சுவாமி யோவான்: பிரயாசித்தம் & சுயஅபிஷேகம் குறித்த போதனை.

  • by

கிருஷ்ணரின் பிறப்பு மூலம் இயேசுவின் பிறப்பை (இயேசு சத்சங்) விசாரித்தோம். கிருஷ்ணருக்கு ஒரு மூத்த சகோதரர் பலராமர் (பால்ராமா) இருந்ததாக புராணங்கள் பதிவு செய்கின்றன. நந்தா கிருஷ்ணாவின் வளர்ப்புத் தந்தையாக இருந்தார், அவர் பலராமரை கிருஷ்ணரின் மூத்த சகோதரராக வளர்த்தார். கிருஷ்ணா மற்றும் பலராமர் சகோதரர்கள் பல அசுரர்களை போரில் தோற்கடித்த பல குழந்தை பருவ கதைகளை இந்த காவியங்கள் விவரிக்கின்றன. கிருஷ்ணரும் பலராமரும் தங்கள் பொதுவான இலக்கை அடைய – தீமையை தோற்கடித்தனர்.

கிருஷ்ணரும் & பலராமரும் போன்று இயேசுவும்  யோவானும்

கிருஷ்ணாவைப் போலவே, இயேசுவிற்கும் நெருங்கிய உறவினர் யோவான் இருந்தார், அவருடன் அவர் தனது பணியைப் பகிர்ந்து கொண்டார். இயேசுவும் யோவானும் தங்கள் தாய்மார்கள் மூலம் தொடர்புபடுத்தப்பட்டார்கள், இயேசுவுக்கு 3 மாதங்களுக்கு முன்பே யோவான் பிறந்தார். யோவானை முதலில் முன்னிலைப்படுத்தியதன் மூலம் இயேசுவின் போதனை மற்றும் குணப்படுத்தும் பணியை நற்செய்தி பதிவு செய்கிறது. யோவானின் போதனையின் கீழ் நாம் முதலில் அமரவில்லை என்றால் இயேசுவின் பணி நமக்கு புரியாது. யோவான் மனந்திரும்புதலையும் (பிரயாசித்தம்) மற்றும் சுத்திகரிப்புகளையும் ( தன்நிறை அபிஷேகா பற்றிய) நற்செய்திக்கான தொடக்க புள்ளிகளாக கற்பிக்க முயன்றார்.

யோவான்  ஸ்நானகன்: வரும் சுவாமியை குறித்து நம்மை ஆயத்தம் செய்ய முன்னறிவித்தார்

மனந்திரும்புதலின் அடையாளமாக (பிரயாசித்தம்) சுத்திகரிப்புகளை வலியுறுத்தியதால், சுவிசேஷங்களில் பெரும்பாலும் ‘யோவான்  ஸ்நானகன்’ என்று அழைக்கப்பட்டார், யோவானின் வருகை அவர் வாழ்வதற்கு நூற்றுக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பண்டைய எபிரேய வேதங்களில் தீர்க்கதரிசனம் கூறப்பட்டது.

3 கர்த்தருக்கு வழியை ஆயத்தப்படுத்துங்கள், அவாந்தரவெளியிலே நம்முடைய தேவனுக்குப் பாதையைச் செவ்வைபண்ணுங்கள் என்றும்,
4 பள்ளமெல்லம் உயர்த்தப்பட்டு, சகல மலையும் குன்றும் தாழ்த்தப்பட்டு, கோணலானது செவ்வையாகி, கரடுமுரடானவை சமமாக்கப்படும் என்றும்.
5 கர்த்தரின் மகிமை வெளியரங்கமாகும் மாம்சமான யாவும் அதை ஏகமாய்க் காணும், கர்த்தரின் வாக்கு அதை உரைத்தது என்றும் வனாந்தரத்திலே கூப்பிடுகிற சத்தம் உண்டாயிற்று.

ஏசாயா 40: 3-5

கடவுளுக்கு ‘வழியைத் செம்மையாக்க’ ஒருவர் ‘வனாந்தரத்தில்’ வருவார் என்று ஏசாயா தீர்க்கதரிசனம் சொல்லியிருந்தார். ‘கர்த்தருடைய மகிமை வெளிப்படும்’ என்பதற்காக அவர் தடைகளை செவ்வையாக்குவார்.

https://en.satyavedapusthakan.net/wp-content/uploads/sites/3/2017/10/isaiah-sign-of-the-branch-timeline--1024x576.jpg

ஏசாயா மற்றும் வரலாற்று காலக்கெடுவில் உள்ள மற்ற எபிரேய முனிவர்கள் (தீர்க்கதரிசிகள்). இயேசுவுக்கு முன்பு மல்கியா கடைசியாக இருந்தார்

மல்கியா, ஏசாயா எபிரேய வேதங்களின் கடைசி புத்தகத்தை (பழைய ஏற்பாடு) எழுதி 300 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு. இந்த வரவிருக்கும் ஆயதமாக்குபவர் பற்றி ஏசாயா என்ன சொன்னார் என்பதை மல்கியா விரிவாகக் கூறினார். அவர் தீர்க்கதரிசனம் கூறினார்:

தோ நான் என் தூதனை அனுப்புகிறேன், அவன் எனக்கு முன்பாகப் போய், வழியை ஆயத்தம்பண்ணுவான்; அப்பொழுது நீங்கள் தேடுகிற ஆண்டவரும் நீங்கள் விரும்புகிற உடன்படிக்கையின் தூதனுமானவர் தம்முடைய ஆலயத்துக்குத் தீவிரமாய் வருவார்; இதோ, வருகிறார் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார்.

மல்கியா 3: 1

ஆயதமாக்கும் ‘தூதர்’ வந்தபின்னர், கடவுளே அவருடைய ஆலயத்தில் தோன்றுவார் என்று மீகா தீர்க்கதரிசனம் உரைத்தார். இது யோவானுக்குப் பின் வரும் கடவுள் அவதாரமான இயேசுவைக் குறிக்கிறது.

யோவான் சுவாமி

யோவானைப் பற்றிய நற்செய்தி பதிவுகள்:

80 அந்தப் பிள்ளை வளர்ந்து, ஆவியிலே பலங்கொண்டு, இஸ்ரவேலுக்குத் தன்னைக் காண்பிக்கும் நாள்வரைக்கும் வனாந்தரங்களிலே இருந்தான்.

லூக்கா 1:80

அவர் வனாந்தரத்தில் வாழ்ந்தபோது:

4 இந்த யோவான் ஒட்டகமயிர் உடையைத் தரித்து, தன் அரையில் வார்கச்சையைக் கட்டிக்கொண்டிருந்தான்; வெட்டுக்கிளியும் காட்டுத் தேனும் அவனுக்கு ஆகாரமாயிருந்தது

.மத்தேயு 3: 4

பலராமருக்கு மிகுந்த உடல் வலிமை இருந்தது. யோவானின் சிறந்த மன மற்றும் ஆன்மீக வலிமை அவரை சிறுவயதிலிருந்தே வனப்பிரஸ்தா (வனவாசி) ஆசிரமத்திற்கு அழைத்துச் சென்றது. அவரது வலிமையான ஆவி, ஓய்வு பெறுவதற்காக அல்ல, ஆனால் அவரது பணிக்குத் தயாராவதற்கு, ஒரு வனப்பிரஸ்தாவாக உடை அணிந்து சாப்பிட அவரை வழிநடத்தியது. அவனது வனப்பகுதி வாழ்க்கை தன்னைத் தெரிந்துகொள்ளும்படி அவரை வடிவமைத்தது, சோதனையை எவ்வாறு எதிர்ப்பது என்பதைப் புரிந்துகொண்டது. அவர் ஒரு அவதாரம் அல்ல, ஆலயத்தில் ஒரு பாதிரியாரும் இல்லை என்பதை அவர் தெளிவாக வலியுறுத்தினார். அவரது சுய புரிதல் அவரை ஒரு சிறந்த ஆசிரியராக அனைவராலும் ஏற்றுக்கொள்ள வழிவகுத்தது. சுவாமி சமஸ்கிருதத்திலிருந்து (स्वामी) இருந்து வருவதால், ‘தன்னை அறிந்தவர் அல்லது தன்னைத்தான் ஆளுபவர்’ என்று பொருள், யோவானை ஒரு சுவாமியாக கருதுவது பொருத்தமானது.

யோவான் சுவாமிவரலாற்றில் உறுதியாக வைக்கப்படுகிறார்

நற்செய்தி பதிவுகள்:

பேரியுராயன் ராஜ்யபாரம் பண்ணின பதினைந்தாம் வருஷத்திலே, பொந்தியுபிலாத்து யூதேயாவுக்குத் தேசாதிபதியாயும், ஏரோது காற்பங்கு தேசமாகிய கலிலேயாவுக்கு அதிபதியாயும், அவன் சகோதரனாகிய பிலிப்பு காற்பங்கு தேசமாகிய இத்துரேயாவுக்கும், திராகொனித்தி நாட்டிற்கும் அதிபதியாயும், விசானியா காற்பங்கு தேசமாகிய அபிலேனேக்கு அதிபதியாயும்,
2 அன்னாவும் காய்பாவும் பிரதான ஆசாரியராயும் இருந்தகாலத்தில் வனாந்தரத்திலே சகரியாவின் குமாரனாகிய யோவானுக்கு தேவனுடைய வார்த்தை உண்டாயிற்று.

லூக்கா 3: 1-2

இது யோவானின் பணியைத் தொடங்குகிறது, மேலும் இது அவரை நன்கு அறியப்பட்ட பல வரலாற்று நபர்களுக்கு அடுத்த இடத்தில் வைக்கிறது. அக்கால ஆட்சியாளர்களைப் பற்றிய விரிவான குறிப்பைக் கவனியுங்கள். இது சுவிசேஷங்களில் உள்ள கணக்குகளின் துல்லியத்தை வரலாற்று ரீதியாக சரிபார்க்க அனுமதிக்கிறது. அவ்வாறு செய்யும்போது, திபெரியஸ் சீசர், பொன்டியஸ் பிலாத்து, ஏரோது, பிலிப், லைசானியா, அன்னாஸ் மற்றும் கயபாஸ் அனைவரும் மதச்சார்பற்ற ரோமானிய மற்றும் யூத வரலாற்றாசிரியர்களிடமிருந்து அறியப்பட்டவர்கள் என்பதைக் காணலாம். வெவ்வேறு ஆட்சியாளர்களுக்கு வழங்கப்படும் பல்வேறு தலைப்புகள் (எ.கா. பொன்டியஸ் பிலாத்துக்கு ‘கவர்னர்’, ஏரோதுக்கு ‘டெட்ராச்’ போன்றவை) வரலாற்று ரீதியாக சரியானவை மற்றும் துல்லியமானவை என சரிபார்க்கப்பட்டுள்ளன. இந்த கணக்கு நம்பத்தகுந்த முறையில் பதிவு செய்யப்பட்டது என்பதை நாம் மதிப்பிடலாம்.

கி.பி 14 இல் திபெரியஸ் சீசர் ரோமானிய சிம்மாசனத்தில் ஏறினார். அவரது ஆட்சியின் 15 வது ஆண்டு யோவான் கி.பி 29 ஆம் ஆண்டில் தனது பணியைத் தொடங்கினார் என்பதாகும்.

சுவாமி ஜானின் செய்திமனந்திரும்பி வாக்குமூலம்

ஜானின் செய்தி என்ன? அவரது வாழ்க்கை முறையைப் போலவே, அவரது செய்தியும் எளிமையானது ஆனால் சக்திவாய்ந்ததாக இருந்தது. நற்செய்தி கூறுகிறது:

ந்நாட்களில் யோவான்ஸ்நானன் யூதேயாவின் வனாந்தரத்தில் வந்து:
2 மனந்திரும்புங்கள், பரலோகராஜ்யம் சமீபித்திருக்கிறது என்று பிரசங்கம் பண்ணினான்.

மத்தேயு 3: 1-2

அவரது செய்தி முதலில் ஒரு உண்மையின் உச்சரிப்பு – பரலோக ராஜ்ஜியம் ‘அருகில்’ வந்துவிட்டது. ஆனால் மக்கள் ‘மனந்திரும்பினால்’ இந்த ராஜ்யத்திற்குத் தயாராக இருக்க மாட்டார்கள். உண்மையில், அவர்கள் ‘மனந்திரும்பவில்லை’ என்றால் அவர்கள் இந்த ராஜ்யத்தை இழப்பார்கள். மனந்திரும்புதல் என்றால் “உங்கள் எண்ணத்தை மாற்றுவது; மறுபரிசீலனை செய்யுங்கள்; வித்தியாசமாக சிந்திக்க. ” ஒரு வகையில் இது பிரயாசித்தம் (பிரயாசிட்டா) போன்றது. ஆனால் அவர்கள் எதைப் பற்றி வித்தியாசமாக சிந்திக்க வேண்டும்? ஜானின் செய்திக்கான பதில்களைப் பார்ப்பதன் மூலம் நாம் காணலாம். அவரது செய்திக்கு மக்கள் பதிலளித்தனர்:

6 தங்கள் பாவங்களை அறிக்கையிட்டு யோர்தான் நதியில் அவனால் ஞானஸ்நானம் பெற்றார்கள்.

மத்தேயு 3: 6

நம்முடைய பாவங்களை மறைத்து, நாம் தவறு செய்யவில்லை என்று பாசாங்கு செய்வதே நமது இயல்பான போக்கு. நம்முடைய பாவங்களை ஒப்புக்கொள்வதும் மனந்திரும்புவதும் நமக்கு கிட்டத்தட்ட சாத்தியமற்றது, ஏனென்றால் அது குற்ற உணர்ச்சியையும் அவமானத்தையும் வெளிப்படுத்துகிறது. தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்கு தங்களைத் தயார்படுத்துவதற்காக மக்கள் மனந்திரும்ப வேண்டும் (பிரயாசித்தம்) என்று யோவான் பிரசங்கித்தார்.

இந்த மனந்திரும்புதலின் அடையாளமாக அவர்கள் நதியில் யோவானால் ‘முழுக்காட்டுதல் பெற வேண்டும்’. ஞானஸ்நானம் என்பது ஒரு சடங்கு என்பது தண்ணீரில் கழுவுதல் அல்லது சுத்தப்படுத்துதல். மக்கள் சடங்குகளை தூய்மையாக வைத்திருக்க ‘ஞானஸ்நானம்’ (கழுவ) கோப்பை மற்றும் பாத்திரங்களையும் செய்வார்கள். பிரதிஷ்டை மற்றும் பண்டிகைகளுக்கான தயாரிப்பில் பூசாரிகளால் அபிஷேகத்தில் (அபிஷேகா) மூர்த்திகள் சடங்கு முறையில் குளிப்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம். மனிதர்கள் ‘கடவுளின் உருவத்தில்’ படைக்கப்பட்டார்கள், ஆகவே ஜானின் சடங்கு நதி குளியல் என்பது ஒரு அபிஷேகத்தைப் போன்றது, இது கடவுளின் மனந்திரும்பிய உருவத்தைத் தாங்கியவர்களை பரலோக ராஜ்யத்திற்காக அடையாளப்படுத்துகிறது. இன்று ஞானஸ்நானம் பொதுவாக ஒரு கிறிஸ்தவ நடைமுறையாகக் கருதப்படுகிறது, ஆனால் இங்கே அதன் பயன்பாடு தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்கான தயாரிப்பில் சுத்திகரிப்பைக் குறிக்கும் பரந்த இயல்புடையதாக இருந்தது.

பிரயாசித்தட்தின் கனி

பலர் ஞானஸ்நானத்திற்காக யோவானிடம் வந்தார்கள், ஆனால் அனைவரும் நேர்மையாக ஒப்புக் கொண்டு தங்கள் பாவங்களை ஒப்புக்கொள்ளவில்லை. நற்செய்தி கூறுகிறது:

பெற்றார்கள்.
7 பரிசேயரிலும் சதுசேயரிலும் அநேகர் தன்னிடத்தில் ஞானஸ்நானம் பெறும்படி வருகிறதை அவன் கண்டு: விரியன் பாம்புக்குட்டிகளே! வருங்கோபத்துக்குத் தப்பித்துக்கொள்ள உங்களுக்கு வகைகாட்டினவன் யார்?
8 மனந்திரும்புதலுக்கு ஏற்ற கனிகளைக் கொடுங்கள்.
9 ஆபிரகாம் எங்களுக்குத் தகப்பன் என்று உங்களுக்குள்ளே சொல்லிக்கொள்ள நினையாதிருங்கள்; தேவன் இந்தக் கல்லுகளினாலே ஆபிரகாமுக்குப் பிள்ளைகளை உண்டுபண்ண வல்லவராயிருக்கிறார் என்று உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன்.
10 இப்பொழுதே கோடரியானது மரங்களின் வேர் அருகே வைத்திருக்கிறது. ஆகையால் நல்ல கனிகொடாத மரமெல்லாம் வெட்டுண்டு அக்கினியிலே போடப்படும்.

மத்தேயு 3: 7-10

பரிசேயரும் சதுசேயரும் மோசேயின் நியாயப்பிரமாணத்தின் போதகர்களாக இருந்தனர், நியாயப்பிரமாணத்தின் அனைத்து மத அனுசரிப்புகளையும் கடைப்பிடிக்க கடுமையாக உழைத்தனர். இந்த தலைவர்கள், தங்கள் மத கற்றல் மற்றும் தகுதியுடன் கடவுளால் அங்கீகரிக்கப்பட்டவர்கள் என்று எல்லோரும் நினைத்தார்கள். ஆனால் யோவான் அவர்களை ‘வைப்பர்களின் அடைகாக்கும்’ என்று அழைத்து, அவர்கள் வரவிருக்கும் தீர்ப்பைப் பற்றி எச்சரித்தார்.

ஏன்?

‘மனந்திரும்புதலுக்கு ஏற்ப பழங்களை உற்பத்தி செய்யாததன்’ மூலம் அவர்கள் உண்மையில் மனந்திரும்பவில்லை என்பதைக் காட்டுகிறது. அவர்கள் தங்கள் பாவத்தை ஒப்புக் கொள்ளவில்லை, ஆனால் தங்கள் பாவங்களை மறைக்க தங்கள் மத அனுசரிப்புகளைப் பயன்படுத்துகிறார்கள். அவர்களின் மத பாரம்பரியம், நல்லது என்றாலும், மனந்திரும்புவதை விட அவர்களுக்கு பெருமை சேர்த்தது.

மனந்திரும்புதலின் பழம்

ஒப்புதல் வாக்குமூலம் மற்றும் மனந்திரும்புதலுடன் வித்தியாசமாக வாழ ஒரு எதிர்பார்ப்பு வந்தது. இந்த விவாதத்தில் தங்கள் மனந்திரும்புதலை எவ்வாறு வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்று மக்கள் ஜானிடம் கேட்டார்கள்:

10 அப்பொழுது ஜனங்கள் அவனை நோக்கி: அப்படியானால் நாங்கள் என்ன செய்யவேண்டும் என்று கேட்டார்கள்.
11 அவர்களுக்கு அவர் பிரதியுத்தரமாக: இரண்டு அங்கிகளையுடையவன் இல்லாதவனுக்குக் கொடுக்கக்கடவன்; ஆகாரத்தை உடையவனும் அப்படியே செய்யக்கடவன் என்றான்.
12 ஆயக்காரரும் ஞானஸ்நானம் பெறவந்து, அவனை நோக்கி: போதகரே, நாங்கள் என்ன செய்யவேண்டும் என்று கேட்டார்கள்.
13 அதற்கு அவன்: உங்களுக்கு கட்டளையிட்டிருக்கிறதற்கு அதிகமாய் ஒன்றும் வாங்காதிருங்கள் என்றான்.
14 போர்ச்சேவகரும் அவனை நோக்கி: நாங்கள் என்ன செய்யவேண்டும் என்று கேட்டார்கள். அதற்கு அவன்: நீங்கள் ஒருவருக்கும் இடுக்கண்செய்யாமலும் பொய்யாய்க் குற்றஞ்சாட்டாமலும், உங்கள் சம்பளமே போதுமென்றும் இருங்கள் என்றான்.

லூக்கா 3: 10-14

யோவான் கிறிஸ்துவா?

அவருடைய செய்தியின் வலிமையால், யோவான் மேசியா என்று பலரும் ஆச்சரியப்பட்டார்கள், கடவுளின் அவதாரமாக வர பண்டைய காலங்களிலிருந்து வாக்குறுதி அளித்தனர். இந்த விவாதத்தை நற்செய்தி பதிவு செய்கிறது:

15 யோவானைக்குறித்து: இவன்தான் கிறிஸ்துவோ என்று ஜனங்களெல்லாரும் எண்ணங்கொண்டு, தங்கள் இருதயங்களில் யோசனையாயிருக்கையில்,
16 யோவான் எல்லாருக்கும் பிரதியுத்தரமாக: நான் ஜலத்தினால் உங்களுக்கு ஞானஸ்நானங் கொடுக்கிறேன், என்னிலும் வல்லவர் ஒருவர் வருகிறார், அவருடைய பாதரட்சைகளின் வாரை அவிழ்க்கிறதற்கும், நான் பாத்திரன் அல்ல, அவர் பரிசுத்த ஆவியினாலும், அக்கினியினாலும் உங்களுக்கு ஞானஸ்நானங் கொடுப்பார்.
17 தூற்றுக்கூடை அவர் கையிலிருக்கிறது, அவர் தமது களத்தை நன்றாய் விளக்கி, கோதுமையைத் தமது களஞ்சியத்தில் சேர்ப்பார்; பதரையோ அவியாத அக்கினியினால் சுட்டெரிப்பார் என்றான்.
18 வேறு அநேக புத்திமதிகளையும் அவன் ஜனங்களுக்குச் சொல்லிப் பிரசங்கித்தான்.

லூக்கா 3: 15-18

யோவான் மேசியா (கிறிஸ்து) விரைவில் வருவார் என்று சொன்னார், அதாவது இயேசு.

சுவாமி யோவானின் பணி மற்றும் நமக்க்கும்க்கும்

தீமைக்கு எதிரான பணியில் பலராமர் கிருஷ்ணருடன் கூட்டு சேர்ந்துள்ளதால், தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்கு மக்களை தயார்படுத்துவதன் மூலம் யோவான் இயேசுவுடன் கூட்டு சேர்ந்தார். யோவான் அவர்களுக்கு அதிகமான சட்டங்களை வழங்குவதன் மூலம் அவர்களைத் ஆயத்தமாகவில்லை, மாறாக, அவர்கள் செய்த பாவங்களிலிருந்து (பிரயசித்தம்) மனந்திரும்பும்படி அவர்களை அழைப்பதன் மூலமும், அவர்களின் உள் மனந்திரும்புதல் இப்போது அவர்களைத் தயார்படுத்தியிருப்பதைக் காண்பிப்பதற்காக நதியில் சடங்கு குளிப்பதும் (தன்நிறைவான).

இது எங்கள் அவமானத்தையும் குற்ற உணர்ச்சியையும் அம்பலப்படுத்துவதால் கடுமையான சந்நியாசி விதிகளை பின்பற்றுவது கடினம். அப்போது மதத் தலைவர்களால் தங்களை மனந்திரும்ப முடியவில்லை. அதற்கு பதிலாக அவர்கள் தங்கள் பாவங்களை மறைக்க மதத்தைப் பயன்படுத்தினர். அந்த தேர்வின் காரணமாக அவர்கள் இயேசு வந்தபோது தேவனுடைய ராஜ்யத்தைப் புரிந்துகொள்ளத் தயாராக இல்லை. யோவானின் எச்சரிக்கை இன்றும் பொருத்தமானது. நாம் பாவத்திலிருந்து மனந்திரும்ப வேண்டும் என்று அவர் கோருகிறார். நாம்?

சாத்தானால் சோதிக்கப்படும்போது இயேசுவின் நபரை நாம் தொடர்ந்து ஆராய்கிறோம்.

பைபிளின் மூலம் பயணத்தின் PDF ஐ ஒரு புத்தகமாகப் பதிவிறக்கவும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *