இயேசுவின் மரணத்திலிருந்து எப்படி பரிசுத்தத்தின் பரிசை பெறமுடியும்?

இயேசு தம்மையே எல்லோருக்கும் பலியாக கொடுக்கும்படி வந்தார். இந்த செய்தி  பண்டைய ரிக் வேதத்தின் தேவாரத்திலும்s மற்றும் வாக்குரிதியிலும் மற்றும் எபிரேய வேத பண்டிகைகளின் பட்டியளிலும் நிழலிடப்பட்டுள்ளது. ஜெபத்தில் நாம் எப்போதும் கேட்கும் கேள்விகளுக்கு… Read More »இயேசுவின் மரணத்திலிருந்து எப்படி பரிசுத்தத்தின் பரிசை பெறமுடியும்?

ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவும் தீபாவளியும்

  • by

முதலில் நான் இந்தியாவில் இருக்கும்போது தான் தீபாவளியை நெருக்கமாக உணர்ந்தேன். நான் அங்கே வந்து தங்கியிருந்த அந்த ஒரு மாதத்தின் முதல் வாரத்தில் தான் தீபாவளியை எல்லோரும் கொண்டாடினார்கள். எனக்கு நினைவில் இருப்பது, எல்லா… Read More »ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவும் தீபாவளியும்