வர்ணாவிலிருந்து அவர்ணா வரை: எல்லா மக்களுக்காக வரும் மனிதன்

ரிக் வேதத்தில் புருசசுக்தாவின் தொடக்கத்தில் வரும் நபரை வேதங்கள் முன்னறிவித்தன. சமஸ்கிருதம் மற்றும் எபிரேய வேதங்கள் (பைபிள்) இரண்டையும் இயேசு சத்சங் (நாசரேத்தின் இயேசு) நிறைவேற்றினார் என்று பரிந்துரைத்து எபிரேய வேதங்களுடன் தொடர்ந்தோம். ஆகவே இயேசு தீர்க்கதரிசனமாக சொல்லப்பட்ட புருசா அல்லது கிறிஸ்துவா? அவர் வருவது ஒரு குறிப்பிட்ட குழுவிற்காகவா, அல்லது அனைவருக்கும்அனைத்து சாதிகள் உட்பட, வர்ணாவிலிருந்து அவர்ணா வரை கூட இருந்ததா?

புருசசுக்தாவில்சாதி (வர்ணா)

புருசசுக்த வசனங்கள் 11-12 – சமஸ்கிருதம் சமஸ்கிருத ஒலிபெயர்ப்பு மொழிபெயர்ப்பு
यत पुरुषं वयदधुः कतिधा वयकल्पयन |
मुखं किमस्य कौ बाहू का ऊरू पादा उच्येते ||
बराह्मणो.अस्य मुखमासीद बाहू राजन्यः कर्तः |
ऊरूतदस्य यद वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत ||
11 yat puruṣaṃ vyadadhuḥ katidhā vyakalpayan |
mukhaṃ kimasya kau bāhū kā ūrū pādā ucyete ||
12 brāhmaṇo.asya mukhamāsīd bāhū rājanyaḥ kṛtaḥ |
ūrūtadasya yad vaiśyaḥ padbhyāṃ śūdro ajāyata
11 அவர்கள் புருஷாவைப் பிரித்தபோது அவர்கள் எத்தனை பகுதிகளைச் செய்தார்கள்?
அவர்கள் அவருடைய வாய், கைகளை என்னவேன்று அழைக்கிறார்கள்? அவருடைய தொடைகள் மற்றும் கால்களை அவர்கள் என்னவேன்று அழைக்கிறார்கள்?
12 பிராமணர் அவனது வாய், அவனது இரு கரங்களிலும் ராஜான்யா செய்யப்பட்டது.
அவரது தொடைகள் வைசியமாக மாறியது, அவரது கால்களிலிருந்து சூத்ரா உற்பத்தி செய்யப்பட்டது.

சமஸ்கிருத வேதங்களில் சாதிகள் அல்லது வர்ணா பற்றிய ஆரம்பகால குறிப்பு இது. இது நான்கு சாதிகளை புருசனின் உடலில் இருந்து பிரிப்பதாக விவரிக்கிறது: அவரது வாயிலிருந்து பிராமண சாதி / வர்ணா, அவரது கைகளிலிருந்து ராஜண்யா (இன்று க்ஷத்திரிய சாதி / வர்ணா என்று அழைக்கப்படுகிறது), அவரது தொடைகளிலிருந்து வைஷ்ய சாதி / வர்ணா மற்றும் சூத்ரா சாதி அவரது கால்கள். இயேசு புருசராக இருக்க அவர் அனைவரையும் பிரதிநிதித்துவப்படுத்த வேண்டும்.

அவ்வாராக செய்தாரா?

இயேசுபிராமணராகவும், சத்திரியராகவும்இருந்தார்

கிறிஸ்துஎன்பது பண்டைய எபிரேய தலைப்புஆட்சியாளர்என்று அர்த்தம்ஆட்சியாளர்களின் ஆட்சியாளர். கிறிஸ்துவானவர் என, இயேசு சத்திரியரை முழுமையாக அடையாளம் கண்டு பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறார். கிளைஎன இயேசுவும் ஆசாரியராக வருவார் என்று தீர்க்கதரிசனம் கூறப்பட்டதை நாம் கண்டோம், எனவே அவர் பிராமணரை முழுமையாக அடையாளம் கண்டு பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறார். உண்மையில், எபிரேய தீர்க்கதரிசனம் அவர் பூசாரி மற்றும் ராஜாவின் இரண்டு பாத்திரங்களை ஒரு நபராக ஒன்றிணைப்பார் என்று சுட்டிக்காட்டினார்.

13 அவரே கர்த்தருடைய ஆலயத்தைக் கட்டுவார்; அவர் மகிமைபொருந்தினவராய், தம்முடைய சிங்காசனத்தின்மேல் வீற்றிருந்து ஆளுகை செய்வார்; தம்முடைய சிங்காசனத்தின்மேல் ஆசாரியராயும் இருப்பார்; இவ்விரண்டின் நடுவாகச் சமாதானத்தின் ஆலோசனை விளங்கும்.

சகரியா 6:13

வைசியராகஇயேசு

எபிரேய முனிவர்கள் / தீர்க்கதரிசிகள் வருபவரும் ஒரு வணிகரைப் போலவே ஒரு வணிகராக இருப்பார் என்று தீர்க்கதரிசனம் உரைத்தார். அவர்கள் முன்னறிவித்தனர்:

நான் இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தரும், உன் இரட்சகருமாயிருக்கிற உன் தேவனாகிய கர்த்தர்; உன்னை மீட்கும்பொருளாக எகிப்தையும், உனக்கு ஈடாக எத்தியோப்பியாவையும் சேபாவையும் கொடுத்தேன்.

ஏசாயா 43: 3

கடவுள் தீர்க்கதரிசனமாக வருபவரிடம் பேசுகிறார், அவர் விஷயங்களில் வர்த்தகம் செய்ய மாட்டார், ஆனால் அவர் மக்களுக்காக வர்த்தகம் செய்வார்தனது வாழ்க்கையை பரிமாறிக்கொள்வதன் மூலம். எனவே வருபவர் ஒரு வணிகராக இருப்பார், மக்களை விடுவிப்பதில் வர்த்தகம் செய்வார். ஒரு வணிகராக அவர் வைஷ்யரை அடையாளம் கண்டு பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறார்.

சூத்ராவேலைக்காரன்

முனிவர்கள் / தீர்க்கதரிசிகள் ஒரு வேலைக்காரன் அல்லது சூத்ராவாக அவர் வரவிருக்கும் பங்கை மிக விரிவாக முன்னறிவித்தனர். கிளை ஒரு ஊழியராக இருக்கும் என்று தீர்க்கதரிசிகள் முன்னறிவித்ததை நாம் கண்டோம், பாவங்களை நீக்குவதே அதன் சேவை.

இப்போதும், பிரதான ஆசாரியனாகிய யோசுவாவே, நீ கேள்; உனக்கு முன்பாக உட்கார்ந்திருக்கிற உன் தோழரும் கேட்கக்கடவர்கள்; இவர்கள் அடையாளமாயிருக்கிற புருஷர்; இதோ, கிளை என்னப்பட்டவராகிய என் தாசனை நான் வரப்பண்ணுவேன்.
இதோ, நான் யோசுவாவுக்கு முன்பாக வைத்த கல்; இந்த ஒரே கல்லின்மேல் ஏழு கண்களும் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது; இதோ, நான் அதின் சித்திரவேலையை நிறைவேற்றி இந்ததேசத்தில் அக்கிரமத்தை ஒரேநாளிலே நீக்கிப்போடுவேன் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார்.

சகரியா 3: 8-9

பூசாரி, ஆட்சியாளர் மற்றும் வணிகராக இருந்த வரும் கிளை ஒரு ஊழியராகவும் இருந்ததுசூத்ராவுமானார். ஏசாயா தனது வேலைக்காரன் (சூத்ரா) பாத்திரத்தை மிக விரிவாக தீர்க்கதரிசனம் உரைத்தார். இந்த தீர்க்கதரிசனத்தில் இந்த சூத்ராவின் சேவையில் கவனம் செலுத்தும்படி அனைத்துதொலைதூரநாடுகளுக்கும் (அதுதான் நாம்!) கடவுள் அறிவுறுத்துகிறார்.

வுகளே, எனக்குச் செவிகொடுங்கள்; தூரத்திலிருக்கிற ஜனங்களே, கவனியுங்கள்; தாயின் கர்ப்பத்திலிருந்ததுமுதல் கர்த்தர் என்னை அழைத்து, நான் என் தாயின் வயிற்றில் இருக்கையில் என் நாமத்தைப் பிரஸ்தாபப்படுத்தினார்.
அவர் என் வாயைக் கூர்மையான பட்டயமாக்கி, தமது கரத்தின் நிழலினால் என்னை மறைத்து, என்னைத் துலக்கமான அம்பாக்கி, என்னைத் தமது அம்பறாத்தூணியிலே மூடிவைத்தார்.
அவர் என்னை நோக்கி: நீ என்தாசன்; இஸ்ரவேலே, நான் உன்னில் மகிமைப்படுவேன் என்றார்.
அதற்கு நான்: விருதாவாய் உழைக்கிறேன், வீணும் வியர்த்தமுமாய் என் பெலனைச் செலவழிக்கிறேன்; ஆகிலும் என் நியாயம் கர்த்தரிடத்திலும், என் பெலன் என் தேவனிடத்திலும் இருக்கிறது என்று சொன்னேன்.
யாக்கோபைத் தம்மிடத்தில் திருப்பும்படி நான் தாயின் கர்ப்பத்திலிருந்ததுமுதல் கர்த்தர் தமக்குத்தாசனாக என்னை உருவாக்கினார்; இஸ்ரவேலோ சேராதேபோகிறது; ஆகிலும் கர்த்தருடைய பார்வையில் கனமடைவேன், என் தேவன் என் பெலனாயிருப்பார்.
யாக்கோபின் கோத்திரங்களை எழுப்பவும், இஸ்ரவேலில் காக்கப்பட்டவர்களைத் திருப்பவும், நீர் எனக்குத் தாசனாயிருப்பது அற்பகாரியமாயிருக்கிறது; நீர் பூமியின் கடைசிபரியந்தமும் என்னுடைய இரட்சிப்பாயிருக்கும்படி, உம்மை ஜாதிகளுக்கு ஒளியாகவும் வைப்பேன் என்கிறார்.

ஏசாயா 49:1-6

எபிரேய / யூத இனத்திலிருந்து வந்திருந்தாலும், இந்த ஊழியரின் சேவைபூமியின் முனைகளை எட்டும்என்று இது கணித்துள்ளது. இயேசுவின் சேவை தீர்க்கதரிசனமாக பூமியிலுள்ள எல்லா தேசங்களையும் உண்மையில் தொட்டுள்ளது. வேலைக்காரனாக, இயேசு அனைத்து ஷூத்ராவையும் முழுமையாக அடையாளம் கண்டு பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறார்.

அவர்ணாவும்

எல்லா மக்களுக்கும் மத்தியஸ்தம் செய்ய இயேசு அவர்ணா, அல்லது பிற்ப்படுத்தப்பட்ட சாதிகள், பழங்குடியினர் மற்றும் தலித்துகளை பிரதிநிதித்துவப்படுத்த வேண்டும். அவர் எப்படி இருப்பார்? எபிரேய வேதங்கள் அவர் முற்றிலுமாக உடைந்து வெறுக்கப்படுவார் என்று கணித்துள்ளனர், இது எஞ்சியுள்ளவர்களால் அவர்ணராக கருதப்படுகிறது.

எந்த வழியில்?

சில விளக்கங்களுடன் செருகப்பட்ட முழுமையான தீர்க்கதரிசனம் இங்கே. அது ஒருஅவர்மற்றும்அவரைபற்றி பேசுகிறது என்பதைக் கவனியுங்கள், எனவே அது வரும் மனிதனை முன்னறிவிக்கிறது. தீர்க்கதரிசனம்துளிர்என்று பயன்படுத்துவதால், அது பூசாரி மற்றும் ஆட்சியாளராக இருந்த கிளையைக் குறிக்கிறது என்பதை நாம் அறிவோம். ஆனால் அவர்ணாவை விளக்குகிறது.

வெறுக்கப்படுபவரின் வருகை

ங்கள் மூலமாய்க் கேள்விப்பட்டதை விசுவாசித்தவன் யார்? கர்த்தருடைய புயம் யாருக்கு வெளிப்பட்டது?
இளங்கிளையைப்போலவும், வறண்ட நிலத்திலிருந்து துளிர்க்கிற வேரைப்போலவும் அவனுக்கு முன்பாக எழும்புகிறார்; அவருக்கு அழகுமில்லை, சௌந்தரியமும் இல்லை; அவரைப் பார்க்கும்போது, நாம் அவரை விரும்பத்தக்க ரூபம் அவருக்கு இல்லாதிருந்தது.
அவர் அசட்டைபண்ணப்பட்டவரும், மனுஷரால் புறக்கணிக்கப்பட்டவரும், துக்கம் நிறைந்தவரும், பாடு அநுபவித்தவருமாயிருந்தார்; அவரைவிட்டு, நம்முடைய முகங்களை மறைத்துக் கொண்டோம்; அவர் அசட்டைபண்ணப்பட்டிருந்தார்; அவரை எண்ணாமற்போனோம்.

ஏசாயா 53: 1-3

கடவுளுக்கு முன்பாக (அதாவது ஆலமர கிளை) ‘துளிர்என்றாலும், இந்த மனிதன்வெறுக்கப்படுவான்மற்றும்நிராகரிக்கப்படுவான்’, மற்றவர்களால்துன்பங்கள்மற்றும்குறைந்த மதிப்பில் வைக்கப்படுவான்’. அவர் உண்மையில் தீண்டத்தகாதவராக கருதப்படுவார். இந்த வரவிருக்கும் ஒருவர் பின்னர் பழங்குடியினரின் தீண்டத்தகாதவர்கள் (வானவாசி) மற்றும் பின்தங்கிய சாதிகள்தலித்துகள் என உடைந்தவர்களைக் குறிக்க முடியும்.

மெய்யாகவே அவர் நம்முடைய பாடுகளை ஏற்றுக்கொண்டு, நம்முடைய துக்கங்களைச் சுமந்தார்; நாமோ, அவர் தேவனால் அடிபட்டு வாதிக்கப்பட்டு, சிறுமைப்பட்டவரென்று எண்ணினோம்.
நம்முடைய மீறுதல்களினிமித்தம் அவர் காயப்பட்டு, நம்முடைய அக்கிரமங்களினிமித்தம் அவர் நொறுக்கப்பட்டார்; நமக்குச் சமாதானத்தை உண்டுபண்ணும் ஆக்கினை அவர்மேல் வந்தது; அவருடைய தழும்புகளால் குணமாகிறோம்.

ஏசாயா 53: 4-5

நாம் சில சமயங்களில் மற்றவர்களின் துரதிர்ஷ்டத்தை நியாயம்தீர்ப்போம், அல்லது சமூகத்தில் தாழ்ந்த நிலையில் இருப்பவர்களை, அவர்களின் பாவங்களின் விளைவாக அல்லது கர்மாவாக பார்க்கிறோம். இதேபோல், இந்த மனிதனின் துன்பங்கள் மிகப் பெரியதாக இருக்கும், அவர் கடவுளால் தண்டிக்கப்படுகிறார் என்று நாம் கருதுகிறோம். இதனால்தான் அவர் வெறுக்கப்படுவார். ஆனால் அவர் தனது சொந்த பாவங்களுக்காக அல்ல நமது பாவங்களுக்காக தண்டிக்கப்பட்டார். நம்முடைய குணப்படுத்துதலுக்கும் அமைதிக்கும் அவர் ஒரு மோசமான சுமையை சுமப்பார்.

சிலுவையில்குத்தப்பட்டு’, தாக்கப்பட்டு துன்புறுத்தப்பட்ட நாசரேத்தின் இயேசுவின் சிலுவையில் அறையப்பட்டதில் இது நிறைவேறியது. ஆயினும் இந்த தீர்க்கதரிசனம் அவர் வாழ்வதற்கு 750 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே எழுதப்பட்டது. கனமற்ற நிலையில், மற்றும் அவரது துன்பத்தில், இயேசு இந்த தீர்க்கதரிசனத்தை நிறைவேற்றினார், இப்போது அனைத்து பிற்படுத்தப்பட்ட சாதிகளையும் பழங்குடியினரையும் பிரதிநிதித்துவப்படுத்த முடியும்.

நாமெல்லாரும் ஆடுகளைப்போல வழிதப்பித்திரிந்து, அவனவன் தன்தன் வழியிலே போனோம்; கர்த்தரோ நம்மெல்லாருடைய அக்கிரமத்தையும் அவர்மேல் விழப்பண்ணினார்.
அவர் நெருக்கப்பட்டும் ஒடுக்கப்பட்டும் இருந்தார், ஆனாலும் தம்முடைய வாயை அவர் திறக்கவில்லை; அடிக்கப்படும்படி கொண்டுபோகப்படுகிற ஒரு ஆட்டுக் குட்டியைப்போலவும், தன்னை மயிர்கத்தரிக்கிறவனுக்கு முன்பாகச் சத்தமிடாதிருக்கிற ஆட்டைப்போலவும், அவர் தம்முடைய வாயைத் திறவாதிருந்தார்.

ஏசாயா 53: 6-7

இது நம்முடைய பாவமும், தர்மத்திலிருந்து நாம் விலகிச் செல்வதும் தான், இந்த மனிதன் நம்முடைய அக்கிரமங்களையோ பாவங்களையோ சுமக்க வேண்டும். அவர் எங்கள் இடத்தில் படுகொலை செய்ய நிம்மதியாக செல்ல தயாராக இருப்பார், எதிர்ப்பு தெரிவிக்கவில்லை அல்லதுவாய் திறக்கவில்லை’. இயேசு எப்படி விருப்பத்துடன் சிலுவையில் சென்றார் என்பதில் இது துல்லியமாக நிறைவேற்றப்பட்டது.

இடுக்கணிலும் நியாயத்தீர்ப்பிலுமிருந்து அவர் எடுக்கப்பட்டார்; அவருடைய வம்சத்தை யாரால் சொல்லி முடியும்; ஜீவனுள்ளோருடைய தேசத்திலிருந்து அறுப்புண்டு போனார்; என் ஜனத்தின் மீறுதலினிமித்தம் அவர் வாதிக்கப்பட்டார்.

ஏசாயா 53: 8

இயேசு சிலுவையில் மரித்தபோது நிறைவேற்றப்பட்டஜீவனுள்ள தேசத்திலிருந்து துண்டிக்கப்படுவார்என்று தீர்க்கதரிசனம் கூறியது.

துன்மார்க்கரோடே அவருடைய பிரேதக்குழியை நியமித்தார்கள்; ஆனாலும் அவர் மரித்தபோது ஐசுவரியவானோடே இருந்தார்; அவர் கொடுமை செய்யவில்லை; அவர் வாயில் வஞ்சனை இருந்ததுமில்லை.

ஏசாயா 53: 9

அவர் எந்த வன்முறையும் செய்யவில்லை’, ‘வஞ்சம் அவரது வாயில் இல்லைஎன்றாலும் இயேசு ஒருதுன்மார்க்கன்என்று கண்டனம் செய்யப்பட்டார். ஆனாலும், அவர் பணக்கார பாதிரியாரான அரிமதியனான யோசேப்பின் கல்லறையில் அடக்கம் செய்யப்பட்டார். இயேசுதுன்மார்க்கனுடன் ஒரு கல்லறையில் ஒதுக்கப்பட்டார்’, ஆனால்அவருடைய அடக்கம் பணக்காரர்களுடன் இருந்ததுஇருநிலையயும் நிறைவேற்றினார்.

10 கர்த்தரோ அவரை நொறுக்கச் சித்தமாகி, அவரைப் பாடுகளுக்குட்படுத்தினார்; அவருடைய ஆத்துமா தன்னைக் குற்றநிவாரணபலியாக ஒப்புக்கொடுக்கும்போது, அவர் தமது சந்ததியைக் கண்டு, நீடித்தநாளாயிருப்பார், கர்த்தருக்குச் சித்தமானது அவர் கையினால் வாய்க்கும்.

ஏசாயா 53: 10

இந்த கொடூரமான மரணம் ஏதோ பயங்கரமான விபத்து அல்லது துரதிர்ஷ்டம் அல்ல. அதுகர்த்தருடைய சித்தம்’.

ஏன்?

ஏனெனில் இந்த மனிதனின்வாழ்க்கைஒருபாவத்திற்கான பரிகாரமாகஇருக்கும்.

யாருடைய பாவம்?

‘பல நாடுகளில்’ நம்மில் உள்ளவர்கள்வழிதவறியவர்கள்’. இயேசு சிலுவையில் மரித்தபோது, தேசியம், மதம், சமூக நிலை ஆகியவற்றைப் பொருட்படுத்தாமல், நம் அனைவரையும் பாவத்திலிருந்து தூய்மைப்படுத்துவதாகும்.

வெறுக்கப்பட்டவர்வெற்றி

11 அவர் தமது ஆத்தும வருத்தத்தின் பலனைக் கண்டு திருப்தியாவார்; என் தாசனாகிய நீதிபரர் தம்மைப் பற்றும் அறிவினால் அநேகரை நீதிமான்களாக்குவார்; அவர்களுடைய அக்கிரமங்களைத் தாமே சுமந்துகொள்வார்.

ஏசாயா 53: 11

தீர்க்கதரிசனத்தின் தொனி இப்போது வெற்றிகரமாக மாறுகிறது. கொடூரமானதுன்பம்’ (‘வெறுக்கப்படுதல்மற்றும்வாழும் தேசத்திலிருந்து துண்டிக்கப்பட்டுமற்றும்ஒரு கல்லறைஒதுக்கப்பட்ட பிறகு), இந்த வேலைக்காரன்வாழ்க்கையின் ஒளியைகாண்பான்.

அவர் மீண்டும் உயிரோடு வருவார்! அவ்வாறு செய்யும்போது இந்த வேலைக்காரன் பலரைநியாயப்படுத்துவான்’.

நியாயப்படுத்துவதுஎன்பதுநீதியைபெறுவதற்கு சமம். ரிசி ஆபிரகாமுக்குகொடையாகஅல்லதுநீதியாகவழங்கப்பட்டது. அவரது விசுவாசத்தின் காரணமாக அது அவருக்கு வழங்கப்பட்டது. இதேபோல், தீண்டத்தகாதவராக இருக்கும் இந்த வேலைக்காரன்பலருக்குநீதிக்குட்ப்படுத்துவார், அல்லது நீதியைக் கொடுப்பார். இயேசு சிலுவையில் அறையப்பட்ட பின்னர் மரித்தோரிலிருந்து உயிர்த்தெழுப்பப்படுவதன் மூலம் இதைச் சாதித்து, இப்போது நம்மை நியாயப்படுத்துகிறார்.

12 அவர் தம்முடைய ஆத்துமாவை மரணத்திலூற்றி, அக்கிரமக்காரரில் ஒருவராக எண்ணப்பட்டு, அநேகருடைய பாவத்தைத் தாமே சுமந்து, அக்கிரமக்காரருக்காக வேண்டிக்கொண்டதினிமித்தம் அநேகரை அவருக்குப் பங்காகக் கொடுப்பேன்; பலவான்களை அவர் தமக்குக் கொள்ளையாகப் பங்கிட்டுக்கொள்வார்.

ஏசாயா 53:12

இது இயேசு வாழ்வதற்கு 750 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே எழுதப்பட்டிருந்தாலும், இது கடவுளின் திட்டம் என்பதைக் காட்ட அவர் அதை விரிவாக நிறைவேற்றினார். இயேசு பெரும்பாலும் மிகக் குறைந்த மதிப்பில் இருக்கும் அவர்ணாவின் பிரதிநிதியாக முடியும் என்பதையும் இது காட்டுகிறது,. உண்மையில், அவர் அவர்களின் பாவங்களையும், பிராமணர், க்ஷத்திரிய, வைஷ்ய மற்றும் ஷுத்ராவின் பாவங்களையும் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தவும், தாங்கவும், சுத்தப்படுத்தவும் வந்தார்.

உங்களுக்கும் எனக்கும் வாழ்க்கை பரிசை வழங்குவதற்கான கடவுளின் திட்டத்தின் மையமாக அவர் வந்தார்பாவத்தின் குற்ற உணர்ச்சியிலிருந்து மற்றும் கர்மாவிலிருந்து சுத்திகரிப்பு. அத்தகைய விலைமதிப்பற்ற பரிசை முழுமையாக கருத்தில் கொண்டு புரிந்துகொள்வது பயனல்லவா? இதைச் செய்ய இங்கே பல வழிகள் உள்ளன:

வரப்போகும் உன்னத இராஜா: நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே பெயரிடப்பட்டவர்

விஷ்ணு புராணம் இராஜா வேனாவை பற்றி குறிப்பிடுகிறது.  வேனா, ஆரம்பத்தில்  ஒரு நல்ல இராஜாவாக இருந்தாலும், தவறான பழக்கங்களால்  கெட்டவனாக மாறி எல்லாவித பலிகள் மற்றும் இறைவேண்டுதல்களை அவமதித்தான்.  தான் விஷ்ணுவிலும் பெரியவன் என்று காட்டிக்கொண்டான்.  முனிவர்கள் மற்றும் அந்தணர்கள் (பிராமணர்கள்)/ஆசாரியர்கள்  அவனிடத்தில், ஒரு இராஜவாக  அவன் சரியான  அறநெறிகளை மக்களுக்கு அறிவுறுத்தி அதற்கு முன்மாதிரியாக இருக்கவேண்டுமேயொழிய அதனை அவமதிக்கலாகாது என்றார்கள்.  ஆனாலும் அவர்கள் பேச்சை அவன் கேட்பதாக இல்லை.  இராஜாவை  இனியும் நல்வழிபடுத்தமுடியாது என்ற முடிவுக்கு வந்த ஆசாரியர்கள், அறநெறிகளை கட்டிக்காக்கவேண்டும் என்று எண்ணத்தோடு,  ஒரு பொல்லாத இராஜ்ஜியமாக மாறின  இராஜா வேனாவை கொன்றுபோட்டார்கள். 

இதனால் ஒரு இராஜா இல்லாத இராஜ்ஜியமாக அது மாறியது.  ஆதலால்,  ஆசாரியர்கள் இராஜாவின் வலது கையை தேய்த்தார்கள்.  உடனே ஒரு உன்னதமான மனிதன், பிரிது/ப்ருது என்பவன் தோன்றினான்.  பிரிது இராஜா வேனாவின் வாரிசாக நியமிக்கப்பட்டான். அறநெறிகளை கைகொள்ளும் ஒரு நல்ல மனிதன் இராஜாவாக பதவியேற்பதில் எல்லோருக்கும்  கொண்டாட்டம். இவனுடைய பட்டாபிஷேக விழாவிற்கு பிரம்மாவும் வந்தார்.   பிருதுவின்காலத்தில் இராஜ்ஜியம் அதன் பொற்காலத்தில் பிரவேசித்தது. 

இதுபோலவே, எபிரேய முனிவர்களான ஏசாயா மற்றும் எரேமியாவும் அவர்கள் காலத்தில் ஒரு சிக்கலை சந்தித்தார்கள்.  அவர்களுடைய இஸ்ரவேலின் இராஜாக்கள்,  ஆதியில்  மிகவும்  நீதிநெறிகளை கைக்கொண்டாலும் பின்நாட்களில், பத்து கட்டளைகளை. நீதியுள்ளவர்களாக   இந்த இராஜவம்சமானது ஒரு மரம் வெட்டப்படுவது சீர்கெட்டுப்போனார்கள். அவர்கள் .  ஆனாலும், அவர்கள். போல் வெட்டப்படும் என்று தீர்த்தரிசனம் உரைத்தார்கள் எதிர்காலத்தில் வரப்போகும் ஒரு உன்னத இராஜாவை குறித்தும் தீர்க்கத்தரிசனம் உரைத்தார்கள். விழுந்துபோன மரத்தின் அடிமரத்திலிருந்து எழும்பும் ஒரு கிளை.

வேனாவின் கதை ஆசாரியர்கள் மற்றும் இராஜாக்கள், இவர்கள் இருவரின் பொறுப்புகள் மற்றும்  ஆற்றவேண்டிய கடமைகளில் உள்ள தெளிவான பிரிவை எடுத்துரைக்கிறது. ஆசாரியர்களால் இராஜா வேனா நீக்கப்பட்டாலும்,  ஆட்சிபொறுப்பு என்பது அவர்களுடைய உரிமை அல்லாததால், அவர்கள் அந்த இடத்திற்கு வரவில்லை.  ஏசாயா மற்றும் எரேமியாவின் நாட்களிலும், இராஜா மற்றும் ஆசாரியர்களுக்கு இடையில் இதேபோன்ற ஒரு பிரிவு காணப்பட்டது.  இக்கதைகளில் உள்ள வித்தியாசம் என்னவென்றால், பிருதுவின் பிறப்புக்கு பின்பாகவே அவனுக்கு அப்பெயர் வழங்கப்பட்டது; ஆனாலும் எபிரேய முனிவர்கள் வரப்போகும் உன்னத இராஜா பிறப்பதற்கு நூற்றுக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே அவருக்கு பெயரை வழங்கிவிட்டார்கள்.

முதன்முதலாக ஏசாயா வரப்போகும் கிளையை பற்றி எழுதினார்.  தாவீதின் விழுந்துபோன இராஜவம்சத்திலிருந்து ஞானத்தையும் வல்லமையையும் கொண்டு “இவர்” வருகிறார். இந்த கிளை கர்த்தர் – சிருஷ்டி கர்த்தருடைய எபிரேய நாமம் – மற்றும் நம்முடைய நீதியாக அறியப்படும் என்று எரேமியா வழிமொழிந்தார். 

 கிளையை தொடருகிறார் சகரியா

ஆலயத்தை திரும்பக்கட்ட சகரியா பாபிலேனிய சிறையிருப்பிலிருந்து திரும்பிவந்தார். 

முனிவர் சகரியா கி.மு.520 ஆண்டில், யூதர்கள் தங்களுடைய முதலாவது சிறையிருப்பிலிருந்து திரும்பின் நாட்களில் வாழ்ந்துவந்தார். அவர்கள் திரும்பின் பின்பு, அழிந்துபோன ஆலயத்தை அவர்கள் திரும்பவும் கட்டியெழுப்ப தொடங்கினார்கள்.  அந்த நாட்களில் இருந்த பிரதான ஆசாரியரின் பெயர் யோசுவா.  அவன் ஆலய பூசாரிகளின் வேலையை திரும்பவும் ஆரம்பித்துகொண்டிருந்தான்.  முனிவரும் தீர்க்கத்தரிசியுமான சகரியா, பிரதான ஆசாரியனாகிய யோசுவாவோடு கூட்டுச்சேர்ந்து  யூதர்களின் திரும்புதலை வழிநடத்தினார்.  யோசுவாவை குறித்து தேவன் – சகரியாவின் மூலம் – சொன்ன காரியம் இதுவே 

இப்போதும், பிரதான ஆசாரியனாகிய யோசுவாவே, நீ கேள்; உனக்கு முன்பாக உட்கார்ந்திருக்கிற உன் தோழரும் கேட்கக்கடவர்கள்; இவர்கள் அடையாளமாயிருக்கிற புருஷர்; இதோ, கிளை என்னப்பட்டவராகிய என் தாசனை நான் வரப்பண்ணுவேன்.
இதோ, நான் யோசுவாவுக்கு முன்பாக வைத்த கல்; இந்த ஒரே கல்லின்மேல் ஏழு கண்களும் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது; இதோ, நான் அதின் சித்திரவேலையை நிறைவேற்றி இந்ததேசத்தில் அக்கிரமத்தை ஒரேநாளிலே நீக்கிப்போடுவேன் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார்.

சகரியா 3:8-9

அந்த கிளையானது,   ஏசாயாவினால் 200 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக தொடங்கி ஏரேமியாவினால் 60 ஆண்டுகள் முன்னர் வரையிலும் தொடரப்பட்டது இராஜவம்சம் முழுவதும் வெட்டப்பட்டிருந்தாலும் சகரியா “கிளையை” தொடருகிறார். ஆலமரத்தை போல் இந்த கிளை செத்த அடிமரத்திலிருந்து உருவாகி வேரூன்றி பரவிற்று. இந்த கிளை இப்போது ‘என் ஊழியக்காரன்’ – தேவனுடைய ஊழியக்காரன் என்று சொல்லப்படுகிறது.  ஒருவிதத்தில் கி.மு. 520 ஆண்டில், எருசலேமில் இருந்த பிரதான ஆசாரியனும், சகரியாவின் உடன் ஊழியனுமான யோசுவா வரப்போகும் கிளைக்கு ஒரு அடையாளமாக காணப்படுகிறார். 

ஆனால் எப்படி?

கர்த்தரால் எப்படி ஒரே நாளில் “பாவங்களை”  நீக்கக்கூடும்?

கிளை: ஆசாரியன் மற்றும் இராஜாவை ஒன்றாக இணைக்கிறது

நாம் இதனை புரிந்துகொள்ள,  எபிரேய வேதங்களின்படி ஆசாரியன் மற்றும் இராஜாவின் பொறுப்புகள்  கண்டிப்புடன் பிரிக்கப்பட்டிருந்தன.  இராஜாக்கள் ஒருவரும் ஆசாரியராக இருக்கமுடியாது,  ஆசாரியர்கள் யாரும் இராஜாவாகவும் இருக்கமுடியாது.   ஒரு ஆசாரியனின் தேவனுக்கு பலிகளை பணி, தேவனுக்கும் மனிதனுக்கும் இடையில் ஒரு மத்தியஸ்தராக இருந்து பொறுப்புணர்வு தன் சிங்காசனத்திலிருந்து நீதியாக செலுத்தவேண்டும். இராஜாவின் ஆட்சிபுரியவேண்டும். இரண்டுமே அவசியமான பணிகள்; ஆனால் இரண்டுமே வித்தியாசமானவை.  ஆனாலும், சகரியா அதனை எதிர்காலத்திற்கு என்று எழுதினார்.

பின்பு கர்த்தருடைய வார்த்தை எனக்கு உண்டாகி, அவர்:
10 சிறையிருப்பின் மனுஷராகிய எல்தாயும், தொபியாவும், யெதாயாவும் பாபிலோனிலிருந்து வந்திருக்கும் அந்நாளிலே நீ போய், செப்பனியாவின் குமாரனாகிய யோசியாவின் வீட்டுக்குள் பிரவேசித்து,
11 அங்கே அவர்கள் கையிலே வெள்ளியையும் பொன்னையும் வாங்கி, கிரீடங்களைச் செய்வித்து யோத்சதாக்கின் குமாரனாகிய யோசுவா என்னும் பிரதான ஆசாரியனுடைய சிரசிலே வைத்து,
12 அவனோடே சொல்லவேண்டியது: சேனைகளின் கர்த்தர் உரைக்கிறது என்னவென்றால், இதோ, ஒரு புருஷன், அவருடைய நாமம் கிளை என்னப்படும்; அவர் தம்முடைய ஸ்தானத்திலிருந்து முளைத்தெழும்பிக் கர்த்தருடைய ஆலயத்தைக் கட்டுவார்.
13 அவரே கர்த்தருடைய ஆலயத்தைக் கட்டுவார்; அவர் மகிமைபொருந்தினவராய், தம்முடைய சிங்காசனத்தின்மேல் வீற்றிருந்து ஆளுகை செய்வார்; தம்முடைய சிங்காசனத்தின்மேல் ஆசாரியராயும் இருப்பார்; இவ்விரண்டின் நடுவாகச் சமாதானத்தின் ஆலோசனை விளங்கும்.

சகரியா 6:9-13

முந்தைய முன்மாதிரிக்கு எதிராக, சகரியாவின் நாட்களில் வாழ்ந்த பிரதான ஆசாரியன் (யோசுவா) இராஜாவின் கிரிடத்தை ஒரு அடையாளமாக ஒரு கிளையாக அணிந்துகொள்ளவேண்டும். (யோசுவா ‘வரப்போகும் காரியங்களின் அடையாளமாக’ காணப்படுகிறார்).  பிரதான ஆசாரியனாகிய யோசுவா, இராஜாவின் கிரீடத்தை சூட்டிக்கொள்ளும்போது, இராஜா மற்றும் ஆசாரியன் இருவருமே ஒரே நபராக மாறக்கூடிய ஒரு எதிர்காலத்தை எதிர்நோக்கினார் – இராஜாவின் சிங்காசனத்தில் ஒரு ஆசாரியன். அதுமட்டுமல்லாமல், ‘யோசுவா’ கிளையின் பெயராக இருக்கும் என்று சகரியா எழுதினார். அதன் பொருள் என்ன? 

‘யோசுவா’ மற்றும் ‘இயேசு’ என்ற நாமங்கள்

வேதாகம மொழிப்பெயர்ப்பின் வரலாற்றை நாம் முதலாவது அறிந்துகொள்ளவேண்டும். கி.மு. 250 ஆண்டில் எபிரேய வேதங்கள் கிரேக்கத்தில் மொழிப்பெயர்க்கப்பட்டன. அவர்கள் அதனை  என்று அழைத்தார்கள். இன்றும் அதிகமாக வாசிக்கப்படும், செப்டஜின்ட் அல்லது எழுபது   எழுபதி கிறிஸ்து எப்படி முதன்முதலில் பயனப்படுத்தப்பட்டார் என்பதை நாம் பார்த்தோம்  அதே ஆராய்ச்சியை நாம் “யோசுவாவுக்கும்” பயன்படுத்துவோம்.

‘யோசுவா’ = ‘இயேசு’. இரண்டுமே எபிரேய பெயரான “யெகோசுவா”-விலிருந்து வருகிறது

 யோசுவா என்பது மூல எபிரேய பெயரான ‘யெகோசுவா’ என்ற பெயரின் (தமிழ்) ஒலிப்பெயர்ப்பாகும்.  கால்வட்டம் #1 சகரியா எப்படி கி.மு. 520 ஆண்டில் ‘யோசுவா’ என்ற பெயரை எழுதினார் என்பதை காண்பிக்கிறது.  அது ‘யோசுவா’ என்று [தமிழில்] ஒலிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது (#1=> #3). எபிரேயத்தில் ‘யெகோசுவா’ 

என்பது [தமிழில்] ‘யோசுவா’ ஆகும்.  70 எபிரேயத்திலிருந்து கிரேக்க மொழிக்கு கி.மு. 250 ஆண்டில் மொழிப்பெயர்க்கப்பட்டபோது ‘யெகோசுவா’   என்ற வார்த்தை ஈசஸ் என்று ஒலிப்பெயர்க்கப்பட்டது (#1=>#2). எபிரேய மொழியில் ‘யெகோசுவா’  என்பதும் கிரேக்கத்தில் ஈசஸ் என்பதும் ஒன்று. கிரேக்கம் [தமிழில்]  மொழிபெயர்க்கபடும்போது, ஈசஸ் ‘இயேசு’ என்று ஒலிப்பெயர்க்கப்படுகிறது(#2=>#3). கிரேக்கத்தில் ஈசஸ் என்பது [தமிழில்] இயேசுவும் ஒன்றே. 

எபிரேய உச்சரிப்பில் இயேசு யெகோசுவா  என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஆனால், கிரேக்க புதிய ஏற்பாட்டில், அவருடைய நாமம் ‘ஈசஸ்  – சரியாக கிரேக்க பழைய ஏற்பாடு 70-ல் காணப்படுவதுபோல் உள்ளது. புதிய ஏற்பாடு கிரேக்கத்திலிருந்து [தமிழ்]  மொழிக்கு (#2 => #3) மொழிப்பெயர்க்கப்படும்போது ‘ஈசஸ்’ என்பது நமக்கு பரிச்சயமான ‘இயேசு’ என்று ஒலிப்பெயர்க்கப்படுகிறது.  ஆகவே “இயேசு” என்ற நாமம்=”யோசுவா” எனும் பொழுது, ‘இயேசு’ ஒரு இடைப்பட்ட கிரேக்க பதத்தின்  வழியாக கடந்துவருகிறது. அதே சமயம் “யோசுவா” நேரடியாக எபிரேயத்திலிருந்து வருகிறது. 

முடிவில், கி.மு. 520 ஆண்டில், நசரேயனாகிய இயேசு மற்றும் பிரதான ஆசாரியன் யோசுவா, இவர்கள் இருவருக்கும் தங்கள் மூல எபிரேயத்தில் “யெகோசுவா” என்று அழைக்கப்படும் அதே நாமம் இருந்தது.  கிரேக்கத்தில், இருவரும் “ஈசஸ்” என்றே அழைக்கப்பட்டார்கள். 

நசரேனாகிய இயேசு ஒரு கிளை 

இப்போது சகரியாவின் தீர்க்கத்தரிசனத்திற்கு ஒரு பொருள் உண்டாகிறது. கி.மு. 520 ஆண்டில் முன்னுரைக்கப்பட்ட காரியம் என்ன்வென்றால், வரப்போகும் அந்த கிளையின் பெயர் ‘இயேசு’ என்றே இருக்கும். அது நேரடியாக நசரேயனாகிய இயேசுவையே குறிக்கும்.

ஈசாய் மற்றும் தாவீது இயேசுவின் முன்னோர்கள் என்பதால் இயேசு “ஈசாயின் அடிமரத்திலிருந்து வருகிறார்”. இயேசுவானவர் தன்னை வேறுபிரித்து காட்டும் அளவிற்கு  ஞானத்தையும்  தனித்து விளங்கும் அளவுக்கு புரிதலையும் பெற்றிருந்தார்.  அவருடைய புத்திக்கூர்மை, சமநிலை மற்றும் உட்பார்வை தொடர்ந்து அவருடைய விமர்சகர்கள் மற்றும் பின்பற்றுபவர்களுக்கு வியப்பை அளித்தது.  சுவிசேஷங்களில்  அற்புதங்களின் மூலமாக  தேவன் வெளிப்படுத்தின வல்லமையை நாம் மறுக்கமுடியாது. அதை ஒருவளை நாம் விசுவாசிக்காமல் போகலாம்; ஆனால், நம்மால் அதனை உதாசினப்படுத்தவும் முடியாது.  ஒரு நாள் கிளையிலிருந்து வருவார் என்று எசாயா உரைத்த தீர்க்கத்தரிசனத்திற்கு திட்டமாக பொருந்தக்கூடிய விசேஷித்த ஞானமும் வல்லமையும் கொண்ட ஒருவராக இயேசு ஒருவரே திகழ்கிறார்.

நசரேயனாகிய இயேசுவின் வாழ்க்கையை சற்று சிந்தித்து பாருங்கள்.  நிச்சயமாகவே தன்னை  இராஜாவாகவே –  ஒரே இராஜா – அவர் உரிமைபாராட்டினார்.  ‘கிறிஸ்து‘ என்பதன் பொருள் அதுவே. ஆனால் அவர் உலகத்தில் நிறைவேற்றின காரியம் ஆசாரிய ஊழியம்.  மக்களின் சார்பாக ஆசாரியன் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பலிகளை தேவனுக்கு செலுத்துகிறார்.  இந்த ஒரு காரியத்தில் இயேசுவின் மரணம் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒன்று.  அதுமட்டுமல்ல அது  நம் சார்பாக தேவனுக்கு செலுத்தப்படும் பலி காணிக்கையாகவும்.காணப்படுகிறது.

அவருடைய மரணம் ஒரு மனிதனின் பாவம் மற்றும் குற்றவுணர்வுக்கான மீட்பை கொண்டுவருகிறது.  தேசத்தின் பாவங்கள் எல்லாம் சகரியா தீர்க்கத்தரிசனத்தில் உரைக்கப்பட்டபடி ஒரே நாளில் நீக்கப்பட்டது – இயேசுவானவர் மரித்து எல்லா பாவங்களுக்கான விலைக்கிரயத்தை செலுத்திமுடித்த அந்த நாள்.   அவருடைய மரணத்தில், அவர் ஒரு ‘அபிஷேகம்பண்ணப்படவர்/இராஜாவாக’ இருந்தாலும் ஒரு ஆசாரியனாக அவர் நிறைவேற்றக்கூடிய எல்லாவற்றையும் செய்து முடித்தார்.  அவருடைய உயிர்த்தெழுதலில் மரணத்தின் மேல் அவருக்கு இருந்த வல்லமை மற்றும் அதிகாரத்தை வெளிப்படுத்தினார். அவருக்கு இருந்த இரண்டு பொறுப்புணர்வுகளையும் ஒன்றாக இணைத்தார்.  தாவீது அநேக ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக “கிறிஸ்து” என்று குறிப்பிட்ட அந்த கிளையே ஆசாரியராக-இராஜாவாக உள்ளார். அவர் பிறப்ப்தற்கு 500 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே அவருடைய நாமம் முன்னுரைக்கப்பட்டது. 

தீர்க்கத்தரிசன ஆதாரம்  

இன்றைக்குள்ளது போல், அவருடைய நாளில், தன்னுடைய அதிகாரத்தை கேள்விக்கேட்கும் விமர்சகர்கள் இருந்தார்கள். அவருடைய பதில், அவருடைய வாழ்க்கையை முன்னதாக தரிசத்த அவருக்கு முன்னோடியாக வந்த தீர்க்கத்தரிசிகளை குறிக்கக்கூடிய ஒன்றாகவே இருந்தது. தன்னை எதிர்ப்பவர்களுக்கு இயேசு கொடுத்த ஒரு பதில் எப்படிப்பட்டதாயிருந்தது என்பதற்கு ஒரு மாதிரி 

… என்னை குறித்து சாட்சிசொல்லும் வேதவாக்கியங்கள் இவைகளே…

John 5:39

இன்னொரு விதத்தில் சொன்னால்,  எபிரேய வேதங்களில் ஏற்கனவே தன்னுடைய வாழ்க்கை நூற்றுக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக தீர்க்கத்தரிசனமாக உரைக்கப்பட்டுள்ளது என்றார்.  மனித உட்பார்வையில் நூற்றுக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு அப்பால் நடக்கும் காரியங்களை கணிப்பது கடினம் என்பதால்,   வந்துள்ளேன் இயேசு மனுகுலத்திற்கு தான் தேவனுடைய திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாகவே   என்பதை சரிப்பார்க்ககூடிய ஆதாரம் இதுவே என்றார். தனிப்பட்ட விதத்தில் இவைகளை சரிபார்க்க எபிரேய வேதாகம் நம்மிடம் உண்டு.

இதுவரையில் எபிரேய தீர்க்கத்தரிசிகள் தீர்க்கத்தரிசனமாக உரைத்த காரியங்களின் சுருக்கத்தை நாம் இப்போது கவனிக்கலாம். இயேசுவின் வருகை மனிதவரலாற்றின் ஆரம்பத்திலேயே சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது.  பின்பு அபிரகாம் இயேசுவானவர் எங்கே பலியிடப்படுவார் என்பதை முன்னுரைத்தார். அதே சமயம்  பஸ்கா ஆண்டின் எந்த நாளில் நடக்கும் என்பதை முன்னறிவித்தது.

முடிவுரை: அனைவருக்கும் அருளப்படும் ஜீவ விருட்சம் 

ஒரு அழிவில்லாத, நீடித்திருக்கக்கூடிய விருட்சத்தின் ரூபமானது, ஒரு ஆலமரத்தை போல், வேதாகமத்தின் கடைசி அதிகாரம் வரையில் சென்று, தொடர்ந்து வருங்காலத்தை முன்னோக்கி, அடுத்த அண்டசராசரம், “ஜீவ தண்ணீருள்ள” நதியினிடத்திற்கு வரவும்

நகரத்து வீதியின் மத்தியிலும், நதியின் இருகரையிலும், பன்னிரண்டுவிதமான கனிகளைத்தரும் ஜீவவிருட்சம் இருந்தது, அது மாதந்தோறும் தன் கனியைக் கொடுக்கும்; அந்த விருட்சத்தின் இலைகள் ஜனங்கள் ஆரோக்கியமடைகிறதற்கு ஏதுவானவைகள்.

வெளிப்படுத்தல் 22:2

பூமியிலுள்ள அனைத்து தேசங்களுக்கும், உங்களுக்கும்,  ஜீவ விருட்சத்தினால் உண்டாகும் மரணத்திலிருந்து விடுதலை மற்றும் செழிப்பை பெற அழைப்புவிடுக்கப்படுகிறது – உண்மையில் அது ஒரு அழிவற்ற ஆலமரம். ஆனாலும் எபிரேய தீர்க்கத்தரிசிகள் கிளை வெட்டப்பட்டாலொழிய இது நடக்காது என்று தீர்க்கத்தரிசனம் உரைத்துள்ளார்கள், அதனை நாம் அடுத்து பார்ப்போம்.  

கிளையின் அடையாளம்: வட சாவித்திரியின் உறுதியான ஆலமரம்

வத-விருட்சம், பர்கத் அல்லது ஆலமரம் என்பது தெற்கு ஆசிய ஆன்மிகத்தின் மையமான இந்தியாவின் தேசிய மரமாக அறியப்படுகிறது.  அது மரணத்தின் கடவுள், யமனோடு அடையாளப்படுத்தபடுவதால், அது அதிகமாய் ஒரு இடுகாட்டுக்கு அருகில் வளர்க்கப்படும் ஒரு மரமாக உள்ளது.   திரும்பவும் துளிர்விடக்கூடிய தன்மை அதற்குள்ளதால், அது ஆண்டாண்டுகாலம் நிலைத்திருக்கும்.  ஆகையினால் அது மரணமில்லாமை (அல்லது) அழியாத்தன்மையின் அடையாளமாகவும் உள்ளது.  ஒரு ஆலமரத்தின் கீழ் சாவித்திரி யமனுடன் மரித்துபோன தனது கணவன் இராஜா சத்தியவான் உயிரடையவேண்டும் என்று போராடி அவர் மூலம் ஒரு மகன் அவள் பிறக்கவேண்டும் என்றும் வாதிட்டாள் – இத வத பூர்ணிமா மற்றும் வத சாவித்திரி என்று நாம் அழைக்கப்படும் வருடாந்திர பண்டிகையில் நினைவுகூறப்படுகிறது. 

இதைப்போன்று ஒரு சம்பவம் எபிரயே வேதாகமத்திலும் (பைபிள்) காணப்படுகிறது.   செத்த மரம்….உயிர்பெறுகிறது….இறந்துபோன இராஜாக்களின் வமசத்தில் வந்த ஒரு புதிய மகன்.   ஒரு முக்கியமான வித்தியாசம் என்னவென்றால்,  இந்த சம்பவம் எதிர்காலத்தை குறித்த ஒரு தீர்க்கத்தரிசனமாக உள்ளது.  வெவ்வேறு தீர்க்கத்தரிசிகள்                          (முனிவர்கள்)  நூற்றுக்கணக்கான ஆண்டுகளாக இதனை சொல்லிவருகிறார்கள்.  இவர்கள் குறிப்பிட்ட் கதையின் சாரம்சம் ஒருவர்  வருகிறார் என்பதே.  இந்த கதையை முதலில் ஏசாயா (750 கி.மு.) ஆரம்பித்தார்.  அவருக்கு பின்னால் வந்த தீர்க்கத்தரிசிகள்-முனிவர்கள் இதற்கு மேலும் வடிவம் கொடுத்தார்கள் – செத்த மரத்திலிருந்து உண்டான கிளை 

 ஏசாயாவும் கிளையும்

யூதர்களின் வரலாறு  எனும் காலவரிசையை நாம் பார்க்கும்போது ஏசாயா வரலாற்றின்படி நாம் சரிப்பார்க்கூடிய ஒரு காலத்தில் வாழ்ந்திருக்கிறார் எனப்தை காண்கிறோம்.

இஸ்ரவேலில் தாவீதின் வம்சத்திற்கு கீழ் அரசாண்ட இராஜாக்களின் காலத்தில் ஏசாயா வாழ்ந்தார் என்பதற்கான காலவரிசை

தாவீது இராஜாவின் இராஜவமசம்(கி.மு1000-கி.மு 600 வரை) எருசலமேலிருந்து அரசாண்ட காலத்தில் ஏசாயா எழுதினார். ஏசாயாவின் காலத்தில் (750 கி.மு.) இராஜவசம்சமும் ஆட்சியும் சீரழிந்து காணப்பட்டது.   இராஜாக்கள் தேவன் பக்கமாகவும் மோசே அவர்களுக்கு கொடுத்த பத்து கட்டளைகளைக்கும்  .  திரும்பவேண்டும் என்றும் ஏசாயா வேண்டிக்கொண்டான்.  ஆனாலும் இஸ்ரவேல் மனந்திரும்பாது என்பதை ஏசாயா அறிந்திருந்தான். ஆகையினால் தான் அவன் இந்த இராஜ்ஜியம் அழிந்து இராஜாக்களின் ஆட்சி ஓய்ந்துபோகும் என்பதை முன்னுரைத்தான்.

இராஜவம்சத்தை வெளிப்படுத்த அவன் ஒரு படத்தை, ஒரு பெரிய ஆலமரத்தின் உருவத்தை பயன்படுத்தினான்.  இந்த மரத்தின் வேரில்,  தாவீது ராஜாவின் தகப்பனாகிய ஈசாய் இருக்கிறார்.   ராஜாக்களின் வம்சம் ஈசாயின் வழியில்  தாவீதில் தொடங்கி அவனுக்கு பின்வந்த இராஜா சாலொமோன் வரையில் தொடர்ந்தது.   கீழே உள்ள வரைபடத்தில் உள்ளதுபோல் அந்த மரமானது அந்த வம்சத்தில் அடுத்த மகன் ஆட்சிக்கு வரும்வரையில் வளர்ந்துகொண்டே போனது.

இந்த வமசத்தை குறிக்கும் வரைபடமாக ஏசாயா பயன்படுத்தின பெரிய ஆலமரத்தில் இராஜாக்கள் மரத்தின் கிளைகளை அதனை நிறுவினவரின் – ஈசாய் =அடிவேரிலிருந்து விரிவுபடுத்துகிறார்கள் என்பதை பார்க்கிறோம்.

முதலாவது ஒரு மரம்…பின்பு அடிமரம்…பின்பு ஒரு கிளை 

இந்த ‘மரத்தின்’ ராஜவம்சம் சீக்கிரத்தில் வெட்டப்பட்டு, செத்த அடிமரமாக மாறும் எனபதை ஏசாயா வெளிப்படுத்தினார்.  ஒரு வேர் மற்றும் கிளையை குறித்த ஒரு புதிரை ஏசாயா இவ்வண்ணமாக எழுதுகிறார். 

