கிறிஸ்துவின் வருகையும்: ‘ஏழு’ சுழற்சிகளும்

  • by

புனித ஏழு

ஏழு என்பது புனிதத்துடன் தவறாமல் தொடர்புடைய ஒரு நல்ல எண். கங்கை, கோதாவரி, யமுனா, சிந்து, சரஸ்வதி, காவேரி, மற்றும் நர்மதா என ஏழு புனித நதிகள் உள்ளன என்பதைக் கவனியுங்கள்.

ஏழு புனித நகரங்களுடன் ஏழு புனித நகரங்கள் (சப்தா பூரி) உள்ளன. ஏழு தீர்த்த தளங்கள்:

1. அயோத்தி (அயோத்தி பூரி),

2. மதுரா (மதுரா பூரி),

3. ஹரித்வார் (மாயா பூரி),

4. வாரணாசி (காஷி பூரி),

5. காஞ்சிபுரம் (காஞ்சி பூரி),

6. உஜ்ஜைன் (அவந்திகா பூரி),

7. துவாரகை (துவாரகா பூரி)

அண்டவியலில் பிரபஞ்சத்தில் ஏழு மேல் மற்றும் ஏழு கீழ் லோகங்கள் உள்ளன. விக்கிபீடியா கூறுகிறது

… 14 உலகங்கள் உள்ளன, ஏழு உயர்ந்தவை. (Vyahrtis) மற்றும் ஏழு கீழ் (Pātālas), அதாவது. சத்ய லோகம், தப லோகம், ஜன லோகம், மகர லோகம், சுவர் லோகம், புவர் லோகம், புலோகம் மற்றும் அதல லோகம் மேல்லோகம், விதல லோகம், சுதல லோகம், தலாதல லோகம், மகாதல லோகம், ரசாதல லோகம், பாதாள லோகம் கீழ்லோகம்.

சக்ரா மாணவர்கள் நம் உடலில் ஏழு சக்ரா மண்டலங்களை தவறாமல் மேற்கோள் காட்டுகிறார்கள்

1.மூலாதாரம் 2. சுவாதிஷ்டானம் 3. மணிப்பூரகம் 4. அநாகதம் 5.விசுக்தி 6. ஆக்ஞை 7. சஹஸ்ரஹாரம்

எபிரேய வேதங்களில் புனிதமான ‘ஏழு’

நதிகள், தீர்த்தங்கள், மேல்லோகம், கீழ்லோகம் மற்றும் சக்கரங்கள் ‘ஏழு’ ஆல் முழுமையாக்கப்பட்டிருப்பதால், எபிரேய வேதங்களில் கிறிஸ்துவின் வருகையை தீர்க்கதரிசனம் சொல்ல ஏழு பயன்படுத்தப்பட்டதும் ஆச்சரியமல்ல. உண்மையில், பண்டைய முனிவர்கள் அவருடைய வருகையை சுட்டிக்காட்ட ஏழு ஏழு சுழற்சிகளைப் பயன்படுத்தினர். இந்த ‘ஏழு ஏழு’ சுழற்சியை நாங்கள் திறக்கிறோம், ஆனால் முதலில் இந்த பண்டைய எபிரேய தீர்க்கதரிசிகள் பற்றிய ஒரு சிறிய ஆய்வு.

நூற்றுக்கணக்கான ஆண்டுகளாக ஒருவருக்கொருவர் பிரிந்து, தங்களுக்குள் மனித ஒருங்கிணைப்பை சாத்தியமற்றதாக்கினாலும், அவர்களின் தீர்க்கதரிசனங்கள் வரவிருக்கும் கிறிஸ்துவை மையமாகக் கொண்டிருந்தன. இந்த கருப்பொருளைத் தொடங்க ஏசாயா கிளை அடையாளத்தைப் பயன்படுத்தினார். இந்த கிளைக்கு யோசுவா, (இயேசு ஆங்கிலத்தில்) என்று பெயரிடப்படும் என்று சகரியா தீர்க்கதரிசனம் உரைத்தார். ஆம், இயேசு வாழ்வதற்கு 500 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே கிறிஸ்துவின் பெயர் தீர்க்கதரிசனம் சொல்லப்பட்டது.

தீர்க்கன் தானியேல் – ஏழு குறித்து

இப்போது தானியேல். அவர் பாபிலோனிய நாடுகடத்தலில் வாழ்ந்தார், பாபிலோனிய மற்றும் பாரசீக அரசாங்கங்களில் ஒரு சக்திவாய்ந்த அதிகாரியாகவும் – ஒரு எபிரேய தீர்க்கதரிசியாகவும் இருந்தார்.

