்யவில்லை. ஆனால் அவர் அதை ஒரு பரிசாகப் பெற முடியும். இதன் மூலம்தான் அவர் மோட்சத்தை அடைந்தார்.

இது நாம் பின்பற்றக்கூடிய வடிவத்தைக் காட்டுகிறது. இயேசு ‘உலகின் பாவத்தை நீக்கும் தேவ ஆட்டுக்குட்டி’. இது உங்கள் சொந்த பாவத்தையும் உள்ளடக்கியது. ஆகவே, ஆட்டுக்குட்டியான இயேசு மீட்பின் கிரயத்தை செலுத்தியதியதினால் உங்கள் பாவங்களை ‘நீக்க’ முன்வருகிறார். இதை நீங்கள் தகுதியினால் பெற முடியாது, ஆனால் நீங்கள் அதை ஒரு பரிசாகப் பெறலாம். புருசனாகிய இயேசுவை அழைத்து, உங்கள் பாவங்களை நீக்கும்படி அவரிடம் கேளுங்கள். அவரது தியாகம் அவருக்கு அந்த சக்தியை அளிக்கிறது. 2000 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இயேசுவால் ‘வழங்கப்பட்ட’ அதே இடத்திலிருந்தே, மோரியா மலையில் ஆபிரகாமின் மகன் பலியிட்டதன் குறிப்பிடத்தக்க கணக்கில் இது தற்செயலான நிகழ்வுகளைத் தாண்டி முன்னறிவிக்கப்பட்டது.

பஸ்கா பண்டிகையின் அடையாளத்தில் இது எப்போது நிகழும் என்பதை முன்னறிவிப்பதன் மூலம் இது தொடர்கிறது.

மோட்சத்தை (முக்தி) அடைய ஆபிரகாமின் எளிய வழி

குழந்தை இல்லாத மன்னர் பாண்டு வாரிசு இல்லாமல் எதிர்கொண்ட போராட்டங்களை மகாபாரதம் விவரிக்கிறது. ரிஷி கிண்டமாவும் அவரது மனைவியும் புத்திசாலித்தனமாக இசைந்திருக்க மான் வடிவத்தை எடுத்திருந்தனர். துரதிர்ஷ்டவசமாக, பாண்டு மன்னர் அப்போது வேட்டையாடி கொண்டிருந்தார், தற்செயலாக அவர்களை அம்பெய்து கொன்றார். கோபமடைந்த கிண்டாமா, அடுத்த முறை தனது மனைவிகளுடன் உடலுறவு கொண்டால் மாண்டுபோய்விடுவார் என்று பாண்டு மன்னனை சபித்தான். இதனால் பாண்டு மன்னர் தனது சிம்மாசனத்திற்கு எந்த குழந்தைகளையும் வாரிசுகளையும் பெற்றெடுக்க தடுக்கப்பட்டார். அவரது வம்சத்திற்கு இருந்த இந்த அச்சுறுத்தலை எவ்வாறு சமாளிப்பது?

பாண்டு மன்னனின் பிறப்பே முந்தைய தலைமுறையினரின் அதே பிரச்சினையை தீர்க்க ஒரு ஆற்றொணா செயல். முன்னாள் மன்னர் விசித்திரவீர்யா குழந்தை இல்லாமல் இறந்துவிட்டார், எனவே ஒரு வாரிசு தேவை. விசித்திரவிரியாவின் தாயார் சத்யவதி, விச்சித்திரவியரின் தந்தையான மன்னர் சாந்தானுவை திருமணம் செய்வதற்கு முன்பு ஒரு மகனைப் பெற்றார். இந்த மகன், வியாசா, விச்சித்திரவியரின் விதவைகளான அம்பிகா மற்றும் அம்பலிகா ஆகியோரை கருவுறச் செய்ய அழைக்கப்பட்டார். வியசும் அம்பலிகாவும் ஒன்றாய் இனைய பாண்டு பிறந்தார். பாண்டு மன்னன் இவ்வாறு வியாசரின் உயிரியல் மகன், ஆனால் கணவர் இறந்தபோது ஒரு மாற்று மனிதர் கொண்டு ஒரு குழந்தையை பெற்றெடுக்க முடியும் என்ற நியோக தர்மம் மூலம், முன்னாள் மன்னர் விசித்திரவீர்யாவின் வாரிசானார். பெரும் தேவை ஆற்றொணா நடவடிக்கைக்கு அழைப்பு விடுத்தது.

கிண்டமாவால் அவர் மீது வைக்கப்பட்ட சாபத்தால் இப்போது பாண்டு மன்னனும் இதே பிரச்சினையை எதிர்கொண்டான். என்ன செய்வது? மீண்டும், ஆற்றொணா நடவடிக்கை தேவைப்பட்டது. பாண்டுவின் மனைவிகளில் ஒருவரான குந்தி ராணி (அல்லது பிர்தா) ஒரு தேவனால் கருத்தரிக்க அவள் ஒரு ரகசிய மந்திரத்தை அறிந்திருந்தார் (அவளுடைய குழந்தைப் பருவத்தில் பிராமண துர்வாசரால் வெளிப்படுத்தப்பட்டது). எனவே குந்தி ராணி இந்த ரகசிய மந்திரத்தை மூன்று மூத்த பாண்டவ சகோதரர்களான: யுதிஷ்டிரா, பீமா மற்றும் அர்ஜுன் ஆகியோர் கருத்தரிக்க பயன்படுத்தினார். குந்தி மகாராணியின் இணை மனைவியான ராணி மாத்ரி, குந்தியிடமிருந்து இந்த மந்திரத்தை பெற்றார், மேலும் அவர் இளைய பாண்டவ சகோதரர்களான நகுலா மற்றும் சகாதேவாவைப் பெற்றெடுத்தார்.

குழந்தையின்மை தம்பதிகளுக்கு மிகுந்த சோகத்தைத் தரும். தேசத்தின் அடுத்த ராஜ வாரிசு இல்லாதபோது அதைத் தாங்குவது இன்னும் கடினமாகிறது. வாடகை கூட்டாளர்களைக் கண்டுபிடிப்பதா அல்லது தேவர்களைச் செயல்படுத்துவதற்கு ரகசிய மந்திரங்களைத் தூண்டுவதா, அத்தகைய சூழ்நிலையில் செயலற்றதாக இருப்பது ஒரு விருப்பமில்லா தெறிந்தெடுப்புதான்.

ரிஷி ஆபிரகாம் 4000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இதே நிலைமையை எதிர்கொண்டார். அவர் பிரச்சினையைத் தீர்த்த விதம் எபிரேய வேதபுஸ்தகத்தில் (பைபிள்) ஒரு மாதிரியாகக் கருதப்படுகிறது, எனவே அதிலிருந்து கற்றுக்கொள்வது விவேகமாக இருக்கும்.

ஆபிரகாமின் குறை

ஆதியாகமம் 12-ல் பதிவு செய்யப்பட்டவாக்குத்தத்தம் பேசப்பட்டதிலிருந்து ஆபிரகாமின் வாழ்க்கையில் பல ஆண்டுகள் கடந்துவிட்டன. அந்த வாக்குத்தத்ததிற்குக் கீழ்ப்படிந்து ஆபிரகாம் இன்று இஸ்ரவேலாயிருக்கிற அந்த வாக்குப்பண்ணப்பட்ட தேசத்திற்குச் சென்றார். அவர் மிகவும் எதிர்பார்த்திருந்த – வாக்குத்தத்ததின் நிறைவேற்றமாக பிறக்கவேண்டிய குமாரனின் பிறப்பைத் தவிர – மற்ற நிகழ்வுகள் எல்லாம் அவரது வாழ்க்கையில் நிகழ்ந்தன. எனவே ஆபிரகாமின் இந்தை குறையோடு கதையை தொடர்கிறோம்:

 இவையெல்லாம் நடந்த பிறகு கர்த்தரின் வார்த்தையானது ஆபிராமுக்குத் தரிசனத்தில் வந்தது. தேவன், “ஆபிராமே, நீ பயப்படவேண்டாம். நான் உன்னைப் பாதுகாப்பேன். உனக்குப் பெரிய பரிசு தருவேன்” என்றார்.

ஆனால் ஆபிராமோ, “தேவனாகிய கர்த்தாவே! நீர் கொடுக்கிற எதுவும் எனக்கு மகிழ்ச்சியைத் தராது, ஏனென்றால் எனக்குப் பிள்ளைகள் இல்லை. எனவே நான் மரித்த பிறகு எனக்குரிய பொருட்கள் எல்லாம் எனது அடிமையான தமஸ்குவைச் சேர்ந்த எலியேசருக்கு உரியதாகும்” என்றான். மேலும் ஆபிராம், “நீர் எனக்கு மகனைக் கொடுக்கவில்லை. எனவே என் வீட்டில் பிறக்கும் அடிமைக்கு இந்த சொத்து முழுவதும் உரிமையாகுமே” என்றான்.

ஆதியாகமம் 15: 1-3

தேவனின் வாக்குத்தத்தம்

ஆபிரகாம்தனக்குவாக்குத்தத்தம்செய்யப்பட்டஅந்த‘மாபெரும் தேசத்தின்’ தொடக்கத்திற்காகக் காத்திருந்தார். ஆனால் எந்த மகனும் பிறக்கவில்லை இந்த நேரத்தில் அவர் 85 வயதுடையவராக இருந்தார் இது அவரது குற்றச்சாட்டை மையப்படுத்தியது:

 

கர்த்தர் ஆபிராமிடம், “அந்த அடிமை உனக்குரியவற்றைப் பெறமாட்டான். உனக்கொரு மகன் பிறப்பான். அவனே உனக்குரியவற்றைப் பெற்றுக்கொள்வான்” என்றார்.

பிறகு தேவன் ஆபிராமை வெளியே அழைத்து வந்து, “வானத்தில் நிறைந்திருக்கும் ஏராளமான நட்சத்திரங்களைப் பார், அவற்றை உன்னால் எண்ணமுடியாது, வருங்காலத்தில் உன் சந்ததியும் இவ்வாறே இருக்கும்” என்றார்.

ஆதியாகமம் 15: 4-5

அவர்களின்சந்திப்பின்போது தேவன் ஆபிரகாமுக்கு ஒரு மகனைப் தருவதாகவும் அவன் சந்ததி வானத்தில் உள்ள நட்சத்திரங்களைப் போல கணக்கிடமுடியாதமக்களாகபெருகுவார்கள் என்றும் வாக்குப்பண்ணினார் – நிச்சயமாக எண்ணிக்கைக்கு அடங்காத அதிகம் பேர்.

ஆபிரகாமின்பதில்:நிரந்தரதாக்கத்தைக் உண்டாக்கும்  ஒரு பூஜை போல

பந்துஇப்போதுஆபிரகாமின்மைதானத்திற்குள்விழுந்துவிட்டது. புதுப்பிக்கப்பட்ட இந்த வாக்குத்தத்திற்கு அவர் எவ்வாறு பதிலளிப்பார்? பின்வருபவைபரிசுத்தவேதாகமத்தால்அதன்மிகமுக்கியமான வாக்கியங்களில் ஒன்றாக கருதப்படுகிறது. இது ஒரு நித்திய உண்மையை புரிந்து கொள்ள அடித்தளமாக அமைக்கிறது.

ஆபிராம்கர்த்தரைவிசுவாசித்தான்,அதைஅவர்அவனுக்கு நீதியாக எண்ணினார்.

ஆதியாகமம் 15: 6

நாம்உச்சரிப்புகளைபெயர்களுடன்மாற்றினால்அடுத்துவரும் வாக்கியத்தைப் புரிந்துகொள்வது எளிது:

ஆபிராம்கர்த்தரைவிசுவாசித்தான்,அதைஅவர்அவனுக்கு நீதியாக எண்ணினார்.

ஆதியாகமம் 15: 6

இது ஒரு சிறிய, குழப்பமற்ற வாக்கியம். தலைப்பு செய்திகளை போலன்றி இது வந்ததும் தெரியவில்லை, போனதும் தெரியவில்லை.  ஆக, நாம் இதை தவறுவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு. ஆனால் அது உண்மையிலேயே குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.ஏனெனில்இந்தசிறிய வாக்கியத்தில் ஆபிரகாமுக்கு நீதிகிடைக்கிறது.இதுஎப்படியென்றால்,ஒருபூஜையைசெய்து,  என்றென்றும் நிலைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு பலனை பெறுவது போலாகும். நீதி ஒன்றே தேவனுக்கு முன்பாக நிற்பதற்கு நம்மை தகுதியாக்குகிறது.

நம்முடையபிரச்சனையை திருப்பிநோக்கல்: சீர்கேடு

தேவனின் பார்வையில் நாம் தேவசாயலில் உருவாக்கப்பட்டிருந்தாலும் அந்த உருவத்தை சிதைக்கக்கூடிய ஒரு செயல் நடுவில் நடந்துள்ளது.  இப்போதும் இதற்கான தீர்ப்பு

கர்த்தர் பரலோகத்திலிருந்து கீழே ஜனங்களைப் பார்ப்பார்.
 ஞானவானைப் பார்க்க கர்த்தர் முயன்றார்.
(ஞானமுள்ளவன் தேவனிடம் உதவி கேட்பான்.)
 ஆனால் எல்லோரும் தேவனைவிட்டு விலகிப் போனார்கள்.
    எல்லா ஜனங்களும் தீயோராய் மாறினார்கள். ஒருவன் கூட நல்லதைச் செய்யவில்லை.

சங்கீதம் 14: 2-3

இந்தஊழலைஉள்ளுணர்வாகபார்க்கிறோம்.இதனால்தான் கும்பமேளத்திருவிழாபோன்றதிருவிழாக்களில்அதிகம்பேர் கலந்துகொள்கின்றோம். ஏனென்றால் நம்முடைய பாவத்தையும், அதை சுத்திகரிப்பதற்கான தேவையையும் நாங்கள் உணர்கிறோம். பிரார்த்த ஸ்னனா (அல்லது பிரதாசனா) மந்திரமும் நம்மைப் பற்றிய இந்த கருத்தை வெளிப்படுத்துகிறது:

நான் ஒரு பாவி. நான் பாவத்தின் விளைவாக இருக்கிறேன். நான் பாவத்தில் பிறந்தவன். என் ஆன்மா பாவத்தின் கீழ் உள்ளது.    நான் பாவிகளில் மோசமானவன். அழகிய கண்களைக் கொண்ட ஆண்டவரே பலியான ஆண்டவரே என்னைக் காப்பாற்றுங்கள்.

நம்முடைய சீர்குலைவின் விளைவு என்னவென்றால் நமக்கு நீதியே இல்லாததால் நீதியுள்ள தேவனிட்மிருந்து நாம் பிரிந்திருப்பதைக் காண்கிறோம். நமது சீர்கேடு நமது எதிர்மறை கர்மா வளர்ச்சிக்கு காரணமாயிற்று – பயனற்ற தன்மையையும் மரணத்தையும் அறுவடை செய்கிறது. உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்தால் கடந்த 24 மணிநேரத்தில் மக்கள் என்ன செய்தார்கள் என்று சில செய்தித் தலைப்புகளை ஆராய்ந்து பாருங்கள். நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையை  உருவாக்கியவரிடமிருந்து பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் எனவே வேத புஸ்தகத்தில் உள்ள (பரிசுத்த வேதாகமம்) ரிஷி ஏசாயாவின் வார்த்தைகள் உண்மையாகின்றன,

நாங்கள் பாவத்தால் அழுக்காகியுள்ளோம்.
    எங்களது அனைத்து நன்மைகளும் பழைய அழுக்கு ஆடைபோன்று உள்ளன.
நாங்கள் செத்துப்போன இலைகளைப்போன்றுள்ளோம்.
    எங்கள் பாவங்கள் காற்றைப்போல எங்களை அடித்துச் செல்லும்.

ஏசாயா 64: 6

ஆபிரகாமும் நீதியும்

தேவன் அங்கிகரிக்கின்ற நீதியை ஆபிரகாம் பெற்றுகொண்டார் என்ற ஒர் பிரகடனம், கிட்டத்தட்ட நம்முடைய் கவனத்திற்கு தப்பும் விதத்தில்,   எந்தவித ஆரவாரமுமின்றி ஆபிரகாமுக்கும் தேவனுக்கும் இடையே அமைதியாக நடந்தவிட்டது. இந்த நீதியைப் பெற ஆபிரகாம் என்ன செய்தார்? மறுபடியும் இந்த நிகழ்வை கவனிக்காமல் விட்டு விடும் அபாயத்தில் இருக்கிறோம் ஏனென்றால் அங்கு ஆபிரகாமைப் பற்றி அவர் ‘நம்பினார்’ என்று மட்டுமே கூறுகிறது. பாவம் மற்றும் சீர்கேட்டை பற்றிய இந்த தீர்க்கமுடியாத பிரச்சினை எங்களிடம் உள்ளது எனவே காலாகாலமாக நம்முடைய இயல்பான போக்கு அதிநவீன மற்றும் கடினமான மதங்கள், முயற்சிகள், பூஜைகள், நெறிமுறைகள், சந்நியாசி துறவறங்கள் மற்றும் போதனைகள் போன்றவற்றைத் தேடுவதுதான் நீதியைப் பெறுவது என்று இருந்தது. ஆனால் ஆபிரகாம் என்ற இந்த மனிதன் அந்த மதிப்புமிக்க நீதியை வெறுமனே ‘நம்புவதன்’ மூலம் பெற்றான். இது மிகவும் எளிமையானது, இதுவும் நம் பார்வைக்கு தப்பலாம்.ஆபிரகாம்நீதியை‘சம்பாதிக்கவில்லை’;அதுஅவனுக்கு ‘கொடுக்கப்பட்டது’.இதில்என்னவித்தியாசம்?ஏதாவது ‘சம்பாதித்திருந்தால்’ நீங்கள் அதற்காக உழைத்தீர்கள் – அதற்கு நீங்கள் தகுதியானவர். இது நீங்கள் செய்யும் வேலைக்கு ஊதியம் பெறுவது போன்றது. ஆனால் ஏதாவது உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும்போது அது உங்களுக்கு பரிசாக வழங்கப்படுகிறது. இலவசமாக வழங்கப்படும் எந்தவொரு பரிசையும் போல அது சம்பாதிக்கவோ அல்லது தகுதியின் அடிப்படியிலோகொடுக்கப்படவில்லைஆனால்வெறுமனே பெறப்படுகிறது.

ஆபிரகாமின் நீதியைப் பற்றிய இந்த புரிதல், தேவன் இருக்கிறார் என்ற நம்பிக்கையிலிருந்து உதித்தெழும்பும் நமது நற்கிரியைகளினாலோ அல்லது மதச்சடங்காசாரங்களிப்  நிறைவேற்றத்தின் மூலம் நீதியை அடையமுடியும் என்ற தத்துவத்தை தவிடுபொடியாக்குகிறது . ஆபிரகாம் எடுத்த வழி இதுவல்ல. தனக்கு அளிக்கப்பட்ட வாக்குத்தத்ததை நம்பவே அவர் விரும்பினார்.; அதுவே அவருக்கு நீதியாக எண்ணப்பட்டது, நீதியை பெற்றுத் தந்தது.

எஞ்சியுள்ள வேதாகமம் இந்த சந்திப்பை நமக்கு ஒரு அடையாளமாக சுட்டிக்காட்டுகிறது. தேவனிடமிருந்து வந்த வாக்குத்தத்தை ஆபிரகாம் நம்புவதும் அதன் விளைவாக நீதியைப் பெறுவதும் நாம் பின்பற்ற வேண்டிய ஒரு மாதிரியாக வைக்கப்பட்டுள்ளது. நற்செய்தி நூல்கள் முழுவதுமேதேவன் நம் ஒவ்வொருவருக்கும் அளிக்கும் வாக்குத்த்தங்களின் அடிப்படையில் தான் நிலைநிருத்தப்படுகிறது.

அப்படியானால், யார் நம்முடைய நீதியை சம்பாதிப்பார்கள் அல்லது அதற்கான விலையை யார் கொடுப்பார்கள்? அதை நாம் அடுத்து பார்க்கலாம்.

எல்லா நேரங்களுக்கும் மற்றும் அனைத்து மக்களுக்கும் யாத்திரை: ஆபிரகாமால் தொடங்கப்பட்டது

கதிர்காம விழாவிற்கு வழிவகுக்கும் யாத்திரை (பாத யாத்திரை) இந்தியாவுக்கு அப்பாற்பட்டு செல்கிறது. இந்த யாத்திரை முருகனின் (இறைவன் கதிர்காமா, கார்த்திகேயா அல்லது ஸ்கந்தா) யாத்திரையை நினைவுகூர்கிறது, அவர் தனது பெற்றோரின் (சிவா & பார்வதி) வீட்டாகிய இமயமலையை விட்டு வெளியேறியபோது, உள்ளூர் பெண் வள்ளியின் மீதான காதலால் இலங்கைக்கு பயணம் செய்தார். அவர்களின் காதல் மற்றும் திருமணத்தை இலங்கையில் உள்ள கதிர்காம முருகன் கோயிலில் நடக்கும் கதிர்காம பெரஹேரா விழாவில் நினைவுகூரப்படுகிறது.

கதிர்காமத்திற்காக நூற்றுகனக்கான கிலோமீட்டர்கள் கடக்கும்படி 45 நாட்களுக்கு முன்னரே பக்தர்கள் திருவிழாவிற்கு தங்கள் யாத்திரையைத் தொடங்குகிறார்கள் . போரின் கடவுளான முருகனின் நினைவாக, பலர் தங்களுக்குத் தெரிந்த பாதுகாப்பான இடத்தை விட்டு வெளியேறி, தெரியாத இடத்திற்கு இந்த யாத்திரையின் மூலம் நுழைவதால் ஒரு வேல் (ஈட்டி) கொண்டு செல்கின்றனர்.

அமாவாசையில் கதிர்காம பண்டிகையைத் தொடங்க கதிர்காம மலையை யாத்ரீகர்கள் மலையேறி தங்கள் யாத்திரை முடிக்கின்றனர். 14 மாலை வேளைகளில் முருகனின் மூர்த்தியின் கோயிலிருந்து வள்ளியின் கோயிலுக்கு ஒரு இரவு பெரஹெரா கொண்டாடப்படுகிறது. பெளர்ணமியின் கடைசி காலையில் முருகனின் மூர்த்தி மேனிக் கங்கா நதியில் தோய்த்து அதன் புனித நீர் பக்தர்கள் மீது ஊற்றப்படும் நீர் வெட்டும் விழாவோடு நிறைவடையும்.

இந்த திருவிழாவின் மற்றொரு சிறப்பம்சம் என்னவென்றால், பக்தர்கள் சூடான நிலக்கரி தீப்பத்துக்கள் வழியாக நடந்து செல்லும் தீ-நடை விழா, கூறுகளை வெல்ல நம்பமுடியாத வகையில் தங்கள் நம்பிக்கையை நிரூபிக்கின்றனர்.

வழிகாட்டுதல், ஆசீர்வாதம், குணப்படுத்துதல் மற்றும் அவர்களின் நம்பிக்கையை சோதிக்க இந்த வருடாந்திர யாத்திரையில் பல்வேறு மொழிகள், மதங்கள் மற்றும் இன மக்கள் ஒன்றுபடுகிறார்கள். இது சம்பந்தமாக அவர்கள் 4000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஆபிரகாம் வகுத்த முறையைப் பின்பற்றுகிறார்கள். அவர் வெறும் பல மாதங்கள் மட்டுமல்ல, வாழ்நாள் முழுவதும் யாத்திரை சென்றார். அவரது யாத்திரையின் தாக்கம் 4000 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகும் உங்கள் வாழ்க்கையையும் என்னுடையதையும் பாதிக்கிறது. அவரது புனித யாத்திரை, கடவுள்மீதுள்ள நம்பிக்கையை வெளிப்படுத்தவும், ஒரு புனிதமான மலையில் நம்பமுடியாத தியாகத்தை வழங்கவும் அவருக்கு தேவைப்பட்டது. இது கடலை பிளந்து செல்வதன் மூலமும், நெருப்புடன் நடப்பதன் மூலமும் பிறந்த ஒரு தேசத்தை எழுப்பியது – பின்னர் தெற்காசியா முழுவதையும் பாதித்தது. அவரது யாத்திரை இன்று எவ்வாறு நமக்கு ஆசீர்வாதத்தையும் வழிகாட்டலையும் அளிக்கிறது என்பதை புரிந்துகொள்வது அறிவொளிக்கான தொடக்கமாகும். ஆபிரகாமின் யாத்திரை பற்றி ஆராய்வதற்கு முன், வேத புஸ்தகத்திலிருந்து சில பின்னணியங்களை அறிகிறோம், அது அவருடைய யாத்திரையை பதிவு செய்கிறது.

மனிதனின் பிரச்சினையும் – கடவுளின் திட்டமும்

சிருஷ்டிகரான பிரஜாபதியை தொழுதுகொள்வதற்கு பதிலாக நட்சத்திரங்களையும் கிரகங்களையும் தொழுதுகொண்டு  மனிதகுலம் சீர்கெட்டுபோனதை  கவனித்தோம். இதன் காரணமாக பிரஜாபதி மனு / நோவாவின் மூன்று குமாரர்களின் சந்ததியினரின் பாஷைகளை குழப்பி அவர்களை சிதறடித்தார். இதனால்தான் இன்று பல நாடுகள் பாஷைகளால் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. மனிதகுலத்தின் பொதுவான கடந்த காலத்தின் எதிரொலிகள் இன்று உலகம் முழுவதும் பயன்படுத்தப்படும் 7 நாள் நாட்காட்டியிலும், அந்த பெரிய ஜலப்பிரளயத்தின் வெவ்வேறு நினைவுகளிலும் காணப்படுகின்றன.

ஒரு பூரண புருஷனின் பலியின் மூலம் ‘முனிவர்கள் சாவாமையை அடைவார்கள்’ என்று பிரஜாபதி வரலாற்றின் ஆரம்பத்தில்  வாக்குத்தத்தம் செய்துள்ளார். இந்த பலி வெளியே மட்டுமல்ல உள்ளேயும் நம்மை சுத்தம் செய்யும் ஒரு பூஜை பரிகாரம் போல செயல்படும். இருப்பினும், சிருஷ்டிகரின் வழிபாடு சீர்கெட்ட நிலையில், புதிதாக சிதறிய நாடுகள் இந்த ஆரம்ப வாக்குத்தத்தை மறந்துவிட்டன. இன்றும் இந்த விஷயம் பண்டைய ரிக்.வேதம் மற்றும் பரிசுத்த வேதாகமாகிய வேத புஸ்தகன் உள்ளிட்ட சில ஆதாரங்களில்  மட்டுமே நினைவு கூறப்படுகிறது.

ஆனால் பிரஜாபதி / தேவனுக்கு  ஒரு திட்டம் இருந்தது. இந்த திட்டம் நீங்களும் நானும் எதிர்பார்க்கும் ஒன்றல்ல, ஏனென்றால் இது (எங்களுக்கு) மிகச் சிறியதாகவும் முக்கியமற்றதாகவும் தோன்றும். ஆனால் இதுதான் அவர் தேர்ந்தெடுத்த திட்டம். இந்த திட்டத்தின் படி  கி.மு. 2000-ஆம் ஆண்டில் (அதாவது 4000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு) ஒரு மனிதனையும் அவரது குடும்பத்தினரையும் அழைத்ததுதும், இந்த ஆசீர்வாதத்தை அவர் பெற விரும்பினால் அவரையும் அவரது சந்ததியினரையும் ஆசீர்வதிப்பேன் என்று சொன்ன வாக்குத்தத்தமும் இதில் அடங்கும்.. வேதாகமம் அதை இப்படியாக  விவரிக்கிறது.

ஆபிரகாமுக்கு வாக்குத்தத்தம்

கர்த்தர் ஆபிராமிடம், “உங்கள் நாட்டிலிருந்து, உங்கள் மக்களிடமிருந்தும், உங்கள் தந்தையின் குடும்பத்தினரிடமிருந்தும் நான் உங்களுக்குக் காண்பிக்கும் தேசத்திற்குச் செல்லுங்கள்

“நான் உன்னை ஒரு பெரிய தேசமாக ஆக்குவேன், நான் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன்; நான் உங்கள் பெயரை பெரியதாக்குவேன், நீங்கள் ஒரு ஆசீர்வாதமாக இருப்பீர்கள். உன்னை ஆசீர்வதிப்பவர்களை நான் ஆசீர்வதிப்பேன், உன்னை சபிக்கிறவன் சபிப்பேன்; பூமியிலுள்ள எல்லா ஜனங்களும் உங்களால் ஆசீர்வதிக்கப்படுவார்கள். ”

7 கர்த்தர் ஆபிராமுக்குத் தோன்றி, “உன் சந்ததியினருக்கு நான் இந்த தேசத்தைக் கொடுப்பேன்” என்றார். ஆகவே, தனக்குத் தோன்றிய கர்த்தருக்கு அங்கே ஒரு பலிபீடத்தைக் கட்டினான்    

ஆதியாகமம் 12: 1-7

நமக்கு நம்பிக்கை உண்டாகும் அளவிற்கு, பாடுகள் சூழ்ந்த , நம்முடைய வாழ்க்கையில் நமக்கு உதவுவதற்கு நம்மேல் கரிசனையாக இருக்கும் தனிப்பட்ட தேவன் ஒருவர் உண்டோ என்று சிலர் வியக்கின்றனர்.. இந்த கதையில் நாம் இந்த கேள்வியை சோதிக்க முடியும், ஏனெனில் அதில் ஒரு குறிப்பிட்ட நபருக்கு தனிப்பட்ட வாக்குறுதி அளிக்கப்படுகிறது, அதன் பகுதிகளை நாம் சரிபார்க்க முடியும். ‘உன் பெயரை நான் பெரிதாக்குவேன்’ என்று கர்த்தர் ஆபிரகாமுக்கு நேரடியாக வாக்குறுதி அளித்ததாக இந்த கணக்கு பதிவு செய்கிறது. நாங்கள் 21 ஆம் நூற்றாண்டில் வாழ்கிறோம் – 4000 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு – ஆபிரகாம் / ஆபிராம் பெயர் வரலாற்றில் உலகளவில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பெயர்களில் ஒன்றாகும். இந்த வாக்குறுதி உண்மையில், வரலாற்று ரீதியாக, சரிபார்க்கக்கூடிய வகையில் நிறைவேறியுள்ளது.

வேதாகமத்தின் ஆரம்பகால நகல் சவக்கடல் சுருள்களிலிருந்து கிமு 200-100ல் கண்டெடுக்கப்பட்டது. இதன் பொருள், இந்த வாக்குத்தத்தம், மிகச் சமீபத்திய நேரத்தில், குறைந்தபட்சம் அந்தக் காலத்திலிருந்தே எழுத்துப்பூர்வமாக உள்ளது. கிமு 200 இல் கூட ஆபிரகாம் என்ற நபரும் அவரது பெயரும் இன்னும் நன்கு அறியப்படவில்லை – ஒரு சிறுபான்மை யூதர்களுக்கு மட்டுமே தெரிந்திருந்தது. ஆகவே, அந்த வாக்குறுதி எழுதப்பட்ட பின்னரே நிறைவேற்றப்பட்டது என்பதை நாம் அறிவோம். இது நடந்தபின்னர் அதை எழுதி வைப்பதன் மூலம் ‘நிறைவேற்றப்பட்ட’ ஒரு வாக்குறுதியின் வழக்கு இது அல்ல.

… அவரது பெரிய தேசத்தின் மூலம்

அதுமட்டுமல்ல, நம்மை வியக்க வைக்கும் இன்னொரு விஷயம் என்னவென்றால், தனது பெயரை பெரிதக்கும் எந்தவொரு குறிப்பிடதக்க காரியத்தையும்  ஆபிரகாம் உண்மையில் தனது வாழ்க்கையில் செய்யவில்லை. அவர் அசாதாரணமான எதையும் எழுதவில்லை (மகாபாரதத்தை எழுதிய வியாசரைப் போல), அவர் குறிப்பிடத்தக்க எதையும் கட்டவில்லை (தாஜ்மஹால் கட்டிய ஷாஜகானைப் போல), அவர் ஈர்க்கக்கூடிய இராணுவ திறமையுடன் ஒரு இராணுவத்தை வழிநடத்தவில்லை (பகவத் கீதையில் அர்ஜுனாவைப் போல) , அவர் அரசியல் ரீதியாக வழிநடத்தவில்லை (மகாத்மா காந்தி செய்தது போல). அவர் ஒரு ராஜா போன்ற ஒரு ராஜ்யத்தை கூட ஆட்சி செய்யவில்லை. அவர் வனாந்தரத்தில் முகாமிட்டு, ஜெபித்து ஒரு மகனை பெற்றுக்கொண்டதை விட வேறு எதுவும் செய்யவில்லை.

ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு யார் அதிகம் நினைவுகூறப்படுவார்கள் என்று அவருடைய நாளில் நீங்கள் கணித்திருந்தால், வரலாற்றில் நினைவுகூறப்படுவதற்கு நீங்கள் வாழ்ந்த மன்னர்கள், தளபதிகள், வீரர்கள் அல்லது நீதிமன்றக் கவிஞர்கள் மீது பந்தயம் கட்டியிருப்பீர்கள். ஆனால் அவர்களின் பெயர்கள் அனைத்தும் மறந்துவிட்டன – அதே நேரத்தில் வனாந்தரத்தில் ஒரு குடும்பத்தை நிர்வகிக்க முடியாத மனிதன் உலகம் முழுவது அறிந்த ஒரு பெயர் பெற்றவன் ஆகிறான். அவர் பிறந்த தேசம் அவரது கணக்கிலே பதிந்து வைத்திருந்ததால் மட்டுமே அவரது பெயர் சிறந்து விளங்கினது – பின்னர் அவரிடமிருந்து வந்த தனிநபர்களும் தேசங்களும் பெரியவர்களாக மாறினர். நீண்ட காலத்திற்கு முன்பே இது வாக்குறுதியளிக்கப்பட்டது (“நான் உன்னை ஒரு பெரிய ஜாதியாக்குவேன் … உன் பெயரை பெருமை படுத்துவேன்”). எல்லா வரலாற்றிலும் நன்கு அறியப்பட்ட வேறு எவரையும் நாம் நினைக்க முடியாது, அவர் தனது சொந்த வாழ்க்கையில் செய்த சாதனைகளை விட, அவரிடமிருந்து வரும் சந்ததியினரால் மட்டுமே அவர் நினைவு கூறப்படுகிறார்.

… வாக்குறுதியளிப்பவரின் விருப்பத்தின் மூலம்

ஆபிரகாமிலிருந்து வந்த யூத சந்ததியார் உண்மையில் பெருமைப்படக்கூடிய ஒரு பெரிய தேசமாக இருக்கவில்லை. அவர்கள் எகிப்தியர்களின் பிரமிடுகள் போன்ற பெரிய கட்டடக்கலை கட்டமைப்புகளை உருவாக்கவில்லை – நிச்சயமாக தாஜ்மஹால் போன்ற எதையும் கட்டவில்லை, அவர்கள் கிரேக்கர்களைப் போல தத்துவத்தை எழுதவில்லை, அல்லது ஆங்கிலேயர்களைப் போல தொலைதூர பகுதிகளை நிர்வகிக்கவில்லை. இந்த நாடுகள் அனைத்தும் உலக சக்தி சாம்ராஜ்யங்களின் சூழலில் அசாதாரண இராணுவ சக்தியின் மூலம் தங்கள் விரிவான எல்லைகளை விரிவுபடுத்தின – யூதர்களுக்கு பெருமையளிப்பது அவர்களின் நியாயப் பிரமானமும் வேதபுத்தகமும் ஆகும். (வேத புஸ்தகன் அல்லது வேதாகமம்); தங்கள் தேசத்திலிருந்து வந்த சில குறிப்பிடத்தக்க நபர்களிடமிருந்து; இந்த ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக அவர்கள் ஒரு தனித்துவமான மற்றும் சற்றே வித்தியாசமான மக்கள் குழுவாக தப்பிப்பிழைத்துள்ளனர். அவர்களின் மகத்துவம் உண்மையில் அவர்கள் செய்த எந்தவொரு காரணத்தினாலும் அல்ல, மாறாக அவர்களுக்கு என்ன செய்யப்பட்டது என்பதன் மூலமே.

இப்போது இந்த வாக்குத்தத்தத்தை நிறைவேற்றப் போகிற நபரைப் பாருங்கள். அவர் “நான் செய்வேன் …” என்று மீண்டும் மீண்டும் வெளிப்படையாக கூறியுள்ளார். வரலாற்றில் அவர்களின் மகத்துவம் வெளிப்பட்ட தனித்துவமான வழி, இந்த ‘தேசத்தின்’ சில உள்ளார்ந்த திறன், வெற்றி அல்லது சக்தியைக் காட்டிலும் இதைச் செய்யக்கூடிய சிருஷ்டிகர் ஒருவர் உண்டு எனபதே இந்த அறிவிப்புக்கு மீண்டும் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க வகையில் பொருந்துகிறது. இன்று உலகம் முழுவதும் உள்ள ஊடகங்களின் கவனம் நவீன யூத தேசமான இஸ்ரேலின் நிகழ்வுகள் மேல் செலுத்தப்பட்டுள்ளது. ஹங்கேரி, நோர்வே, பப்புவா நியூ கினியா, பொலிவியா அல்லது மத்திய ஆபிரிக்க குடியரசு ஆகிய நாடுகளில் – உலகெங்கிலும் இதேபோன்ற அளவிலான அனைத்து நாடுகளிலும் செய்தி நிகழ்வுகளை நீங்கள் தவறாமல் கேட்கிறீர்களா? ஆனால் 80 இலட்சம் மக்கள் கொண்ட ஒரு சிறிய தேசமான இஸ்ரேல் தொடர்ந்து எல்லா செய்திகளிலும் இடம் பெறுகிறது.

இந்த புராதன வாக்குறுதியை இந்த பண்டைய மனிதனுக்கு அறிவித்ததைப் போலவே வரலாற்றிலும் மனித நிகழ்வுகளிலும் எதுவும் இல்லை, அவர் இந்த வாக்குதத்தை நம்பியதால் ஒரு சிறப்பு பாதையைத் தேர்ந்தெடுத்தார். சிந்தித்து பார்த்தால் இந்த வாக்குறுதி ஏதோ ஒரு வகையில் தோல்வியுற்றிருக்க கூடும். ஆனால் அதற்கு பதிலாக அது விரிவடைந்து, ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அறிவிக்கப்பட்டதைப் போல தொடர்ந்து நிலைநிற்கிறது. வாக்குத்த்தத்தம் செய்பவரின்  அதிகாரம் மற்றும் வல்லமையால் மட்டுமே அது நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது என்பதால் அது இன்னும் வலுபெற்றுள்ளது.

உலகை இன்றும் அசைத்துக்கொண்டிருக்கும் ஓர் புனித பயணம்

This map shows the route of Abraham's Journey

இந்த வரைபடம் ஆபிரகாமின் யாத்திரையின் வழியைக் காட்டுகிறது

“ஆகவே, கர்த்தர் சொன்னபடியே ஆபிராம் புறப்பட்டார்” (வச. 4). அவருடைய புனித யாத்திரை வரைபடத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது, அது இன்னும் வரலாற்றை உருவாக்கி வருகிறது.

எங்களுக்கு ஆசீர்வாதம்

வாக்குறுதியளிக்கப்பட்ட வேறு ஏதேனும் இருப்பதால் அது அங்கு முடிவதில்லை. ஆசீர்வாதம் ஆபிரகாமுக்கு மட்டுமல்ல, ஏனென்றால் அதுவும் கூறுகிறது

“பூமியிலுள்ள எல்லா வம்சங்களும் உனக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்படும்”

வச. 4

இது உங்களை உருவாக்க வேண்டும், நாம் கவனிக்க வேண்டும். நாம் ஆரியர்களாக இருந்தாலும், திராவிடர்களாக இருந்தாலும், தமிழர்களாக இருந்தாலும், நேபாளியாக இருந்தாலும் சரி, வேறு ஏதாவது இருந்தாலும் சரி; எங்கள் சாதி எதுவாக இருந்தாலும் சரி; எங்கள் மதம் எதுவாக இருந்தாலும், அது இந்து, முஸ்லீம், சமண, சீக்கியர் அல்லது கிறிஸ்தவராக இருந்தாலும் சரி; நாம் செல்வந்தரா, ஏழையா, ஆரோக்கியமானவரா, நோய்வாய்ப்பட்டவரா என்பது முக்கியமல்ல; படித்தவரா இல்லையா – ‘பூமியிலுள்ள வம்சங்களெல்லாம்’ நம் அனைவரையும் சேர்க்க வேண்டும். ஒரு ஆசீர்வாதத்திற்கான இந்த வாக்குறுதி கொடுக்கப்பட்ட அன்று முதல் இன்று வரை உயிருடன் இருக்கும் அனைவரையும் உள்ளடக்கியது – அதாவது நீங்கள். எப்படி? எப்பொழுது? என்ன மாதிரியான ஆசீர்வாதம்? இது இங்கே தெளிவாகக் கூறப்படவில்லை, ஆனால் இது உங்களையும் என்னையும் பாதிக்கும் ஏதோவொன்றின் பிறப்பு.

ஆபிரகாமுக்கு அளித்த வாக்குறுதியின் முதல் பகுதி நனவாகியுள்ளது என்பதை வரலாற்று ரீதியாகவும், பாஷையிலும் நாம் சரிபார்க்கிறோம். உங்களுக்கும் எனக்கும் வாக்குறுதியின் ஒரு பகுதியும் நிறைவேறாது என்று நம்புவதற்கு எங்களுக்கு ஒரு நல்ல காரணம் இல்லையா? ஏனெனில் இது உலகளாவியது மற்றும் மாறாதது இந்த வாக்குறுதி உண்மையானது. அதை பெற்று அனுபவிக்க நம்முடைய கண்கள் திறக்கப்பட வேண்டும் – இந்த வாக்குத்தத்தின் உண்மையை புரிந்துகொள்ள. எங்களுக்கு அறிவொளி தேவை, எனவே இந்த வாக்குத்தத்தம் நமக்கு எவ்வாறு சொந்தமாகும் என்பதை புரிந்துகொள்கிறோம். ஆபிரகாமின் யாத்திரையை தொடர்ந்து பின்பற்றுவதில் இந்த ஞானம் காணப்படுகிறது. உலகெங்கிலும் பலர் பெற மிகவும் கடினமாக உழைத்து கண்டடைய விரும்பும் மோட்ச லோகத்தின் திறவுகோல், இந்த குறிப்பிடத்தக்க மனிதனை நாம் தொடர்ந்து பின்பற்றுவதால் நம் எல்லோருக்கும்  வெளிப்படுகிறது.