சாயென்னும் அடிமரத்திலிருந்து ஒரு துளிர் தோன்றி, அவன் வேர்களிலிருந்து ஒரு கிளை எழும்பிச் செழிக்கும்.
ஞானத்தையும் உணர்வையும் அருளும் ஆவியும், ஆலோசனையையும் பெலனையும் அருளும் ஆவியும், அறிவையும் கர்த்தருக்குப் பயப்படுகிற பயத்தையும் அருளும் ஆவியுமாகிய கர்த்தருடைய ஆவியானவர் அவர்மேல் தங்கியிருப்பார்.

அதிகாரம் 11: 1-2
ஒரு நாளில் இராஜவம்சம் அடிமரமாக மாறிவிடும் என்று ஏசாயா எச்சரித்தார். 

ஏசாயாவின் காலத்திற்கு பின், ஏறக்குறைய  கி.மு. 600-ஆம் ஆண்டில் பாபிலோனியர்கள் எருசலேமை மேற்கொண்டு, ராஜவம்சத்தை சிதைத்திட்டபோது,  இந்த மரம் அடியோடு சாய்ந்து இஸ்ரவேலர்களை பாபிலோனிய சிறையிருப்புக்கு நேரே கொண்டுசென்றது (காலவரிசையில் சிவப்பு காலம்).  இது யூதர்களின் முதல் வெளியேறுதல்  – இவர்களில் சிலர் இந்தியாவுக்கு குடிபெயர்ந்தனர். சாவித்திரி மற்றும் சத்தியவான் கதையில் மரித்தபோன இராஜாவின் மகன் இருந்தான் -சத்தியவான்.   அடிமரத்தை குறித்த தீர்க்கத்தரிசனத்தில்  ஒட்டுமொத்த இராஜவம்சத்தின் வரிசையும் ஒரு முடிவுக்கு வந்து அந்த வம்சமே  செத்துப்போகும்.

கிளை: தாவீதிலிருந்து தோன்றும் ஒருவர் ஞானத்தை உடையவர்.

ஈசாயின் செத்துப்போன அடிமரம், வேரிலிந்து முளைக்கும் செடி

ஆனாலும், இந்த தீர்க்கத்தரிசனம் இராஜவம்சத்தின் வேர்களை வெட்டிபோடுவதை மட்டும் குறிப்பிடாமல் இனிவரும் எதிர்காலத்தை குறிப்பிடும் ஒன்றாகவும் உள்ளது.  பொதுவான ஒரு ஆலமரத்தின் அம்சத்தை பயன்படுத்தி இந்த தீர்க்கத்தரிசனம் உரைக்கப்பட்டுள்ளது.  மரத்தின் அடிமரமானது ஆல விதையை முளைப்பிக்கும் ஒரு தளமாக உள்ளது.   ஆலமர விதை முளைத்து படரத் தொடங்கும்போது அது அந்த அடிமரத்தை தாண்டி நீண்டகாலம் நிலைத்திருக்கும்.  ஏசாயா கண்ட  இந்த செடி ஒரு ஆலமரத்தை போன்ற ஒன்றாக இருக்கும். ஏனெனில் ஒரு புதிய செடி அதன் அடிவேரிலிருந்து துளிர்த்து எழும்பும் – ஒரு கிளையை உருவாக்க.

ஏசாயா இந்த உருவகத்தை பயன்படுத்தும்போது  தொலைதூர எதிர்காலத்தின்  ஒரு நாளில், கிளை  என்று அறியப்படும், ஒரு செடி,  எப்படி ஆலமரச் செடி மரத்தின் அடிமரத்திலிருந்து எழும்பி எப்படி அது  துளிர்விடுமோ? அதுபோல் உயிரற்ற அடிமரத்திலிருந்து எழும்பி துளிர்விடும் என்று தீர்க்கத்தரிசனம் உரைத்தார். ஏசாயா அந்த செடியை “அவர்” என்று குறிப்பிடுகிறார்.   அப்படியானால் ஏசாயா, ராஜவம்சத்தின் வீழ்ச்சிக்கு பின் தாவீதின் வரிசையில் வரும் ஒரு குறிப்பிட்ட மனிதனை பற்றி பேசுகிறார்.  இந்த மனிதனுக்கு ஞானம், வல்லமை மற்றும் அறிவு உண்டாகும்.   தேவனுடைய ஆவியானவரே அவர்மேல் இருந்தது போல் இருக்கும்.

மரத்தின் அடிமரத்தை தாண்டி வளரும் ஆலமரம்.   சீக்கிரத்தில்  அது  வளர்ந்து படரும் வேர்கள் மற்றும் செடிகளின்  ஒரு பிணைப்பாக மாறிவிடும்.

அநேக புராதன இலக்கியங்கள் மற்றும் இதிகாசங்கள் ஆலமரத்தை ஒரு அழியாமையின் அடையாளமாகவே வெளிப்படுத்துகின்றன.  விண்ணுயர எழும்பும் அதன் வேர்கள் மணலின் ஆழத்திற்குள் சென்று கூடுதலான தண்டுகளை உருவக்குகின்றன.  அது நீண்ட ஆயுளுக்கான அடையாளமாக சிருஷ்டி கர்த்தராகிய தெய்வத்தை பிரதிபலிக்கிறது.  கி.மு. 750 ஆண்டில் ஏசாயா கண்ட கிளைக்கு இப்படிப்பட்ட அநேக தெய்வீக குணாதிசயங்கள் இருப்பதோடு,  இராஜவம்சத்தின் ‘அடிமரமானது’ முழுவதுமாக அழிந்துபோன பிறகும்  அது நீடித்திருக்கும்.

எரேமியாவும் கிளையும்  

முனிவரும்-தீர்க்கத்தரிசியுமான ஏசாயா எதிர்கால நிகழ்வுகளின் தோன்றலை மக்கள் அறிந்துகொள்ளவேண்டுமென்று ஒரு அடையாளக்கொம்பை நட்டார்.  ஆனால் அவர் நாட்டியது பற்பல அடையாளங்களில் ஒன்றுமட்டுமே.  ஏசாயாவுக்கு பின் 150 ஆண்டுகள் கழித்து வந்து எரேமியா கி.மு. 600-ஆம் ஆண்டில், தன்னுடைய் கண்களுக்கு முன்பாக தாவீதின் ராஜவம்சம் வெட்டப்பட்ட வேளையில், எழுதுகிறார்:

இதோ, நாட்கள் வருமென்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார், அப்பொழுது தாவீதுக்கு ஒரு நீதியுள்ள கிளையை எழும்பப்பண்ணுவேன்; அவர் ராஜாவாயிருந்து ஞானமாய் ராஜரிகம்பண்ணி, பூமியிலே நியாயத்தையும் நீதியையும் நடப்பிப்பார்.
அவர் நாட்களில் யூதா இரட்சிக்கப்படும், இஸ்ரவேல் சுகமாய் வாசம்பண்ணும்; அவருக்கு இடும் நாமம் நமது நீதியாயிருக்கிற கர்த்தர் என்பதே.

எரேமியா 23:5-6

தாவீதின் ராஜவம்ச கிளையை  குறித்த உருவகத்தை எரேமியா விரிவாக உரைக்கிறார்.  கிளையும் ஒரு இராஜாவாக  இருக்கும்.  ஆனாலும் முந்தைய இராஜாக்களை போல் அது செத்த அடிமரமாக மாறிவிடாது.

கிளை: கர்த்தர் என் நீதி

இந்த கிளையின் வித்தியாசம் அவருடைய நாமத்தில் வெளிப்படுகிறது.   அவர் தேவனுடைய நாமத்தையே தரித்திருந்தார் (கர்த்தர் – தேவனின் எபிரேய பெயர்).  ஆகையால் ஒரு ஆலமரத்தை போன்ற இந்த கிளை தெய்வீகத்தின் ஒரு உருவகமாக காணப்படுகிறது.   அவர் நம்முடைய (மனிதர்களாகிய நாம்) நீதியாகவும்   வெளிப்படுகிறார். 

தன் கணவர் சத்தியவானின் சரீரத்தை குறித்த விஷயத்தில் சாவித்திரி விவாதித்தபோது,  மரணத்தை (எமன்)  எதிர்கொள்ளக்கூடிய ஒரு வல்லமையை அவளுடைய நீதி அவளுக்கு பெற்று தந்தது.  கும்ப மேளாவை குறித்த காரியத்தில் நாம் கவனித்ததுபோல் நம்முடைய பிரச்சனை நம்முடைய அல்லது சீர்கேடு அல்லது நம்முடைய பாவமாக காணப்படுகிறது.  ஆதலால், நம்மிடத்தில்   ‘நீதி’ குறைவுபடுகிறது.  வேதம் சொல்லுகிறது ஆகையால் நமக்கு மரணத்தின் மீது அதிகாரம் இல்லை.  சொல்லப்போனால், மரணத்திலிருந்து  தப்பிக்க வழியில்லை என்கிறது:

14 ஆதலால், பிள்ளைகள் மாம்சத்தையும் இரத்தத்தையும் உடையவர்களாயிருக்க, அவரும் அவர்களைப்போல மாம்சத்தையும் இரத்தத்தையும் உடையவரானார்; மரணத்துக்கு அதிகாரியாகிய பிசாசானவனைத் தமது மரணத்தினாலே அழிக்கும்படிக்கும்,
15 ஜீவகாலமெல்லாம் மரணபயத்தினாலே அடிமைத்தனத்திற்குள்ளானவர்கள் யாவரையும் விடுதலைபண்ணும்படிக்கும் அப்படியானார்.

எபிரேயர் 2:14b-15

வேதாகமத்தில் பிசாசு யமனை போன்றவன். ஏனெனில் அவன் நமக்கு விரோதமாக இருக்கும் மரணத்தின்மேல் அதிகாரம் உடையவன்.  சொல்லப்போனால்,  சத்தியவானின் சரீரத்தை குறித்த விஷயத்தில் யமன் எப்படி விவாதித்தானோ,  அதேபோல் வேதாகமத்திலும் பிசாசிர்ன் சரீரத்தை குறித்த விஷயத்தில்  அவன் விவாதிததான் என்று பார்க்கிறோம்,

பிரதான தூதனாகிய மிகாவேல், மோசேயின் சரீரத்தைக் குறித்துப் பிசாசுடனே தர்க்கித்துப்பேசினபோது, அவனைத் தூஷணமாய்க் குற்றப்படுத்தத் துணியாமல்: கர்த்தர் உன்னைக் கடிந்துகொள்வாராக என்று சொன்னான்.

யூதா 1:9

சாவித்திரி மற்றும் சத்தியவான் கதையில் உள்ள யமனை போன்று, உன்னதமான தீர்க்கத்தரிசியான மோசேயின் சரீரத்தை குறித்த காரியத்தில் விவாதிக்க பிசாசுக்கு எப்படி அதிகாரம் இருந்ததோ, அதேபோல் மரணத்தை குறித்த காரியத்திலும் – நம்முடைய பாவம் மற்றும் சீர்கேட்டின்மீது – பிசாசுக்கு ஒரு அதிகாரம் உண்டு.  தேவதூதர்களும்கூட கர்த்தருக்கு மட்டுமே – சிருஷ்டி கர்த்தருக்கு மட்டுமே – மரணத்தில் பிசாசை அதட்டவல்ல அதிகாரம் உண்டு என்பதை அறிந்திருந்தார்கள்.

இங்கே, இந்த கிளையில் நாம் ஒரு வாக்குத்தத்தத்தை பார்க்கிறோம். எதிர்காலத்தில் மரணத்தை நாம் மேற்கொள்ள கர்த்தர் நமக்கு “நீதியை” அருளுவார் என்ற வாக்குத்தத்தம்.

எப்படி?

இந்த உட்கருத்தை மேலும் விவரிக்கையில் சகரியா கூடுதல் விவரங்களை அளிக்கிறார்.  இது சாவித்திரி மற்றும் சத்தியவானின் கதையில் காணப்படும்  மரணத்தை (யமன்) மேற்கொள்ளும் காரியத்தோடு  ஒத்துப்போகும் ஒன்றாக உள்ளது.  அதனை நாம் அடுத்து கவனிப்போம்

குருக்ஷேத்ரா போரைப் போல: ‘அபிஷேகம் செய்யப்பட்ட’ ஆட்சியாளரின் வருகை குறித்த தீர்க்கதரிசனம்

பகவத் கீதை என்பது மகாபாரத காவியத்தின் ஞான மையமாகும். இன்று கீதை (பாடல்) என்று எழுதப்பட்டாலும் பொதுவாகப் படிக்கப்படுகிறது. குருக்ஷேத்திரத்தில் நடந்த பெரும் போருக்கு சற்று முன்பு – கிருஷ்ணருக்கும் அரச போர்வீரரான அர்ஜுனனுக்கும் இடையிலான உரையாடலை கீதை விவரிக்கிறது – இது அரச குடும்பத்தின் இரு தரப்பினருக்கும் இடையிலான போர். வரவிருக்கும் ஒருவருக்கொருவர் எதிராக நடந்த இந்த போரில் பண்டைய அரச வம்சத்தை நிறுவின குரு மன்னரின் வம்சத்தின் இரண்டு கிளைகளின் போர்வீரர்களையும் ஆட்சியாளர்களையும் இரு நிலை படுத்தியது. ராஜவம்சத்தாராகிய பாண்டவ மன்னர் யுதிஷ்டிராவோ  அல்லது கெளரவர் மன்னர் துரியோதனனோ – இவர்களில் யாருக்கு ஆட்சி செய்ய உரிமை உண்டு என்பதை முடிவு செய்ய பாண்டவ மற்றும் கெளரவர் உறவினர்கள் போருக்கு சென்றனர். துரியோதனன் யுதிஷ்டிராவிடம் இருந்து அரியணையை கைப்பற்றினான், எனவே யுதிஷ்டிரனும் அவனது பாண்டவ கூட்டாளிகளும் அதை திரும்பப் பெற போருக்குச் சென்றனர். பாண்டவ வீரர் அர்ஜுனனுக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் இடையிலான பகவத் கீதை உரையாடல் கடினமான சூழ்நிலைகளில் ஆன்மீக சுதந்திரத்தையும் ஆசீர்வாதத்தையும் தரும் உண்மையான ஞானத்தை மையமாகக் கொண்டுள்ளது.

எபிரேய வேத புஸ்தகக் காவியமாகிய பைபிளின் ஞான இலக்கியத்தின் மையப்பகுதியாக சங்கீதங்கள் உள்ளன. இன்று பாடல்கள் (கீதைகள்) என்று எழுதப்பட்டாலும் அவை வழக்கமாகப் படிக்கப்படுகின்றன. இரண்டு எதிரெதிரான சக்திகளுக்கு இடையிலான ஒரு பெரிய போருக்கு சற்று முன்பு, உயர்ந்த கர்த்தருக்கும் அவருடைய அபிஷேகம் செய்யப்பட்டவர்கும் (= ஆட்சியாளருக்கும்) இடையிலான உரையாடலை இரண்டாம் சங்கீதம் விவரிக்கிறது. வரவிருக்கும் இந்த போரின் இரு பக்கங்களிலும் சிறந்த வீரர்கள் மற்றும் ஆட்சியாளர்கள் உள்ளனர். ஒருபுறம் ஒரு பண்டைய அரச வம்சத்தின் நிறுவன மூதாதைய மன்னர் தாவீதின் வழித்தோன்றலில் ஒரு ராஜா இருக்கிறார். எந்தப் பக்கத்திற்கு ஆட்சி செய்ய உரிமை உண்டு என்பது குறித்து இரு தரப்பினரும் போருக்குச் சென்று கொண்டிருந்தனர். சங்கீதம் 2 கர்த்தருக்கும் அவருடைய ஆட்சியாளருக்கும் இடையிலான உரையாடல் சுதந்திரத்தையும், ஞானத்தையும் மற்றும் ஆசீர்வாதத்தைத் தொடுகிறது.

ஒன்றுபோல் உள்ளது நீங்கள் சிந்திக்கிறீர்களா?

சமஸ்கிருத வேதங்களின் ஞானத்தைப் புரிந்துகொள்ளும் நுழைவாயிலாக பகவத் கீதையைபோல், எபிரேய வேதங்களின் (பைபிள்) ஞானத்தைப் புரிந்துகொள்ளும் நுழைவாயில் சங்கீதமாகும். அந்த ஞானத்தைப் பெறுவதற்கு சங்கீதங்கள் மற்றும் அதன் முதன்மை இசையமைப்பாளரான தாவீது மன்னர் பற்றிய ஒரு சிறிய பின்னணி தகவல்கள் நமக்குத் தேவை.

தாவீது ராஜா யார், சங்கீதங்கள் என்றால் என்ன? 

[Photo]

தாவீது ராஜா, சங்கீதம் மற்றும் பிற எபிரேய ரிஷிகள் மற்றும் வரலாற்று காலவரிசையில் எழுத்துக்கள்

இஸ்ரவேலர்களின் வரலாற்றிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட காலவரிசையிலிருந்து, தாவீது கிமு 1000 தில் வாழ்ந்தார், ஸ்ரீ ஆபிரகாமுக்கு ஆயிரம் ஆண்டுகள் மற்றும் ஸ்ரீ மோசேக்கு 500 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு வாழ்ந்தார் என்பதை நீங்கள் காணலாம். தாவீது தனது குடும்பத்தின் ஆடுகளை வளர்க்கும் மேய்ப்பனாகத் தொடங்கினார். ஒரு பெரிய எதிரி, கோலியாத் என்ற மனிதனின் மாபெரும் இஸ்ரவேலரைக் கைப்பற்ற ஒரு படையை வழிநடத்தினார், எனவே இஸ்ரவேலர் ஊக்கம் இழந்து தோற்கடிக்கப்பட்டனர். தாவீது கோலியாத்தை சவால் செய்து போரில் கொன்றான். ஒரு பெரிய போர்வீரன் மீது ஒரு இளம் மேய்ப்பன் சிறுவனின் இந்த குறிப்பிடத்தக்க வெற்றி தாவீதை பிரபலமாக்கியது.

இருப்பினும், நீண்ட மற்றும் கடினமான அனுபவங்களுக்குப் பிறகுதான் அவர் ராஜாவானார், ஏனென்றால் அவரை எதிர்த்தவர்கள், வெளிநாட்டிலும் இஸ்ரவேலர்களிடமும் பல எதிரிகள் இருந்தனர். தாவீது இறுதியில் தன் எதிரிகள் அனைவரையும் வென்றார், ஏனென்றால் அவர் கடவுள்மீது நம்பிக்கை வைத்திருந்தார், கடவுள் அவருக்கு உதவினார். எபிரேய வேதங்களில் பைபிளிலுள்ள பல புத்தகங்கள் தாவீதின் இந்த போராட்டங்களையும் வெற்றிகளையும் விவரிக்கின்றன.

தாவிது கடவுளுக்கு அழகான பாடல்களையும் கவிதைகளையும் இயற்றிய இசைக்கலைஞராக புகழ்பெற்றவர். இந்த பாடல்களும் கவிதைகளும் கடவுளால் ஈர்க்கப்பட்டு வேத புஸ்தகத்தில் சங்கீதம் புத்தகத்தை உருவாக்குகின்றன.

சங்கீதங்களில் ‘கிறிஸ்துவின்’ தீர்க்கதரிசனங்கள்

தாவீது ஒரு பெரிய ராஜா மற்றும் போர்வீரன் என்றாலும், அவரது வல்லமையிலும் அதிகாரத்திலும் சூழந்திருக்கும்படி தனது அரசவாரிசுலிருந்து வரும் ‘கிறிஸ்துவை’ குறித்து சங்கீதத்தில் எழுதினார். எபிரேய வேதங்களின் (பைபிள்) 2-ஆம் சங்கீதத்தில் கிறிஸ்துவை அறிமுகப்படுத்தும் வன்னம், பகவத் கீதையையில்  நடைபெறும் ஒரு அரச போர் காட்சியை வெளியிடுகிறது.

1ஜாதிகள் கொந்தளிப்பானேன்? ஐனங்கள் விருதாக்காரியத்தைச் சிந்திப்பானேன்?

2கர்த்தருக்கு விரோதமாகவும், அவர் ‘அபிஷேகம்’பண்ணினவருக்கு விரோதமாகவும், பூமியின் இராஜாக்கள் எழும்பி நின்று, அதிகாரிகள் ஏகமாய் ஆலோசனைபண்ணி:

3“அவர்கள் கட்டுகளை அறுத்து, அவர்கள் கயிறுகளை நம்மைவிட்டு எறிந்துபோடுவோம்” என்கிறார்கள்.

4பரலோகத்தில் வீற்றிருக்கிறவர் நகைப்பார்; ஆண்டவர் அவர்களை இகழுவார்.

5அப்பொழுது அவர் தமது கோபத்திலே அவர்களோடே பேசுவார். தமது உக்கிரத்திலே அவர்களைக் கலங்கப்பண்ணுவார்.

6“நான் என்னுடைய பரிசுத்தபர்வதமாகிய சீயோனில் என்னுடைய ‘இராஜாவை’ அபிஷேகம்பண்ணி வைத்தேன்” என்றார்.

7தீர்மானத்தின் விவரம் சொல்லுவேன்; கர்த்தர் என்னை நோக்கி, “நீர் என்னுடைய குமாரன், இன்று நான் உம்மை ஜநிப்பித்தேன்.

8என்னைக் கேளும், அப்பொழுது ஜாதிகளை உமக்குச் சுதந்தரமாகவும், பூமியின் எல்லைகளை உமக்குச் சொந்தமாகவும் கொடுப்பேன்;

9இரும்புக் கோலால் அவர்களை நொறுக்கி, குயக்கலத்தைப்போல் அவர்களை உடைத்துப்போடுவீர்” என்று சொன்னார்.

10இப்போதும் இராஜாக்களே, உணர்வடையுங்கள், பூமியின் நியாயாதிபதிகளே, எச்சரிக்கையாயிருங்கள்.

11பயத்துடனே கர்த்தரைச் சேவியுங்கள், நடுக்கத்துடனே களிகூருங்கள்.

12குமாரன் கோபங்கொள்ளாமலும், நீங்கள் வழியிலே அழியாமலும் இருக்கும்படிக்கு, அவரை முத்தஞ்செய்யுங்கள்; கொஞ்சக்காலத்திலே அவருடைய கோபம் பற்றியெரியும்; அவரை அண்டிக்கொள்ளுகிற யாவரும் பாக்கியவான்கள்.

சங்கீதம் 2

முன்பு விளக்கியபடி இங்கே அதே பத்தியில், ஆனால் கிரேக்க மொழியில் உள்ளது.

திகள் கொந்தளித்து, ஜனங்கள் விருதாக்காரியத்தைச் சிந்திப்பானேன்?
கர்த்தருக்கு விரோதமாகவும் அவர் அபிஷேகம்பண்ணினவருக்கு விரோதமாகவும், பூமியின் ராஜாக்கள் எழும்பிநின்று, அதிகாரிகள் ஏகமாய் ஆலோசனைபண்ணி:

சங்கீதம் 2:1-2 – அசல் மொழியில் எபிரேய மற்றும் கிரேக்கம் (LXX)

[Photo]

குருக்ஷேத்ரா போரின் முடிவுகள்

நீங்கள் பார்க்கிறபடி, சங்கீதம் 2 ல் உள்ள ‘கிறிஸ்து’ / ‘அபிஷேகம் செய்யப்பட்ட’ சூழல் பகவத் கீதையில் உள்ள குருக்ஷேத்ரா போருக்கு மிகவும் ஒத்திருக்கிறது. ஆனால் இவ்வளவு காலத்திற்கு முன்பு நடந்த குருக்ஷேத்ரா போரின் பின்விளைவுகளைப் பற்றி நினைக்கும் போது சில வேறுபாடுகள் வெளிப்படுகின்றன. அர்ஜுனனும் பாண்டவர்களும் போரை வென்றனர், எனவே அதிகாரத்தையும் ஆட்சியையும் கைப்பற்றி கெளரவர்களிடமிருந்து பாண்டவர்களுக்கு மாற்றப்பட்டு, சட்டத்தின் படி யுதிஷ்டிராவை ராஜாவாக மாற்றினர். பஞ்சபாண்டவ சகோதரர்களும் கிருஷ்ணரும் 18 நாள் போரில் தப்பிப்பிழைத்தனர், ஆனால் ஒரு சிலரே தப்பிப்பிழைத்தனர் – மற்றவர்கள் அனைவரும் கொல்லப்பட்டனர். ஆனால் போருக்குப் பின்னர் 36 ஆண்டுகள் மட்டுமே ஆட்சி செய்த பின்னர், யுதிஷ்டிரர் அரியணையைத் துறந்தார், இந்த பட்டத்தை அர்ஜுனனின் பேரன் பரிக்ஷித்துக்கு வழங்கினார். பின்னர் அவர் திரௌபதி மற்றும் அவரது சகோதரர்களுடன் இமயமலைக்கு புறப்பட்டார். திரௌபதி மற்றும் நான்கு பாண்டவர்கள் – பீமா, அர்ஜுனா, நகுலா மற்றும் சஹாதேவா ஆகியோர் பயணத்தின் போது இறந்தனர். யுதிஷ்டிராவுக்கு சொர்க்கத்திற்கு நுழைவு வழங்கப்பட்டது. கெளரவர்களின் தாயான காந்தாரி, போரை நிறுத்தாததற்காக கிருஷ்ணரிடம் கோபமடைந்தார், எனவே அவர் அவரை சபித்தார், போருக்கு 36 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு அவர் ஒரு குலத்திற்கு இடையிலான சண்டையின் காரணமாக தற்செயலாக அம்புக்குறியால் கொல்லப்பட்டார். குருக்ஷேத்ரா போரும் அதைத் தொடர்ந்து கிருஷ்ணர் கொல்லப்பட்டதும் உலகை கலியுகத்திற்கு நகர்த்தியது.

ஆகவே, குருக்ஷேத்ரா போரிலிருந்து நமக்கு என்ன லாபம் கிடைத்தது?

குருக்ஷேத்ரா போரிலிருந்து நமக்கான பலன்கள்

நம்மைப் பொறுத்தவரை, நாம் ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு வாழ்ந்து வருவதால், அதிக தேவை இருக்கிறது. நாம் சம்சாரத்தில் வாழ்கிறோம், தொடர்ந்து வலி, நோய், முதுமை மற்றும் மரணத்தின் நிழலில் வாழ்கிறோம். நாம் பொதுவாக ஆட்சியாளர்களின் பணக்கார மற்றும் தனிப்பட்ட நண்பர்களுக்கு உதவுகின்ற ஊழல் நிறைந்த அரசாங்கங்களின் கீழ் வாழ்கிறோம். கலியுகத்தின் விளைவுகளை நாம் பல வழிகளில் உணர்கிறோம்.

ஊழலை வளர்க்காத ஒரு அரசாங்கத்துக்காகவும், கலியுகத்தின் கீழ் இல்லாத ஒரு சமூகத்துக்காகவும், சம்சாரத்தில் ஒருபோதும் முடிவடையாத பாவத்திலிருந்தும் மரணத்திலிருந்தும் தனிப்பட்ட விடுதலைக்காகவும் நாம் ஏங்குகிறோம்.

சங்கீதம் 2-ல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ‘கிறிஸ்து’ நம்முடைய இந்த தேவைகளை எவ்வாறு பூர்த்தி செய்யும் என்பதை எபிரேய ரிஷிகள் விளக்குகின்றனர். இந்த தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்ய அதற்கு ஒரு போர் தேவைப்படும், ஆனால் குருக்ஷேத்திரத்தை விட வித்தியாசமான யுத்தம் சங்கீதம் 2 இல் காட்டப்பட்டுள்ள போரை விட வேறுபட்டது. இது ‘கிறிஸ்துவால்’ மட்டுமே நடத்தக்கூடிய ஒரு போர். இந்த தீர்க்கதரிசிகள் சக்தியினாலும் வல்லமையினாலும் ஆரம்பிப்பதை விட, பாவத்திலிருந்தும் மரணத்திலிருந்தும் விடுபடுவதற்கான நமது தேவையில் கிறிஸ்து நமக்கு சேவை செய்வதன் மூலம் தொடங்குகிறார் என்பதைக் காட்டுகிறார்கள். 

சங்கீதம் 2 டிற்கான பாதையைய், ஒரு நாளில் எவ்வாறு சென்றடையும் என்பதை காட்டுகின்றனர், சம்சாரத்தினால் சிறைபிடிக்கப்பட்டவர்களுக்காக மற்றொரு கொள்ளையர்களை வீழ்த்த, நீண்ட மாற்றுப்பாதையில் மற்றொரு போர் முதலில் தேவை, ஆனால் இராணுவ வலிமையால் அல்ல, மாறாக அன்பு மற்றும் தியாகத்தின் மூலமாக நடைபெறும். தாவீதின் அரச மரத்தின் அடிமரத்தின் ஒரு துளிரில்லிருந்து இந்த பயணத்தைத் தொடங்குகிறோம்.

ராஜ் போல: இயேசு கிறிஸ்துவின் ‘கிறிஸ்து’ என்றால் என்ன?

இயேசுவின் கடைசி பெயர் என்ன என்று நான் சில நேரங்களில் மக்களிடம் கேட்கும்போது. பொதுவாக அவர்கள் அளிக்கும்பதில்,

“அவருடைய கடைசி பெயர்‘ கிறிஸ்து ’என்று நான் நினைக்கிறேன், ஆனால் எனக்கு உறுதியாக தெரியவில்லை”.

பின்பு நான் கேட்டது,

“அப்படியானால், இயேசு சிறுவனாக இருந்தபோது ஜோசப் கிறிஸ்துவும் மேரி கிறிஸ்துவும் சிறிய இயேசு கிறிஸ்துவை சந்தைக்கு அழைத்துச் சென்றார்களா?”

அவ்வாறு வைத்துக் கொள்ளுங்கள், ‘கிறிஸ்து’ என்பது இயேசுவின் குடும்பப் பெயர் அல்ல என்பதை அவர்கள் புரிந்துகொள்கிறார்கள். எனவே, ‘கிறிஸ்து’ என்றால் என்ன? அது எங்கிருந்து வருகிறது? இதற்கு என்ன பொருள்? பலருக்கு ஆச்சரியமாக, ‘கிறிஸ்து’ என்பது ‘ஆட்சியாளர்’ அல்லது ‘ஆட்சி’ என்று பொருள்படும் தலைப்பு. சுதந்திரத்திற்கு முன்பு இந்தியாவை ஆண்ட பிரிட்டிஷ் ராஜா போல இது ‘ராஜா’ என்ற தலைப்பைப் போல அல்ல.

மொழிபெயர்ப்பும்ஒலிபெயர்ப்பும்

நாம் முதலில் சில மொழிபெயர்ப்பின் அடிப்படைகளைப் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். மொழிபெயர்ப்பாளர்கள் சில நேரங்களில் பொருள்படமொழிபெயர்ப்பதைக்காட்டிலும், குறிப்பாக பெயர்கள் மற்றும் தலைப்புகளைஅதன்ஒத்த ஒலியால் மொழிபெயர்க்கத் தேர்வு செய்கிறார்கள். இது ஒலிபெயர்ப்புஎன்று அழைக்கப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, “கும்பமேளா” என்பது இந்திமொழியிலிருந்துकुंभ मेला ஒரு ஆங்கில ஒலிபெயர்ப்பு ஆகும். मेला என்றால் ‘கண்காட்சி’ அல்லது ‘திருவிழா’ என்றாலும் இது கும்பகண்காட்சியைக் காட்டிலும் கும்பமேளாவுக்கு ஒத்த ஒலியால் ஆங்கிலத்தில் கொண்டு வரப்படுகிறது. “ராஜ்” என்பது “राज” இந்தியிலிருந்து ஒரு ஆங்கில ஒலிபெயர்ப்பு. Rule ‘ஆட்சி’ என்று பொருள் என்றாலும், அது “பிரிட்டிஷ்ஆட்சி” என்பதை விட “பிரிட்டிஷ்ராஜ்” என்று ஆங்கிலத்தில் கொண்டு வரப்பட்டது. வேத புஸ்தகம் (பைபிள்) மூலம், எந்த பெயர்கள் மற்றும் தலைப்புகளை மொழிபெயர்க்க வேண்டும் (அர்த்தத்தால்) மற்றும் எந்த மொழிபெயர்ப்பை (ஒலியால்) மொழிபெயர்ப்பாளர்கள் தீர்மானிக்க வேண்டியிருந்தது. குறிப்பிட்ட விதி இல்லை.

செப்டுவஜின்

கிமு 250 இல்பைபிள்முதன்முதலில்மொழிபெயர்க்கப்பட்டபோதுஎபிரேயவேதங்கள் (பழையஏற்பாடு) கிரேக்கமொழியில்மொழிபெயர்க்கப்பட்டதுஅக்காலத்தில்சர்வதேசமொழியாகஇருந்தது. இந்தமொழிபெயர்ப்புசெப்டுவஜின்ட் (அல்லது LXX) என்றுஅழைக்கப்படுகிறது, மேலும்இதுமிகவும்செல்வாக்குடன்இருந்தது. புதியஏற்பாடுகிரேக்கமொழியில்எழுதப்பட்டதால், பழையஏற்பாட்டின்பலமேற்கோள்கள்செப்டுவஜின்டிலிருந்துஎடுக்கப்பட்டுள்ளன.

செப்டுவஜின்ட்டில்மொழிபெயர்ப்புமற்றும்ஒலிபெயர்ப்பு

கீழேயுள்ளபடம்இந்தசெயல்முறையையும்அதுநவீனகாலபைபிள்களைஎவ்வாறுபாதிக்கிறதுஎன்பதையும்காட்டுகிறது

அசல்மொழிகளிலிருந்துநவீனகாலபைபிளுக்குமொழிபெயர்ப்புஓட்டம்

அசல்எபிரேயபழையஏற்பாடு (கிமு 1500 முதல் – 400 வரைஎழுதப்பட்டது) # 1 கால்பகுதியில்காட்டப்பட்டுள்ளது. செப்டுவஜின்ட்கிமு 250 எபிரேய -> கிரேக்கமொழிபெயர்ப்பாகஇருந்ததால், இது # 1 கால்பகுதிமுதல் # 2 கால்பகுதிவரையிலானஅம்புக்குறியாகக்காட்டப்படுகிறது. புதியஏற்பாடுகிரேக்கமொழியில்எழுதப்பட்டது (கி.பி 50-90), எனவே # 2 பழையமற்றும்புதியஏற்பாடுகளைகொண்டுள்ளது. கீழ்பாதியில் (# 3) பைபிளின்நவீனமொழிமொழிபெயர்ப்பு. பழையஏற்பாடு (எபிரேயவேதங்கள்) அசல்எபிரேயத்திலிருந்து (1 -> 3) மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது, மேலும்புதியஏற்பாடுகிரேக்கமொழியிலிருந்து (2 -> 3)மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது. முன்னர்விளக்கியதுபோலமொழிபெயர்ப்பாளர்கள்பெயர்கள்மற்றும்தலைப்புகளைதீர்மானிக்கவேண்டும். ஒலிபெயர்ப்பையும்மற்றும்மொழிபெயர்ப்பையும்நீலஅம்புகளுடன்அடையாளம்காட்டப்பட்டுள்ளது, மொழிபெயர்ப்பாளர்கள்எந்தஅணுகுமுறையையும்எடுக்கலாம்என்பதைக்காட்டுகிறது.

கிறிஸ்துஎன்றவார்தையின்தோற்றம்

இப்போதுகிறிஸ்துஎன்றவார்த்தையைமையமாகக்கொண்டு, மேலேஉள்ளசெயல்முறையைப்பின்பற்றுங்கள்.

பைபிளில்கிறிஸ்து‘  என்றவார்த்தைஎங்கிருந்துவருகிறது?

எபிரேயபழையஏற்பாட்டில்தலைப்புמָשִׁיחַ’ (மஷியா), அதாவதுஒருராஜாஅல்லதுஆட்சியாளர்போன்றஅபிஷேகம்செய்யப்பட்டஅல்லதுபுனிதப்படுத்தப்பட்டநபர்’. அந்தக்காலத்துஎபிரேயமன்னர்கள்ராஜாவாகும்முன்புஅபிஷேகம்செய்யப்பட்டார்கள் (சடங்குமுறையில்எண்ணெயால்தேய்த்தார்கள்), இதனால்அவர்கள்அபிஷேகம்செய்யப்பட்டவர்கள்அல்லதுமாஷியாஎனப்பட்டார்கள். பின்னர்அவர்கள்ஆட்சியாளர்களாகஆனார்கள், ஆனால் அவருடையஆட்சி கடவுளின்பரலோகஆட்சிக்குஅடிபணிந்து, அவருடையசட்டங்களின்படிஇருக்கவேண்டும். அந்தவகையில்பழையஏற்பாட்டில்எபிரேயமன்னர்கள்ராஜாவைப்போன்றவர்கள். ராஜாதெற்காசியாவின்பிரிட்டிஷ்பிரதேசங்களைஆட்சிசெய்தார், ஆனால்பிரிட்டன்அரசாங்கத்திற்குஅடிபணிந்து, அதன்சட்டங்களுக்குஉட்பட்டுசெய்தார்.

ஒருபழையராஜாவாகஇருக்கும்ஒருகுறிப்பிட்டமஷியாவின் ( ‘இந்தஎன்றசுட்டிடைச்சொல்லால்) வருகையைபழையஏற்பாடுமுன்னறிவித்தது. கிமு 250 இல்செப்டுவஜின்மொழிபெயர்க்கப்பட்டபோது, மொழிபெயர்ப்பாளர்கள்கிரேக்கமொழியில்Χριστόςஇதேபோன்றபொருளைக்கொண்டஒருவார்த்தையைத்தேர்ந்தெடுத்தனர், (கிறிஸ்டோஸ்போலஒலிக்கிறது), இதுகிரியோவைஅடிப்படையாகக்கொண்டது, இதுசடங்குரீதியாகஎண்ணெயுடன்தேய்க்கவேண்டும்என்பதாகும். ஆகவே, எபிரேயமாஷியாஎன்பதுகிரேக்கசெப்டுவஜின்ட்டின்Χριστός அர்த்தத்திற்கு (ஒலியால்மொழிபெயர்க்கப்படவில்லை) மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது. புதியஏற்பாட்டுஎழுத்தாளர்கள்கிறிஸ்டோஸ்என்றவார்த்தையைஇந்ததீர்க்கதரிசனமாஷியாஎன்றுஅடையாளம்காணதொடர்ந்துபயன்படுத்தினர்.

ஐரோப்பியமொழிகளைப்பொறுத்தவரை, இதேபோன்றஅர்த்தத்துடன்வெளிப்படையானசொல்எதுவும்இல்லை, எனவேபுதியஏற்பாட்டின்கிரேக்ககிறிஸ்டோஸ்’ ‘கிறிஸ்துஎன்றுமொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது. எபிரேயமொழியிலிருந்துகிரேக்கமொழியில்மொழிபெயர்ப்பதன்மூலமும், ‘கிறிஸ்துஎன்றசொல்பழையஏற்பாட்டுவேர்களைக்கொண்டஒருகுறிப்பிட்டதலைப்பு, பின்னர்கிரேக்கத்திலிருந்துநவீனமொழிகளுக்குமொழிபெயர்ப்பின்மூலமும். பழையஏற்பாடுஎபிரேயமொழியிலிருந்துநேரடியாகநவீனமொழிகளுக்குஒலிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளதுமற்றும்மொழிபெயர்ப்பாளர்கள்அசல்எபிரேயமாஷியாகுறித்துவெவ்வேறுதேர்வுகளைசெய்கிறார்கள். சிலபைபிள்கள்மஷியாஎன்பதைமேசியாஎன்பதன்மாறுபாடுகளுக்குஒலிபெயர்க்கின்றன, மற்றவைஅபிஷேகம்செய்யப்பட்டவர்என்றுபொருள்படும்படிமொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது. கிறிஸ்து (मसीह) என்பதற்கானஒருஇந்திசொல்அரபியிலிருந்துமொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது, இதுஅசல்எபிரேயமொழியிலிருந்துமொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது. எனவேஅதன்உச்சரிப்புமசீஅசலுக்குநெருக்கமாகஉள்ளது

מָשִׁיחַ (Mašíah, Messiah) என்றஎபிரேயவார்த்தைகிரேக்கசெப்டுவஜின்னில்கிறிஸ்டோஸ்என்றுமொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது. இதையொட்டிஆங்கிலத்தில்கிறிஸ்துஎன்றுமொழிபெயர்க்கப்பட்டு, ‘கிரைஸ்ட்போலஒலிக்கிறது. கிறிஸ்துவுக்கானதெலுங்குசொல் (క్రీస్తు) கிரேக்கவார்த்தையானகிறிஸ்டோஸ்என்பதிலிருந்துமொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது, எனவேஇதுகிறிஸ்து (Kiistu) என்றுஉச்சரிக்கப்படுகிறது.

பழையஏற்பாட்டில்பொதுவாககிறிஸ்துஎன்றவார்த்தையைநாம்காணாததால், பழையஏற்பாட்டுடன்அதன்தொடர்புஎப்போதும்தெளிவாகஇல்லை. ஆனால்இந்தஆய்வில்இருந்துகிறிஸ்து’ = ‘மேசியா’ = ‘அபிஷேகம்செய்யப்பட்டவர்என்பதையும்அதுஒருகுறிப்பிட்டதலைப்புஎன்பதையும்நாம்அறிவோம்.

ஆம்நூற்றாண்டில்கிறிஸ்துவானவர்எதிர்பார்க்கப்பட்டார்

இப்போதுநற்செய்தியிலிருந்துசிலகூர்ந்துநோக்குவோம். கிறிஸ்துமஸ் கதையின் ஒருபகுதியானயூதர்களின்ராஜாவைத்தேடிசாஸ்திரிகள்வந்தபோதுஏரோதுமன்னனின்எதிர்வினையைகுறித்துகீழேஉள்ளது. கவனியுங்கள், அதில்இயேசுவைப்பற்றிகுறிப்பாகக்குறிப்பிடவில்லைஎன்றாலும், கிறிஸ்துவானவர்’  என்றுஇருக்கிறது.

ஏரோதுராஜா அதைக் கேட்டபொழுது, அவனும் அவனோடுகூட எருசலேம் நகரத்தார் அனைவரும் கலங்கினார்கள்.
அவன் பிரதான ஆசாரியர் ஜனத்தின் வேதபாரகர் எல்லாரையும் கூடி வரச்செய்து: கிறிஸ்துவானவர் எங்கே பிறப்பார் என்று அவர்களிடத்தில் விசாரித்தான்.

மத்தேயு 2: 3-4

ஏரோதுக்கும்அவருடையஆலோசகர்களுக்கும்இடையில்கிறிஸ்துவானவர்என்றயோசனைநன்குபுரிந்துகொள்ளப்பட்டதைநீங்கள்காண்கிறீர்கள்இங்குகுறிப்பாகஇயேசுவைக்குறிக்கவில்லை. இதுகிறிஸ்துஎன்பதுபழையஏற்பாட்டிலிருந்துவந்தது, இதுபொதுவாக 1 ஆம்நூற்றாண்டில் (ஏரோதுமற்றும்அவரதுஆலோசகர்களைப்போல) கிரேக்கசெப்டுவஜின்ட்டில்இருந்துவாசிக்கப்பட்டது. ‘கிறிஸ்துஎன்பதுஒருஆட்சியாளரையோஅல்லதுராஜாவையோகுறிக்கப்பட்ட (குறிக்கப்படுகின்ற) ஒருதலைப்பு, ஒருபெயர்அல்ல. இதனால்தான்ஏரோதுவேறொருராஜாவின்தோன்றுவதின்சாத்தியம்குறித்துஅச்சுறுத்தப்படுவதாகஉணர்ந்ததால்தொந்தரவுசெய்யப்பட்டான்’. ‘கிறிஸ்துஒருகிறிஸ்தவகண்டுபிடிப்புஎன்றகருத்தைநாம்நிராகரிக்கமுடியும். எந்தவொருகிறிஸ்தவர்களும்இருப்பதற்குநூற்றுக்கணக்கானஆண்டுகளுக்குமுன்பேஇந்ததலைப்புபயன்பாட்டில்இருந்தது.

கிறிஸ்துவின்அதிகாரத்தின்முரண்பாடு

இயேசுவின்ஆரம்பகாலசீஷர்கள்எபிரேயவேதங்களில்தீர்க்கதரிசனமாகசொல்லப்பட்டஅந்தகிறிஸ்துஇயேசுஎன்றுநம்பினர், மற்றவர்கள்இந்தநம்பிக்கையைஎதிர்த்தனர்.

ஏன்?

ஆளுகையின்அடிப்படைஅன்பினாலாஅல்லதுசக்தியினாலாஎன்றபதில்ஒருமுரண்பாட்டின்மையத்திற்குசெல்கிறது. பிரிட்டிஷ்கிரீடத்தின்கீழ்இந்தியாவைஆட்சிசெய்யராஜாவுக்குஅதிகாரம்இருந்தது. ஆனால்அதுஇந்தியாவில்ஆட்சிசெய்வதற்கானஉரிமையைப்பெற்றது, ஏனெனில்ராஜ்முதலில்இராணுவஅதிகாரத்தில்வந்துஅதன்வலிமையின்மூலம்வெளிப்புறசமர்ப்பிப்பைச்செயல்படுத்தினார். மக்கள்ராஜைநேசிக்கவில்லை, காந்திபோன்றதலைவர்கள்மூலம், இறுதியில்ராஜ்நிறுத்தப்பட்டார்.

கிறிஸ்துவாகஇயேசுஅதிகாரம்இருந்தபோதிலும், கீழ்ப்படிதலைக்கோரவரவில்லை. அவர்  அன்பினால்அல்லதுபக்தியின்அடிப்படையில்ஒருநித்தியராஜ்யத்தைநிறுவவந்தார், இதற்காகஒருபுறதில்வல்லமைக்கும்ஆளுகைகும்இடையிலானமுரண்பாடுமறுபுறத்தில்அன்பைச்சந்திக்க  தேவைப்பட்டது. எபிரேயரிஷிகள்இந்தமுரண்பாட்டைஆராய்ந்து, ‘கிறிஸ்துவின்வருகையைப்புரிந்துகொள்ளநமக்குஉதவுகின்றனர். எபிரேயவேதங்களில்கிமு 1000 க்குள்வரும்எபிரேயமன்னர்தாவீதிடமிருந்துகிறிஸ்துவின்முதல்தோற்றத்தைகுறித்தஅவர்களின்நுண்ணறிவுகளைப்பின்பற்றுகிறோம்.

லட்சுமியிலிருந்து சிவன் வரை: எப்படி ஸ்ரீ மோசேயின் ஆசீர்வாதங்களும் சாபங்களும் இன்றுவரை எதிரொலிக்கின்றன

ஆசீர்வாதத்தையும் நல்ல அதிர்ஷ்டத்தையும் நினைக்கும் போது நம் மனம் அதிர்ஷ்டம், வெற்றி மற்றும் செல்வத்தின் தெய்வமான லட்சுமிக்குச் செல்கிறது. பேராசையில் செய்யாத கடின உழைப்பை அவள் ஆசீர்வதிக்கிறாள். பால் பெருங்கடலை கடைந்த கதையில், இந்திரன் புனித பூக்களை அவமதித்து எறிந்தபோது, லட்சுமி தேவர்களை விட்டு வெளியேறி பால் கடலுக்குள் நுழைந்தார். ஆயினும், அவள் திரும்பி வருவதற்காக ஆயிரம் வருடங்கள் கடலைத் கடைந்த பின், உண்மையுள்ளவர்களுக்கு அவளின் மறுபிறப்பு மூலம் ஆசீர்வதித்தாள்.

அழிவு, பாழக்குதல் மற்றும் நிர்மூலமாக்கல் பற்றி நாம் நினைக்கும் போது நமது மனம் பைரவன், சிவனின் கடுமையான அவதாரம், அல்லது சிவனின் மூன்றாவது கண்ணுக்கு கூட செல்கிறது. இது எப்போதுமே மூடப்பட்டிருக்கும், ஆனால் தீய செயல்களை அழிக்க அவர் அதைத் திறக்கிறார். லட்சுமி மற்றும் சிவன் இருவரும் பக்தர்களிடமிருந்து அதிக கவனத்தைப் பெறுகிறார்கள், ஏனென்றால் மக்கள் ஒருவரிடமிருந்து ஆசீர்வாதங்களை விரும்புகிறார்கள், மற்றவரின் சாபம் அல்லது அழிவுக்கு அஞ்சுகிறார்கள்.

நம்மைஅறிவுறுத்தும்படியாகஇஸ்ரவேலர்களுக்குள்ளஆசீர்வாதங்களும்சாபங்களும்.

இரண்டு அசீர்வதங்களுக்கும் ஆக்கியயோனாக எபிரேய வேதங்களில் வெளிப்படுத்தப்பட்ட சிருஷ்டியின் கடவுள் போன்று, லட்சுமியின் அசீர்வதங்களும், பைரவா அல்லது சிவனின் மூன்றாவது கண் போன்ற பயங்கரமான சாபமும் அழிவும் எதிர்மறையாக போராடுகிறது . இது அவருடைய பக்தர்களாக இருந்தஅவர் தேரிந்து கோண்ட மக்களகியஇஸ்ரவேலர்களுக்கு அனுப்பப்பட்டது. கடவுள் இஸ்ரவேலரை எகிப்தில் அடிமைத்தனத்திலிருந்து வெளியேற்றி, அவர்களுக்கு பத்து கட்டளைகளை வழங்கியபின்பாவம் அவர்களைக் கட்டுப்படுத்துகிறதா இல்லையா என்பதை அறியும் தரநிலைக்காக அவை வழங்கப்பட்டன . இந்த ஆசீர்வாதங்களும் சாபங்களும் இஸ்ரவேலரை நோக்கி இயக்கப்பட்டன, ஆனால் மற்ற எல்லா தேசங்களும் கவனித்து, இஸ்ரவேலருக்கு அவர் அளித்த அதே சக்தியுடன் அவர் நமக்கு ஆசீர்வாதங்களை அளிக்கிறார் என்பதை உணர்ந்து கொள்வதற்காக நீண்ட காலத்திற்கு முன்பே அறிவிக்கப்பட்டது. செழிப்பையும் ஆசீர்வாதத்தையும் விரும்பி அழிவையும் சாபத்தையும் தவிர்க்க விரும்பும் நாம் அனைவரும் இஸ்ரவேலரின் அனுபவத்திலிருந்து கற்றுக்கொள்ளலாம்.

ஸ்ரீ மோசஸ் சுமார் 3500 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வாழ்ந்தார், அவர் எபிரேய வேதங்களை உருவாக்கும் முதல் புத்தகங்களை எழுதினார். அவரது கடைசி புத்தகமான உபாகமம், அவர் இறப்பதற்கு சற்று முன்பு எழுதப்பட்ட அவரது இறுதி வார்த்தைகளைக் கொண்டுள்ளது. ஈது இஸ்ரவேல் மக்களாகியயூதர்களுக்கு அவருடைய ஆசீர்வாதங்கள் மட்டுமல்ல, அவருடைய சாபங்களாகும். இந்த ஆசீர்வாதங்களும் சாபங்களும் உலக வரலாற்றை வடிவமைக்கும் என்றும், யூதர்களால் மட்டுமல்ல, மற்ற எல்லா நாடுகளாலும் கவனிக்கப்பட வேண்டும் என்றும் மோசே எழுதினார். இந்த ஆசீர்வாதங்களும் சாபங்களும் இந்தியாவில் வரலாற்றை பாதித்துள்ளன. எனவே இது நாம் சிந்திக்க எழுதப்பட்டது. முழுமையான ஆசீர்வாதங்களும் சாபங்களும் இங்கே உள்ளது. சுருக்கம் பின்வருமாறு.

ஸ்ரீமோசேயின்ஆசீர்வாதம்

இஸ்ரவேலர்கள் நியாயப்பிரமாணத்திற்கு (பத்து கட்டளைகளுக்கு) கீழ்ப்படிந்தால் அவர்கள் பெறும் ஆசீர்வாதங்களை விவரிப்பதன் மூலம் மோசே தொடங்கினார். மற்ற எல்லா நாடுகளும் தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை கண்டுணரும்படிக்கு, கடவுளிடமிருந்து வந்த ஆசீர்வாதங்கள் மிகப் பெரியதாக இருக்கின்றது. இந்த ஆசீர்வாதங்களின் விளைவு:

10 பிறகு எல்லா நாட்டினரும் கர்த்தருடைய பெயரால் நீங்கள் அழைக்கப்படுவதைக் கேட்பார்கள். அவர்கள் உங்களுக்குப் பயப்படுவார்கள்.

உபாகமம் 28:10

மற்றும்சாபங்கள்

இருப்பினும், இஸ்ரவேலர் கட்டளைகளுக்குக் கீழ்ப்படியத் தவறினால், அவர்கள் ஆசீர்வாதங்களுக்கு பதிலாக பிரதிபலிக்கும் சாபங்களைப் பெறுவார்கள். இந்த சாபங்கள் சுற்றியுள்ள நாடுகளால் பார்க்கப்படும் எனவே:

37 கர்த்தர் உங்களை அனுப்பிய நாடுகளில் உங்களுக்கு ஏற்படுகின்ற தீயவற்றைப் பார்த்து அங்குள்ள ஜனங்கள் அதிர்ச்சி அடைவார்கள். அவர்கள் உங்களைப் பார்த்துச் சிரிப்பார்கள். அவர்கள் உங்களைப்பற்றி மோசமாகப் பேசுவார்கள்.

உபாகமம் 28:37

சாபங்கள் வரலாறு முழுவதும் நீட்டிக்கப்படும்.

46 உன்னையும் உனது சந்ததிகளையும் தேவன் நியாயந்தீர்த்திருக்கிறார் என்று ஜனங்களுக்கு இந்த சாபங்கள் காட்டும். உங்களுக்கு ஏற்படுகிற பயங்கரத்தைப்பற்றி ஜனங்கள் வியப்படைவார்கள்.

உபாகமம் 28:46

ஆனால் சாபங்களின் மோசமான பகுதி மற்ற நாடுகளிலிருந்து வரும் என்று கடவுள் எச்சரித்தார்.

49 “கர்த்தர் தொலைதூரத்திலிருந்து உன்னோடு சண்டையிட ஒரு நாட்டை வரவழைப்பார். அவர்களது மொழியை உன்னால் புரிந்துகொள்ள முடியாது. அவர்கள் விரைந்து வருவார்கள். வானிலிருந்து ஒரு கழுகு வருவதுபோன்று வருவார்கள். 50 அந்த ஜனங்கள் கொடூரமானவர்களாக இருப்பார்கள். அவர்கள் முதியவர்களைப்பற்றிக் கவலைப்படமாட்டார்கள். அவர்கள் இளங்குழந்தைகளிடம் இரக்கம் காட்டமாட்டார்கள். 51 அவர்கள் உங்களது மிருகங்களையும் நீங்கள் வளர்த்த உணவுப் பொருட்களையும் எடுத்துக்கொள்வார்கள். உன்னை அழிக்கும்வரை அவர்கள் எல்லாவற்றையும் எடுத்துக்கொள்வார்கள். அவர்கள் உன்னிடம் தானியம், திராட்சை ரசம், எண்ணெய், பசுக்கள், ஆடுகள் அல்லது மாடுகள் எதையும் விட்டு வைக்கமாட்டார்கள். அவர்கள் உன்னை அழிக்கும்வரை எல்லாவற்றையும் எடுத்துக்கொள்வார்கள். 52 “அந்த நாடு உனது நகரங்களைச் சுற்றி முற்றுகையிட்டுத் தாக்கும். உனது நகரங்களைச் சுற்றியுள்ள உயரமும் உறுதியும் கொண்ட சுவர்கள் உங்களைக் காப்பாற்றும் என்று நீ நினைத்தால், அந்தச் சுவர்கள் கீழே விழும், உனது தேவனாகிய கர்த்தர் உனக்குக் கொடுத்த நாட்டிலுள்ள நகரங்கள் எல்லாவற்றையும் பகைவர்கள் முற்றுகையிடுவார்கள். 

உபாகமம் 28: 49-52

இது கெட்டதில் இருந்து மோசமாகிவிடும்.

63 “கர்த்தர் உனக்கு நல்லவராக இருப்பதிலும் உனது நாட்டை வளர்ச்சி அடைய செய்வதிலும் மகிழ்ந்தார். அதே வழியில் உன்னை அழிப்பதிலும் அதம்பண்ணுவதிலும் மகிழ்ச்சியடைவார். நீ அந்த நாட்டை உனக்குச் சொந்தமானதாக ஆக்கப்போகிறாய், ஆனால் ஜனங்கள் அந்த நாட்டைவிட்டு உன்னை அப்புறப்படுத்துவார்கள். 64 கர்த்தர் உங்களை உலக நாட்டு குடிகளினிடையில் சிதறடிப்பார். அங்கே நீ கல்லாலும், மரத்தாலும் ஆன பொய்த் தெய்வங்களுக்கு சேவை செய்வாய். அவர்கள் உன்னாலும் உனது முற்பிதாக்களாலும் ஆராதிக்கப்படாத பொய்த் தெய்வங்கள். 65 “இந்நாட்டு குடிகளுக்குள்ளே நீ சமாதானத்தைப் பெறமாட்டாய், உனக்கு ஓய்வு கொள்ள இடமிருக்காது. கர்த்தர் உனது மனம் முழுவதையும் கவலைகளால் நிரப்புவார். உனது கண்கள் சோர்வை உணரும். நீ மிகுந்த மனசஞ்சலம் அடைவாய்.

உபாகமம் 28: 63-65

இந்த ஆசீர்வாதங்களும் சாபங்களும் கடவுளுக்கும் இஸ்ரவேலருக்கும் இடையிலான முறையான ஒப்பந்தத்தால் நிறுவப்பட்டன:

13 இந்த உடன்படிக்கையோடு, கர்த்தர் உங்களைத் தமது சொந்த விசேஷமான ஜனங்களாக்கிக்கொண்டிருக்கிறார். அவர்தாமே உங்கள் தேவன் ஆவார். அவர் இதை உனக்குக் கூறுகிறார். அவர் உனது முற்பிதாக்களான ஆபிரகாம், ஈசாக்கு மற்றும் யாக்கோபு ஆகியோர்களுக்கு வாக்களித்திருக்கிறார். 14 கர்த்தர் இந்த உடன்படிக்கையை தமது வாக்குறுதிகளோடு உங்களுக்கு மட்டும் கொடுக்கவில்லை. 15 நமது தேவனாகிய கர்த்தருக்கு முன்பு நிற்கிற நம் அனைவரோடும் அவர் உடன்படிக்கை செய்திருக்கிறார். ஆனால் இந்த உடன்படிக்கை இன்று நம்மோடு இங்கே இல்லாத நமது சந்ததிகளுக்கும் உரியதாகிறது.

உபாகமம் 29: 13-15

இந்த உடன்படிக்கையின் பிணைப்பு குழந்தைகள் அல்லது எதிர்கால சந்ததியினர் மீது இருக்கின்றது. உண்மையில் இந்த உடன்படிக்கை வருங்கால சந்ததியினராகிய இஸ்ரவேலர்கள் மற்றும் வெளிநாட்டவர்கள் மீதும் செலுத்தப்பட்டது.

22 “எதிர்காலத்தில் உங்கள் சந்ததிகளும், தொலை தூரத்து அயல்நாட்டுக் குடிகளும் இந்நாடு எவ்வாறு பாழானது என்று காண்பார்கள். கர்த்தர் இந்த நாட்டிற்குக் கொண்டு வந்திருக்கிற நோய்களையும் பார்ப்பார்கள்.23 அனைத்து நாடுகளும் பயனற்றுப்போகும். எரிகின்ற கந்தகத்தால் அழிக்கப்பட்டு உப்பால் மூடப்படும். எதுவும் நடுவதற்கு ஏற்றதாக பூமி இருக்காது. களைகள் கூட வளராத அளவிற்குப் பாழாய் போகும். கர்த்தர் மிகக் கோபத்தோடு இருந்தபோது, நகரங்களான சோதோமையும், கொமோராவையும், அத்மாவையும், செபோயீமையும் அழித்தது போன்று இந்த நாடும் அழிக்கப்படும். 24 “‘கர்த்தர் இந்த நாட்டிற்கு ஏன் இவ்வாறு செய்தார்? அவர் ஏன் இவ்வளவு கோபமாக இருக்கிறார்?’ மற்ற அனைத்து நாடுகளும் கேட்கும்.

உபாகமம் 29: 22-24

பதில் என்னவக இருக்குமென்றால்:

25 அதன் பதில் இவ்வாறு இருக்கும்: ‘கர்த்தர் கோபமாக இருக்கிறார். ஏனென்றால், இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் தங்கள் முற்பிதாக்களின் தேவனாகிய கர்த்தருடைய உடன்படிக்கையை விட்டுவிலகிப் போனார்கள். அவர்களை கர்த்தர் எகிப்தை விட்டு வெளியே கொண்டுவந்தபோது அவர்களோடு அவர் செய்த உடன்படிக்கையை பின்பற்றுவதை நிறுத்தினர். 26 இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் அந்நிய தெய்வங்களுக்கும், இதற்குமுன்பு தொழுதுகொள்ளாத தெய்வங்களுக்கும் பணிவிடை செய்யத் தொடங்கினார்கள். அத்தெய்வங்களை ஆராதிக்க வேண்டாம் என்று கர்த்தர் அந்த ஜனங்களிடம் கூறினார். 27 அதனால்தான், கர்த்தர் அந்நாட்டு ஜனங்களுக்கு எதிராக மிகவும் கோபங்கொண்டார். எனவே, புத்தகத்தில் எழுதப்பட்ட எல்லா சாபங்களையும் அவர்களுக்கு அவர் கொண்டு வந்தார்.28 கர்த்தர் அவர்கள்மேல் மிகவும் கோபங்கொண்டு எரிச்சல் அடைந்தார். எனவே, அவர்களை அவர் அந்நாட்டைவிட்டு வெளியே எடுத்தார். அவர் அவர்களை இன்று இருக்கிற நாட்டில் விட்டார்.’

உபாகமம் 29: 25-28

ஆசீர்வாதங்களும்சாபங்களும்நடந்ததா?

ஆசீர்வாதங்கள் மகிழ்ச்சிகரமானவை, சாபங்கள் பயங்கரமானவை, ஆனால் நாம் கேட்கக்கூடிய மிக முக்கியமான கேள்வி: ‘அவை நடந்ததா?’ எபிரேய வேதங்களின் பழைய ஏற்பாட்டின் பெரும்பகுதி இஸ்ரேலிய வரலாற்றின் பதிவு, எனவே அவர்களின் கடந்த காலத்தை நாம் அறிவோம். பழைய ஏற்பாட்டிற்கு வெளியே வரலாற்று பதிவுகளும் பல தொல்பொருள் நினைவுச்சின்னங்களும் நம்மிடம் உள்ளன. அவர்கள் அனைவரும் இஸ்ரேல் அல்லது யூத வரலாற்றின் நிலையான படத்தை வரைகிறார்கள். இது ஒரு காலவரிசை மூலம் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. மோசேயின் சாபங்கள் நிறைவேறியிருந்தால் நீங்களே அதைப் படித்து மதிப்பிடுங்கள். 2700 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தொடங்கி யூதக் குழுக்கள் ஏன் இந்தியாவுக்கு குடிபெயர்ந்தன (.கா. மிசோரமின் பினீ மெனாஷே) என்பதை இது விளக்குகிறது. அசீரிய மற்றும் பாபிலோனிய வெற்றிகளின் விளைவாக அவர்கள் இந்தியாவுக்கு சிதறடிக்கப்பட்டனர், பின்னர் மோசே எச்சரித்தது போலவே – வெகுஜன நாடுகடத்தப்பட்டனர்.

மோசேயின்ஆசீர்வாதங்களும்சாபங்களும்குறித்த முடிவுரை

மோசேயின் இறுதி வார்த்தைகள் சாபங்களுடன் முடிவடையவில்லை. மோசே தனது இறுதி அறிவிப்பை எவ்வாறு செய்தார் என்பது இங்கே.

“நான் சொல்லியிருக்கிற அனைத்தும் உங்களுக்கு நிகழும். நீங்கள் ஆசீர்வாதங்களிலிருந்து நன்மையைப் பெறுவீர்கள். நீங்கள் சாபங்களிலிருந்து தீமைகளைப் பெறுவீர்கள். உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் உங்களை வேறு நாடுகளுக்கு அனுப்புவார். பிறகு நீங்கள் இவற்றைப் பற்றி நினைப்பீர்கள். அந்த நேரத்தில் நீங்களும் உங்கள் சந்ததிகளும் உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தரிடம் திரும்பி வருவீர்கள். நீங்கள் முழுமனதோடு அவரைப் பின்பற்றுவீர்கள். நான் இன்று உங்களுக்குக் கொடுத்திருக்கிற அவரது அனைத்து கட்டளைகளுக்கும் முழுமையாக அடிபணிவீர்கள்.பிறகு உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் உங்களிடம் இரக்கம்கொள்வார். கர்த்தர் உங்களை மீண்டும் விடுதலை செய்து உங்களை அனுப்பிய தேசங்களிலிருந்து திரும்பக் கூட்டிச் சேர்ப்பார். அவர் உங்களை பூமியின் ஒரு பகுதிக்கு அனுப்பியிருந்தாலும் உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் உங்களைச் சேகரித்துக் திரும்ப அங்கிருந்து உங்களைக் கொண்டு வருவார். உங்கள் முற்பிதாக்களுக்குரிய நாட்டிற்கு கர்த்தர் உங்களைக் கொண்டுவருவார். அந்நாடு உங்களுக்கு உரியதாகும். கர்த்தர் உங்களுக்கு நன்மையைச் செய்வார். உங்கள் முற்பிதாக்களுக்குரியதைவிட நீங்கள் அதிகம் பெறுவீர்கள். அவர்களிடம் இருந்த ஜனங்களைவிட உங்கள் நாட்டில் மிகுதியான ஜனங்கள் இருப்பார்கள்.

உபாகமம் 30: 1-5

ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக நாடுகடத்தப்பட்ட பின்னர், 1948 இல்இன்று உயிருடன் இருக்கும் பலரின் வாழ்நாளில்நவீன இஸ்ரேல் தேசம் ஐக்கிய நாடுகளின் தீர்மானத்திலிருந்து மீண்டும் பிறந்தது, மோசே தீர்கமாய் சொன்னது போல  – யூதர்கள் உலகெங்கிலும் உள்ள நாடுகளிலிருந்து இஸ்ரேலுக்கு மீண்டும் குடியேறத் தொடங்கினர். இந்தியாவில் இன்று, கொச்சின், ஆந்திரா மற்றும் மிசோரத்தில் ஆயிரம் ஆண்டு யூத சமூகங்கள் வேகமாக குறைந்து வருகின்றன. சுமார் 5000 யூதர்கள் மட்டுமே இந்தியாவில் உள்ளனர். மோசேயின் ஆசீர்வாதங்கள் நம் கண் முன்னே நிறைவேறி வருகின்றன, நிச்சயமாக சாபங்களும் தங்கள் வரலாற்றை வடிவமைத்தன.

இது நமக்கு பல தாக்கங்களைக் கொண்டுள்ளது. முதலாவதாக, ஆசீர்வாதங்களும் சாபங்களும் கடவுளிடமிருந்து அவற்றின் அதிகாரத்தையும் சக்தியையும் கொண்டிருந்தன. மோசே வெறுமனே ஒரு அறிவொளி தூதர் – aRsi. இந்த சாபங்களும் ஆசீர்வாதங்களும் ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக, உலக நாடுகளில், மற்றும் பில்லியன் கணக்கான மக்களை பாதிக்கிறது என்பது உண்மைதான் (இஸ்ரேலுக்கு யூதர்கள் திரும்பி வருவது கொந்தளிப்பை உருவாக்கியுள்ளதுதொடர்ந்து உலக தலைப்புச் செய்திகளை உருவாக்கும் நிகழ்வுகளை ஏற்படுத்துகிறது) – பைபிள் (வேத புத்தகம்) கூறும் சக்தியும் அதிகாரமும் உடையவராக இந்த கடவுள் இருக்கிறார் என்பதற்கான சான்றாகும். அதே எபிரேய வேதங்களில் பூமியிலுள்ள எல்லா மக்களும்ஆசீர்வதிக்கப்படுவார்கள் என்றும் அவர் வாக்குறுதி அளித்தார்.  ‘பூமியிலுள்ள எல்லா மக்களும்என்பது நீங்களும் நானும் அடங்குவோம். ஆபிரகாமின் மகனின் பலியில், ‘எல்லா தேசங்களும் ஆசீர்வதிக்கப்படுவார்கள்என்று கடவுள் மீண்டும் வலியுறுத்தினார். இந்த தியாகத்தின் குறிப்பிடத்தக்க இடம் மற்றும் விவரங்கள் இந்த ஆசீர்வாதத்தை எவ்வாறு பெறுவது என்பதை அறிய நமக்கு உதவுகின்றன. மிசோரம், ஆந்திரா மற்றும் கேரளாவிலிருந்து திரும்பி வரும் யூதர்களுக்கு இப்போது ஆசீர்வாதம் ஊற்றப்படுகிறது, கடவுள் வாக்குறுதியளித்தபடி இந்தியாவின் அனைத்து மாநிலங்களிலும், உலகெங்கிலும் உள்ள பிற நாடுகளிலும் உள்ள மக்களை சமமாக ஆசீர்வதிக்க கடவுள் விரும்புகிறார் என்பதற்கான அறிகுறியாகும். யூதர்களைப் போலவே, நாமும் நமது சாபத்தின் மத்தியில் ஆசீர்வாதம் அருளப்படுகிறது. ஆசீர்வாதத்தின் பரிசை ஏன் பெறக்கூடாது?

யோம் கிப்பூர் – துர்கா பூஜையின் மூலமுதல்

துர்கா பூஜை (அல்லது துர்கோஸ்டவா) தெற்காசியாவின் பெரும்பகுதி முழுவதும் அஸ்வின் (ஐப்பசி) மாதத்தில் 6-10 நாட்கள் கொண்டாடப்படுகிறது. அசுரா மஹிஷாசுரருக்கு எதிரான பண்டைய போரில் துர்கா தேவி வென்றதை நினைவுகூரும் வகையில் இது கொண்டாடப்படுகிறது. 3500 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தொடங்கி எபிரேய ஆண்டில் ஏழாவது சந்திர மாதத்தின் 10 வது நாளில் கொண்டாடப்படும் யோம் கிப்பூர் (அல்லது பாவப் பரிகார நாள்) என்று அழைக்கப்படும் மிகப் பழமையான பண்டிகையுடன் இது ஒத்துப்போகிறது என்பதை பல பக்தர்கள் உணரவில்லை. இந்த இரண்டு பண்டிகைகளும் பண்டையவை, இரண்டும் ஒரே நாளில் (அந்தந்த நாட்காட்டிகளில். இந்து மற்றும் எபிரேய நாட்காட்டிகள் வெவ்வேறு ஆண்டுகளில் அவற்றின் கூடுதல் நீள்  மாதத்தைக் கொண்டிருக்கின்றன, எனவே அவை எப்போதும் மேற்கத்திய நாட்காட்டியில் ஒத்துப்போவதில்லை, ஆனால் அவை இரண்டும் எப்போதும் செப்டம்பர்-அக்டோபரில் நிகழ்கின்றன), இரண்டும் பலிகளை உள்ளடக்கியது, மற்றும் இரண்டும் பெரும் வெற்றிகளை நினைவுகூர்கின்றன. துர்கா பூஜைக்கும் யோம் கிப்பூருக்கும் உள்ள ஒற்றுமைகள் வியக்க வைக்கின்றன. சில வேறுபாடுகள் சமமாக குறிப்பிடத்தக்கவை.

பாவநிவிர்த்தி நாளை குறித்து அறிமுகம்

இயேசுவுக்கு முன்பாக சுமார் 1500 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே மோசேயும் அவருடைய சகோதரரான ஆரோனும் இஸ்ரவேலரை வழிநடத்தி நியாயப்பிரமாணத்தைப் பெற்றார்கள் 

ஸ்ரீ மோசேயை இஸ்ரவேலர்களை(எபிரேயர்கள் அல்லது யூதர்கள்) அடிமைத்தனத்திலிருந்து வழிநடத்தி,கலியுகத்தில் இஸ்ரவேலர்களை வழிநடத்த பத்து கட்டளைகளைப் பெற்றார்கள். அந்த பத்து கட்டளைகள் மிகவும் கண்டிப்பானவை, பாவத்தால் கவரப்பட்ட ஒருவரால் அதை பின்பற்ற இயலாது. இந்த கட்டளைகள் உடன்படிக்கைப்பெட்டி என்று அழைக்கப்படும் ஒரு சிறப்பு பெட்டியில் வைக்கப்பட்டன. உடன்படிக்கைப்பெட்டிமகா பரிசுத்த ஸ்தலம் என்று அழைக்கப்படும் ஒரு சிறப்பு கோவிலில் இருந்தது.

மோசேயின் சகோதரரான ஆரோனும் அவருடைய சந்ததியினரும் இந்த ஆலயத்தில் மக்களின் பாவங்களை நிவிர்த்தி செய்ய அல்லது பாவதை மூட பலியிட்டார்கள். பாவநிவிர்த்தி நாள் – யோம்கிப்பூ அன்று சிறப்பு பலிகள் கொடுக்கப்பட்டது. இவை இன்று நமக்கு மதிப்புமிக்க படிப்பினைகளாகும், பாவப் பரிகார நாளை (யோம் கிப்பூர்) துர்கா பூஜையின் விழாக்களுடன் ஒப்பிடுவதன் மூலம் நாம் அதிகம் கற்றுக்கொள்ளலாம்.

பாவ நிவிர்த்திநாளும்போக்காடும்

பாவநிவிர்த்திநாளின் தியாகங்கள் மற்றும் சடங்குகள் குறித்து மோசேயின் காலத்திலிருந்தே எபிரேய வேதங்களில், அதாவது இன்று உள்ள பைபிளில் துல்லியமாக அறிவுறுத்துகின்றன. இந்த வழிமுறைகள் எவ்வாறு தொடங்குகின்றன என்பதை நாம் காண்போம்:

ஆரோனின் இரண்டு மகன்களும் கர்த்தரின் சந்நிதியில் அங்கீகரிக்கப்படாத முறையில் தூபம் காட்டியபோது மரணமடைந்தனர். அதற்குப் பின்பு கர்த்தர் மோசேயிடம், “உன் சகோதரன் ஆரோனிடம் பின்வருவதைக் கூறு: கூடாரத்தின் திரைக்குப் பின்னால் அவன் விரும்புகிற போதெல்லாம் மகாபரிசுத்த இடத்திற்கு போகவேண்டாம். திரைக்குப் பின்னால் அந்த அறையில் பரிசுத்தப் பெட்டி உள்ளது. அதன்மேல் கிருபாசன மூடி உள்ளது. நான் அதற்கு மேல் மேகத்தில் காட்சி தருவேன். ஆரோன் அங்கே சென்றால் மரித்து போகலாம்!

லேவியராகமம் 16: 1-2

பிரதான ஆசாரியனாகிய ஆரோனின் இரண்டு மகன்களும் கர்த்தருடைய பிரசன்னம் இருந்த மகா பரிசுத்த ஸ்தல ஆலயத்திற்கு அவமரியாதை செய்தபோது இறந்துவிட்டார்கள். அவர்கள் அந்த பரிசுத்த பிரசன்னத்தில் பத்து கட்டளைகளை முழுமையாகக் கடைப்பிடிக்கத் தவறியதால் அவர்கள் இறந்தார்கள்.

ஆகவே கவனமாக அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்பட்டன, ஒரு வருடத்தில் ஒரே நாள் மட்டுமே பிரதான ஆசாரியன் மகாபரிசுத்தஸ்தலத்திற்குள் நுழையக்கூடிய நாள் – பாவ நிவிர்த்தி நாளாகும். அவர் வேறு எந்த நாளிலும் நுழைந்தால், அவர் இறந்துவிடுவார். ஆனால் இந்த ஒரு நாளில் கூட, பிரதான ஆசாரியன் உடன்படிக்கைப்பெட்டியின் முன்னிலையில் நுழைவதற்கு முன்பு, அவர் செய்ய வேண்டியது:

“ஆரோன் பாவப்பரிகார நாள் அன்று மிகவும் பரிசுத்தமான அந்த இடத்திற்குள் நுழைவதற்கு முன் ஒரு காளையைப் பாவப் பரிகார பலியாகவும், ஒரு ஆட்டுக்கடாவை தகன பலியாகவும் செலுத்திவிட வேண்டும். ஆரோன் தண்ணீரில் தன் உடல் முழுவதையும் கழுவ வேண்டும். பின் அவன் வேறு ஆடைகளை அணிந்துகொள்ள வேண்டும். ஆரோன் பரிசுத்த சணல் நூல் சட்டையை அணிந்து இடுப்பில் சணல் நூல் சல்லடத்தைக் கட்டிக்கொள்ள வேண்டும். சணல் நூல் தலைப் பாகையையும், சணல் நூலால் ஆன இடைக் கச்சையையும் அணிந்துகொள்ள வேண்டும். இவை பரிசுத்தமான ஆடைகள்.

லேவியராகமம் 16:3-4

துர்கா பூஜையின் சப்தமி நாளில், துர்காவை சிலைகளுக்குள் பரன் பரதிஸ்தான் என்று அழைக்கின்றனர், மூர்த்திக்கு திருமஞ்சனம் நடைபெறும். யோம் கிப்பூரின்போதும் திருமஞ்சனம் உண்டு, ஆனால் பிரதான பூசாரி தான் புனித ஸ்தலத்திற்குள் நுழையத் திருமஞ்சனம் செய்து தயாராவார், தெய்வம் அல்ல. கர்த்தராகிய தேவனை அழைப்பது தேவையற்றது – அவர் ஆண்டு முழுவதும் மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் வாசம் செய்தார். அதற்கு பதிலாக தேவை என்னவென்றால் இந்த பிரசன்னத்தை சந்திக்க தயாராக இருக்க வேண்டும். குளித்துவிட்டு ஆடை அணிந்த பிறகு பூசாரி பலிக்காக விலங்குகளை கொண்டு வர வேண்டியிருந்தது.

“ஆரோன் இஸ்ரவேல் ஜனங்களிடமிருந்து பாவப்பரிகார பலிக்காக இரண்டு வெள்ளாட்டுக் கடாக்களையும் தகன பலிக்காக ஒரு ஆட்டுக் காடாவையும் வாங்கிக்கொள்ள வேண்டும். பிறகு ஆரோன் காளையைப் பாவப்பரிகார பலியாக செலுத்த வேண்டும். இந்தப் பாவப்பரிகார பலி அவனுக்குரியது. இதனை ஆரோன் தன்னையும் தன் குடும்பத்தாரையும் சுத்திகரிப்பு செய்வதற்காக இவ்வாறு செய்ய வேண்டும்.

லேவியராகமம் 16:5-6

ஆரோனின் சொந்த பாவங்களுக்காக பரிகாரம் செய்ய அல்லது மூட ஒரு காளை பலியிடப்பட்டது. துர்க பூஜையின் போது சில நேரங்களில் காளை அல்லது ஆடு தியாகங்கள் செய்யப்படுகின்றன. யோம் கிப்பூருக்கு பூசாரி சொந்த பாவத்தை மறைக்க காளையை பலியிடுவது ஒரு விருப்பத்தெர்வு அல்ல. அவர் தனது பாவத்தை காளையின் பலியால் மறைக்காவிட்டால் பூசாரி இறந்துவிடுவார்.

பின்னர் உடனடியாக, பூசாரி இரண்டு ஆடுகளின் குறிப்பிடத்தக்க விழாவை நிகழ்த்தினார்.

“பிறகு ஆரோன் இரு வெள்ளாட்டுக் கடாக்களையும் கர்த்தருக்கு முன்பாக ஆசரிப்புக் கூடாரத்தின் வாசலுக்குக் கொண்டு வரவேண்டும்.பின் கடாக்களுக்காகச் சீட்டுப்போட வேண்டும். ஒரு சீட்டு கர்த்தருக்குரியது. இன்னொரு சீட்டு போக் காட்டுக்கு உரியது. “பிறகு ஆரோன் கர்த்தருக்குரிய சீட்டுள்ள கடாவை கர்த்தருடைய சந்நிதியில் பாவப் பரிகார பலியாக வழங்க வேண்டும்.

லேவியராகமம் 16:7-9

பூசாரி காளையை தனது சொந்த பாவங்களுக்காக பலியிடப்பட்டவுடன், பூசாரி இரண்டு ஆடுகளை தெரிந்தெடுத்து சீட்டு போடுவார். ஒரு ஆடு போக்காடாக நியமிக்கப்படும். மற்ற ஆடு பாவநிவாரணபலியாக பலியிடப்பட வேண்டும். ஏன்?

15 “பிறகு ஆரோன் ஜனங்களின் பாவப் பரிகார பலிக்கான வெள்ளாட்டைக் கொன்று, அதன் இரத்தத்தைத் திரைக்குப் பின்னால் உள்ள அறைக்குக் கொண்டு வர வேண்டும். காளையின் இரத்தத்தைச் செய்தது போன்றே இதனையும் செய்ய வேண்டும். அவன் அந்த இரத்தத்தைக் கிருபாசனத்தின் மேலும் அதற்கு முன்பும் தெளிக்க வேண்டும். 16 இவ்வாறு ஆரோன் மிகவும் பரிசுத்தமான இடத்தைச் சுத்திகரிப்பு செய்யவேண்டும். இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் அனைவருடைய தீட்டிற்காகவும், பாவங்களுக்காகவும் ஆரோன் இதனையெல்லாம் செய்ய வேண்டும். ஆரோன் இதனை ஆசரிப்பு கூடாரத்திற்குள்ளே செய்ய வேண்டும்.

லேவியராகமம் 16:15-16

போக்காடுக்கு என்ன நேர்ந்தது?

20 “ஆரோன் மிகப் பரிசுத்தமான இடத்தையும், ஆசரிப்புக் கூடாரத்தையும், பலிபீடத்தையும் பரிசுத்தப்படுத்துவான். பிறகு ஆரோன் உயிருள்ள வெள்ளாட்டை கர்த்தருக்கு முன் கொண்டு வந்து 21 தனது இரு கைகளையும் அதன் தலைமீது வைப்பான். பிறகு இஸ்ரவேல் ஜனங்களுடைய பாவங்களையும் குற்றங்களையும் அறிக்கையிட்டு அந்த வெள்ளாட்டின் தலையிலே சுமத்துவான். பின் அதனை அதற்கு நியமிக்கப்பட்ட ஆள் மூலம் வனாந்திரத்திற்கு அனுப்பிவிடுவான். 22 அந்தக் கடாவானது வனாந்திரத்திற்கு அனைவரது பாவங்களையும் எடுத்து சென்றுவிடுகிறது. அதனைக் காட்டிலே விட்டுவிட்டு அந்த ஆள் வந்துவிடுவான்.

லேவியராகமம் 16:20-22

ஆரோனின் சொந்த பாவத்திற்காக காளை பலியாக்கப்பட்தது. முதல் ஆட்டின் பலி இஸ்ரவேல் மக்களின் பாவத்திற்காக இருந்தது. மக்களின் பாவங்களை பலிகடாவின் மீது மாற்றபட்டதின் – அடையாளமாக – ஆரோன் தனது கைகளை உயிருள்ள பலிகடாவின் தலையில் வைப்பார். மக்களின் பாவங்கள் இப்போது மக்களிடமிருந்து வெகு தொலைவில் உள்ளன என்பதற்கான அடையாளமாக ஆடு பின்னர் வனாந்தரத்தில் விடுவிக்கப்பட்டது. இந்த பலிகளால் அவர்களின் பாவங்களுக்கு பரிகாரம் செய்யப்பட்டது. இது ஒவ்வொரு ஆண்டும் பாவநிவிர்தி நாளில், அந்த நாளிலும் மட்டுமே செய்யப்பட்டது.

பாவநிவிர்த்திநாளும்துர்காபூஜையும்

இந்த விழாவை ஒவ்வொரு ஆண்டும் கொண்டாட கடவுள் ஏன் கட்டளையிட்டார்? இதன் பொருள் என்ன? துர்கா பூஜை எருமை அரக்கன் மஹிஷாசுரனை தோற்கடித்த காலத்தை திரும்பிப் பார்க்க செய்கிறது. இது கடந்த கால நிகழ்வை நினைவுகூர்கிறது. பாவநிவிர்த்தி தினமும் வெற்றியை நினைவுகூர்ந்தது, ஆனால் அது தீர்க்கதரிசனமாக, அது தீமைக்கு எதிரான எதிர்காலவெற்றியை எதிர்பார்த்தது இருந்தது. உண்மையான விலங்கு பலியாக வழங்கப்பட்டாலும், அவை அடையாளமாக இருந்தன. அதை வேத புஸ்தகன் (பைபிள்) விளக்குகிறது

 ஏனென்றால் வெள்ளாடு, கன்று குட்டி போன்றவற்றின் இரத்தம் நமது பாவங்களை விலக்காது.

எபிரெயர் 10: 4

உண்மையில் பாவநிவாரண நாளில் பலிகள் பூசாரி மற்றும் பக்தர்களின் பாவங்களை நீக்க முடியாது என்பதால், ஒவ்வொரு ஆண்டும் அவை ஏன் வழங்கப்பட்டன? வேத புஸ்தகம் (பைபிள்) அதை விளக்குகிறது

நியாயப்பிரமாணமானது எதிர்காலத்தில் நேரிடும் நன்மைகளைப் பற்றிய முழுமையற்ற ஒரு சித்திரத்தையே கொடுக்கிறது. அது தெளிவற்றதாக உள்ளது. அது உண்மையான விஷயங்களின் முழுச் சித்திரம் அல்ல. அது மக்களிடம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஒரே மாதிரியான பலிகளைக் கொடுக்குமாறு கூறுகிறது. தேவனை வழிபட வருகிறவர்களும் அவ்வாறே கொடுத்து வருகின்றனர். நியாயப்பிரமாணம் அவர்களை என்றும் முழுமையானவர்களாக ஆக்காது. சட்டம் மனிதர்களை பூரணப் படுத்துமானால், வழங்கப்பட்டுக்கொண்டிருக்கிற பலிகளும் நின்றிருக்கும். ஏனெனில் வழிபடுகிறவர்கள் ஏற்கெனவே பரிசுத்தப்படுத்தப்பட்டு அவர்கள் தம் பாவங்களுக்காகக் குற்ற உணர்ச்சி உடையவர்களாக இருக்கமாட்டார்கள். ஆனால் ஒவ்வொரு ஆண்டும் வழங்கப்படுகிற அப்பலிகள் அவர்களின் பாவங்களையே அவர்களுக்கு நினைவுறுத்துகின்றன.

எபிரெயர் 10:1-3

பலிகளால் பாவங்களைத் தூய்மைப்படுத்த முடிந்தால், அவற்றை மீண்டும் செய்ய வேண்டிய அவசியமில்லை. ஆனால் அவை பலனளிக்கவில்லை என்பதைக் காட்டி அவை ஆண்டுதோறும் மீண்டும் மீண்டும் செய்யப்பட்டன.

ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து (யேசு சத்சங்) தன்னை ஒரு பலியாகமாக முன்வைத்தபோது, அது அனைத்தும் மாறியது.

ஆகவே கிறிஸ்து இந்த உலகத்துக்கு வரும்போது, அவர்,

“நீர் காணிக்கைகளையும் பலிகளையும் விரும்புவதில்லை.
    ஆனால் எனக்காக ஒரு சரீரத்தை ஆயத்தம் செய்தீர்.
மிருகங்களைக் கொன்றும் எரித்தும் கொடுக்கப்படுகிற பலிகள் உம்மைச் சந்தோஷப்படுத்தாது.
    பாவநிவாரண பலிகளும் உம்மைத் திருப்திப்படுத்தாது.
பிறகு நான், ‘தேவனே! இதோ இருக்கிறேன்.
    உம்முடைய விருப்பத்தை நிறைவேற்ற வந்திருக்கிறேன்.
    நியாயப்பிரமாண புத்தகத்தில் என்னைக் குறித்து எழுதியிருக்கிறது’ என்றேன்.”

எபிரெயர் 10:5-7

அவர் தன்னை பலியாக வழங்க வந்தார். அவர் செய்தபோது

10 இயேசு கிறிஸ்து தேவனுடைய விருப்பப்படியே காரியங்களைச் செய்தார். அதனால் அவரது இறப்பாகிய பலி மூலம் நம்மைப் பரிசுத்தமாக்கினார். அவர் இப்பலியை என்றென்றைக்கும் போதுமான வகையில் ஒருமுறை செய்து முடித்தார்.

எபிரெயர் 10:10

இரண்டு ஆடுகளின் பலிகள் எதிர்காலத்தில் இயேசுவின் பலி மற்றும் வெற்றியை அடையாளமாக சுட்டிக்காட்டின. அவர் பலி ஆடாக இருந்தபடியால் பலியானார். நாம் சுத்திகரிக்கப்பட, உலகளாவிய சமூகத்தின் அனைத்து பாவங்களையும் எடுத்து அவற்றை நம்மிடமிருந்து வெகு தொலைவில் நீக்கியதால், அவர் போக்காடாகவும் இருந்தார்.

பாவநிவிர்த்தி நாள்தான் துர்கா பூஜைக்கு காரணமா?

இஸ்ரேலர்களின் வரலாற்றில், 700BC பற்றி இஸ்ரேலில் இருந்து நாடுகடத்தப்பட்டவர்கள் இந்தியாவுக்கு வரத் தொடங்கினர், இது இந்தியாவின் கற்றல் மற்றும் மதத்திற்கு பல பங்களிப்புகளைச் செய்தது. இந்த இஸ்ரவேலர் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஏழாம் மாதத்தின் 10 ஆம் நாளில் பாவநிவாரணதினத்தை கொண்டாடியிருப்பார்கள். ஒருவேளை, அவர்கள் இந்தியாவின் மொழிகளுக்கு பங்களித்ததைப் போலவே, அவர்கள் பாவநிவிர்த்தி தினத்தையும் பங்களித்தனர், இது துர்கா பூஜையாக மாறியது, இது தீமைக்கு எதிரான ஒரு பெரிய வெற்றியின் நினைவாகும். கிமு 600 இல் கொண்டாடத் தொடங்கிய துர்கா பூஜையைப் பற்றிய நமது வரலாற்று புரிதலுடன் இது பொருந்துகிறது.

எப்போது பாவநிவாரண நாள் பலிகள் நிறுத்தப்பட்டது

நம் சார்பாக இயேசுவின் (யேசு சத்சங்) பலி பயனுள்ளதாகவும் போதுமானதாகவும் இருந்தது. சிலுவையில் இயேசு பலியிட்ட சிறிது நேரத்திலேயே (கி.பி 33), ரோமானியர்கள் கி.பி 70 இல் கோவிலை மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்துடன் அழித்தனர். அப்போதிருந்து யூதர்கள் பாவநிவிர்த்தி நாளில் மீண்டும் எந்த பலிகளையும் செய்யவில்லை. இன்று, யூதர்கள் இந்த திருவிழாவைக் துயர் நிறைந்த விரதத்தோடு அனுசரிக்கப்படுகிறது. பைபிள் விளக்குவது போல, பயனுள்ள தியாகம் வழங்கப்பட்டவுடன் வருடாந்திர தியாகம் தொடர வேண்டிய அவசியமில்லை. எனவே கடவுள் அதை நிறுத்தினார்.

துர்கா பூஜையின் தற்சுரூபமும் பாவநிவிர்த்தி நாளும் 

துர்கா பூஜை துர்காவின் உருவத்தை அழைப்பதை உள்ளடக்கியது, இதனால் தெய்வம் மூர்த்தியில் வாழ்கிறது. பாவநிவாரண நாள் என்பது வரவிருக்கும் பலியின் முன்னறிவிப்பாகும், மேலும் எந்த தற்சுரூபத்தையும் வழிபட ஏற்க்கவில்லை. மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் கடவுள் கண்ணுக்குத் தெரியாதவர், அதனால் எந்த உருவமும் இல்லை.

ஆனால் ஒரு முளுமையான பலனுள்ள பலியின் தற்சுரூபத்தை, பல நூறு ஆனண்டுகளாக நடந்த பல பாவநிவிர்த்திநாட்கள், முன்னரே சுட்டிக்காட்டியது. வேத புஸ்தகன் (பைபிள்) விளக்குவது போல

15 ஒருவராலும் தேவனைக் காண இயலாது.
    ஆனால் இயேசு தேவனைப் போன்றவர்.
    படைக்கப்பட்ட அனைத்து பொருட்களின் மேலும் இயேசுவே ஆட்சியாளர்.

கொலோசெயர 1:15

அவர் அதரிசனமான தேவனுடைய தற்சுரூபமும், சர்வ சிருஷ்டிக்கும் முந்தின பேறுமானவர்.

பங்குஎடு

நாங்கள் வேத புஸ்தகத்தின் (பைபிள்) வழியாக சென்று கொண்டிருக்கிறோம். கடவுள் தனது திட்டத்தை வெளிப்படுத்த பல அறிகுறிகளை எவ்வாறு கொடுத்தார் என்பதை நாம் கண்டோம். ஆரம்பத்தில் அவர் வரவிருக்கும் ‘அவர்’ பற்றி முன்னறிவித்தார். இதைத் தொடர்ந்து ஸ்ரீ ஆபிரகாமின் பலி, பஸ்கா பலி, மற்றும் பாவநிவாரண நாள். இஸ்ரவேலர் மீது மோசேயின் ஆசீர்வாதங்களும் சாபங்களும் உள்ளன. இது அவர்களின் வரலாற்றை இயக்கும், இங்கு விளக்கப்பட்டுள்ளபடி, உலகெங்கிலும், இந்தியாவுக்கு கூட இஸ்ரவேலர்கள் சிதறடிக்கப்பட்டார்கள்.

பத்து கட்டளைகள்: கலியுகத்தில் ஒரு கொரோனா நச்சுயிர் சோதனை போல

நாம் கலியுகத்தில் அல்லது இருண்டகாலத்தில் வாழ்கிறோம் என்பது பொதுவாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது. சத்திய யுகம் தொடங்கி, திரேதா யுகம் மற்றும் துவாபர யுகம் முடிந்து நான்காவது யுகமான இது கடைசி யுகமாகும். சத்தியத்தின் முதல் யுகத்திலிருந்து (சத்யயுகா) கலியுகம் வரை, இந்த நான்கு யுகங்களுக்கிடையில் பொதுவான நிகழ்வுதான், ஒரு நிலையான அறநெறி மற்றும் சமூக சிதைவு ஆகும்.

மகாபாரதத்தில் உள்ள மார்க்கண்டேயன் கலியுகத்தில் மனித நடத்தை இவ்வாறாக இருக்கும் என விவரிக்கிறார்:

கோபம், கடுங்கோபம் மற்றும் அறியாமை வளரும்

ஒவ்வொரு நாளிலும் மதம், உண்மைத்தன்மை, தூய்மை, சகிப்புத்தன்மை, கருணை, உடல் வலிமை மற்றும் நினைவாற்றல் நலிவடையும்.

எந்தவொரு நியாயமும் இல்லாமல் மக்களுக்கு கொலையைப் பற்றிய எண்ணங்கள் இருக்கும், அதில் தவறொன்றும் இல்லை என்று காண்பார்கள்.

இச்சை சமூக ரீதியாக ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாக கருதப்படும், மேலும் உடலுறவு என்பது வாழ்க்கையின் மையத் தேவையாகக் கருதப்படும்.

பாவம் அதிவேகமாக அதிகரிக்கும், அதே நேரத்தில் நல்லொழுக்கம் மங்கி, செழிக்காமல் போகும்.

மக்கள் போதைப்பொருள் மற்றும் போதைக்கு அடிமையாகி விடுவார்கள்.

குருக்கள் இனி மதிக்கப்பட மாட்டார்கள், அவர்களுடைய மாணவர்கள் அவர்களைக் காயப்படுத்த முயற்சிப்பார்கள். அவர்களின் போதனைகள் அவமதிக்கப்படும், காமத்தை பின்பற்றுபவர்கள் எல்லா மனிதர்களிடமிருந்தும் மனதைக் கட்டுப்படுத்துவார்கள்.

எல்லா மனிதர்களும் தங்களை தெய்வங்களாக அறிவித்துக்கொள்கிறார்கள் அல்லது தெய்வங்களால் வழங்கப்பட்ட வரம் மற்றும் போதனைகளுக்கு பதிலாக அதை ஒரு தொழிலாக மாற்றுவர்.

மக்கள் இனி திருமணம் செய்து கொள்ள மாட்டார்கள் அனால் பாலியல் இன்பத்திற்காக சேர்ந்து வாழ்வார்கள்.

மோசேயும் பத்து கட்டளைகளும்

எபிரேய வேதங்கள் நமது தற்போதைய காலத்தை அதே வழியில் விவரிக்கின்றன. பாவத்திற்கான நம்முடைய நடத்தையின் காரணமாக, பஸ்கா பண்டிகையோடு எகிப்திலிருந்து தப்பித்த சிறிது நேரத்திலேயே கடவுள் மோசேக்கு பத்து கட்டளைகளைக் கொடுத்தார். மோசேயின் குறிக்கோள் இஸ்ரவேலரை எகிப்திலிருந்து வெளியே கொண்டு செல்வது மட்டுமல்லாமல், அவர்களை ஒரு புதிய வாழ்க்கை முறைக்கு வழிநடத்துவதும் ஆகும். ஆகவே, இஸ்ரவேலரை மீட்ட பஸ்காவின் ஐம்பது நாட்களுக்குப் பிறகு, மோசே கடவுளிடமிருந்து நியாயப்பிரமாணத்தைப் பெறும்படி அவர்களை சீனாய் மலைக்கு (ஓரேப் மலையையும் குறிக்கும்) அழைத்துச் சென்றார். கலியுகத்தின் பிரச்சினைகளை அறிய இந்த சட்டம் கலியுகத்தின் போது பெறப்பட்டது.

மோசேக்கு என்ன கட்டளைகள் கிடைத்தன? முழுமையான சட்டம் மிக நீளமாக இருந்தபோதிலும், மோசே முதலில் கடவுளால் எழுதப்பட்ட குறிப்பிட்ட அறநெறி கட்டளைகளை ஒரு கற்பலகைகளில் பெற்றார், இது பத்து கட்டளைகள் (அல்லது மோசேயின் பத்துக் கட்டளைகள்) என அழைக்கப்படுகிறது. இந்த பத்தும் சட்டத்தின் சுருக்கத்தை உருவாக்கியது – சிறிய விவரங்களுக்கு முன் அறநெறி தர்மம் – மேலும் அவை கலியுகத்தில் பொதுவான தீமைகளிலிருந்து மனந்திரும்பும்படி நம்மை தொடரும் கடவுளின் வல்லமையான செயலாக உள்ளது.

பத்து கட்டளைகள்

கடவுளால் கற்பலகைகளில் எழுதப்பட்ட, பத்து கட்டளைகளின் முழுமையான பட்டியல் இங்கே, பின்னர் மோசே எபிரேய வேதங்களில் பதிவு செய்தார்.

வன் பேசிச் சொல்லிய சகல வார்த்தைகளுமாவன:
2 உன்னை அடிமைத்தன வீடாகிய எகிப்து தேசத்திலிருந்து புறப்படப்பண்ணின உன் தேவனாகிய கர்த்தர் நானே.
3 என்னையன்றி உனக்கு வேறே தேவர்கள் உண்டாயிருக்கவேண்டாம்.
4 மேலே வானத்திலும், கீழே பூமியிலும், பூமியின்கீழ்த் தண்ணீரிலும் உண்டாயிருக்கிறவைகளுக்கு ஒப்பான ஒரு சொரூபத்தையாகிலும் யாதொரு விக்கிரகத்தையாகிலும் நீ உனக்கு உண்டாக்க வேண்டாம்;
5 நீ அவைகளை நமஸ்கரிக்கவும் சேவிக்கவும் வேண்டாம்; உன் தேவனாகிய கர்த்தராயிருக்கிற நான் எரிச்சலுள்ள தேவனாயிருந்து, என்னைப் பகைக்கிறவர்களைக் குறித்துப் பிதாக்களுடைய அக்கிரமத்தைப் பிள்ளைகளிடத்தில் மூன்றாம் நான்காம் தலைமுறைமட்டும் விசாரிக்கிறவராயிருக்கிறேன்.
6 என்னிடத்தில் அன்புகூர்ந்து, என் கற்பனைகளைக் கைக்கொள்ளுகிறவர்களுக்கோ ஆயிரம் தலைமுறைமட்டும் இரக்கஞ் செய்கிறவராயிருக்கிறேன்.
7 உன் தேவனாகிய கர்த்தருடைய நாமத்தை வீணிலே வழங்காதிருப்பாயாக; கர்த்தர் தம்முடைய நாமத்தை வீணிலே வழங்குகிறவனைத் தண்டியாமல் விடார்.
8 ஓய்வுநாளைப் பரிசுத்தமாய் ஆசரிக்க நினைப்பாயாக;
9 ஆறுநாளும் நீ வேலைசெய்து, உன் கிரியைகளையெல்லாம் நடப்பிப்பாயாக;
10 ஏழாம்நாளோ உன் தேவனாகிய கர்த்தருடைய ஓய்வுநாள்; அதிலே நீயானாலும், உன் குமாரனானாலும், உன் குமாரத்தியானாலும், உன் வேலைக்காரனானாலும், உன் வேலைக்காரியானாலும், உன் மிருக ஜீவனானாலும், உன் வாசல்களில் இருக்கிற அந்நியனானாலும், யாதொரு வேலையும் செய்யவேண்டாம்.
11 கர்த்தர் ஆறுநாளைக்குள்ளே வானத்தையும் பூமியையும் சமுத்திரத்தையும் அவைகளிலுள்ள எல்லாவற்றையும் உண்டாக்கி, ஏழாம்நாளிலே ஓய்ந்திருந்தார்; ஆகையால், கர்த்தர் ஓய்வுநாளை ஆசீர்வதித்து, அதைப் பரிசுத்தமாக்கினார்.
12 உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உனக்குக் கொடுக்கிற தேசத்திலே உன் நாட்கள் நீடித்திருப்பதற்கு, உன் தகப்பனையும் உன் தாயையும் கனம்பண்ணுவாயாக.
13 கொலை செய்யாதிருப்பாயாக.
14 விபசாரம் செய்யாதிருப்பாயாக.
15 களவு செய்யாதிருப்பாயாக.
16 பிறனுக்கு விரோதமாகப் பொய்ச்சாட்சி சொல்லாதிருப்பாயாக.
17 பிறனுடைய வீட்டை இச்சியாதிருப்பாயாக; பிறனுடைய மனைவியையும், அவனுடைய வேலைக்காரனையும், அவனுடைய வேலைக்காரியையும், அவனுடைய எருதையும், அவனுடைய கழுதையையும், பின்னும் பிறனுக்குள்ள யாதொன்றையும் இச்சியாதிருப்பாயாக என்றார்.

யாத்திராகமம் 20: 1-18

பத்து கட்டளைகளின் நியமம்

இன்று நாம் சில நேரங்களில் இவை கட்டளைகள் என்பதை மறந்து விடுகிறோம். அவை பரிந்துரைக்கப்பட்டவைகள் அல்ல. அவை சிபாரிசும் அல்ல. ஆனால் இந்த கட்டளைகளுக்கு நாம் எந்த அளவிற்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும்? பின்வருபவை பத்து கட்டளைகளைக் கொடுப்பதற்கு முன்பதாக வருகிறது

3 மோசே தேவனிடத்திற்கு ஏறிப்போனான்; கர்த்தர் மலையிலிருந்து அவனைக் கூப்பிட்டு: நீ யாக்கோபு வம்சத்தாருக்குச் சொல்லவும், இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கு அறிவிக்கவும் வேண்டியது என்னவென்றால்,
4 நான் எகிப்தியருக்குச் செய்ததையும், நான் உங்களைக் கழுகுகளுடைய செட்டைகளின்மேல் சுமந்து, உங்களை என்னண்டையிலே சேர்த்துக்கொண்டதையும், நீங்கள் கண்டிருக்கிறீர்கள்.
5 இப்பொழுது நீங்கள் என் வாக்கை உள்ளபடி கேட்டு, என் உடன்படிக்கையைக் கைக்கொள்வீர்களானால், சகல ஜனங்களிலும் நீங்களே எனக்குச் சொந்த சம்பத்தாயிருப்பீர்கள்; பூமியெல்லாம் என்னுடையது.

யாத்திராகமம் 19: 3,5

இது பத்து கட்டளைகளுக்குப் பிறகு வழங்கப்பட்டது

7 உடன்படிக்கையின் புஸ்தகத்தை எடுத்து, ஜனங்களின் காதுகேட்க வாசித்தான்; அவர்கள் கர்த்தர் சொன்னபடியெல்லாம் செய்து, கீழ்ப்படிந்து நடப்போம் என்றார்கள்.

யாத்திராகமம் 24:7

சில நேரங்களில் பள்ளித் தேர்வுகளில், ஆசிரியர் பல கேள்விகளைக் கொடுக்கிறார் (எடுத்துக்காட்டாக 20) ஆனால் பின்னர் சில கேள்விகளுக்கு மட்டுமே பதிலளிக்க வேண்டும். எடுத்துக்காட்டாக, 20 கேள்விகளில் ஏதேனும் 15 கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்க நாம் தேர்வு செய்யலாம். ஒவ்வொரு மாணவனும்/மாணவியரும் பதிலளிக்க 15 எளிதான கேள்விகளை எடுக்கலாம். இந்த வழியில் ஆசிரியர் தேர்வை எளிதாக்குகிறார்.

பலரும் பத்து கட்டளைகளை அதே போல் நினைக்கிறார்கள். கடவுள், பத்து கட்டளைகளைக் கொடுத்தபின், “இந்த பத்தில் இருந்து நீங்கள் விரும்பும் ஆறை முயற்சி செய்யுங்கள்” என்பதாக அவர்கள் நினைக்கிறார்கள். நம்முடைய ‘கெட்ட செயல்களுக்கு’ எதிராக கடவுள் நம்முடைய ‘நல்ல செயல்களை’ கொண்டு சமநிலைப்படுத்துவதாக கற்பனை செய்வதால் நாம் இவ்வாறு நினைக்கிறோம். நமது நற்செயல்கள் நமது மோசமான குறைபாடுகளை விட அதிகமாக இருந்தால் அல்லது ரத்து செய்தால், கடவுளுடையதை  சம்பாதிக்க இது போதுமானது என்று நாம் நம்புகிறோம்.

இருப்பினும், பத்து கட்டளைகளின் நேர்மையாக வாசித்தால் இது அவ்வாறு வழங்கப்படவில்லை என்பதைக் காட்டுகிறது. மக்கள் எல்லா கட்டளைகளுக்கும் கீழ்ப்படிந்து – எல்லா காலங்களிலும் கடைப்பிடிக்க வேண்டும். இந்த பத்து கட்டளைகள் மிகவும் கடுமையாக இருப்பதால் இது பலரால் நிராகரிக்கப்பட்டது. ஆனால் காலியுகம் கொண்டுவரும் சூழ்நிலைக்காக அவை காலியுகத்தில் வழங்கப்பட்டன.

பத்து கட்டளைகள் மற்றும் கொரோனா நச்சுயிர் சோதனை

2020 ஆம் ஆண்டில் உலகெங்கும் பரவி வரும் கொரோனா வைரஸ் தொற்றுநோயுடன் ஒப்பிடுவதன் மூலம் காலியுகத்தில் கடுமையான பத்து கட்டளைகளின் நோக்கத்தை நாம் நன்கு புரிந்து கொள்ள முடியும். கோவிட் -19 என்பது காய்ச்சல், இருமல் மற்றும் மூச்சுத் திணறல் போன்ற அறிகுறிகளைக் கொண்ட ஒரு நோயாகும் கொரோனா நச்சுயிர் – நாம் பார்க்க முடியாத அளவுக்கு சிறிய ஒன்று.

யாராவது காய்ச்சல் உணர்கிறார்கள் மற்றும் இருமல் இருப்பதாக வைத்துக்கொள்வோம். இந்த நபர் என்ன பிரச்சினை என்று ஆச்சரியப்படுகிறார். அவருக்கோ / அவளுக்கோ சாதாரன காய்ச்சல் இருக்கிறதா அல்லது அவர்கள் கொரோனா வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளார்களா? அப்படியானால் அது ஒரு கடுமையான பிரச்சினை – உயிருக்கு ஆபத்தானது. கொரோனா வைரஸ் மிக வேகமாக பரவுகிறது மற்றும் அனைவருக்கும் எளிதில் பாதிக்கப்படுவதால் இது ஒரு உண்மையான வாய்ப்பு. கண்டுபிடிக்க அவர்கள் ஒரு சிறப்பு பரிசோதனையை மேற்கொள்கிறார்கள், இது அவர்களின் உடலில் கொரோனா வைரஸ் இருக்கிறதா என்பதை தீர்மானிக்கிறது. கொரோனா வைரஸ் சோதனை அவர்களின் நோயைக் குணப்படுத்தாது, இது அவர்களுக்கு கொரோனா வைரஸ் இருந்தால், அது COVID-19 என்பதை முடிவு செய்யும், அல்லது அவர்களுக்கு பொதுவான காய்ச்சல் இருந்தால் அது உறுதியாகத் தெரிவிக்கிறது.

இதே போன்றுதான் பத்து கட்டளைகளிலும் அறியப்படும். 2020 இல் கொரோனா நச்சுயிர் பரவலாக உள்ளது போல கலியுகத்திலும் அறநெறிச் சிதைவு பரவலாக உள்ளது. நாம் நீதியுள்ளவர்களா அல்லது நாமும் பாவத்தால் களங்கப்பட்டிருக்கிறோமா என்பதை பொது அறநெறி ரீதியான இந்த யுகத்தில், அறிய விரும்புவோம். பத்து கட்டளைகள் வழங்கப்பட்டன, அவற்றுக்கு எதிரான நம் வாழ்க்கையை ஆராய்வதன் மூலம் நாம் பாவத்திலிருந்தும், அதனுடன் வரும் கர்மவினையிலிருந்தும் விடுபட்டிருக்கிறோமா, அல்லது பாவம் நம்மீது ஒரு பிடி வைத்திருக்கிறதா என்பதை நாமே அறிந்து கொள்ள முடியும். கொரோனா நச்சுயிர் சோதனையைப் போலவே பத்து கட்டளைகளும் செயல்படுகின்றன – எனவே உங்களுக்கு நோய் (பாவம்) இருக்கிறதா அல்லது அதிலிருந்து நீங்கள் விடுபட்டிருக்கிறீர்களா என்பது உங்களுக்குத் தெரியும்.

பாவம் என்பது ‘குறித்தவருதல்’ என்று பொருள் கடவுள் நம்மிடமிருந்து எதிர்பார்க்கும் இலக்கு என்னவென்றால் எப்படி நாம் மற்றவர்களையும், நம்மையும், கடவுளையும் நடத்துகிறோம் என்பதாகும். ஆனால் நம்முடைய பிரச்சினையை அங்கீகரிப்பதற்குப் பதிலாக, நம்மை மற்றவர்களுடன் ஒப்பிட்டுப் பார்க்கிறோம் (தவறான தரத்திற்கு எதிராக நம்மை அளவிடுவது), மதத் தகுதியைப் பெறுவதற்கு கடினமாக முயற்சி செய்கிறோம், அல்லது அதை விட்டுகொடுத்துவிட்டு இன்பத்திற்காக வாழ்கிறோம். ஆகையால் கடவுள் பத்து கட்டளைகளைக் கொடுத்தார்:

20 இப்படியிருக்க, பாவத்தை அறிகிற அறிவு நியாயப்பிரமாணத்தினால் வருகிறபடியால், எந்த மனுஷனும் நியாயப்பிரமாணத்தின் கிரியையினாலே தேவனுக்கு முன்பாக நீதிமானாக்கப்படுவதில்லை

ரோமர் 3:20

பத்து கட்டளைகளின் தரத்திற்கு நேராக நம் வாழ்க்கையை ஆராய்ந்தால், கொரோனா வைரஸ் பரிசோதனையைப் போன்று அது உள் சிக்கலைக் காட்டும். பத்து கட்டளைகள் நம் பிரச்சினையை ‘சரிசெய்யவில்லை’, ஆனால் கடவுள் அளித்த தீர்வை நாம் ஏற்றுக்கொள்ளும்படி, சிக்கலை தெளிவாக வெளிப்படுத்துகின்றன. சுய ஏமாற்றத்தில் தொடர்வதற்குப் பதிலாக, நம்மைத் துல்லியமாகப் பார்க்க சட்டம் அனுமதிக்கிறது.

கடவுளின் பரிசு மனந்திரும்புதலில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது

இயேசு கிறிஸ்துவின் மரணம் மற்றும் உயிர்த்தெழுதலினால் உண்டான பாவமன்னிப்பை பரிசாக கொடுப்பதுதான் கடவுளின் தீர்வாகும் – இயேசுவின் அறவொளி. இயேசுவின் வேலையை நாம் நம்பி விசுவாசிக்கும்போது இந்த நித்திய வாழ்க்கை என்னும் பரிசு நமக்கு எளிமையாக வழங்கப்படுகிறது.

16 தேவன் பகலை ஆளப் பெரிய சுடரும் இரவை ஆளச் சிறிய சுடரும் ஆகிய இரண்டு மகத்தான சுடர்களையும் நட்சத்திரங்களையும் உண்டாக்கினார்.

கலாத்தியர் 2:16

ஸ்ரீ ஆபிரகாம் கடவுளுக்கு முன்பாக நியாயப்படுத்தப்பட்டதால், நமக்கும் நீதியை வழங்க முடியும். ஆனால் அதற்கு நாம் மனந்திரும்ப வேண்டும். மனந்திரும்புதல் என்பது பெரும்பாலும் தவறாகப் புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது, ஆனால் மனந்திரும்புதல் என்பது ‘நம் மனதை மாற்றுவது’ பாவத்திலிருந்து விலகி, கடவுளை நோக்கியும் அவர் அளிக்கும் பரிசுவுக்கு திரும்புவதாகும். வேத புஸ்தகத்தில் (பைபிள்) விளக்குவது போல்:

  ஆகையால், மனந்திரும்புங்கள், கடவுளிடம் திரும்புங்கள், இதனால் உங்கள் பாவங்கள் அழிக்கப்படும், புத்துணர்ச்சியூட்டும் நேரங்கள் கர்த்தரிடமிருந்து வரும்,

அப்போஸ்தலர் 3: 19

நாம் மனந்திரும்பி, கடவுளிடம் திரும்பினால், உங்களுக்கும் எனக்கும் அருளப்படும் வாக்குறுதி என்னவென்றால், , நம் பாவங்கள் நமக்கு எதிராக எண்ணப்படாது, நாம் ஜீவனைப் பெறுவோம். கடவுள், தனது மிகுந்த கருணையினால், கலியுகத்தில் பாவத்திற்கான ஒரு சோதனை மற்றும் தடுப்பூசி இரண்டையும் நமக்கு வழங்கியுள்ளார்.

காளி, மரணம், பஸ்காவின் அடையாளம்

காளி பொதுவாக மரணத்தின் தேவதை என்று அறியப்படுகிறார்.  ஆனால் அந்த வார்த்தை, இன்னும் துல்லியமாக பார்க்கப்போனால், சமஸ்கிருத பதமான கால  அதாவது காலம்  என்று பொருள்படக்கூடிய ஒன்றாக உள்ளது.  காளியின் சின்னங்கள் பயமுறுத்தக்கூடிய ஒன்றாக காணப்படுகிறது. ஏனெனில், பொதுவாக அவள் துண்டிக்கப்பட்ட தலைகளை  கழுத்தணியாகவும்,  வெட்டப்பட்ட கைகளை பாவாடையாகவும் உடுத்தி,  புதிதாக துண்டிக்கப்பட்டு இரத்தம் சொட்டும் தலையினை தன் ஒருகையில் ஏந்தினவளாகவும், தன் ஒரு  பாதத்தை கீழே விழுந்த தன் கணவன் சிவனின் உடலின்மேல் வைத்தவளாகவும் காணப்படுகிறாள்.  எபிரேய வேதமான – பரிசுத்த வேதாகமத்தில்  – மரணம் சம்பந்தப்பட்ட இன்னொரு கதையினை புரிந்துகொள்வதற்கு காளியின் நமக்கு உதவுகிறாள்

]

கீழே சாய்க்கப்பட்ட சிவனின் மேல் துண்டிக்கப்பட்ட தலைகளோடும் கால்களோடும் தன்னை அலங்கரித்தவளாக நிற்கிறாள் காளி

காளியின்  புராணம் நமக்கு உரைப்பது என்னவென்றால்   அசுரர்களின் தலைவன் மகிசாசூரன் தேவர்களுக்கு விரோதமாக போர்தொடுக்க முனைந்தான்.   அவனை எதிர்கொள்ள   தங்களின் வலிமையினாலே அவர்கள் காளியை உண்டாகினார்கள்.  காளி மகாஉக்கிரத்தோடு அசுரசேனையை எதிர்கொண்டு,  அவர்களை கண்டம்துண்டமாக வெட்டிசாய்த்து, எதிரே வந்த எல்லோரையும் துவம்சம்-செய்து இரத்த ஆறு பாயும்படி செய்தாள். போரின் உச்சக்கட்டத்தில் அசூரர்களின் தலைவனான மகிசாசூரனோடு ஒரு  கடுமையான சண்டையில்  ஈடுபட்டு அவனையும் வெட்டி வீழ்த்தினாள்.     காளி தன் எதிரிகளின் உடலை இரத்தஞ்சொட்டசொட்ட வெட்டி வீழ்த்தின பின்னும்,  அவளுடைய இரத்தவெறி அடங்காததால் அவள் இன்னும் அதிகதிகமாய் அழிக்கவும் கொல்லவும் விரும்பினாள்.  காளியின் வெறியாட்டத்தை நிறுத்த என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் தேவர்கள் தவித்தபோது,  சிவன்  போர்க்களத்தில் அசைவற்றவனாக கிடக்க முன்வந்தார்.  அப்போது, இறந்துபோன தன் எதிரிகளின் முண்டங்கள் மற்றும்  கைகளோடு தன்னை அலங்கரித்துக்கொண்ட காளி தன் ஒரு பாதத்தை கிழே கிடந்த  சிவன் மேல் வைத்து அவனை நோக்கி பார்த்ததும், தன் சுயநினைவுக்கு திரும்பினதால், அழிவுக்கு ஒரு முடிவு உண்டானது.

எபிரேய வேதத்தில் காணப்படும் பஸ்கா நிகழ்வானது,  காளி மற்றும் சிவனின் கதையை பிரதிபலிக்கக்கூடிய ஒன்றாக  உள்ளது.  பஸ்காவின் கதையிலும், காளியைப் போல், ஒரு தேவதூதன், துனமார்க்கமான அரசனுக்கு எதிராக எழும்பி, பெருமரணத்தை கொண்டுவருகிறான்.  எப்படி சிவன் காளியின் கோரத்தாண்டவத்தை நிறுத்துவதற்கு தன்னை கீழே கிடத்துகிறாரோ,  அதுபோல் சங்காரதூதனும், பழுதற்ற ஆட்டுக்குட்டி எந்த வீட்டில் பலியிடபட்டுள்ளதோ, அந்த வீட்டை அழிக்காதபடிக்கு தடுக்கப்படுகிறான். இந்த கதை ஒருவர் தன்  சுயத்தை  மேற்கொள்வதை  குறித்த  ஒன்று முனிவர்கள் சொல்கிறார்கள்.  பஸ்காவின் கதை இன்னொரு முக்கியமான காரியத்தையும் நமக்கு சுட்டிக்காட்டுகிறது.  நசரேயனாகிய இயேசுவின் – யேசு சத்சங் – வருகையையும் அவர்  தம்மைதாமே வெறுத்து, தாழ்த்தி நமக்காக பலியானார்.  பஸ்கா சம்பவம் நாம் அறிந்துகொள்ளவேண்டிய ஒன்று

யாத்திராகமத்தின் பஸ்கா

ரிஷி ஆபிரகாம் தனது மகனை பலி செய்வது இயேசுவின் பலியை சுட்டிக்காட்டும் அறிகுறியாகும் என்பதை நாம் கண்டோம். ஆபிரகாமுக்குப் பிறகு, இஸ்ரவேலர் என்று அழைக்கப்படும் இந்த மகன் ஈசாக்கின் மூலம் அவருடைய சந்ததியினர் ஏராளமான மக்களாக மாறினர், ஆனால் எகிப்தில் அடிமைகளாகவும் இருந்தார்கள்.

ஆகவே, இஸ்ரவேல் தலைவரான மோசே எடுத்த மிக வியத்தகு போராட்டத்திற்கு இப்போது வந்துள்ளோம், இது எபிரேய வேதத்தில் பைபிளில் யாத்திராகமத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. கிமு 1500 இல், ஆபிரகாமுக்கு 500 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மோசே இஸ்ரவேலரை எகிப்திய அடிமைத்தனத்திலிருந்து எவ்வாறு வழிநடத்தினார் என்பதை இது பதிவு செய்கிறது. எகிப்தின் பார்வோனை (ஆட்சியாளரை) எதிர்கொள்ள மோசே படைப்பாளரால் கட்டளையிடப்பட்டார், இதன் விளைவாக இருவருக்கும் இடையே மோதல் ஏற்பட்டது, இது எகிப்தில் ஒன்பது வாதங்களையும் பேரழிவுகளையும் கொண்டு வந்தது. ஆனால் இஸ்ரவேலரை விடுவிக்க பார்வோன் ஒப்புக் கொள்ளவில்லை, எனவே கடவுள் ஒரு 10 வது மற்றும் இறுதி வாதையை கொண்டு வருகிறார். 10 வது வாதையின் முழுமையான கணக்கு இங்கே.

எகிப்தில் உள்ள எல்லா வீடுகளிலும் ஒரு மரண தேவதை (ஆவி) கடந்து செல்வார் என்று கடவுள் கட்டளையிட்டார். ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை பலியிடப்பட்ட வீடுகளில் தங்கியிருந்தவர்களையும், அதன் இரத்தம் அந்த வீட்டின் நிலைவாசல்களில் இரத்தம் பூசப்பட்டவர்களையும் தவிர, முழு தேசத்திலும் உள்ள ஒவ்வொரு வீட்டிலும் ஒவ்வொரு முதல் மகனும் அந்த குறிப்பிட்ட இரவில் இறந்துவிடுவான். பார்வோனின் அழிவு, அவர் கீழ்ப்படியாமை, ஆட்டுக்குட்டியின் இரத்தத்தை அவரது வீட்டு வாசலில் வரையாததால், அவருடைய மகனும் சிம்மாசனத்தின் வாரிசும் இறந்துவிடுவார்கள். பலியிடப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டியின் இரத்தம் வீட்டு வாசல்களில் வரையப்படவில்லை என்றால் – எகிப்தில் உள்ள ஒவ்வொரு வீடும் அதன் முதல் மகனை இழந்திருக்கும். எகிப்து ஒரு தேசிய பேரழிவை எதிர்கொண்டது.

ஆனால் ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை பலியிட்டு, அதன் இரத்தம் வீட்டு வாசல்களில் இரத்தம் பூசப்பட்ட வீடுகளில் எல்லோரும் பாதுகாப்பாக இருப்பார்கள் என்ற வாக்குறுதி இருந்தது. மரண தூதன் அந்த வீட்டைக் கடந்து செல்வார். எனவே அந்த நாள் பஸ்கா என்று அழைக்கப்பட்டது (மரணம் ஆட்டுக்குட்டியின் இரத்தம் பூசப்பட்ட எல்லா வீடுகளையும் கடந்து செல்வதால்).

பஸ்கா அடையாளம்

இந்தக் கதையைக் கேட்டவர்கள், கதவுகளில் உள்ள இரத்தம் மரண தூதருக்கு ஒரு அடையாளம் என்று கருதுகின்றனர். ஆனால் 3500 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எழுதப்பட்ட கணக்கிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட ஆர்வமான விவரங்களைக் கவனியுங்கள்.

கர்த்தர் மோசேயை நோக்கி… “… நான் கர்த்தர். நீங்கள் இருக்கும் வீடுகளில் [பஸ்கா ஆட்டுக்குட்டியின்] இரத்தம் உங்களுக்கு அடையாளமாக இருக்கும்; இரத்தத்தைக் காணும்போது நான் உங்களைக் கடந்து செல்வேன்.

யாத்திராகமம் 12 : 13

கடவுள் வாசலில் இரத்தத்தைத் தேடிக்கொண்டிருந்தாலும், அதைக் கண்டதும் மரணம் கடந்து போகும், இரத்தம் கடவுளுக்கு ஒரு அடையாளம் அல்ல. இது மிகவும் தெளிவாகக் கூறுகிறது, இரத்தம் ‘உங்களுக்கு ஒரு அடையாளம்’ – மக்கள். இந்தக் கணக்கைப் படிக்கும் நம் அனைவருக்கும் இது ஒரு அடையாளம். ஆனால் அது எப்படி ஒரு அடையாளம்? பின்னர் கர்த்தர் அவர்களை இவ்வாறு கட்டளையிட்டார்:

24 இந்தக் காரியத்தை உங்களுக்கும் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கும் நித்திய நியமமாகக் கைக்கொள்ளக்கடவீர்கள்.
25 கர்த்தர் உங்களுக்குத் தாம் சொன்னபடி கொடுக்கப்போகிற தேசத்திலே நீங்கள் போய்ச் சேரும்போது, இந்த ஆராதனையைக் கைக்கொள்ளக்கடவீர்கள்.
26 அப்பொழுது உங்கள் பிள்ளைகள்: இந்த ஆராதனையின் கருத்து என்ன என்று உங்களைக் கேட்டால்,
27 இது கர்த்தருடைய பஸ்காவாகிய பலி; அவர் எகிப்தியரை அதம்பண்ணி, நம்முடைய வீடுகளைத் தப்பப்பண்ணினபோது, எகிப்திலிருந்த இஸ்ரவேல் புத்திரருடைய வீடுகளைக் கடந்துபோனார் என்று நீங்கள் சொல்லவேண்டும் என்றான். அப்பொழுது ஜனங்கள்

யாத்திராகமம் 12: 24-27

பஸ்காவில் ஆட்டுக்குட்டியுடன் யூத மனிதன்

ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஒரே நாளில் பஸ்காவை கொண்டாட இஸ்ரவேலருக்கு கட்டளையிடப்பட்டது. யூத நாட்காட்டி, இந்து நாட்காட்டியைப் போன்ற ஒரு சந்திர நாட்காட்டியாகும், எனவே இது மேற்கத்திய நாட்காட்டியிலிருந்து சற்று வித்தியாசமானது, மேலும் திருவிழாவின் நாள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் மேற்கத்திய நாட்காட்டியால் மாறுகிறது. ஆனால் இன்றுவரை, 3500 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகும், யூத மக்கள் இந்த நிகழ்வின் நினைவாகவும், அப்போது கொடுக்கப்பட்ட அந்தக் கட்டளைக்குக் கீழ்ப்படிதலுக்காகவும் தங்கள் ஆண்டின் அதே தேதியில் பஸ்காவை ஒரு பண்டிகையாக கொண்டாடுகிறார்கள்.

கர்த்தராகிய இயேசுவை சுட்டிக்காட்டும் பஸ்கா அடையாளம்

இந்த திருவிழாவை வரலாற்றின் மூலம் கண்காணிப்பதில் நாம் மிகவும் அசாதாரணமான ஒன்றை கவனிக்க முடியும். இயேசுவின் கைது மற்றும் விசாரணையின் விவரங்களை பதிவு செய்யும் நற்செய்தியில் இதை நீங்கள் கவனிக்கலாம் (அந்த முதல் பஸ்கா வாதைக்கு 1500 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு):

28 அவர்கள் காய்பாவினிடத்திலிருந்து இயேசுவைத் தேசாதிபதியின் அரமனைக்குக் கொண்டுபோனார்கள்; அப்பொழுது விடியற்காலமாயிருந்தது. தீட்டுப்படாமல் பஸ்காவைப் புசிக்கத்தக்கதாக, அவர்கள் தேசாதிபதியின் அரமனைக்குள் பிரவேசியாதிருந்தார்கள்.

யோவான் 18:28

39 பஸ்காபண்டிகையில் நான் உங்களுக்கு ஒருவனை விடுதலைபண்ணுகிற வழக்கமுண்டே; ஆகையால் யூதருடைய ராஜாவை நான் உங்களுக்காக விடுதலை பண்ண உங்களுக்கு மனதுண்டா என்றான்.

யோவான் 18:39

வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், யூத நாட்காட்டியில் பஸ்கா நாளில் இயேசு கைது செய்யப்பட்டு சிலுவையில் அறையப்பட்டார். இயேசுவுக்கு வழங்கப்பட்ட தலைப்புகளில் ஒன்று

29 மறுநாளிலே யோவான் இயேசுவைத் தன்னிடத்தில் வரக்கண்டு: இதோ, உலகத்தின் பாவத்தைச் சுமந்துதீர்க்கிற தேவ ஆட்டுக்குட்டி.
30 எனக்குப்பின் ஒருவர் வருகிறார், அவர் எனக்கு முன்னிருந்தபடியால் என்னிலும் மேன்மையுள்ளவரென்று நான் சொன்னேனே, அவர் இவர்தான்.

யோவான் 1: 29-30

பஸ்கா நமக்கு எப்படி ஒரு அடையாளமாக இருக்கிறது என்பதை இங்கே காண்கிறோம். 1500 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் நிகழ்ந்த முதல் பஸ்கா பண்டிகையை நினைவுகூரும் விதமாக யூதர்கள் அனைவரும் ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை பலியிடுகிறார்கள் என்று இயேசு, ‘கடவுளின் ஆட்டுக்குட்டி’ அதே நாளில் சிலுவையில் அறையப்பட்டார் (அதாவது பலியிடப்பட்டார்). ஒவ்வொரு ஆண்டும் மீண்டும் நிகழும் இரண்டு விடுமுறை நாட்களின் வருடாந்திர நேரத்தை இது விளக்குகிறது. யூத பஸ்கா திருவிழா கிட்டத்தட்ட ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஈஸ்டர் போலவே நிகழ்கிறது – ஒரு காலெண்டரை சரிபார்க்கவும். (யூத நாட்காட்டியில் சந்திர அடிப்படையிலான பாய்ச்சல் ஆண்டுகளின் சுழற்சியின் காரணமாக ஒவ்வொரு 19 ஆம் ஆண்டிலும் ஒரு மாதம் வேறுபடுகிறது). இதனால்தான் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஈஸ்டர் நகர்கிறது, ஏனெனில் அது பஸ்காவை அடிப்படையாகக் கொண்டது, மற்றும் பஸ்கா என்பது யூத நாட்காட்டியால் காலக்கெடு செய்யப்படுகிறது, இது மேற்கத்திய நாட்காட்டியை விட வித்தியாசமாக கணக்கிடுகிறது.

இப்போது ‘அறிகுறிகள்’ என்ன செய்கின்றன என்பதைப் பற்றி ஒரு நிமிடம் சிந்தியுங்கள். கீழே சில அறிகுறிகளை நீங்கள் காணலாம்.

இந்தியாவின் அடையாளம்

மெக்டொனால்ட்ஸ் மற்றும் நைக்கைப் பற்றி சிந்திக்க வணிக அறிகுறிகள்

கொடி என்பது இந்தியாவின் அடையாளம் அல்லது சின்னம். ஒரு ஆரஞ்சு மற்றும் ஒரு பச்சை பட்டை கொண்ட ஒரு செவ்வகத்தை நாம் ‘பார்க்கவில்லை’. இல்லை, கொடியைப் பார்க்கும்போது இந்தியாவைப் பற்றி நினைக்கிறோம். ‘கோல்டன் ஆர்ச்’களின் அடையாளம் மெக்டொனால்டுகளைப் பற்றி சிந்திக்க வைக்கிறது. நடாலின் ஹெட் பேண்டில் உள்ள ‘√’ அடையாளம் நைக்கிற்கான அடையாளம். நடாலில் இந்த அடையாளத்தைக் காணும்போது நாம் அவர்களைப் பற்றி சிந்திக்க வேண்டும் என்று நைக் விரும்புகிறார். நம்முடைய சிந்தனையை விரும்பிய பொருளுக்கு வழிநடத்த அறிகுறிகள் நம் மனதில் உள்ள சுட்டிகள்.

எபிரேய வேதத்தில் யாத்திராகமத்தில் உள்ள பஸ்கா கணக்கு வெளிப்படையாக அந்த அடையாளம் மக்களுக்காகவே இருந்தது, படைப்பாளரான கடவுளுக்காக அல்ல (அவர் இன்னும் இரத்தத்தைத் தேடுவார், அதைக் கண்டால் வீட்டைக் கடந்து செல்வார்). எல்லா அறிகுறிகளையும் போலவே, நாம் பஸ்காவைப் பார்க்கும்போது நாம் என்ன நினைக்க வேண்டும் என்று அவர் விரும்பினார்? இயேசுவின் அதே நாளில் ஆட்டுக்குட்டிகளை பலியிடுவதன் குறிப்பிடத்தக்க நேரத்துடன், இது இயேசுவின் பலிக்கு ஒரு சுட்டிக்காட்டி.

நான் கீழே காண்பிப்பது போல இது நம் மனதில் இயங்குகிறது. இயேசுவின் பலியை அடையாளம் காட்டுகிறது.

பஸ்கா பண்டிகைக்கு இயேசுவை பலியிடுவதற்கான சரியான நேரம் ஒரு அடையாளமாகும்

அந்த முதல் பஸ்காவில் ஆட்டுக்குட்டிகளை பலியிட்டு, இரத்தம் சிந்துதலால் மக்கள் வாழ முடிந்தது. ஆகவே, இயேசுவை சுட்டிக்காட்டும் இந்த அடையாளம், ‘கடவுளின் ஆட்டுக்குட்டி’, மரணத்திற்கு பலியாக வழங்கப்பட்டது என்றும், அவருடைய இரத்தம் சிந்தப்பட்டதால், நாம் உயிரைப் பெற முடியும் என்றும் நமக்குச் சொல்வதாகும்.

ஆபிரகாமின் அடையாளத்தில் ஆபிரகாம் தனது மகனின் பலியால் சோதிக்கப்பட்ட இடம் மோரியா மலை. ஆபிரகாமின் மகன் வாழ ஒரு ஆட்டுக்குட்டி இறந்தது.

ஆபிரகாமின் அடையாளம் இருப்பிடத்தை சுட்டிக்காட்டுகிறது

இயேசு பலியிடப்பட்ட அதே இடமே மோரியா மலை. அதே இடத்தை சுட்டிக்காட்டி அவரது மரணத்தின் அர்த்தத்தை ‘பார்க்க’ இது ஒரு அறிகுறியாகும். பஸ்கா பண்டிகையில், இயேசுவின் தியாகத்திற்கு மற்றொரு சுட்டிக்காட்டி – ஆண்டின் அதே நாளை சுட்டிக்காட்டி. ஒரு ஆட்டுக்குட்டி தியாகம் மீண்டும் பயன்படுத்தப்படுகிறது – இது ஒரு நிகழ்வின் தற்செயல் நிகழ்வு அல்ல என்பதைக் காட்டுகிறது – இயேசுவின் பலியை சுட்டிக்காட்ட. இரண்டு வெவ்வேறு வழிகளில் (இருப்பிடம் மற்றும் நேரம் மூலம்) புனித எபிரேய வேதங்களில் மிக முக்கியமான இரண்டு பண்டிகைகள் இயேசுவின் பலியை நேரடியாக சுட்டிக்காட்டுகின்றன. வரலாற்றில் வேறு எந்த நபரையும் பற்றி நான் நினைக்க முடியாது, அத்தகைய மரணம் அத்தகைய வியத்தகு முறையில் ஒத்திருக்கிறது. உங்களால் முடியுமா?

இயேசுவின் தியாகம் உண்மையிலேயே திட்டமிடப்பட்டு கடவுளால் நியமிக்கப்பட்டது என்பதில் நம்பிக்கை இருக்க இந்த அறிகுறிகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. இயேசுவின் பலியானது மரணத்திலிருந்து நம்மைக் காப்பாற்றுகிறது, பாவத்திலிருந்து நம்மைத் தூய்மைப்படுத்துகிறது – அதைப் பெறும் அனைவருக்கும் கடவுளிடமிருந்து கிடைத்த பரிசு என்பதை சிந்தை செய்ய உதவும் ஒரு எடுத்துக்காட்டு இது.

மலையை புனிதமாக்கும் பலி

கைலாஷ் மலை (அல்லது கைலாசா) என்பது சீனாவின் திபெத்திய பிராந்தியத்தில் இந்திய எல்லைக்கு அப்பால் உள்ள ஒரு மலை. இந்துக்கள், பெளத்தர்கள் மற்றும் சமணர்கள் கைலாஷ் மலையை ஒரு புனித மலையாக கருதுகின்றனர். இந்துக்களைப் பொறுத்தவரை, கைலாஷ் மலை சிவபெருமானும் (அல்லது மகாதேவா), அவரின் துணைவியார் பார்வதி தெய்வமும் (உமா, கெளரி என்றும் அறியப்படுகிறார்) மற்றும் அவர்களின் புதல்வன் கணேஷ் தெய்வமும் (கணபதி அல்லது விநாயகர்) தங்குமிடமாகக் கருதப்படுகிறது. ஆயிரக்கணக்கான இந்துக்கள் மற்றும் சமணர்கள் கைலாஷ் மலையை புனித சடங்கில் சுற்றி நடக்கவும், அது வழங்கும் ஆசீர்வாதத்தைப் பெறவும் யாத்திரை செய்கிறார்கள்.

பார்வதி குளிக்கும் போது கணேஷ் சிவனை பார்க்கவிடாமல் தடுத்தபோது சிவன் கணேஷஷின் தலையைக் துண்டித்து கொன்ற இடம் கைலாஷ் ஆகும். அதை தொடர்ந்து ஒரு யானையின் தலை அவரது உடற்பகுதியில் வைக்கப்பட்டபோது கணேஷ் மரணத்திலிருந்து சிவனிடம் எப்படி திரும்பினார் என்பது நன்கு அறியப்பட்ட கதையாகும். சிவபெருமான் தனது மகனை மரணத்திலிருந்து திரும்பப் பெறுவதற்க்காக அந்த யானை தனது தலையை தியாகமாக கணேஷுக்கு கொடுத்து இறந்தது. இந்த தியாகம்தான் கைலாஷ் மலையை, இன்றும் கருதப்படுகின்ற புனிதமான மலையாக மாற்றியது. பிரபஞ்சத்தின் ஆன்மீக மற்றும் மனோதத்துவ மையமான மேரு மலையின் வெளிப்பாடு கைலாஷ் என்றும் சிலர் கருதுகின்றனர். மேரு மலையிலிருந்து கைலாஷ் மலை வழியாக மையப்படுத்தப்பட்ட இந்த ஆன்மீகத்தை குறிக்கும் அடையாளங்களாக பல கோயில்கள் செறிவான வட்டங்களுடன் கட்டப்பட்டுள்ளன.

ஒரு மகனை மரணத்திலிருந்து திரும்பக் கொண்டுவரும்படி ஒரு மலையில் நடந்த பலியின் மூலம் கடவுள் தன்னை வெளிப்படுத்தினதுபொல, ஸ்ரீ ஆபிரகாம் மற்றொரு மலையான – மோரியா மலையில் – தனது மகனுடன் அதே அனுபவத்தை பெற்றிருந்தார். அதே தியாகம், இயேசுவின் அவதாரத்தில் ஒரு ஆழமான மனோதத்துவ யதார்த்தத்தை சுட்டிக்காட்டும் அடையாளமாகும் – இயேசுவை குறித்த ஆன்மீக சொற்பொழிவாகும் . 4000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் ஸ்ரீ ஆபிரகாமின் அனுபவங்களை எபிரேய வேதங்கள் தொடர்ந்து நமக்குத் தெரிவிக்கின்றன, அதன் முக்கியத்துவத்தையும் விளக்குகின்றன. இந்த அடையாளத்தைப் புரிந்துகொள்வதன் மூலம் எபிரேயர்களுக்கு மட்டுமல்ல ‘எல்லா தேசங்களுக்கும்’ஆசீர்வாதம் பெரும் என்று அது அறிவிக்கிறது. எனவே இக்கதையைக் கற்றுக்கொள்வதும் அதன் முக்கியத்துவத்தைப் புரிந்துகொள்வதும் பயனுள்ளதாகும்.

அந்த மலை ஸ்ரீ ஆபிரகாமின் பலியின் அடையாளம்

ஆபிரகாம் எப்படி இருந்தார் என்பதைப் பார்த்தோம், வெகு காலத்திற்கு முன்பே, தேசங்களை குறித்த வாக்குறுதியைக் பெற்றிருந்தார். யூதர்களும் அரேபியர்களும் இன்று ஆபிரகாமிலிருந்து வந்தவர்கள், ஆகவே வாக்குறுதி நிறைவேறியது என்பதையும் அவர் வரலாற்றில் ஒரு முக்கிய பங்கைக் கொண்டுள்ளார் என்பதையும் நாம் அறிவோம். ஆபிரகாம் இந்த வாக்குறுதியை நம்பியதால் அவருக்கு நீதியளிக்கப்பட்டது  – அவர் மோக்ஷத்தை அடைந்தார் அவருடைய கடுமையான உழைப்பால் அல்ல, ஆனால் அவர் அதை ஒரு இலவச பரிசாகப் பெற்றார்.

சிறிது காலத்திற்குப் பிறகு, ஆபிரகாம் தான் நீண்டகாலமாக காத்திருந்த மகனாகிய ஈசாக்கை பெற்றார் (அவரிடமிருந்து இன்று யூதர்கள் தங்கள் வம்சாவளியைக் கண்டுள்ளனர்). ஈசாக்கு ஒரு இளைஞனாக வளர்ந்தான். ஆனால் பின்னர் கடவுள் ஆபிரகாமை வியத்தகு முறையில் சோதித்தார். முழுமையான விவரத்தை நீங்கள் இங்கே படிக்கலாம், இந்த புதிரான சோதனையின் பொருளைத் அறிய முக்கிய விவரங்களை நாம் பார்ப்போம் – நீதிக்கு எவ்வாறு பலன் அளிக்கப்படும் என்பதைப் புரிந்துகொள்ள நமக்கு உதவும்.

ஆபிரகாமின் சோதனை

இந்த சோதனை ஒரு கடுமையான கட்டளையுடன் தொடங்கியது:


தேவன் அவனிடம், “உன்னுடைய அன்பிற்குரிய, ஒரே மகனான ஈசாக்கை அழைத்துக்கொண்டு மோரியா தேசத்திற்குச் செல். அங்கு உன் மகனை எனக்கு தகன பலியாகக் கொடு. எந்த இடத்தில் அதைச் செய்ய வேண்டுமென்று நான் உனக்குச் சொல்வேன்” என்றார்.

ஆதியாகமம் 22:2

ஆபிரகாம், கட்டளைக்குக் கீழ்ப்படியும்படி, ‘மறுநாள் அதிகாலையில் எழுந்து’ மற்றும் ‘மூன்று நாட்கள் பயணத்திற்கு பிறகு’ அவர்கள் மலையை அடைந்தார்கள். பிறகு

  தேவன் போகச் சொன்ன இடத்திற்கு போய்ச் சேர்ந்தனர். அங்கே ஆபிரகாம் ஒரு பலிபீடத்தை கட்டி அதின்மேல் விறகுகளை அடுக்கினான். பின் தன் மகன் ஈசாக்கைப் பலிபீடத்தின்மேல் கிடத்தினான். 10 பிறகு ஆபிரகாம் கத்தியை எடுத்து மகனை வெட்டுவதற்குத் தயாரானான்.

ஆதியாகமம் 22:9-10

ஆபிரகாம் கட்டளைக்குக் கீழ்ப்படிந்து சென்றான். ஆனால் பின்னர் குறிப்பிடத்தக்க ஒன்று நடந்தது:

11 அப்போது கர்த்தருடைய தூதன் ஆபிரகாமைத் தடுத்து நிறுத்தி, “ஆபிரகாமே ஆபிரகாமே” என்று அழைத்தார்.

ஆபிரகாம், “நான் இங்கே இருக்கிறேன்” என்று பதிலளித்தான்.

12 தேவதூதன்: “உனது மகனைக் கொல்ல வேண்டாம். அவனை எவ்விதத்திலும் காயப்படுத்த வேண்டாம். நீ தேவனை மதிப்பவன் என்றும், கீழ்ப்படிபவன் என்பதையும் நான் தெரிந்துகொண்டேன். நீ எனக்காக உன் ஒரே ஒரு மகனையும் கொல்லத் தயாராக உள்ளாய் என்பதையும் தெரிந்துகொண்டேன்” என்றார்.

13 ஆபிரகாம் தொலைவில் தன் கண் முன் ஒரு ஆட்டுக் கடாவைக் கண்டான். அதன் கொம்புகள் புதரில் சிக்கிக்கொண்டிருந்தன. ஆபிரகாம் அதனை விடுவித்து தேவனுக்குப் பலியிட்டான். ஆபிரகாமின் மகன் காப்பாற்றப்பட்டான்.

ஆதியாகமம் 22:11-13

கடைசி நேரத்தில் ஐசக் மரணத்திலிருந்து காப்பாற்றப்பட்டு ஆபிரகாம் ஒரு ஆட்டுகிடாவை பார்த்து அவனுக்குப் பதிலாக பலியிட்டார். கடவுள் ஒரு ஆட்டுக்கிடாவை கொடுத்தார் அது ஈசாகிகின் இடத்தை எடுத்துக்கொண்டது.

பலியை பற்றி: ஒரு எதிர்கால கண்னணோட்டம்

அதன் பிறகு ஆபிரகாம் அந்த இடத்திற்கு பெயரிட்டார். அவர் அதை என்ன பெயரிட்டார் என்பதைக் கவனியுங்கள்.

ஆபிரகாம் அந்த இடத்துக்கு யேகோவாயீரே என்று பேரிட்டான்; அதினாலே கர்த்தருடைய பர்வதத்திலே பார்த்துக்கொள்ளப்படும் என்று இந்நாள்வரைக்கும் சொல்லப்பட்டு வருகிறது.

ஆதியாகமம் 22:14

ஆபிரகாம் அதற்கு ‘கர்த்தர் பார்த்துக்கொள்வார்  ’ என்று பெயரிட்டார். இங்கே ஒரு கேள்வி. அந்த பெயர் கடந்தகாலமா, நிகழ்காலமா அல்லது எதிர்காலமா? இது எதிர்காலத்தை தெளிவாக குறிக்கிறது. எல்லா சந்தேகங்களையும் நீக்க “… அது பார்த்துக்கொள்ளப்படும் ”  என்ற கருத்து மீண்டும் மீண்டும் கூறப்படுகிறது. இது மீண்டும் எதிர்கால பதத்தில் உள்ளது – இதனால் எதிர்காலத்தையும் குறிப்பிடுகிறது. ஆனால் ஈசாக்கிற்கு பதிலாக ஆட்டுக்கிடாவை (ஒரு ஆண் ஆடு) பலியிட்ட பிறகு இந்த பெயர் சூட்டப்பட்டது. ஆபிரகாம், அந்த இடத்திற்கு பெயரிடும் போது, ​​அந்த ஆட்டுக்குட்டியைக் குறிப்பதாகவும், தனது மகனுக்குப் பதிலாக பலியிடுவதாகவும் பலர் நினைக்கிறார்கள். ஆனால் இந்த சூழ்நிலையில் அது ஏற்கனவே பலியிடப்பட்டு எரிக்கப்பட்டது. ஆபிரகாம் – ஏற்கனவே இறந்துவிட்ட ,பலியிடப்பட்ட, எரிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்கிடாவை பற்றி நினைத்துக் கொண்டிருந்தால் – அந்த இடத்திற்கு அவர் ‘கர்த்தர் பார்த்துக்கொண்டார்  “என்று பெயரிட்டிருப்பார், அதாவது கடந்த காலத்தை குறிக்கிறது. மேலும் அந்தக் கருத்து இவ்வாறு கூறியிருக்கும் ‘இந்நாள்வரைக்கும் சொல்லப்பட்டு வருகிறது ’ “ கர்த்தருடைய பர்வதத்திலே பார்த்துக்கொள்ளப்படும்” என்று கூறப்படுகிறது. ஆனால் ஆபிரகாம் எதிர்கால பதத்தில் அதற்கு தெளிவாக பெயரிட்டார், எனவே ஏற்கனவே இறந்த மற்றும் பலியிடப்பட்ட ஆட்டுக்கிடாவை  பற்றி நினைக்கவில்லை. அவர் வித்தியாசமான ஒன்றை அறிவொளி பெற்றார். ஏதோவொன்று எதிர்காலத்தைப் பற்றிய நுண்ணறிவு அவருக்கு இருந்தது. ஆனால் என்ன?

பலி நடந்த இடம்

இந்த தியாகத்திற்காக ஆபிரகாம் வழிநடத்தப்பட்ட மலை என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள்:

அப்பொழுது அவர்: உன் புத்திரனும் உன் ஏகசுதனும் உன் நேசகுமாரனுமாகிய ஈசாக்கை நீ இப்பொழுது அழைத்துக்கொண்டு, மோரியா தேசத்துக்குப் போய், (2)

இது ‘மோரியா’வில் நடந்தது. அது எங்கே இருக்கிறது? ஆபிரகாமின் நாளில் (கிமு 2000) இது ஒரு வனப்பகுதி என்றாலும், ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு (கிமு 1000) தாவீது ராஜா எருசலேம் நகரத்தை அங்கே நிறுவினார், அவருடைய மகன் சாலமோன் அங்கே முதல் ஆலயத்தைக் கட்டினான். பின்னர் பழைய ஏற்பாட்டின் வரலாற்று புத்தகங்களில் படிக்கிறோம்:

 அப்பொழுது சாலொமோன் எருசலேமில் மோரியா மலையில் கர்த்தருடைய ஆலயத்தைக் கட்டத் தொடங்கினான், அங்கே கர்த்தர் தன் தகப்பனாகிய தாவீதுக்குத் தோன்றினார்

2 நாளாகமம் 3: 1

வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், ஆபிரகாமின் ஆரம்பகாலத்தில் (கிமு 4000) ‘மோரியா மலை ‘ வனாந்தரத்தில் ஒரு தனிமைப்படுத்தப்பட்ட மலை உச்சியாக இருந்தது, ஆனால் 1000 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு தாவீது மற்றும் சாலமோன் மூலமாக இஸ்ரவேலரின் மைய நகரமாக மாறியது, அங்கு அவர்கள் சிருஷ்டிகருக்கு ஒரு ஆலயத்தைக் கட்டினார்கள். இன்றுவரை அது யூத மக்களுக்கு புனித இடமாகவும் இஸ்ரேலின் தலைநகராகவும் உள்ளது.

இயேசு – இயேசுவை குறித்த ஆன்மீக சொற்பொழிவு – மற்றும் ஆபிரகாம் செலுத்திய பலி

புதிய ஏற்பாட்டில் இயேசு அழைக்கப்பட்ட பெயர்களைப் பற்றி இப்போது சிந்தியுங்கள். இயேசுவுக்கு பல பெயர்கள் இருந்தன. நாம் அறிந்தபடி மிகவும் பிரபலமான பெயர் ‘கிறிஸ்து ’ ஆகும். ஆனால் அவருக்கு இன்னொரு பெயர் கொடுக்கப்பட்டது, அதுவும் முக்கியமானது. இவ்வாரக யோவான் நற்செய்தி நூலில் யோவான் ஸ்நானகன் அவரைப் பற்றி சொல்வதைக் காண்கிறோம்:

  29 மறுநாள் தன்னை நோக்கி இயேசு வருவதை யோவான் பார்த்தான். “பாருங்கள், இவர் தான் தேவனுடைய ஆட்டுக்குட்டி. உலகத்தின் பாவங்களை சுமந்து தீர்க்கப்போகிறவர். 30 நான் ஏற்கெனவே சொல்லிக்கொண்டிருந்தவர் இவர் தான். ‘எனக்குப் பிறகு ஒரு மனிதர் வருவார். அவர் என்னிலும் மேலானவர். ஏனென்றால் அவர் எனக்கு முன்னமே வாழ்ந்துகொண்டிருக்கிறவர். அவர் எப்போதும் வாழ்கிறவர்.’

யோவான் 1:29

வேறு வார்த்தைகளில் கூறினால், இயேசு ‘தேவ ஆட்டுக்குட்டி’ என்று அழைக்கப்பட்டார். இப்போது இயேசுவின் வாழ்க்கையின் முடிவைக் கவனியுங்கள். அவர் எங்கே கைது செய்யப்பட்டு சிலுவையில் அறையப்பட்டார் ? அது எருசலேமில்தன் (இது நாம் பார்த்தது போல = ‘மோரியா மலை’). அவர் கைது செய்யப்பட்டபோது மிகவும் தெளிவாகக் கூறப்பட்டுள்ளது:

இயேசுவின் கைது, விசாரணை மற்றும் சிலுவையில் அறையப்படுதல் ஆகியவை எருசலேமில் (= மோரியா மலை) நடந்தது. மோரியா மலையில் நடந்த சம்பவங்களை காலவரிசை காட்டுகிறது.

பழைய ஏற்பாட்டில் இருந்து புதிய ஏற்பாடு வரை மோரியா மலையின் வரலாற்று முக்கிய நிகழ்வுகள்

இப்போது ஆபிரகாமை சிந்தியுங்கள். ‘கர்த்தர் பார்த்துக்கொள்வார் ’ என்று ஏன் அவர் அந்த இடத்திற்கு வருங்கால பதமாக பெயரிட்டார்? மோரியா மலையில் அவர் இயற்றியதை மிகத் துல்லியமாக பிரதிபலிக்கும் வகையில் தனது எதிர்காலத்தில் ஏதாவது ‘வழங்கப்படும்’ என்று அவர் எப்படி அறிந்து கொண்டார் ? இதைப் பற்றி யோசித்துப் பாருங்கள் – அவரது சோதனையில் ஈசாக்கு (அவரது மகன்) கடைசி நேரத்தில் மரணத்திலிருந்து காப்பாற்றப்பட்டார், ஏனெனில் அவருக்கு பதிலாக ஒரு ஆட்டுக்குட்டி பலியிடப்பட்டது. இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, இயேசு ‘தேவ ஆட்டுக்குட்டி’ என்று அழைக்கப்பட்டு அதே இடத்திலேயே பலியிடப்படுகிறார்! இது ‘அதே இடம்’ என்று ஆபிரகாமுக்கு எப்படித் தெரியும்? படைப்பாளரான கடவுளிடமிருந்து பிரஜாபதியிடமிருந்து ஞானஒளி பெற்றிருந்தால், அவர் குறிப்பிடத்தக்க ஒன்று நடைபெறப்போகிறது  என்று அறிந்திருக்க முடியும்.

ஒரு தெய்வீக சிந்தை வெளிப்படுத்தப்படுகிறது

2000 ஆண்டுகளின் வரலாற்றால் பிரிக்கப்பட்டிருந்தாலும் இருப்பிடத்தால்  இந்த இரண்டு நிகழ்வுகளையும் இணைக்கும் ஒரு சிந்தை உண்டாகிறது.

இயேசுவின் பலியைப் பற்றி சிந்திக்க வைப்பதற்காக ஆபிரகாமின் தியாகம் ஒரு அடையாளமாக இருந்தது – 2000 ஆண்டுகளை முன்னோக்கி சுட்டிக்காட்டுகிறது.

முந்தைய நிகழ்வு (ஆபிரகாமின் தியாகம்) பிற்காலத்தில் (இயேசுவின் தியாகம்) எவ்வாறு குறிக்கிறது என்பதைக் இந்த பிற்கால நிகழ்வை நமக்கு நினைவூட்டுவதற்காக கட்டமைக்கப்பட்டது. இந்த சிந்தை (படைப்பாளியாகிய கடவுள்) ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளால் பிரிக்கப்பட்டிருந்தாலும் நிகழ்வுகளை ஒருங்கிணைப்பதன் மூலம் தேவன் தன்னை வெளிப்படுத்துகிறார் என்பதற்கான சான்று இது. கடவுள் ஆபிரகாம் மூலம் பேசினார் என்பதற்கான அறிகுறியாகும்.

உங்களுக்கும் எனக்கும் ஒரு நல்ல செய்தி

மேலும் தனிப்பட்ட காரணங்களுக்காக இந்த கணக்கு நமக்கு முக்கியமானது. முடிவாக, கடவுள் ஆபிரகாமுக்கு அதை அறிவித்தார்

 “…உன் சந்ததிக்குள் பூமியிலுள்ள சகல ஜாதிகளும் ஆசீர்வதிக்கப்படும் என்றும் என்பேரில் ஆணையிட்டேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் என்றார்.” (ஆதியாகமம் 22: 18)

உங்கள் மொழி, மதம், கல்வி, வயது, பாலினம் அல்லது செல்வம் எதுவாக இருந்தாலும் – நீங்கள் ‘பூமியிலுள்ள சகல ஜாதிகளும்’ சேர்ந்தவர் ! இது உங்களுக்கு குறிப்பாக வழங்கப்பட்ட ஒரு வாக்குறுதியாகும். வாக்குறுதி என்ன என்பதைக் கவனியுங்கள் – கடவுளிடமிருந்து ஒரு ‘ஆசீர்வாதம்’! இது யூதர்களுக்கு மட்டுமல்ல, உலகெங்கிலும் உள்ள மக்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது.

இந்த ‘ஆசீர்வாதம்’ எவ்வாறு வழங்கப்படுகிறது? இங்கே ‘சந்ததி’ என்ற சொல் ஒருமையில் உள்ளது. இது சந்ததிகள்  என்று பல மக்களை குறிப்பதாய் அல்ல, ஆனால் ‘அவர்’ என்று ஒருமையில் உள்ளது. இது பல நபர்கள் அல்லது ஒரு குழு மூலம் என்று குறிப்பிடும்படி ‘அவர்கள்’ என்று அல்ல. எபிரேய வேதங்களில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளபடி வரலாற்றின் ஆரம்பத்தில் கொடுக்கப்பட்ட வாக்குறுதி ‘நீ அவர் குதிங்காலை நசுக்குவாய்’ என்று சர்ப்பத்துக்கு சொல்லப்பட்ட அதே கருத்து புருசாவின் பலியை குறிப்பதாகும் (ஒரு ‘அவர்’) புருசசுக்தாவில் அருளப்பட்டது. இந்த அடையாளத்தின் மூலம் – மோரியா மலை (= எருசலேம்) – இந்த பண்டைய வாக்குறுதிகளுக்கு கூடுதல் விவரங்களைக் கொடுக்கும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆபிரகாமின் தியாகத்தின் விவரம் இந்த ஆசீர்வாதம் எவ்வாறு வழங்கப்படுகிறது என்பதையும், நீதியின் விலை எவ்வாறு செலுத்தப்படும் என்பதையும் புரிந்துகொள்ள உதவுகிறது.

கடவுளின் ஆசீர்வாதம் எவ்வாறு பெறப்படுகிறது?

ஈசக்கை மரணத்திலிருந்து காப்பாற்றும்படி ஆட்டுக்குட்டி ஈசாக்கின் இடத்தில் பலியானதுபோல, தேவ ஆட்டுக்குட்டி, அவருடைய தியாக மரணத்தால், மரணத்தின் சக்தியிலிருந்தும் தண்டனையிலிருந்தும் நம்மைக் காப்பாற்றினார். திருமறை அதை அறிவிக்கிறது

… பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் (ரோமர் 6: 23)

நாம் செய்யும் பாவங்கள் மரணத்தை விளைவிக்கும் ஒரு கர்ம வினையை உருவாக்குகின்றன என்றும் சொல்லலாம். ஆனால் ஈசக்கிற்கு பதிலாக ஆட்டுக்குட்டி பலியாக செலுத்தப்பட்டது. ஆபிரகாமும் ஐசக்கும் அதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியிருந்தது. அவர் தகுதியாகும்படி அத்ற்க்காக ஒன்றும் செய்யவில்லை. ஆனால் அவர் அதை ஒரு பரிசாகப் பெற முடியும். இதன் மூலம்தான் அவர் மோட்சத்தை அடைந்தார்.

இது நாம் பின்பற்றக்கூடிய வடிவத்தைக் காட்டுகிறது. இயேசு ‘உலகின் பாவத்தை நீக்கும் தேவ ஆட்டுக்குட்டி’. இது உங்கள் சொந்த பாவத்தையும் உள்ளடக்கியது. ஆகவே, ஆட்டுக்குட்டியான இயேசு மீட்பின் கிரயத்தை செலுத்தியதியதினால் உங்கள் பாவங்களை ‘நீக்க’ முன்வருகிறார். இதை நீங்கள் தகுதியினால் பெற முடியாது, ஆனால் நீங்கள் அதை ஒரு பரிசாகப் பெறலாம். புருசனாகிய இயேசுவை அழைத்து, உங்கள் பாவங்களை நீக்கும்படி அவரிடம் கேளுங்கள். அவரது தியாகம் அவருக்கு அந்த சக்தியை அளிக்கிறது. 2000 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இயேசுவால் ‘வழங்கப்பட்ட’ அதே இடத்திலிருந்தே, மோரியா மலையில் ஆபிரகாமின் மகன் பலியிட்டதன் குறிப்பிடத்தக்க கணக்கில் இது தற்செயலான நிகழ்வுகளைத் தாண்டி முன்னறிவிக்கப்பட்டது.

பஸ்கா பண்டிகையின் அடையாளத்தில் இது எப்போது நிகழும் என்பதை முன்னறிவிப்பதன் மூலம் இது தொடர்கிறது.