ராசி தொடக்கத்தைக் குறிக்கும் எஸ்னா ராசி ஸ்பிங்க்ஸ்

இராசி என்பது வானத்தில் உள்ள விண்மீன்களின் வட்டம். ஒரு வட்டத்தின் தொடக்கத்தை ஒருவர் எவ்வாறு குறிக்கிறார்? ஆனால் லக்சர் எகிப்துக்கு அருகிலுள்ள எஸ்னாவில் உள்ள கோயில் ராசியை நேர்கோட்டில் காட்டுகிறது. ராசியின் தொடக்கத்தையும் முடிவையும் முன்னோர்கள் எவ்வாறு குறித்தனர் என்பதை எஸ்னா இராசி காட்டுகிறது. கீழே எஸ்னா இராசி உள்ளது, இராசி விண்மீன்கள் ஊர்வலத்தில் வலமிருந்து இடமாக கீழ் மட்டத்தில் நகரும் என்பதைக் காட்டுகிறது, மேல் மட்டத்தில் ஊர்வலம் இடமிருந்து வலமாக பின்னால் நகர்கிறது (யு-டர்ன் அம்புகளைத் தொடர்ந்து).

எஸ்னாவில் உள்ள கோவிலில் நேரியல் இராசி. இராசி விண்மீன்கள் சிவப்பு நிறத்தில் வட்டமிடப்பட்டுள்ளன. ஸ்பினிக்ஸ் (பச்சை நிறத்தில் வட்டமிட்டது) இராசி ஊர்வலத்திற்கு தலைமை தாங்குகிறது. கன்னி ஊர்வலத்தைத் தொடங்குகிறது, லியோ கடைசியாக இருக்கிறார்.

விண்மீன் கூட்டங்களின் ஊர்வலத்திற்கு ஸ்பினிக்ஸ் வழிவகுக்கிறது. ஸ்பினிக்ஸ் என்றால் ‘ஒன்றாக பிணைக்க வேண்டும்’ மற்றும் ஒரு பெண்ணின் தலை சிங்கத்தின் உடலில் இணைந்திருக்கிறது (இராசி ஊர்வலத்தின் முதல் மற்றும் கடைசி ஒன்றாக இணைக்கப்பட்டுள்ளது). ஸ்பினிக்ஸ் நேரடியாக கன்னி வந்த பிறகு, ராசி ஊர்வலத்தின் முதல் விண்மீன். இராசி விண்மீன்கள் கன்னி ராசியை நிலையான விண்மீன் வரிசையில் கடைசி விண்மீனுடன், மேல் இடதுபுறத்தில், லியோவாகப் பின்தொடர்கின்றன. எஸ்னா இராசி ராசி எங்கிருந்து தொடங்கியது (கன்னி) மற்றும் அது எங்கு முடிந்தது (சிம்மம்) ஆகியவற்றைக் காட்டுகிறது.

ஸ்பினிக்ஸ் வரிசை – சிங்கத்தின் உடலில் பெண்ணின் தலை, இராசியில் முதல் மற்றும் கடைசி

கன்னி ராசியில் தொடங்கி சிம்மமுடன் முடிவடையும் பண்டைய இராசி கதையை நாம் படித்தோம்.