எபிரேய வேதங்களின் மற்ற தீர்க்கதரிசிகளுடன் தானியேல் காலவரிசையில் காட்டப்பட்டுள்ளது

தது புத்தகத்தில், தானியேல் பின்வரும் செய்தியைப் பெற்றார்:

21அப்படி நான் ஜெபம்பண்ணிக்கொண்டிருக்கும்போதே, முதல் தரிசனத்திலே நான் கண்ட புருஷனாகிய காபிரியேல், வேகமாய்ப் பறந்துவந்து, அந்திப்பலியின் நேரமாகிய வேளையிலே என்னைத் தொட்டான்.

22அவன் எனக்குத் தெளிவுண்டாக்கி, என்னோடே பேசி: தானியேலே, உனக்கு அறிவை உணர்த்தும்படி இப்போது புறப்பட்டுவந்தேன்.

23நீ மிகவும் பிரியமானவன், ஆதலால், நீ வேண்டிக்கொள்ளத் தொடங்கினபோதே கட்டளை வெளிப்பட்டது, நான் அதை அறிவிக்கவந்தேன்; இப்போதும் சொல்லுகிற வார்த்தையை நீ கவனித்துக்கேட்டு, தரிசனத்தை அறிந்துகொள்.

24மீறுதலைத் தவிர்க்கிறதற்கும், பாவங்களைத் தொலைக்கிறதற்கும், அக்கிரமத்தை நிவிர்த்திபண்ணுகிறதற்கும், நித்திய நீதியை வருவிக்கிறதற்கும், தரிசனத்தையும் தீர்க்கதரிசனத்தையும் முத்திரிக்கிறதற்கும், மகா பரிசுத்தமுள்ளவரை அபிஷேகம்பண்ணுகிறதற்கும், உன் ஜனத்தின்மேலும் உன் பரிசுத்த நகரத்தின்மேலும் எழுபதுவாரங்கள் செல்லும்படி குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

25இப்போதும் நீ அறிந்து உணர்ந்துகொள்ளவேண்டியது என்னவென்றால்: எருசலேமைத் திரும்ப எடுப்பித்துக்கட்டுகிறதற்கான கட்டளை வெளிப்படுவதுமுதல், பிரபுவாகிய மேசியா வருமட்டும் ஏழு வாரமும், அறுபத்திரண்டுவாரமும் செல்லும்; அவைகளில் வீதிகளும் அலங்கங்களும் மறுபடியும் கட்டப்படும்; ஆனாலும் இடுக்கமான காலங்களில் இப்படியாகும்.

26அந்த அறுபத்திரண்டுவாரங்களுக்குப் பின்பு மேசியா சங்கரிக்கப்படுவார்; ஆனாலும் தமக்காக அல்ல; நகரத்தையும் பரிசுத்த ஸ்தலத்தையும் வரப்போகிற பிரபுவின் ஜனங்கள் அழித்துப்போடுவார்கள்; அதின் முடிவு ஜலப்பிரவாகம்போல இருக்கும்; முடிவுபரியந்தம் யுத்தமும் நாசமும் உண்டாக நியமிக்கப்பட்டது.

தானியேல் 9: 21-26 அ

‘அபிஷேகம் செய்யப்பட்டவர் ’ (= கிறிஸ்து = மேசியா) அவர் எப்போது வருவார் என்று கணிக்கும் ஒரு தீர்க்கதரிசனம் இது. அது ‘எருசலேமை மீட்டெடுப்பதற்கும் மீண்டும் கட்டியெழுப்புவதற்கும்’ ஆணையுடன் தொடங்கும். தானியேல் இந்த செய்தியை எழுதி கொடுத்தார் (கி.மு. 537) இந்த காலகெடுவின் தொடக்கத்தைக் காண அவர் வாழவில்லை.

எருசலேமை மீட்டெடுப்பதற்கான ஆணை

ஆனால் தானியேலின் காலம் ஏறக்குறைய நூறு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு நெகேமியா இந்த காலகெடு தொடங்குவதைக் கண்டார். என்று அவர் தனது புத்தகத்தில் எழுதுகிறார்

அர்தசஷ்டா ராஜாவின் இருபதாம் வருஷம் நிசான் மாதத்திலே, திராட்சரசம் ராஜாவுக்கு முன்பாக வைத்திருக்கையில், நான் அதை எடுத்து அவருக்குக் கொடுத்தேன்; நான் முன் ஒருபோதும் அவர் சமுகத்தில் துக்கமாயிருந்ததில்லை.

2அப்பொழுது ராஜா என்னைப் பார்த்து: நீ துக்கமுகமாயிருக்கிறது என்ன? உனக்கு வியாதியில்லையே, இது மனதின் துக்கமே ஒழிய வேறொன்றும் அல்ல என்றார்; அப்பொழுது நான் மிகவும் பயந்து,

3ராஜாவை நோக்கி: ராஜா என்றைக்கும் வாழ்க; என் பிதாக்களின் கல்லறைகள் இருக்கும் ஸ்தலமாகிய நகரம் பாழானதும், அதின் வாசல்கள் அக்கினியால் சுட்டெரிக்கப்பட்டதுமாய்க் கிடக்கும்போது, நான் துக்கமுகத்தோடு இராதிருப்பது எப்படி என்றேன்.

4அப்பொழுது ராஜா என்னைப் பார்த்து: நீ கேட்கிற காரியம் என்ன என்றார். அப்பொழுது நான்: பரலோகத்தின் தேவனை நோக்கி ஜெபம்பண்ணி,

5ராஜாவைப் பார்த்து: ராஜாவுக்குச் சித்தமாயிருந்து, அடியேனுக்கு உமது சமுகத்தில் தயை கிடைத்ததானால், என் பிதாக்களின் கல்லறைகளிருக்கும் பட்டணத்தைக் கட்டும்படி, யூதா தேசத்துக்கு நீர் என்னை அனுப்ப வேண்டிக்கொள்ளுகிறேன் என்றேன்.

6அப்பொழுது ராஜஸ்திரீயும், பக்கத்தில் உட்கார்ந்திருந்தாள். ராஜா என்னைப் பார்த்து: உன் பிரயாணம் எத்தனை நாள் செல்லும், நீ எப்பொழுது திரும்பி வருவாய் என்று கேட்டார். இவ்வளவுகாலம் செல்லுமென்று நான் ராஜாவுக்குச் சொன்னபோது, என்னை அனுப்ப அவருக்குச் சித்தமாயிற்று.

நெகேமியா 2: 1-6

11நான் எருசலேமுக்கு வந்து, அங்கே மூன்றுநாள் இருந்தபின்பு,

நெகேமியா 2: 11

டேனியல் தீர்க்கதரிசனம் கூறிய “எருசலேம் மீட்டெடுக்கப்பட்டு மீண்டும் கட்டியெழும்பும்” என்ற உத்தரவை இது பதிவுசெய்கிறது. இது பாரசீக பேரரசர் அர்தாக்செக்ஸின் 20 வது ஆண்டில், கிமு 465 இல் தனது ஆட்சியைத் தொடங்கியதாக வரலாற்றில் நன்கு அறியப்பட்டதாகும். இவ்வாறு அவரது 20 ஆவது ஆண்டு கி.மு. 444-ல் இந்த ஆணையை வைக்கும். தானியேலுக்கு ஏறக்குறைய நூறு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, பாரசீக பேரரசர் தனது ஆணையை வெளியிட்டார், கிறிஸ்துவைக் கொண்டுவரும் காலக்கெடுவை தொடங்கினார்.

மர்மமான ஏழுகள்

டேனியலின் தீர்க்கதரிசனம் “ஏழ ‘ஏழு ’மற்றும் அறுபத்திரண்டு‘ ஏழு ’க்குப் பிறகு கிறிஸ்து வெளிப்படும் என்று சுட்டிக்காட்டியது.

‘ஏழு’ என்றால் என்ன?

மோசேயின் சட்டம் ஏழு வருட சுழற்சியைக் கொண்டிருந்தது. ஒவ்வொரு 7 ஆம் ஆண்டிலும் நிலம் விவசாயத்திலிருந்து ஓய்வெடுக்க வேண்டும், இதனால் மண் நிரப்பப்படும். எனவே ‘ஏழு’ என்பது 7 ஆண்டு சுழற்சி. அதை மனதில் கொண்டு காலக்கெடு இரண்டு பகுதிகளாக வருகிறது என்பதைக் காண்கிறோம். முதல் பகுதி ‘ஏழு ஏழுக்கள்’ அல்லது ஏழு 7 ஆண்டு காலங்கள். இது, 7 * 7 = 49 ஆண்டுகள், எருசலேமை மீண்டும் கட்டியெழுப்ப நேரம் எடுத்தது. இதைத் தொடர்ந்து அறுபத்திரண்டு ஏழு, எனவே மொத்த காலக்கெடு 7 * 7 + 62 * 7 = 483 ஆண்டுகள். ஆணையில் இருந்து கிறிஸ்து வெளிப்படும் வரை 483 ஆண்டுகள் இருக்கும்.

360-நாள் ஆண்டு

நாம் ஒரு சிறிய திரித்தம் நாட்காட்டியில் செய்ய வேண்டும். பல முன்னோர்கள் செய்ததைப் போல, தீர்க்கதரிசிகள் 360 நாட்கள் நீண்ட ஆண்டைப் பயன்படுத்தினர். ஒரு நாட்காட்டி ஒரு ‘ஆண்டின்’ நீளத்தைக் குறிக்க வெவ்வேறு வழிகள் உள்ளன. மேற்கத்திய முறை (சூரியனை சுற்றுவதின் அடிப்படையாகக் கொண்டது) 365.24 நாட்கள் நீளமானது, இஸ்லாமிய முறை 354 நாட்கள் (நிலவின் சுழற்சிகளின் அடிப்படையில்). தானியேல் பயன்படுத்திய முறை 360 நாட்களில் பாதி வழியில் இருந்தது. எனவே 483ஆண்டுகள் என்பது ‘360 நாளாக ’ கனக்கிடும்போது   483 * 360 / 365.24 = 476 சூரிய ஆண்டுகளாகும்.

கிறிஸ்துவின் வருகை ஆண்டை கணிக்கப்பட்டுள்ளது

இப்போது நாம் கிறிஸ்துவின் வருகையின் காலத்தை கணக்கிடலாம். 1கி.மு. – 1கி.பி. இடையில் 1 ஆண்டு பொதுவாகப்படும் பட்சத்தில் (‘பூஜ்ஜியம்’ ஆண்டு என்று ஒன்றும்மில்லை) நாம் கி.மு. -விலிருந்து கி.பி. -க்கு செல்வோம். இங்கே கணக்கீடு உள்ளது.

தொடங்கும் வருடம்கிமு 444 தொடக்க ஆண்டு (அர்த்தசாஸ்திராவின் 20 வது ஆண்டு)
நேரத்தின் நீளம் 476 சூரிய ஆண்டுகள்
நவீன நாட்காட்டியின் அடிபடையில் எதிர்பார்க்கப்பட்ட வருகை(-444 + 476 + 1) (‘+1’ ஏனென்றால் 0 கி.பி. என்று இல்லை) = 33
எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஆண்டு33 கி.பி
கிறிஸ்துவின் வருகைக்கான நவீன நாட்காட்டி கணக்கீடுகள்

நாசரேத்தின் இயேசு ஒரு கழுதையின் மீது எருசலேமுக்கு வந்தார், அதில் குருத்தோலை ஞாயிறு நன்கு கொண்டாடப்பட்டது. அந்த நாள்தான் அவர் தன்னை அறிவித்து, அவர்களுடைய கிறிஸ்துவாக எருசலேமுக்குச் சென்றார். கி.பி. 33 ஆண்டு – கணித்தபடி.

தீர்க்கதரிசிகளான தானியேல் மற்றும் நெகேமியா, 100 வருட இடைவெளியில் வாழ்ந்ததிலிருந்து ஒருவருக்கொருவர் தெரிந்து கொள்ள முடியவில்லை, கிறிஸ்துவை வெளிப்படுத்திய காலக்கடுவின் இயக்கத்தில் தீர்க்கதரிசனங்களைப் பெறுவதற்கு கடவுளால் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டது. தானியேல் தனது ‘ஏழு’ பார்வை பெற்ற 537 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, இயேசு எருசலேமுக்கு கிறிஸ்துவாக நுழைந்தார். கிறிஸ்துவின் பெயரைப் பற்றி சகரியாவின் கணிப்புடன், இந்த தீர்க்கதரிசிகள் அற்புதமான கணிப்புகளை எழுதினர், இதனால் கடவுளின் திட்டம் வெளிவருவதை அனைவரும் காணலாம்.

வருகை ‘நாள் ’ என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது

நூற்றுக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்பே, நுழைந்த ஆண்டை முன்னறிவித்தது, வியக்க வைக்கிறது. ஆனால் அவர்கள் அந்த நாள் வரை கணித்துள்ளனர்.

கிறிஸ்துவின் வெளிப்பாட்டிற்கு 360 நாள் வருடத்தைப் பயன்படுத்தி 483 ஆண்டுகளை தானியேல் கணித்திருந்தார். அதன்படி, நாட்களின் எண்ணிக்கை:

483 ஆண்டுகள் * 360 நாட்கள் / ஆண்டு = 173880 நாட்களாகும்

ஆண்டுக்கு 365.2422 நாட்கள் கொண்ட நவீன சர்வதேச காலெண்டரைப் பொறுத்தவரை இது 25 கூடுதல் நாட்களுடன் 476 ஆண்டுகள் ஆகும். (173880 / 365.24219879 = 476 மீதமுள்ள 25)

எருசலேமின் மறுசீரமைப்பை மன்னர் அர்தசாஸ்திரா கட்டளையிட்டார்:

இருபதாம் ஆண்டில் நிசான் மாதத்தில்…

நெகேமியா 2: 1

யூத மற்றும் பாரசீக புத்தாண்டைத் தொடங்கியதிலிருந்து நிசான் 1 உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது, இந்த கொண்டாட்டத்தில் மன்னர் நெகேமியாவுடன் பேசுவதற்கான காரணத்தைக் கூறுகிறார். நிசான் 1 அவர்கள் சந்திர மாதங்களைப் பயன்படுத்தியதால் ஒரு அமாவாசையையும் குறிக்கும். கிமு 444, நிசான் 1 ஐ குறிக்கும் புதிய நிலவு எப்போது நிகழ்ந்தது என்பதை நவீன வானியல் மூலம் நாம் அறிவோம். வானியல் கணக்கீடுகள் பாரசீக பேரரசர் அர்தசாஸ்திராவின் 20 ஆம் ஆண்டின் நிசான் 1 இன் பிறை நிலவை கிமு 444 மார்ச் 4 அன்று இரவு 10 மணிக்கு நவீன காலண்டரில் வைக்கின்றன [].

… குருத்தோலை ஞாயிறு நாள் வரை

476 ஆண்டுகள் தானியேலின் தீர்க்கதரிசன நேரத்தை இந்த தேதியில் சேர்ப்பது மேலே விவரிக்கப்பட்டபடி, மார்ச் 4, 33 கி.பி க்கு நம்மை கொண்டு வருகிறது. மார்ச் 25, கி.பி 33 க்கு டேனியலின் தீர்க்கதரிசன நேரத்தை மீதமுள்ள 25 நாட்களைச் சேர்ப்பது, மார்ச் 29, 33 கி.பி. மார்ச் 29, 33, ஞாயிறு – குருத்தோலை ஞாயிறு – கிறிஸ்து என்று கூறிக்கொண்டு, கழுதை மீது இயேசு எருசலேமுக்குள் நுழைந்த அதே நாள்.

தொடக்கம்வெளியிடப்பட்ட ஆணைமார்ச் 4 கி.மு. 444
சூரிய ஆண்டுகளைச் சேர்க்கவும் (-444+ 476 +1)மார்ச் 4, 33 கி.பி.
ஏழுகளில்மீதம்முள்ள 25 நாட்களை சேர்க்கமார்ச் 4 + 25 = மார்ச் 29, 33 கி.பி.
மார்ச் 29, 33 கி.பி.குருத்தோலை ஞாயிறு அன்று இயேசுவின் எருசலேம் நுழைவு
மார்ச் 29, 33 அன்று கழுதை மீது ஏற்றப்பட்ட எருசலேமுக்குள் நுழைந்ததன் மூலம், சகரியா தீர்க்கதரிசனத்தையும் தானியேலின் தீர்க்கதரிசனத்தையும் இயேசு நிறைவேற்றினார்.
குருத்தோலை ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று தானியேலின் ‘ஏழுகள் ’சுழற்சி நிறைவேறியது

கிறிஸ்துவை வெளிப்படுத்துவதற்கு 173880 நாட்களுக்கு முன்பு டேனியல் கணித்திருந்தார்; நெகேமியா நேரத்தைத் தொடங்கினார். இது மார்ச் 29, கி.பி. 33 அன்று இயேசு குருத்தோலை ஞாயிற்றுக்கிழமை எருசலேமுக்குள் நுழைந்தபோது முடிந்தது, இவை அனைத்தும் ‘ஏழு’களில் அளவிடப்பட்டன.

அதே நாளின் பிற்பகுதியில், படைப்பு வாரத்திற்குப் பிறகு இயேசு தனது செயல்களை வடிவமைக்கத் தொடங்கினார், மற்றொரு ஏழு. இந்த வழியில் அவர் தனது எதிரியான மரணத்துடன் தனது போருக்கு வழிவகுத்த நிகழ்வுகளை இயக்கினார்.

பைபிளின் மூலம் பயணத்தின் PDF ஐ ஒரு புத்தகமாகப் பதிவிறக்கவும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *